ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตำรา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตำรา, -ตำรา-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรา(n) textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
นอกตำรา(adj) eccentric, See also: untraditional, atheistic, Example: ผู้เล่นจะใช้วิธีนอกตำราเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ต้องคอยติดตามต่อไป, Thai Definition: ที่ผิดไปจากตำราว่าไว้, ที่ไม่มีในตำรา
เข้าตำรา(v) be in a correct way, See also: have a knack (of doing something), be according to tradition, Syn. เข้าหลัก, เข้าเกณฑ์, Example: การออกมติที่ขัดแย้งกันเองเข้าตำราที่ว่า เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า, Thai Definition: ถูกหรือตรงแบบแผน, ตรงตามแบบอย่างที่เคยมีมา
ตำรับตำรา(n) textbook, Syn. ตำรา, Example: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
ตำราอาหาร(n) recipe book
ตำราเรียน(n) textbook, See also: text, Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน, Example: ปัจจุบันเขารับจ้างเขียนตำราเรียนให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้อย่างเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตำราคู่มือ(n) manual, See also: handbook, textbook, Syn. หนังสือคู่มือ, Example: เขาต้องศึกษาตำราคู่มือการใช้เครื่องจักรอย่างละเอียด ก่อนใช้งานจริง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าตำราก. ถูกแบบแผน, ตรงตามแบบอย่างที่เคยมีมา, ถูกกับเรื่องราวที่เคยเล่ากันมา.
ตำราน. แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่าง ๆ, ตำรับตำรา ก็ว่า.
นอกตำราว. ผิดจากตำรา, ไม่มีในตำรา, นอกคัมภีร์ ก็ว่า.
สิ้นตำราว. จนปัญญา, หมดทาง, หมดฝีมือ, เช่น หมอช่วยคนไข้จนสิ้นตำรา คนไข้ก็ไม่ฟื้น, หมดตำรา ก็ว่า.
หมดตำราว. จนปัญญา, หมดทาง, หมดฝีมือ, สิ้นตำรา ก็ว่า.
กฎ(กด) ก. จดไว้เป็นหลักฐาน เช่น ให้นายยกกระบัตรกฎปากหลากคำไว้ (กฎหมายอายัดทาส), ตรา เช่น ตรัสแก่ขุนศรีภูริปรีชาให้กฎเป็นตำราไว้ (อัยการเบ็ดเสร็จ), พระมหาธรรมราชาก็ตรัสให้กฎลงมาให้เอาพระยารามเป็นพระยาพิชัย (พงศ. ๑๑๓๖). (เทียบ ข. กต่ ว่า จด).
กระกลับกลอกก. กลับกลอก เช่น มีตาดุจแก้วแสงสาย กระกลับกลอกพราย ชื่อรัตนจักษุมงคล (ตำราช้างคำฉันท์).
กระจอก ๒น. เล็บ เช่น กระจอกสอกายใหญ่หน้า เล็กลาน หล็อนแฮ (ตำราช้างคำโคลง).
กระจายนะมณฑลน. ชื่อกลบท วรรคต้นใช้อักษรสูงนำหน้า วรรคที่ ๒ ใช้อักษรกลาง วรรคที่ ๓ ใช้อักษรตํ่า ตัวอย่างว่า สมเด็จพระศิริวิบุลกิตติ์ กำจัดจากโศกวิโยคหา ค่อยตรึกตรองฉลองคุณพระชนมา (ชุมนุมตำรากลอน).
กระด้าง ๑ชื่อไม้พุ่มชนิด <i> Lasianthus hookeri</i> C. B. Clarke ex Hook. f. ในวงศ์ Rubiaceae ต้นตรงเรียวและมีขนสาก ๆ ใบรูปหอก ปลายแหลม ดอกสีขาวเล็ก ๆ เป็นกระจุกติดกับลำต้นที่ง่ามใบ ตำราแพทย์แผนโบราณว่ารากใช้ทำยาได้, พายัพเรียก กะด้าง.
