Search result for

*ทับถม*

(123 entries)
(0.4895 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทับถม,-ทับถม-, *ทับถม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับถม    [V] pile up, See also: pile charge upon, heap up, over whelm, Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม, Example: แม่น้ำพาดินไปทับถมกันที่ปลายสาย, Thai definition: เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
ทับถม    [V] defame, See also: incriminate, criticize, defame, slander, Syn. ซ้ำเติม, Example: สมศรีทับถมเพื่อนเมื่อรู้ว่าเขาทำความผิด, Thai definition: กล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น
การทับถม    [N] alluvion, See also: heap, pile, mass, sediment, Syn. การซ้อนกัน, Example: การทับถมของตะกอน โคลนตมที่กระแสน้ำพัดมาทำให้เกิดปุ๋ยตามธรรมชาติ, Thai definition: การเพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
การทับถม    [N] incrimination, See also: crimination, accusation, slander, defamation, malignity, Syn. การพูดซ้ำเติม, Ant. การสรรเสริญ, การยกย่อง, การยกย่องสรรเสริญ, Example: การทับถมคนอื่นด้วยคำพูดเป็นการกระทำที่ไม่ดี, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า การกล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทับถมก. เพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
ทับถมโดยปริยายหมายความว่ากล่าวซํ้าเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น.
กระสุนพระอินทร์น. ชื่อกิ้งกือในสกุล Sphaerotherium วงศ์ Sphaerotheriidae ยาวประมาณ ๔ เซนติเมตร หัวแบนเล็ก ลำตัวโค้งนูน มี ๑๓ ปล้อง ผิวลำตัวเรียบมัน ด้านหลังสีน้ำตาล ดำ ครีม หรือเขียว เมื่อถูกกระทบจะม้วนเข้าสอดกับปล้องสุดท้ายจนกลมคล้ายลูกกระสุนดินปั้น พบชุกชุมช่วงต้นฤดูฝนตามพื้นที่สูงที่มีใบไม้ทับถมและชุ่มชื้น, ปักษ์ใต้เรียก มวนชิด.
กะส้าหอยน. เปลือกซากหอยต่าง ๆ ที่ทับถมกันอยู่ ใช้ทำปูนขาวที่เรียกว่า ปูนหอย. (ไกลบ้าน), กะซ้าหอย ก็ว่า.
เกรอะ(เกฺรอะ) ว. เป็นตะกอนทับถมอย่างของที่นอนก้นซับซ้อนอยู่ เช่น ตะกอนเกรอะ, เขรอะ หรือ เขลอะ ก็ว่า.
เขรอะ, เขลอะ(เขฺรอะ, เขฺลอะ) ว. เป็นตะกอนทับถมอย่างของที่นอนก้นซับซ้อนอยู่ เช่น ตะกอนเขรอะ, เกรอะ ก็ว่า
คั่งค้างก. ติดค้างทับถมอยู่, ตกค้างทับถมอยู่, เช่น งานคั่งค้าง.
ชั้นดินน. ดินที่ทับถมกันเป็นชั้น ๆ สามารถบอกอายุหลักฐานทางโบราณคดีได้.
ชั้นหินน. หินที่ทับถมกันเป็นชั้น ๆ มีแนวระนาบของการวางชั้นหรือแนวแยกที่ชัดเจน มีสมบัติหรือลักษณะเฉพาะแต่ละชั้น.
ดินดอนสามเหลี่ยมน. พื้นดินตรงบริเวณปากนํ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัดด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะแม่นํ้าพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา.
ตะพักตะกอนที่ทับถมในทะเลเป็นรูปขั้นบันได, ผาชันในทะเลที่ถูกคลื่นกัดเซาะขยายตัวออกไปจนเป็นลาน ซึ่งเรียกว่า ลานตะพักคลื่นเซาะ
ถ่านหินน. ถ่านธรรมชาติมีลักษณะแข็งอย่างหิน เกิดจากการแปรสภาพของพืชและต้นไม้ที่ทับถมกันมาเป็นเวลานานมาก.
ทิ่มตำว. อาการที่พูดทับถม ปรักปรำ ซํ้าเติมให้เจ็บใจ เรียกว่า พูดทิ่มตำ.
