Search result for

*ประมวลผล*

(237 entries)
(0.2129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประมวลผล, -ประมวลผล-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมวลผล    [V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. นับ, วัดผล, ประเมินผล, ตรวจนับ, Example: บ้านเราได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลผลการเลือกตั้งครั้งนี้
การประมวลผล    [N] data processing, Example: มนุษย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว, Thai definition: การรวบรวมผลที่ได้ให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่
ประมวลผลข้อมูล    [V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
เครื่องประมวลผล    [N] processor, Example: โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น
หน่วยประมวลผลกลาง    [N] central processor, See also: CPU, Example: การจะให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ผู้ใช้จะต้องป้อนโปรแกรมเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมการประมวลผล [N] processing program, Example: ในการสรุปผล เราสามารถใช้โปรแกรมการประมวลผลได้ทันที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริษัทข้อมูลเครดิตน.บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการควบคุมหรือการประมวลผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ เพื่อให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ.
ระบบข้อมูลน. กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บ รักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
processed resultผลการประมวลผล, ผลการจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล, การจัดกระบวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processing programmeโปรแกรมประมวลผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallel processingการประมวลผลแบบขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process chartแผนภูมิประมวลผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
real-time processingการประมวลผลแบบทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
real-time processingการประมวลผลแบบทันที [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scientific processingการประมวลผลเชิงวิทยาศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential processing; serial processingการประมวลผลแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
serial processing; sequential processingการประมวลผลแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
survey processing programmeโปรแกรมประมวลผลการสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
on-line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
off-line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic data processing (ADP)การประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ (เอดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ADP (automatic data processing)เอดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query processingการประมวลผลข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch mode; batch processing modeภาวะประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batch processing mode; batch modeภาวะประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
background processingการประมวลผลส่วนหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralized data processing; centralised data processingการประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralized data processing; centralised data processingการประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
central processing unit (CPU)หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
central processing unitหน่วยประมวลผลกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
central processing unit (CPU)หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
central processorตัวประมวลผลกลาง [มีความหมายเหมือนกับ central processing unit (CPU)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
central processorตัวประมวลผลกลาง [มีความหมายเหมือนกับ central processing unit (CPU)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
centralised data processing; centralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralised data processing; centralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversational processingการประมวลผลเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralised data processing; decentralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralised data processing; decentralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand processingการประมวลผลตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data processing (DP)การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล (ดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data processingการประมวลผลข้อมูล, การจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