กระทงน้อยน. ชื่อเพลงไทย สมัยอยุธยา อยู่ในตำรามโหรีของเก่า.
กระทดว. คด, ไม่ตรง, เช่น คอกระทดคดคอดหยัก รวดท้าย (ตำราช้างคำโคลง), ไม้กระทดกระทำทอน ทุกที่ กงนา (โลกนิติ).
กระแบกงาก. แตกเป็นลายงา เช่น พลุกกระแบกงาแต่ต้น จนปลาย (ตำราช้างคำโคลง).
กระษัย(-ไส) น. ชื่อโรคตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า ทำให้ร่างกายทรุดโทรม มีอาการผอมแห้งตัวเหลืองเท้าเย็น, เขียนเป็น กษัย ก็มี.
กระษัยกล่อน(-ไสกฺล่อน) น. ชื่อโรคตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า ทำให้ร่างกายผอมแห้ง ซึ่งเกิดจากโรคกร่อน, เขียนเป็น กษัยกล่อน ก็มี.
กระสบน. ชื่อโรคลมชนิดหนึ่ง ในตำราแพทย์แผนโบราณว่า มักขึ้นในไส้ ให้เวียนหัว ให้ราก จุก สมุฏฐานเกิดจากธาตุไฟหย่อน.
กระสือ ๒ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นและหัวคล้ายขมิ้นอ้อย สีขาว ฉุนร้อน ตามตำรากบิลว่านว่า เมื่อหัวแก่มีธาตุปรอทลงกิน มีพรายเป็นแสงแมงคาเรืองในเวลากลางคืน ถือกันว่ามีสรรพคุณอยู่คง แต่เป็นกายสิทธิ์ ชอบไปเที่ยวหากินของโสโครก และเข้าสิงกินคนดั่งกระสือหรือปอบ แล้วบอกชื่อเจ้าของว่านที่ปลูกนั้นว่า เป็นตัวกระสือหรือผีปอบ ทำให้ขายหน้าจึงไม่ค่อยมีใครกล้าปลูก.
กรามช้าง ๑น. ชื่อโรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าขึ้นที่แถวกราม มีอาการเป็นเนื้อร้ายงอกขึ้นที่ต่อมแถวก้านคาง ทำให้ขากรรไกรพองโตใหญ่ออกมา เรียกว่า มะเร็งกรามช้าง.
กฤดาอัญชลี(กฺริ-) ก. กระทำอัญชลี, ยกมือไหว้, เช่น ขอถวายกฤดาอัญ- ชลีโอนศิโรจร (ตำราช้างคำฉันท์).
กฤดิ(กฺริดดิ) น. เกียรติ เช่น วรกฤดิโอฬาร (ชุมนุมตำรากลอน).
กลอน ๒(กฺลอน) น. คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ หรือร่าย ก็ตาม เช่นในคำว่า ชุมนุมตำรากลอน, ครั้นเรียกเฉพาะคำประพันธ์เฉพาะอย่างเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ ร่าย แล้ว คำประพันธ์นอกนี้อีกอย่างหนึ่งจึงเรียกว่า กลอน เป็นลำนำสำหรับขับร้องบ้าง คือ บทละคร สักวา เสภา บทดอกสร้อย, เป็นเพลงสำหรับอ่านบ้าง คือ กลอนเพลงยาว หรือ กลอนตลาด.
กล่อน(กฺล่อน) น. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าเกิดจากของเหลวเข้าไปขังอยู่ในถุงอัณฑะ, ถ้าของเหลวนั้นเป็นนํ้า เรียกว่า กล่อนนํ้า, ถ้าเป็นเลือด เรียกว่า กล่อนเลือด, ถ้าเป็นหนอง เรียกว่า กล่อนหนอง.
กษัย, กษัย-ชื่อโรคตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า ทำให้ร่างกายทรุดโทรม มีอาการผอมแห้งตัวเหลืองเท้าเย็น, เขียนเป็น กระษัย ก็มี.
