Search result for

*ด้านลบ*

(48 entries)
(0.0564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ด้านลบ, -ด้านลบ-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
End-Point, Negativeด้านลบ [การแพทย์]
Feelings, Negativeความรู้สึกด้านลบ,ความรู้สึกที่ไม่ดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That negatively stereotypes arabs.สร้าง stereotype ด้านลบแก่ชาวอาหรับ Introduction to Film (2009)
I think everyone should say penis so we can take away the negative power of the word.ฉันคิดว่าเราทุกคนควรได้พูดคำว่า องคชาติ อย่างเต็มปากเต็มคำ เพื่อเอาคติด้านลบของคำนี้ออกไป Politics of Human Sexuality (2009)
Doctor, in all conflicts between positive and negative energy ... always dominates the negative.ด๊อกเตอร์ เมื่อมีการขัดแย้งระหว่าง ด้านบวกและด้านลบ ด้านลบจะเป็นฝ่ายที่มีอิทธิพลกว่าเสมอ Astro Boy (2009)
she's not tall, she wears platforms she doesn't know you are an accountant.หล่อนไม่ได้สูงหรอก หล่อนเสริมพื้นรองเท้าน่ะ เธอไม่รู้ว่าพ่อเป็นนักบัญชี \ นั่นถือว่าเป็นการมองในด้านลบนะ The Lovely Bones (2009)
She has us write down our negative feelings to discuss in our sessions.เขาบอกให้เราเขียนอารมณ์ด้านลบของตัวเอง แล้วมาคุยกันตอนมาบำบัด How About a Friendly Shrink? (2010)
Somebody's moving toward the front of the cab.ด้านลบ ด้านลบ Solitary Man (2010)
it can have a negative affect on the brain.อินเตอร์เซ็ค... มันมีผลกระทบด้านลบ ต่อสมอง Chuck Versus the Subway (2010)
Eight out of nine times, you avoid making decisions that could result in a negative outcome.8 ใน 9 ครั้ง เธอจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ ที่อาจให้ผลลัพธ์ในด้านลบ The Plateau (2010)
People are commenting negatively about it.ผู้คนจะให้ความเห็นในด้านลบเกี่ยวกับมัน Episode #1.14 (2010)
And you'll get more negative comments online.และมีข่าวด้านลบอีกมาก Episode #1.12 (2010)
No, no, you don't get it. it's like she doesn't want to mix the negative and the positive.ไม่ ลุงๆไม่เข้าใจ คือเธอไม่อยากผสม.. พลังด้านลบ กับ บวก เข้าด้วยกัน 50/50 (2011)
"and the negative aspects of his personality."และด้านลบของบุคลิกภาพของเขา The Beaver (2011)
Negative energy feeds on trauma and pain.พลังด้านลบจะดูดกิน ความชอกช้ำ และความเจ็บปวด Birth (2011)
Oh. Yeah. Negativity -- force of habit.โอ้ ใช่ ความคิดด้านลบ-- มันเป็นนิสัยน่ะ Judgment Day (2012)
Attention didn't have to be positive, and maybe negative attention was better than no attention at all.การได้รับความสนใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องในด้านดี และการได้รับความสนใจในด้านลบ ก็ดีกว่าไม่มีคนสนใจเลย Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
George Massey owns several local establishments, but he's better known for his less reputable enterprises, including loan sharking, money laundering, extortion.จอร์จ แมสสีย์ เป็นเจ้าของ กิจการหลายแห่งแถบนี้ แต่เขาเป็นที่รู้จักดี ในเรื่องกิจการด้านลบ ทั้งปล่อยกู้นอกระบบ ฟอกเงิน การรีดไถ Triggerman (2012)
It's like he had to show me a negative so that I could see the positive.เหมือนกับว่าเข่าเปิดเผยด้านลบในตัว เพื่อให้ผมเห็นด้านบวก มัน... Apéritif (2013)
We are just using what the universe gave us to rid ourselves of the negative forces in our lives.เราแค่ใช้พลังที่จักรวาลให้ เพื่อทำลายพลังงาน ด้านลบในชีวิตเรา Adventures in Fae-bysitting (2013)