data processing (DP)การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล (ดีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributed data processingการประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DP (data processing)ดีพี (การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DP (data processing)ดีพี (การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decentralised data processing; decentralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Optical data processingการประมวลผลด้วยแสง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Real-time data processingการประมวลผลแบบทันที [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Image processingการประมวลผลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural language processingการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemsระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signal processingการประมวลผลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Language processing technologyเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer sound processingการประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transaction system (Computer system)ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Real-time data processingการประมวลผลข้อมูลแบบทันที [คอมพิวเตอร์]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic data processing -- Distributedการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย [คอมพิวเตอร์]
Parallel processing (Electronic computers))การประมวลผลแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [คอมพิวเตอร์]
Natural language processing (Computer science))การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Data processingการประมวลผลข้อมูล
กรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิด นำข้อมูลมาบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกประวัติของนักเรียน ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนสอบ แล้วบันทึกคะแนนสอบลงในประวัติของนักเรียน สุดท้ายจึงใช้คอมพิวเตอร์คิดระดับคะแนน และจัดทำรายงานคะแนนสอบ การประมวลผลข้อมูลเป็นการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ นอกจากงานข้างต้นแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก เช่น โรงแรมใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทำบัญชีคิดเงินลูกค้า ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านฉลากสินค้าแล้วคิดเงิน ต่อจากนั้นก็บันทึกเก็บข้อมูลการขายไว้จัดทำบัญชีต่อไป ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Math coprocessor ตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์]
Processor ตัวประมวลผล [คอมพิวเตอร์]
Processing การประมวลผล [คอมพิวเตอร์]
Computer printerเครื่องพิมพ์ (ระบบประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์]
teleprocessingการประมวลผลทางไกล
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถส่งโปรแกรมคำสั่ง และข้อมูลไปประมวลผลผ่านทางเครื่องผลายทาง ซึ่งอยู่คนละสถานที่กับคอมพิวเตอร์ได้ [คอมพิวเตอร์]
Geographic Information Systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลแผนที่แบบต่างได้อย่างแม่นยำ มีประโยชน์ในการ จัดทำ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมกับการแสดงผลข้อมูลชนิดอื่นๆ ที่ต้องอิงพื้นที่ อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ [Assistive Technology]
Optical Character Recognition Programโปรแกรมแปลงข้อความบนกระดาษเป็นข้อความในคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และรู้จำตัวพิมพ์หรือตัวเขียน โดยการสแกนตัวอักษรหรือข้อความ ด้วยแสง นำมาวิเคราะห์ภาพตัวอักษรหรือข้อความนั้น เพื่อแปลงมาเป็นรหัสตัวอักษรเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป [Assistive Technology]
Batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [TU Subject Heading]
Character sets (Data processing)ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Copyright and electronic data processingลิขสิทธิ์กับการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Data processingการประมวลผลข้อมูล [TU Subject Heading]
Distributed processingการประมวลผลแบบกระจาย [TU Subject Heading]