กษัยกล่อนน. ชื่อโรคทางตำราแพทย์แผนโบราณว่า ทำให้ร่างกายผอมแห้ง ซึ่งเกิดจากโรคกล่อน, เขียนเป็น กระษัยกล่อน ก็มี.
กังเวียนน. ขอบที่เป็นระบายของผ้าปกกระพองช้าง เช่น จัดพาดกังเวียนวาง ห่อได้ (ตำราช้างคำโคลง-วชิรญาณ เล่ม ๒๑).
กากคติ(กากะคะติ) น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีดำเนินกลอนอย่างกาที่บินไป เช่น สรรเพ็ชญ์เจ้าได้ ทรงฤทธิ์เรืองไกร ย่อมบำเพงทาน ให้พระวิมุติ โลกุดรญาณแสวงศีลาจาร ประเสริฐหนักหนา (ชุมนุมตำรากลอน).
กาษา, กาสา ๑น. ผ้าชนิดหนึ่ง เช่น คลังถวายผ้ากาษา (กฎ. ราชบุรี ๒/๑๐๗), และพระไตรภูวนาทิตยวงศ์ก็ให้ผ้าลายและเสื้อกาสาคนละสำรับ (พงศ. กรุงเก่า), ฝันว่าห่มผ้าขาวกาสา (ตำราทำนายฝัน).
กำพดน. จอมประสาทหัวช้าง เช่น โขมดสารกำพด ทรงเทริด (ตำราช้างคำโคลง).
กำราก, กำหรากน. ช้างตกมัน เช่น หยาบคายฉายฉัดถีบแทง กำรากร้ายแรง แลเหลือกำลังควาญหมอ (ดุษฎีสังเวย), กลจะขี่ช้างกำหรากเหลือลาม (ตำราขี่ช้าง).
กิจจะน. กิจ เช่น กอบกิจจะคุ้มขัง (ชุมนุมตำรากลอน).
กิเลนน. ชื่อสัตว์ในนิยายจีน, ตามตำราของจีนว่า หัวเป็นมังกร มีเขาอ่อน ๑ เขา ตัวเป็นกวาง ตีนมีกีบเหมือนม้า หางเป็นพวง.
กุมาร-ลฬิตา(กุมาระละลิตา) น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๒ คณะ คือ ช คณะ และ ส คณะ และเติมครุข้างท้ายอีก ๑ คำ หรือ ๑ พยางค์ จึงมีบาทละ ๗ คำ หรือ ๗ พยางค์ (ตามแบบว่า กุมารลฬิตาชฺสฺคา) ตัวอย่างว่า อนึ่งนุชมีจิต สนิทกรุณะเปรมปรี ดิสวามิมะนะภักดี ภิบาลบมิอนาทร (ชุมนุมตำรากลอน).
กุสุมวิจิตรน. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๔ คณะ คือ น คณะ ย คณะ น คณะ ย คณะ บาทละ ๑๒ คำ หรือ ๑๒ พยางค์ (ตามแบบว่า นยสหิตานฺยา กุสุมวิจิตฺตา) ตัวอย่างว่า จะรจิตรอรรถา ปิสุณวจีขวน พิปริตญาณยล บรชนทำลาย (ชุมนุมตำรากลอน).
กุสุมิตลดาเวลลิตา(กุสุมิตะละดาเวนลิตา) น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๖ คณะ คือ ม คณะ ต คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ ย คณะ บาทละ ๑๘ คำ หรือ ๑๘ พยางค์ (ตามแบบว่า โม โต โน โย ยา กุสุมิตลตาเวลฺลิตากฺขุตฺวสีหิ) ตัวอย่างว่า มนตรีมาตย์ผู้ฉลาดมละ ทุจริตธรรม์ พึงผดุงสรร- พสิ่งสวัสดิ์ (ชุมนุมตำรากลอน).