Just think what good we could do if we could find a way to turn that negative into a positive.แค่คิดว่าสิ่งที่ดีเราทำได้ ถ้าเราหาทางได้ เปลี่ยนด้านลบ... ให้เป็นด้านบวก Hail, Hale (2013)
Both positive and negative.ทั้งด้านบวกและด้านลบ Broken (2013)
When negative stimulaes perceived, they travel from its source to its destination.เมื่อตัวกระตุ้นด้านลบเคลื่อนไหว มันเดินทางจากแหล่งกำเนิดไปสู่จุดหมาย Broken (2013)
But there's no denying that the more negative aspects of Saturn's personality reflect the age-old knowledge of the symptoms of lead poisoning.แต่ไม่มีการปฏิเสธ ที่ด้านลบมากขึ้นของ บุคลิกภาพของดาวเสาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ โบราณของอาการของพิษตะกั่ว The Clean Room (2014)
of all the possible negative outcomes on the first day at a new school.ของเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นได้ ในวันแรกของการไปโรงเรียน Inside Out (2015)
Well, let's not dwell on the negative, hmm?อย่าเพิ่งคิดแต่ด้านลบ ดีกว่ามั้ย? Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
Ah, negative energy density with positive surface pressure.อ่า ความหนาแน่นของพลังงานด้านลบ คาวมกดดันของผิวหน้าด้านบวกโคตรอัจฉริยะเลย Family of Rogues (2015)
And the truth of the matter is there are negative effects of condoms.และความจริงก็คือ ถุงยางนั้นมีผลด้านลบ After Porn Ends 2 (2017)
Plus is positive, minus is negative!บวกด้านบวก, ลบด้านลบToy Story (1995)
Sure you are... I forgot all things "positive" and "negative."ฉันลืมไปหมดแล้ว ด้านบวก ด้านลบ All About Lily Chou-Chou (2001)
Your opposite, your negative.เป็นด้านตรงข้ามของเธอ เป็นด้านลบของเธอ The Matrix Revolutions (2003)
I have to be. Bs are negative.ฉันต้องอคติค่ะ เพราะกรุ๊ป B น่ะเป็นด้านลบอยู่แล้ว My Boyfriend Is Type-B (2005)
Look around you,bro. She's manifesting negativity.มองรอบๆ สิ เธอกำลังแสดงพลังด้านลบ An Inconvenient Lie (2007)
Negative thinking.เขามีพลังความคิดด้านลบ An Inconvenient Lie (2007)
BUT THE DOWNSIDE?แต่มันก็มีด้านลบ Poison Ivy (2007)
Miguel would eventually understand the downside.มิเกลต้องเข้าใจถึงด้านลบได้ในที่สุด Sí se puede (2008)
In science, a negative result is just as important as a positive one.ในแง่ของวิทยาศาสตร์ ผลทางด้านลบ ก็มีความสำคัญ เหมือนผลทางบวก Resurrection (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านลบ[adj.] (dān lop) EN: negative   FR: négatif
ในด้านลบ[adj.] (nai dān lop) EN: negative   
ทัศนคติด้านลบ[n. exp.] (thatsanakhati dān lop) EN: negative attitude   FR: attitude négative [f]
ทัศนคติด้านลบ[n. exp.] (thatsanakhati dān lop) EN: negative attitude   FR: attitude négative [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negative[ADJ] ที่เป็นด้านลบ, See also: เชิงลบ
undergo[VT] ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ), See also: ตรากตรำ, ผ่านประสบการณ, เผชิญกับ, Syn. experience, bear, tolerate, endure

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
めちゃくちゃ[mechakucha] (adj slang) ใช้เพื่อแสดงอาการ ว่า ม๊ากมาก จะมีความหมายแฝงเป็นทางด้านลบ เช่น ยุ่งม๊ากมาก เลอะสุดๆ เป็นต้น , See also: S. とても とても,

German-Thai: Longdo Dictionary
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top