ปะการังน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในชั้น Anthozoa ส่วนมากตัวมีขนาดเล็ก พวกเดียวกับดอกไม้ทะเล รูปทรงกระบอก อาศัยอยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สร้างหินปูนห่อหุ้มตัวเป็นโครงร่างหลายแบบ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลเขตร้อน บริเวณชายฝั่งและรอบ ๆ เกาะ เช่น ปะการังเห็ด [ Fungia fungites (Linn.)] ปะการังเขากวาง [ Acropora formasa (Dana)] ในโครงสร้างที่ทับถมกันเพิ่มมากขึ้น เรียกว่า หินปะการัง, ถ้ามากจนเป็นโขด เกาะ หรือเทือก ก็เรียกว่า โขดปะการัง เกาะปะการัง หรือเทือกปะการัง, บางทีเรียกเป็น กะรัง.
พรุ(พฺรุ) น. ที่ลุ่มสนุ่น, บริเวณที่ลุ่มชื้นแฉะ มีสนุ่น คือ ซากผุพังของพืชพรรณทับถมอยู่มาก.
ยกตนข่มท่านก. ยกย่องตัวเองและข่มผู้อื่น, พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า.
สนุ่น ๒(สะหฺนุ่น) น. ซากผุพังของพืชพรรณที่ทับถม มักเกิดขึ้นในบริเวณน้ำแช่ขังหรือบริเวณน้ำตื้นตามบ่อบึง ซึ่งมีพืชพรรณปกคลุมไปทั่วบริเวณ บ้างก็ลอยอยู่เหนือน้ำ บ้างก็ทับถมอยู่ใต้ท้องน้ำ.
หนูผีน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Soricidae รูปร่างคล้ายหนูในวงศ์ Muridae แต่ตัวเล็กมาก ขาสั้น มีนิ้วตีนข้างละ ๕ นิ้ว หางยาว ขนนุ่มสั้น ใบหูเล็ก จมูกยื่นยาวออกมาเห็นได้ชัด ตาหรี่เล็ก มุดหาแมลงกินตามกองไม้และใบไม้ที่กองทับถมกันนาน ๆ มีหลายชนิด เช่น หนูผีนา [Crocidura fuliginosa (Blyth)] หนูผีบ้าน [C. murina (Linn.)] หนูผีจิ๋ว [C. etrusca (Savi)].
หัวปั่นว. มึนงงเพราะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทับถมเข้ามาจนแก้ไม่ตก.
หินงอกน. คราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถํ้าขึ้นไปหาเพดานถํ้า.
หินชั้นน. หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่เกิดจากหินอัคนีหรือหินแปรที่ผุพังแตกสลายหรือการตกตะกอนทางเคมีรวมทั้งตะกอนที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดำบรรพ์ มีลักษณะของการเรียงตัวเป็นชั้น ๆ, หินตะกอน ก็เรียก.
หินตะกอนน. หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่เกิดจากหินอัคนีหรือหินแปรที่ผุพังแตกสลายหรือการตกตะกอนทางเคมีรวมทั้งตะกอนที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดำบรรพ์ มีลักษณะการเรียงตัวเป็นชั้น ๆ, หินชั้น ก็เรียก.
หินย้อยน. คราบหินปูนที่ทับถมย้อยลงมาจากเพดานถํ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelagic deposit; abyssal depositสิ่งทับถมก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lacustrine depositสิ่งทับถมในทะเลสาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
littoral depositสิ่งทับถมตามชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
overbank depositสิ่งทับถมน้ำล้นฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aeolian deposit; eolian depositสิ่งทับถมลมพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal deposit; pelagic depositสิ่งทับถมก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biochemical depositสิ่งทับถมชีวเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marine depositสิ่งทับถมภาคพื้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
channel-fill depositแหล่งทับถมร่องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental depositสิ่งทับถมภาคพื้นทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deposit๑. สิ่งทับถม๒. แหล่งสะสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fluviatile deposit; fluvial deposit; fluviatile depositeสิ่งทับถมธารน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fluviatile deposite; fluvial deposit; fluviatile depositสิ่งทับถมธารน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fluvial deposit; fluviatile deposit; fluviatile depositeสิ่งทับถมธารน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flood-plain deposit; vertical- accretion depositสิ่งทับถมที่ราบน้ำท่วมถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eolian deposit; aeolian depositสิ่งทับถมลมพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vertical-accretion deposit; flood-plain depositสิ่งทับถมที่ราบน้ำท่วมถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
terrigeneous depositสิ่งทับถมจากพื้นทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