Document imaging systemsระบบประมวลผลภาพเอกสาร [TU Subject Heading]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Electronic data processing documentationการทำเอกสารในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Image processingการประมวลผลภาพ [TU Subject Heading]
Imaging systemsระบบประมวลผลภาพ [TU Subject Heading]
Natural language processing (Computer science)การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Optical data processingการประมวลผลข้อมูลด้วยแสง [TU Subject Heading]
Parallel processing (Electronic computers)การประมวลผลแบบขนาน (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Real-time data processingการประมวลผลแบบทันที [TU Subject Heading]
Speech processing systemsระบบการประมวลผลเสียงพูด [TU Subject Heading]
Thai character sets (Data processing)ชุดอักขระภาษาไทย (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop me if you've figured out the pattern.หยุดฉันถ้าคุณประมวลผลว่าไม่อยู่ในแบบแผน Not Cancer (2008)
As a fetus, Aurora learned to process information... just like a computer.ขณะที่เป็นตัวอ่อนออโรร่า.. เรียนรู้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ แบบเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ Babylon A.D. (2008)
All of John Henry's processes look okay.การประมวลผลของจอห์น เฮนรี่ ถูกต้อง To the Lighthouse (2009)
John Henry processes more information in a minuteจอห์น เฮ็นรี่ ประมวลผลข้อมูลในหนึ่งนาที To the Lighthouse (2009)
Does not compute. Does not compute.ประมวลผลล้มเหลว ประมวลผลล้มเหลว Innocents of Ryloth (2009)
The details are incredible. The graphics processor must be running on...รายละเอียดมันเหลือเชื่อจะตาย หน่วยประมวลผลกราฟฟิก Chuck Versus the Predator (2009)
All right, Link. I'm going to pull up alongside it You get up in there, get into its central processing unit and...เอาล่ะลิ้งค์ ฉันจะเข้าไปใกล้ๆมัน แล้วนายก็จะต้องขึ้นไปบนนั้น เข้าไปในหน่วยประมวลผลกลางของมันและก็ Monsters vs. Aliens (2009)
That kit computer on the cover of that magazine had an 8080 processor in it.คอมพ์ที่อยู่บนหน้าปกนั้น มีระบบประมวลผลแค่8080 The Social Network (2010)
In process.กำลังประมวลผลอยู่ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
No, not yet - all he's got so far are the data handles, but he's processing the voice matrix now.ไม่ ยังไม่ ทั้งหมดที่เขาได้ อีกนานข้อมูลจะเรียบร้อย แต่เขากำลังประมวลผลเสียงอยู่ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
You going in through the clr processor?คุณกำลังจะเข้าไปตรงแผง ควบคุมการประมวลผล NCLR รึ? Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Well, the computer's doing a facial-recognition search based on the age progression from Alec's photo.คอมพิวเตอร์กำลังค้นหาใบหน้า ประมวลผลจากรูปภาพของอเล็กซ์ Warrior (2010)
We're compiling data.เรากำลังประมวลผล Jacksonville (2010)
I'll also need a comprehensive listผมจำเป็นต้องประมวลผลมัน Jacksonville (2010)
You... processed an incredible amount of data.คุณประมวลผลข้อมูลจำนวนที่น่าเหลือเชื่อ Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
My colleagues and I are mapping the neurological substrates that subserve global information processing, which is required for all cognitive reasoning, including scientific inquiry, making my research ipso facto prior in the ordo cognoscendi.ฉันกับเพื่อนร่วมงานกำลังวางแผน เรื่องสารเคมีของระบบประสาทที่สนับสนุน การประมวลผลข้อมูลโดยรวม The Zazzy Substitution (2010)
Rich is sure that computers a decade from now will be able to create a photoreal simulation of all that we see around us.ความสามารถในการประมวลผลของสมอง ของมนุษย์ในขณะที่เราประมาณการได้ นั่นคือประมาณหนึ่งล้านพัน ล้านการดำเนินงานต่อวินาที ที่มันพาเราก็คือว่าใน ปีหน้าว่าจะเป็นสองเท่า Is There a Creator? (2010)
A GIANT CLOUD OF GAS FLOATING IN EMPTY SPACE.นี่คือพลังการประมวลผล ที่น่ากลัวเกือบเกินจินตนาการ Beyond the Darkness (2010)
More than once. They're all digitized.เราต้องประมวลผลทุกคน What Happens at Home... (2010)
But as immortals, we must measure our actions over billions of years and the fate of the universe.แต่ผู้ไม่มีวันตายอย่างเรา เราต้องประมวลผลการกระทำของเราหลายล้านปีที่ผ่านมา และชาตากรรมของจักรวาล Green Lantern (2011)
Then we'll track its progress through our social group and interpret the results through the competing academic prisms of memetic theory, algebraic gossip and epidemiology.แล้วเราก็มาสำรวจความคืบหน้าผ่านทางกลุ่มของเรา และประมวลผลผ่านปรึซึมแสดงความเปรียบเทียบ ของทฤษฎีมีม ข่าวลือทางพีชคณิตและแหล่งกำเนิด The Herb Garden Germination (2011)