เกกว. เก, เกไป, เรียกเขาวัวเขาควายเป็นต้นที่เฉออกไม่เข้ารูปกัน ว่า เขาเกก, เรียกงาช้างที่ปลายเฉออกไป ว่า งาเกก เช่น งาเกกข้างหนึ่งเข้า โดยหลัง (ตำราช้างคำโคลง), เรียกเสาเขื่อนที่เฉออก ว่า เขื่อนเกก.
เกลือด่างคลีน. ชื่อเกลือชนิดหนึ่งในตำรายาไทย.
เกลือฟองน. ชื่อเกลือชนิดหนึ่งในตำรายาไทย.
โกฐ(โกด) น. ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช มีหลายชนิด คือ โกฐทั้ง ๕ ได้แก่ โกฐหัวบัว โกฐสอ โกฐเขมา โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา, โกฐทั้ง ๗ เพิ่ม โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว, โกฐทั้ง ๙ เพิ่ม โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี, และมีโกฐพิเศษอีก ๓ ชนิด คือ โกฐกักกรา โกฐกะกลิ้ง และโกฐนํ้าเต้า, ตำรายาแผนโบราณเขียนเป็น โกฎ โกฏ โกฏฐ์ โกด หรือ โกษฐ์ ก็มี.
ขัณฑสกร(ขันทดสะกอน) น. นํ้าตาลกรวด, เครื่องยาไทยอย่างหนึ่งคล้ายนํ้าตาลกรวด, นํ้าตาลชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าเกิดที่ใบบัว, เช่น เมื่อเวลาพุ่มไม้มีดอกออกตระการบานเต็มที่พร้อมฤดู เสาวคนธ-รสเรณูโรยร่วงลงบนใบอุบล ซึ่งลอยลาดดาดาษอยู่บนหลังน้ำ เมื่อล่วงเวลากาลก็ก่อเกิดโอชะวิเศษหวานเป็นมธุรส มีนามกำหนดเรียกว่า โบกขรมธุ ผู้เรียนรู้ลุในตำราแพทยศาสตร์ ย่อมสืบเสาะแสวงหามาประกอบใช้ในการโอสถ มีนามปรากฏเรียกว่า ขัณฑสกร (ม. ร่ายยาว จุลพน).
เขม่าซางน. ชื่อโรคชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณ.
เข้าตู้ก. ลืมวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา ใช้พูดว่า “วิชาเข้าตู้” ซึ่งหมายความว่า วิชาที่เคยจำได้นั้นบัดนี้ลืมหมดแล้ว ยังคงอยู่แต่ในตำราที่เก็บไว้ในตู้.
เข้าพุงก. จำได้แม่นยำจนไม่ต้องอาศัยตำราสอบทาน
เข้าหลักก. ถูกแบบ, ถูกตำรา, บางทีใช้ว่า เข้าหลักเข้าเกณฑ์.
โขลนทวาร(โขฺลนทะวาน) น. ประตูป่า, ประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์ คือทำเป็นประตูสะด้วยใบไม้ให้ทหารผู้ไปทัพนั้นลอดไป มีพราหมณ์คู่หนึ่งนั่งบนร้านสูง ๒ ข้างประตูคอยประนํ้าเทพมนตร์ เพื่อเป็นชัยมงคลแก่กองทัพที่ยกไป เรียกว่า เบิกโขลนทวาร.
คชกรรมน. กิจการในทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับช้าง เช่น การขี่ การฟันขอ, ประเภทตำราว่าด้วยทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับช้าง.
คชลักษณ์น. รูปพรรณสัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว, ประเภทตำราแสดงรูปพรรณสัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว ถ้าได้ไว้จะให้คุณหรือโทษแก่เจ้าของ.
ครุ ๒(คะรุ) ว. หนัก, ใช้ในตำราฉันทลักษณ์ หมายถึง พยางค์ที่มีเสียงหนัก ได้แก่ พยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงยาวและสระเกินทั้ง ๔ คือ สระอำ ใอ ไอ เอา เช่น ตา ดำ (สระอำถือเป็น ครุ ก็ได้ ลหุ ก็ได้) และพยางค์ที่มีตัวสะกดทั้งสิ้น เช่น หัด เรียน ใช้เครื่องหมาย ั แทน, คู่กับ ลหุ ซึ่งใช้เครื่องหมาย ุ แทน.