warping๑. การทับถมของตะกอนปากน้ำ๒. การเกิดแผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deposition การทับถม [สิ่งแวดล้อม]
Siltation การทับถมของดินตะกอน
ดู silt (Silt หมายถึง อนุภาคของดินหรือทรายซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 0.004 ถึง 0.062 มิลลิเมตร มีความละเอียดและปั้นไม่ติด ; ตะกอนที่เกิดจากการทับถมของวัตถุที่น้ำพัดพา มาในอ่างเก็บน้ำ หรือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือที่ราบน้ำท่วมถึง ) [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Deposit การทับถมของสลัดจ์
การทับถมของส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งมีต้นกำเนิด มาจากน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Buried Soil ดินถูกทับถม
ดินที่ถูกทับถมโดยตะกอนที่น้ำ ลม หรือพาหะอย่างอื่นพัดพามาทับถมบนดินที่เกิดอยู่ก่อน ดินที่ถูกทับถมนี้มีความหนากว่าตะกอนที่มาทับถม การศึกษาหน้าตัดของดินจะพบชั้นที่มีสีคล้ำหรือชั้นดินเอ (A) อยู่ตอนล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Marine Deposit ตะกอนทับถมก้นทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Organic Deposit ตะกอนอินทรีย์ทับถม
ตะกอนจากซากพืชและสัตว์ที่ทับถมอยู่ใต้ท้องน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Deposit สิ่งทับถม, แหล่งสะสม
1) สิ่งทับถม คือ เศษหิน ดิน แร่ และอินทรีย์วัตถุ ที่ตกสะสมจากการนำพาของน้ำลม หรือธารน้ำแข็ง หรือที่ตกตะกอนจากปฏิกิริยาเคมี หรืออื่น ๆ 2) แหล่งสะสม คือ บริเวณที่มีการสะสมตัวของดิน หิน แร่ แต่ถ้าเป็นบริเวณที่แร่มาสะสมตัว เรียกว่า แหล่งแร่ (mineral deposits) หรือแหล่งสินแร่ (ore deposits) สิ่งทับถม, แหล่งสะสม [สิ่งแวดล้อม]
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา
ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
fossilซากดึกดำบรรพ์, รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
petroleumปิโตรเลียม, สารอินทรีย์ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของพืชและสัตว์ที่ทับถมอยู่ใต้พื้นดินเป็นเวลาหลายล้านปี เป็นสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 1 - 60 อะตอม อาจเป็นแก๊ส (แก๊สธรรมชาติ) ของเหลว (น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติเหลว) หรือของแข็ง (แอสฟัลต์) หรืออยู่รวมก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
anthraciteแอนทราไซต์, ถ่านหินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน มีปริมาณของคาร์บอนมากมีคุณภาพดีและให้พลังงานสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coalถ่านหิน, เชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง เกิดจากการผุพังและแปรสภาพไปตามธรรมชาติของพืชที่ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี มีสีน้ำตาลจนถึงดำ ถ่านหินมีหลายชนิด เช่น พีต ลิกไนต์ บิทูมินัส และแอนทราไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
crude oilน้ำมันดิบ, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันเป็นของเหลวค่อนข้างเหนียวมีสีน้ำตาลไหม้หรือดำ  เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนจะได้แก๊สน้ำมันชนิดต่าง ๆ และแอสฟัลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
deltaดินดอนสามเหลี่ยม, พื้นดินตรงบริเวณปากน้ำที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม  เกิดขึ้นจากการทับถมของตะกอนถูกน้ำพัดพามา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
depositionการสะสมตัวของตะกอน, การสะสมทับถม, การสะสมตะกอนของหิน ทราย หรือสารประกอบเคมีเป็นเวลานาน  อาจทำให้เกิดเป็นชั้นหินหรือชั้นแร่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
humusฮิวมัส, ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
limestoneหินปูน, หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการสะสมตัวของโคลน ตะกอนพวกแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต  ซึ่งทับถมกันอยู่เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
metamorphic rockหินแปร, หินที่แปรสภาพจากหินอัคนีหรือหินตะกอน เนื่องจากการทับถมความร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้โครงสร้างและสมบัติของหินเดิมเปลี่ยนไปหินแปรมีหลายชนิด เช่น หินชนวน หินอ่อน หินไนส์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