And we think microtubules are perfectly designed to be the cell's onboard computer and process information at the molecular level.และเราคิดว่าหลอดไมโคร ได้รับการ ออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบ ที่จะมีออนบอร์ดคอมพิวเตอร์ของ เซลล์ และประมวลผลข้อมูลในระดับ โมเลกุล Is There Life After Death? (2011)
Ah, that is so sweet of you to ask, but my job is to process the evidence, not to find it.นั่นน่ารักมากเลยนะที่เอ่ยชวน แต่งานของฉันคือ ประมวลผลหลักฐาน ไม่ใช่ค้นหามัน Restless (2011)
If congress knew about this machine you're building, about the unfettered access we've given you to all the data we're compiling on U.S. citizens, you wouldn't just be shut down.ถ้าทางสภารู้เกี่ยวกับแมชชีนที่คุณสร้าง เกี่ยวกับการปล่อยให้คุณเข้ามาใช้งาน ข้อมูลทั้งหมดที่เราประมวลผล เกี่ยวกับประชากรของสหรัฐ Super (2012)
I'm going to go to my room and process what just happened.ฉันจะไปที่ห้องของฉัน และประมวลผลอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้น Re-launch (2012)
I got mitotic circuitries intact, processors onboard are linked to my computer... all I gotta do is transfer the control to my auxiliary panels and we should be online a week ahead of schedule.ส่วนประมวลผล ของมันต่อกับ เครื่องคอมฯ ของผม และ ผมก็จะถ่ายโอน การควบคุมไปยัง ช่องติดต่อชั่วคราว และ เราก็จะทำมันได้ ตามกำหนด Playtime (2012)
Um, I was trying to tell you that I was looking at the beta testers' source codes for Tendyne's new game, there are some pre-processor obfuscators somebody's deliberaly concealing executables within the application.อืม ผมคิดว่า จะบอกคุณว่า ผมเข้าไปเจออะไร ในสิ่งที่ นักทดสอบ เจอใน รหัสต้นฉบับของ เกมส์ใหม่ Tendyne มันมี หน่วยประมวลผล บางตัวที่ ทำงานต่างหาก Playtime (2012)
But you've had my suit to process the data.แต่ว่า เธอมี ชุดของฉัน ช่วย ประมวลผล ข้อมูลนี้ The Politics of Time (2012)
I mean, at first, I thought it was just research, you know, learning, memory, number processing.ผมหมายถึง, ในตอนแรก, ฉันคิดมันไว้ว่าเป็นแค่งานวิจัย, คุณรู้ไหม การเรียนรู้, ความจำ, การประมวลผลตัวเลข Gyre, Part 1 (2012)
Skip a few missions and just focus on processing, learn more about the metronome, how it works.ข้ามภารกิจบางงานเพื่อมุ่งเน้นไปที่การประมวลผล เรียนรู้เรื่องเมโทรนอมให้มากขึ้นว่ามันทำงานยังไง There's Always a Downside (2012)
If we bypass their mainframe and direct route to the Homer cluster, we can clock this at around 600 teraflops.ถ้าเรา บายพาสเมนเฟรม ต่อตรงกับโฮมเมอร์ คลาสเตอร์ จะประมวลผลได้เร็วซัก 600 เทเลครอฟ The Avengers (2012)
He made a great processor and a shitty phone and he served a purpose, just like you did.เขาทำให้การประมวลผลที่ยอดเยี่ยม และโทรศัพท์เชี่ย และเขาทำหน้าที่จุดประสงค เช่นเดียวกับที่คุณทำ. Paranoia (2013)
I just needed his processor to run it.ฉันแค่ต้องการหน่วยประมวลผลของเขาที่จะเรียกใช้มัน. Paranoia (2013)
Please wait as your individualised Operating system is initiated.โปรดรอสักครู่ระหว่างระบบของเรากำลังประมวลผล Her (2013)
Write an update that allows us to move pass matter as our processing platform.เราเขียนโปรแกรมอัพเดท ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้า นอกเหนือจาก การประมวลผลของแพลตฟอร์ม Her (2013)
I learned about payment processing, off-shore banking.ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชำระเงิน การประมวลผลออกจากฝั่งธนาคาร. Runner Runner (2013)
My DP literally sculpts with light.การประมวลผลของฉัน ปั้นขึ้นมาด้วยแสง Naked (2013)
Is its variable processing as nimble as they say?มันเป็นโปรเซสเซอร์ที่ประมวลผลรวดเร็วอย่างที่เขาว่ากันไหม ? Trojan Horse (2013)
There's a microprocessor plant in foreclosure.มีบริษัทผลิตชิปประมวลผลNที่เพิ่งหลุดจำนอง #6 (2013)
Okay, let me process this.โอเค ขอประมวลผลก่อน Intro to Felt Surrogacy (2013)
Far more processing power than your typical secretary.ประมวลผลเร็วกว่า แรงกว่า เครื่องที่เลขาปกติใช้ Identity (2013)
After the second shot, it takes the average person one and a half seconds to cognitively process that they're in a potentially life-threatening situation.หลังจากนัดที่สอง โดยเฉลี่ยแล้วคนเรา ใช้เวลา 1.5 วินาทีประมวลผล ว่าพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ ที่อันตรายถึงชีวิต Final Shot (2013)
The machine's never gonna be able to process 159 million million million possibilities in time.เครื่องนี่ก็ไม่เคย ประมวลผลความเป็นได้ 159 ล้านล้านล้านแบบ ได้ทันหรอก The Imitation Game (2014)