คฤนถ์(คฺรึน) น. ตัวอักษรแบบหนึ่งของอินเดียภาคใต้ที่ใช้เขียนตำรา.
ควณก. คำนวณ เช่น ขับควณทวนเทียบด้วยตำรา พิเคราะห์พระชันษาชะตาเมือง (อิเหนา).
คัมภีร-, คัมภีร์(คำพีระ-, คำพี) น. หนังสือตำราที่สำคัญทางศาสนาหรือโหราศาสตร์เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
official drugยาตำราหลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiography๑. การบันทึกภาพรังสีหลอดเลือดหรือหลอด น้ำเหลือง๒. ตำราว่าด้วยหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง๓. การศึกษาหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug, officialยาตำราหลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Institutes; Institutionesตำรากฎหมายโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Institutiones; Institutesตำรากฎหมายโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
therapeutics๑. วิชาการรักษาโรค [ มีความหมายเหมือนกับ therapeusis ]๒. ตำราการรักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbal๑. ตำราสมุนไพร๒. -สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomographyคำอธิบายกฎหมาย, ตำรากฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Textsตำราเรียน [TU Subject Heading]
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's for fellas who write diet books.นั่นมันสำหรับ คนที่เขียนตำราลดน้ำหนัก Oh, God! (1977)
Early Latin text.ตำราเรียนในตอนต้นของยุคลาติน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's like a textbook they give to nurses.มันก็เหมือนกับตำราที่พวกเขามอบให้กับพยาบาล Pulp Fiction (1994)
Forget your books. Even my brother didn't love her.อย่านิยามตามตำราสิ ขนาดพี่ยังไม่รักเธอเลย Wild Reeds (1994)
That's an old edition, but I know it all by heart. By heart, huh?ตำราเก่า แต่ผมจำได้ขึ้นใจแล้ว Gattaca (1997)
Or is that your thing? You come into a bar. You read some obscure passage.ในตำราคิดจะหักหน้าคนอื่นก็หัดจำให้แม่นๆ ไม่ใช่มาทำเก่ง เพื่ออวดหญิง Good Will Hunting (1997)
I love my cookbook.ตำราอาหารนี่ถูกใจจริง ๆ As Good as It Gets (1997)
It's got wonderful recipes. It says something with a shark.มีตำราเก๋ ๆ ใช้เนื้อฉลามก็มี As Good as It Gets (1997)
And some cookies here called Wasps' Nests.แล้วมีตำราทำคุ้กกี้ ชื่อวัสพ์เนสท์ด้วย As Good as It Gets (1997)
It's just the goddamned English, doing everything by the book.ไอ้พวกอังกฤษชอบทำอะไรตามตำรา Titanic (1997)
Until you take care of that... close the fucking book, because we're losing.จนกระทั่งเราจะสนใจเรื่องพวกนี้... ปิดตำราลงซะ / เพราะพวกเราเป็นผู้แพ้ American History X (1998)
This poor guy who attacked four cops... and those cops end up on the stand... defending themselves for using standard textbook procedures.ก็ไอชายน่าสงสารคนนี้แหละ / ที่มันซ้อมตำรวจสี่นาย... และตำรวจพวกนี้ / ต้องหยุดอยู่นิ่งๆ แบบนั้น... ต้องป้องกันตัวเองโดยใช้ / ตำราระเบียบการบ้าๆ American History X (1998)
On the table, on my table.ฉันทำไปตามตำรา ทำตามตำราของฉัน ฉันเสียใจ City of Angels (1998)
You've retreated to your Go and books and goldfish.แล้วกลับหนีมันมาหา หมากล้อม มาหาตำรับตำรา - มาเลี้ยงปลาทอง Pi (1998)
The Wok-y World of Thai Cooking?ตำราทำอาหารไทยเหรอ? The Story of Us (1999)