natural leveeคันดินธรรมชาติ, คันดินที่เกิดขึ้นเนื่องจากแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก  เมื่อน้ำลดโคลนตมนั้นก็จะเป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
oil shaleหินน้ำมัน, หินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์ในหนองบึงหรือทะเลสาบเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะเหมือนหินดินดานเนื้อละเอียดมีสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ ในเนื้อหินมีสารเคโรเจน ซึ่งเมื่อนำไปอบให้ร้อนพอจะได้น้ำมันออกมา เรียกว่า น้ำมันหิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organic fertilizerปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมกันนาน ๆ จะเกิดการเน่าเปื่อยย่อยสลายโดยจุลินทรีย์หลายชนิด เหมาะสำหรับการเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sand barสันดอนทราย, พืดสันทรายใต้น้ำบริเวณปากแม่น้ำ เกิดจากกระแสน้ำพัดพาดินทรายมาตกทับถมรวมกันเกิดเป็นพืดยาว เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sand duneเนินทราย, กองทรายซึ่งเกิดจากกระแสลมพัดเอาทรายมาทับถมกันจนเป็นเนินสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sedimentตะกอน, สารที่ตกทับถมกันเนื่องจากการกระทำของน้ำหรือลม  เช่น ทราย กรวด หินที่สึกกร่อนตกทับถมอยู่ใต้น้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sedimentary rockหินตะกอน, หินที่เกิดจากการทับถมของโคลน หิน ดิน ทราย ซากของสิ่งมีชีวิตหรือสารต่าง ๆที่ได้จากการสึกกร่อนซึ่งถูกพัดพาโดยลม แม่น้ำ ลำธาร หรือธารน้ำแข็ง ไปสะสมกันในท้องทะเลหรือในแอ่งเปลือกโลกเป็นเวลานาน หินตะกอนมีหลายชนิดเช่น หินทราย ศิลาแลง หินปูน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
foraminiferanฟอรามินิเฟอรัน, โพรโทซัวพวกหนึ่ง อาศัยอยู่ในน้ำทะเล โครงร่างเป็นสารประกอบพวกแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อตายจะทับถมอยู่ใต้ทะเลกลายเป็นหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
radiolarianเรดิโอลาเรียน, โพรโทซัวพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเล มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสารพวกซิลิกา เมื่อตายจะทับถมอยู่ใต้มหาสมุทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These strata are the accumulated shells of those billions and billions of micro-organisms.ชั้นหินเหล่านี้คือเปลือกที่ทับถมกัน ของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านของพันล้านตัว Home (2009)
told you not to answer it. - i'll deal with it later. - the messes are piling up.เรื่องยุ่งๆ ทับถมกันเต็มไปหมด โดดเดี่ยว ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย สมบูรณ์แบบ The Getaway (2009)
The accumulated filth of all their sex and murder will foam up around their waists and all the whores and politicians will look up and shout, "Save us."ความโสโครกที่ทับถม ของเซ็กส์และฆาตกรรม จะเป็นฟองผุดรอบตัวพวกมัน บรรดาอีตัวและนักการเมือง จะแหงนหน้าและร้องตะโกนว่า "ช่วยด้วย" Watchmen (2009)
The planet's laced with naquadria deposits.ดวงดาวที่มีแต่แร่นาควาดาห์ทับถมกัน Incursion: Part 1 (2010)
I'm doing some actual good out here, and all I get are these bullshit accusations!ผมทำเรื่องบางอย่างที่นี่ อยู่ในเวลานี้ให้ดี และทั้งหมดที่ผมได้รับ คือข้อทับถมกล่าวหาตอแหลนี่ Más (2010)
Trash men-- they come every other day, and then it's off to the landfill, body never to be seen.รถขนขยะ- - พวกเขามา ตามตารางกำหนด แล้วนำขยะไปทับถม ในหลุมขยะต่อไป The Body and the Bounty (2010)
Now, the process is called vacuum metal deposition.เอาล่ะ กระบวนการนี้เรียกว่า การดูดสสารที่ทับถมกัน ในรูปของโลหะ The Bones That Weren't (2010)
Don't think it was a landslide, if it makes you feel better.อย่าคิดว่าเป็นการทับถมกันเลยนะ ถ้ามันจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น Beastly (2011)
Look, I gave him the cologne like you told me to... and I don't think we should really just dance on his grave.ผมให้โคโลญเขาอย่างที่คุณบอกแล้ว ผมว่าเราไม่ควรไปทับถมเขาอีก Crazy, Stupid, Love. (2011)
Each year, sand and sediment cover up the remains, creating layers on the ocean floor.ในแต่ละปี ทรายและตะกอน จะทับถมพวกซากต่างๆ ทำให้เกิดชั้นต่างๆของพื้นมหาสมุทร Big Sea (2011)