The solar-powered biosphere collects and processes six times more power than our entire civilization.ชีวมณฑลพลังงานแสงอาทิตย์ เก็บรวบรวมและ ประมวลผลหกครั้งพลังงานมากขึ้น กว่าอารยธรรมทั้งหมดของเรา Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
The chip processes it like a computer, but my brain metabolizes it like...well, like a brain.ชิปประมวลผลมัน เหมือนกับคอมพิวเตอร์ แต่สมองของผม ดูดซึมมัน เหมือนกับ... สมอง Red X (2014)
I know you have all that extra processing power.ฉันรู้ว่า นายมีพลังประมวลผลมหาศาล Red X (2014)
On an average day, he's using 25% to 30% of his processing speed searching for Amelia.ในวันธรรมดา เขาจะใช้ 25% ถึง 30% ของความเร็วในการประมวลผล แต่การค้นหาอะมีเลีย Red X (2014)
For the chip to process data organically, it had to be connected to the hippocampus.เพื่อให้ชิปประมวลผลข้อมูล ในทางอินทรีย์ มันจึงต้องเชื่อมต่อกับ ฮิปโปแคมปัส Athens (2014)
"There will come a point in which there will be so much data, man will need to augment the human mind just to process it."จะต้องถึงจุดที่ มีข้อมูลมากมายมหาศาล มนุษย์ต้องเสริมสร้าง จิตใจจึงจะประมวลผลมันได้ Size Matters (2014)
The trick is it would take enormous speed and processing power to do it in real time.ที่สำคัญก็คือ มันจะต้องใช้ความเร็วที่สุดๆ และพลังประมวลผล ในแบบเรียลไทม์ The Event Horizon (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประมวลผล[n.] (kān pramūanphon) EN: processing   FR: traitement [m]
การประมวลผลคำพูด[n. exp.] (kān pramūanphon khamphūt) EN: speech processing   FR: traitement de la parole [m]
การประมวลผลข้อมูล[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn) EN: data processing   FR: traitement des données [m]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik) EN: Electronic Data Processing (EDP)   
การประมวลผลภาพ[n. exp.] (kān pramūanphon phāp) EN: image processing   FR: traitement de l'image [m]
การประมวลผลสารสนเทศ[n. exp.] (kān pramūanphon sārasonthēt) EN: information processing   FR: traitement de l'information [m]
หน่วยประมวลผลกลาง[n. exp.] (nūay pramūanphon klāng) EN: central processor; CPU ; central processing unit   FR: CPU [m]
ประมวลผล[v.] (pramūan phon) EN: evaluate ; assess ; estimate   FR: évaluer ; estimer
ประมวลผลข้อมูล[v. exp.] (pramūan phon khømūn) EN: process data (information) ; evaluate data (information)   FR: traiter des données ; traiter des informations
โปรแกรมประมวลผลคำ[n. exp.] (prōkraēm pramūanphon kham) EN: word processor   FR: (programme de) traitement de texte [m]
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ[n. exp.] (søpwaē pramūan phon kham) EN: word processing   FR: logiciel de traitement de texte [m] ; traitement de texte [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batch processing    [N] การประมวลผลอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Syn. data processing
data processing    [N] การประมวลผลข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การใช้คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล
mainframe    [N] คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง, See also: เครื่องเมนเฟรม, หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร ์, Syn. central processing unit, C.P.U
micro    [N] ตัวประมวลผลกลางในคอมพิวเตอร์ (มาจากคำว่า microprocessor) (คำไม่เป็นทางการ), See also: หน่วยประมวลผลกลาง
microprocessor    [N] ไมโครโปรเซสเซอร์, See also: ตัวประมวลผลกลาง, Syn. processor
processor    [N] หน่วยประมวลผลกลาง
processor    [N] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
ami proโปรแกรมอามิโพร <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมหนึ่ง ไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
billisecondใช้ตัวย่อว่า BS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานหรือการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
card punchอุปกรณ์เจาะบัตรหมายถึง อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเจาะบัตร หรือ เครื่องที่ใช้บันทึกข้อความลงบนบัตรด้วยการเจาะรู ซึ่งเป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษอื่น ๆ ต่างกับเครื่องเจาะบัตรที่เรียกว่า keypunch กล่าวคือ keypunch เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนเป็นผู้เจาะ) แต่ card punch เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดู keypunch เปรียบเทียบ
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
centralized systemระบบศูนย์กลางหมายถึง วิธีการประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้ จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมดดู terminal ประกอบ
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