You stole the secrets of Wudan's highest martial arts.แกขโมยตำราลับมวยจีน ของวูเดน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You've got potential. You've studied the Wudan manual but you don't understand it.คุณมีแวว คุณอ่านตำราวูเดน แต่ไม่เข้าใจมัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You think you've been teaching me all these years from the manual?คุณคิดว่า ตลอดเวลาที่สอนฉันมาจากตำรางั้นหรือ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You hid the manual's true meaning.แกซ่อน ความหมายจริงในตำราไว้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Everything people have written about in science books is going to change.ทุกสิ่งที่ถูกเขียนในตำราวิทยาศาสตร์กำลังจะเปลี่ยนไป Signs (2002)
...Everything they wrote in science books is about to change.ทุกอย่างที่เคยเขียนในตำราวิทยาศาสตร์ กำลังจะเปลี่ยนไป Signs (2002)
- The spell books alone are very expensive.- ตำราคาถาเล่มเดียวยังแพงมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
By a show of hands only how many of you have read the entire text?ตอบโดยการยกมือนะ มีกี่คนที่อ่านตำราจบเล่มแล้ว Mona Lisa Smile (2003)
There's also no textbook telling you what to think.ไม่มีตำรามาบังคับความคิดด้วย Mona Lisa Smile (2003)
All right, back to chapter three. Has anyone read it?กลับไปที่ตำราบทที่ 3 ใครอ่านแล้วบ้าง Mona Lisa Smile (2003)
- AII I did in there was read law books.- อ่านแต่ตำรากฏหมายตอนติดคุก Bringing Down the House (2003)
It is the oldest story in the book.นี่เป็นนิทานเก่าแก่ในตำรา Underworld (2003)
Hear, hear. I shall be in the office, cooking the books, if anybody needs me.ชั้นจะอยู่ในห้องทำงานนะ ศึกษาตำราอาหารน่ะ เข้าไปละกัน Latter Days (2003)
Chinese textbook pg.118, line 4!ในตำราพิชับยุทธ หน้า118 บรรทัดที่ 4 Crazy First Love (2003)
According to this chart, I put the coins here.ว่ากันตามตำรา ข้าต้องวางเหรียญตรงนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
- Let's do this by the book.- ทำตามตำราเลย. National Treasure (2004)
...i haven't given the book let the ministry do it...ฉันไม่เคยให้ตำรานั้น ให้ทางกระทรวงจัดการเถอะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
If they'd have fallen into the hands of a stewardess, she'd have gone to the cockpit and we'd land somewhere else.ถ้าเรื่องถึงหูแอร์แล้วละก็ ตามตำรานะ พวกเขาจะต้องไปแจ้งห้องนั่งบิน เครื่องจะลงจอดทันที Red Eye (2005)
I wanted to go back to the library and start studying immediately, but Abby said no.ไปเริ่มท่องตำราทันที แต่แอ๊บบี้ห้ามไว้ Just Like Heaven (2005)
I'm a guy who reads parenting books and cookbooks before I go to sleep.ผมอ่านคู่มือเลี้ยงลูก และตำราอาหารก่อนนอน The Holiday (2006)
Thanks for lending me the textbook, Football Captain.ขอบคุณสำหรับที่ให้ยืมตำรา คุณกับตันฟุตบอล Dasepo Naughty Girls (2006)
Go back to your books.กลับไปหาตำราของเธอ Art of Fighting (2006)
The science textbooks have had to be rewritten because they say that it's impossible to have a hurricane in the South atlantic.ตำราวิทยาศาสตร์จะต้องถูกเขียนใหม่ เพราะมันระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมี เฮอร์ริเคนในตอนใต้ของแอตแลนติค An Inconvenient Truth (2006)
Summer of 2005 has been one for the books.ฤดูร้อนปี 2005 ก็เป็นอีกอันหนึ่งสำหรับตำราใหม่ An Inconvenient Truth (2006)