Is it too soon to say "I told you so"?เร้วไปไหมถ้าจะทับถมว่า "ผมบอกคุณแล้ว" Where There's a Will (2011)
You're here because for once, you're the one in the happy relationship, and you just couldn't wait to rub my face in it.เธอเป็นคนที่มีความสุขในสัมพันธภาพ และเธอสามารถที่จะ รอเพื่อที่จะทับทับถมฉันไง Watch While I Revise the World (2011)
By the way, not that it's a competition, but I have two lanyards on my keychain.ยังไงก็ตาม ไม่ได้ทับถมนะ ผมมีพวงพวงกุญแจสองอัน The Art of Making Art (2011)
If embarrassment were bountiful zinc deposits,ถ้าความอับอายคือสังกะสีมากมายที่ทับถมกัน Geography of Global Conflict (2011)
That's why we've had these problems all these years.ทำให้เรามัปัญหาทับถมจน เหมือนทุกวันนี้ยังไงล่ะ Who Can Say What's True? (2012)
It felt like my world imploded and came raining down on me, and...มันรู้สึกเหมือนโลกมันจะแตก และทุกสิ่งทุกอย่างทับถมลงมา Southern Comfort (2012)
Schedule the deposition next week.กำหนดการทับถมของสัปดาห์ต่อไป Season of the Hexenbiest (2012)
I've seen the bodies piled on the battlefields.ข้าเห็นร่างไร้ลมหายใจที่กองทับถมกันในสมรภูมิ The Dance of Dragons (2015)
Every block of my granite is cemented by the blood of many men.ทุกๆอณูของพิ้นแกรนิต ถูกทับถมโดย เลือดคนหลายคน Walk the Line (2005)
And do you think your pathetic wall will do anything except fall like a heap of dry leaves in the face of...?เยี่ยงกองใบไม้แห้ง ทับถมใบหน้า... โคตรเหง้าพวกข้าสร้างกำแพงนี้ ใช้หินโบราณ จากห้วงบาดาลกรีซ 300 (2006)
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
The painful burden that has weighted me downปัญหาอันหนักอึ้งที่ทับถมฉันอยู่ Arang (2006)
That's an example of magnification.นั่นเป็นตัวอย่างของการพูดทับถมตัวเอง Numb (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทับถม[v.] (thapthom) EN: pile up ; pile charge upon charge ; attack persistently   FR: entasser ; empiler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alluvion    [N] ผืนดินที่เกิดจากสิ่งที่น้ำพัดพามาทับถม
deposit    [VT] ทับถม, See also: สะสม, Syn. leave, lay down
deposition    [N] การทับถมกันของสสาร
heap    [N] กอง, See also: กองพูน, กองสุม, กองสิ่งของที่ทับถมกัน, Syn. mound, pile, stack
logjam    [N] การที่ท่อนซุงในแม้น้ำทับถมกันจนเคลื่อนที่ไม่ได้
peat    [N] ถ่านหินเลน (เกิดจากต้นไม้ในหนองที่ทับถมกัน), Syn. gas, oil, kerosine
pile up    [VI] ทับถม, See also: ทับถม, พอก, โปะ, ถม, พูน, Syn. heap up, stack up
sedimentary    [ADJ] เป็นตะกอน, See also: ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน, Syn. deposited, indissoluble
sedimentation    [N] การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน, See also: การตกตะกอน, Syn. deposit
talk down to    [PHRV] พูดข่ม, See also: พูดทับถม
ventifact    [N] หินที่เกิดจากการทับถมของทรายที่พัดมากับลม, See also: แร่หิน
walk on    [PHRV] เหยียบย่ำ, See also: ทับถม, Syn. step on, trample on, tread on, walk over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
deposit(ดิพอส'ซิท) {deposited,depositing,deposits} vt. ทับถม,สะสม,กอง,ฝากไว้,ฝากเงิน,วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม,การฝาก,ที่เก็บเงินฝาก,เงินมัดจำ
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
diluvium(ดิลู'เวียม) n. ชั้นน้ำท่วมสะสม,น้ำท่วมทับถมกัน, Syn. diluvion -pl. -diluvia,diluviums
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน,การทับถมเป็นตะกอน
stratification(สแทรททะฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ,ลักษณะเป็นชั้น ๆ ,ชนชั้นของสังคม,การเกิดเป็นชั้น ๆ ,การจมทับถมกันเป็นชั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
heap(vt) รวมเป็นกอง,ทับถม,สุม,สะสม
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ
pile(vi,vt) กอง,รวม,ทับถม,สะสม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
積もる[つもる, tsumoru] Thai: กองทับถม English: to pile up

German-Thai: Longdo Dictionary
Ablagerung(n) |die, pl. Ablagerungen| ตะกอน, สิ่งที่ทับถมกันเป็นตะกอน, See also: R. Niederschlag

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top