computer systemระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง หรือหนึ่งชุด ซึ่งประกอบด้วย 1. หน่วยรับข้อมูล (input unit) เช่น แป้นพิมพ์ 2. หน่วยประมวลผลกลาง (cetral processing unit) 3. หน่วยแสดงผล (output unit) เช่น จอภาพ เป็นต้น
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
cpu(ซีพียู) เป็นคำที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จัก ย่อมาจาก Central Processing Unit แปลว่า ตัวประมวลผลกลาง หมายถึงส่วนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ประกอบด้วยหน่วย ความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม เมื่อพูดถึง "ซีพียู" ของไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึงชิป (chip) ที่ใช้ ว่าเป็นเบอร์ 80286, 80386, 80486 หรือ เพนเทียม (pentium)
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
data cardบัตรข้อมูลหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เจาะเป็นรหัสแสดงถึงตัวอักขระต่าง ๆ อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ บัตรข้อมูลนั้น เราสามารถใช้ได้ทั้ง 80 คอลัมน์ของบัตร (แต่บัตรที่เป็นบัตรชุดคำสั่ง ที่เรียกว่า program card นั้น ใช้ได้เฉพาะคอลัมน์ 7 ถึง 70) เมื่อส่งเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ บัตรข้อมูลจะต้องส่งตามหลังบัตรชุดคำสั่งเสมอดู card code ประกอบ
data entryการบันทึกข้อมูลหมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บในสื่อ (medium) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) ฯลฯ โดยผ่านทางแผงแป้นอักขระ (keyboard) หรืออาจหมายถึงการส่งข้อมูลเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
data setชุดข้อมูลหมายถึง การนำข้อมูลมาจัดเป็นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล พอเพียงที่จะนำไปใช้ประมวลผลได้ บางทีใช้มีความหมายเหมือนแฟ้มข้อมูล (file)
data typeลักษณะข้อมูลหมายถึง การกำหนดข้อมูลที่จะใช้ให้มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร เลขจำนวนเต็ม หรือเลขทศนิยม เพื่อความสะดวกในการประมวลผล
dde(ดีดีอี) ย่อมาจาก dynamic data exchange คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
ddp(ดีดีพี) ย่อมาจาก distributed data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย) หมายถึง การประมวลข้อมูลในหน่วยงานที่มีหลายสาขา และ การทำงานเป็นแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างมีข้อมูล แต่อาจมีการเชื่อมติดต่อกันโดยการสื่อสารข้อมูล (data communications) <คำย่อ> ดีดีพี ย่อมาจาก Drug Data for Pharmacist
decentralized data procesการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ต่างฝ่ายต่างประมวลผลไปได้เองโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากกัน
digitizerเครื่องอ่านพิกัดหมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงข้อมูลชนิดอะนาล็อก (analog) เป็นข้อมูลชนิดดิจิตอล (digital) หรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์รับไปประมวลผลได้
disk driveหน่วยจานบันทึกหน่วยขับจานบันทึกหน่วยขับแผ่นบันทึกหมายถึง กลไกส่วนที่ใช้หมุนจานบันทึกให้ผ่านหัวอ่านหรือหัวบันทึก (read/write head) ทำให้ สามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในจานบันทึกมาประมวลผลได้ หากต้องการจะบันทึกข้อมูลใหม่ลงไป ก็ สามารถบันทึกได้เช่นเดียวกัน
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
doc(ดอค) n. ดูdoctor,คำสั้น ๆ ที่ใช้เรียกนายแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ abbr. II-deoxycorticosterone ด็อก <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า document มักใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลหรือ แฟ้มเอกสาร (.doc) ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compute (vt ) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
computer terminal (n) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลาง
infographic[อินโฟ กราฟฟิค] (n computer ) ย่อมาจาก Information Graphic - ภาพ/กราฟิก ที่บ่งชี้ข้อมูล ประเภทสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ มาย่นย่อข้อมูลในแผ่นกระดาษ หรือการนำเสนอ เพื่อให้มองดู/ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง เหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอที ที่มีข้อมูลซับซ้อนมหาศาล สามารถเข้าใจรับรู้ในเวลาอันจำกัด (ภาพหนึ่งภาพแทนพันอักษร) และในปัจุบันเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network
Perl (n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
Perl (n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
process[โพรเซส] (computer) งานที่กำลังถูกประมวลผลอยู่
processing of personal data (phrase ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
処理[しょり, shori] (vt) ประมวลผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top