I am way too young for that. Please refer to your chart.อายุฉันยังไม่ขนาดนั้น ไปเทียบดูตำราคุณได้เลย Now You Know (2007)
And next stop on Matchie the matchbook's magical journey down the rainbow path is... the dreaded chocolate swamp.จุดหมายต่อไปของมัชชี่ บันทึกการเดินทางวิเศษของตำราเลข ที่สุดถนนสายรุ้งคือ หนองน้ำชอคโกแลตที่แห้งผาก It's Alive! (2007)
Your credibility was compromised when you failed to report a call from the subject of a goddamn FBI manhunt.ความน่าเชื่อถือของคุณมีน้อยลงตั้งแต่ คุณไม่ยอมรายงานการโทรครั้งนั้น ตามตำราการล่าคนร้ายของเอฟบีไอ The British Invasion (2007)
I got names, places, dates, times, music, photos, recipes...เพลง รูป ชื่อกิ๊ก ตำราอาหาร Chuck Versus the Truth (2007)
Sorry, I, uh, left all my awesome genetic textbook reading for the summer vacation.เสียใจ, ฉัน, เอ่อ, เก็บการอ่านตำราพันธุกรรม ที่เจ๋งๆ ไว้สำหรับการพักร้อนน่ะ Chapter Two 'Lizards' (2007)
She'll be dead in a week If we follow the textbooks.เธอจะตายภายใน 1 อาทิตย์ ถ้าเรายังเดินตามตำราอยู่ 97 Seconds (2007)
What would you like... a treatise on photosynthesis and its effect on fourth-generation computers?ตำราในการสังเคราะห์แสง และผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์รุ่นที่สี่? Sex Trek: Charly XXX (2007)
Chef Gusteau's cookbook, Anyone Can Cook!ตำราของเชฟกุสโต "ไม่ว่าใครก็ทำอาหารได้!" Ratatouille (2007)
- You are such a nerd.- คุณเนี่ยะ แก่ตำรา Spider-Man 3 (2007)
Lets do something else than speek for a Magazine...มาทำบางอย่างนอกเหนือจากตำรากัน... War (2007)
You don't build what I've built by always playing by the book. - Now you'll find that out.ฉันคงจะไม่มีวันนี้ถ้าต้องเล่น ตามตำราแล้วเธอจะเข้าใจ Cassandra's Dream (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือตำรา[nangseū tamrā] (n) EN: textbook  FR: manuel [ m ]
ตำรา[tamrā] (n) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual  FR: livre [ m ] ; manuel [ m ] ; guide [ m ] ; ouvrage de référence [ m ] ; traité [ m ]
ตำรา[tamrā] (n) EN: authority ; orthodoxy
ตำราอาหาร[tamrā āhān] (n, exp) EN: recipe book ; recipe  FR: livre de cuisine [ m ] ; livre de recettes [ m ] ; recette de cuisine [ f ]
ตำราคู่มือ[tamrā khūmeū] (n, exp) EN: manual ; handbook ; textbook  FR: manuel [ m ]
ตำรากฎหมาย[tamrā kotmāi] (n, exp) EN: legal code ; code of laws  FR: code juridique [ m ]
ตำรับตำรา[tamrap tamrā] (n, exp) EN: textbook ; book
ตำราเรียน[tamrā rīen] (n, exp) EN: textbook ; text
ตำรายา[tamrā yā] (n, exp) EN: pharmacopoeia  FR: pharmacopée [ f ]
ตามตำรา[tām tamrā] (adj) EN: classic
ยาตำราหลวง[yā tamrā lūang] (n, exp) EN: drugs listed in the pharmacopoeia

English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), See also: Chinese ginger, krachai, Syn. lesser ginger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cookbook(n) ตำราอาหาร
handbook(n) หนังสือคู่มือ, See also: คู่มือ, ตำราคู่มือ, Syn. manual
pharmacopeia(n) ตำรายา, See also: ตำราปรุงยา, Syn. pharmacopoeia
recipe(n) ตำรากับข้าว, See also: วิธีปรุง, Syn. cookbook
secret(n) เคล็ดลับ, See also: ตำราลับ, กลวิธีลับ
text(n) หนังสือเรียน, See also: ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. handbook, syllabus, textbook
textbook(n) หนังสือเรียน, See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. text

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boohoo(บูฮู') { boohooed, boohooing, boohoos } vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ, ตำรา, หนังสืออ้างอิง, คัมภีร์, ภาค, เล่ม, แบบ, สมุดบัญชี, เนื้อเพลง, บทละคร, ถ้อยคำ, สมุดเช็ค, สมุดแสตมป์, สมุดรายชื่อ, สมุดบันทึก, บัญชี, บันทึก, บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
cat1. (แคท) n. แมว, สัตว์ในตระกูลแมว, หญิงที่มีใจอำมหิต, บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว, ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
dope bookรายการหนือตำราแทงม้า
dope sheetรายการหนือตำราแทงม้า
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas, formulae, Syn. trusim, format
monograph(มอน'นะกราฟ) n. เรื่องราวหรือเรื่องเขียนหรือตำราที่เกี่ยวกับเรื่อง ๆ เดียวหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ, เอกสาร. vt. เขียนเรื่องดังกล่าว, เขียนเอกสาร., See also: monographer, monographist n. monographal adj., Syn. tome
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ, เร้นลับ, ลึกลับ, ลับเฉพาะ, ปิดบัง, อำพราง, ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ, สิ่งที่อำพราง, ความลับ, ความลึกลับ, วิธีการลึกลับ, ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ, ลึกลับ, เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม, ข้อความเดิม, แม่บทเดิม, ใจความ, แบบฉบับการเขียน, เนื้อเพลง, ตำรา, แบบเรียน, หนังสือเรียน, ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล, อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล, หัวข้อสำคัญ, ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา, แบบเรียน, หนังสือเรียน
treatise(ทรี'ทิส) n. บทความ, ความเรียง, เรื่องราว, หนังสือ, ตำรา, Syn. thesis, monograph, study, disquisition

English-Thai: Nontri Dictionary
book(n) หนังสือ, ตำรา, สมุด, คัมภีร์
cookbook(n) ตำราอาหาร, ตำรากับข้าว, คู่มือประกอบอาหาร
dissertation(n) การสนทนา, การถกปัญหา, การบรรยาย, การเขียนตำรา, วิทยานิพนธ์
formula(n) สูตร, กฎ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ตำรา
recipe(n) ตำรา, ตำรับ, วิธีปรุง, วิธีทำ, ใบสั่งยา, เคล็ดลับ
textbook(n) ตำรา, หนังสือเรียน, แบบเรียน
treatise(n) เอกสาร, หนังสือ, ตำรา, บทความ, ความเรียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
art of war(phrase) ตำราพิชัยสงคราม
Pharmacopoeia[ฟามาโคเปีย] (n, pharm) หนังสือตำรายาฉบับสากล ยอมรับและใช้กันทั่วโลก บอกข้อมูลเกี่ยวกับยาและวิธีการตรวจสอบยาในหัวข้อต่างๆ หัวข้อใน pharmacopoeia เช่น Description, Purity rubric, Identification, Assay เป็นต้น Pharmacopoeia ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น USP(pharmacopoeia ของUSA), BP(pharmacopoeia ของBritish) JP(pharmacopoeia ของ Japan) ปัจจุบันประเทศไทยมี pharmacopoeia เป็นของตัวเองแล้ว โดยใช้อักษรย่อว่า TP จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お手上げだ[おてあげだ, oteageda] หมดตำราแล้ว, ทำอะไรไม่ได้แล้ว
公式[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n, adj) สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา , ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ, ระเบียบแบบแผน, พิธีรีตอง, ความเคร่งครัดในระเบียบ, ความเข้มงวด, ธรรมเนียมปฏิบัติ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top