Search result for

*ดัด*

(355 entries)
(0.5258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดัด, -ดัด-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
สลิด (vt adj slang ) ดัดจริต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัด[V] bend, See also: straighten, flex, bend, Syn. งอ, ทำให้คด, ทำให้ตรง, Example: พ่อดัดต้นไม้ให้เป็นรูปนก, Thai definition: ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์
กำดัด[ADJ] young, See also: youthful, adolescent, Example: เขากำลังอยู่ในวัยกำดัด, Thai definition: กำลังรุ่น
ดัดตน[V] exercise, See also: exercise one's body, Syn. บริหาร, Thai definition: บริหารร่างกาย
ดัดผม[V] perm, Example: เธอเพิ่งไปดัดผมทรงใหม่มา
ไม้ดัด[N] dwarf, Example: คุณตาชอบปลูกไม้ดัด, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้ใหญ่ นิยมปลูกในกระถางและดัดกิ่งให้เป็นรูปต่างๆ ตามที่ต้องการ
ดัดปลัก[N] month, Syn. เดือน
ดัดหลัง[V] teach someone a lesson, Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน, Example: การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต
ดัดหลัง[V] black mail, Syn. หักหลัง, Thai definition: ไม่ทำตามข้อตกลงร่วมซึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องเสียประโยชน์ไปแต่ตัวเองยังได้ประโยชน์อยู่
ดัดแปลง[V] modify, See also: alter, adapt, Syn. แปลง, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, แปร, เปลี่ยนแบบ, Example: พ่อดัดแปลงขวดน้ำเป็นที่ปลูกต้นไม้, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
การดัดผม[N] having a permanent wave, See also: giving a permanent wave, hair curling, Example: การดัดผมทำให้ผมแห้งกรอบและแตกปลายง่ายเนื่องจากผมถูกน้ำยากัด
ดัดนิสัย[V] correct, See also: chastise, reform, , Syn. ดัดสันดาน, Example: เขาดัดนิสัยลูกโดยไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเป็นเวลา 3 วัน, Thai definition: สั่งสอนหรือลงโทษให้มีวินัยมากขึ้น, แก้นิสัยให้ดี
วัยกำดัด[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
เหล็กดัด[N] curved steel, Example: บ้านของเขาติดเหล็กดัดทั้งหลังกันพวกหัวขโมย
ดัดสันดาน[V] correct, See also: chastise, Syn. ดัดนิสัย, สั่งสอน, ลงโทษ, แก้ไข, Example: เราควรจะต้องดัดสันดานเขาเสียบ้าง, Thai definition: แก้นิสัยให้ดี
ช่างดัดเหล็ก[N] bar bender, See also: steel bender
ดัดแปลงแก้ไข[V] adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
โรงเรียนดัดสันดาน[N] reformatory, See also: house of correction, Example: เจ้าเด็กคนนี้ ผมจะส่งมันไปโรงเรียนดัดสันดาน, Count unit: โรง, แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำดัดว. กำลังรุ่น เช่น วัยกำดัด
กำดัดเต็มที่ เช่น สงัดเสียงสิงสัตว์กำดัดดึก (โคบุตร).
กำดัดก. พะวง, ห่วงใย, ขวนขวาย, เช่น ฤๅสองศุขารมย ชวนชายชํไม้เมิลป่า พระวงวิ่งวาศนาเด็กกำดัดเล่น (ม. คำหลวง มัทรี)
กำดัดกำหนัด เช่น โอ้เจ้าพี่ศรีสวัสดิ์กำดัดสวาท นุชนาฏแม่อย่าลืมเนื้อความหลัง (โคบุตร).
ชระดัด(ชะระ-) ก. ดัด.
ชระเดียดชระดัดว. เกลื่อนกล่น, ดาษดื่น.
ดัดก. ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์ เช่น ดัดไม้ ดัดนิสัย
ดัดทำให้เที่ยงตรง เช่น พระดัดคดีดล โดยเยี่ยง ยุกดิ์นา (ตะเลงพ่าย)
ดัดปลุก เช่น เคยดัดฤดีตาตื่นตรับ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ดัดว. ที่ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์ เช่น ไม้ดัด ตะโกดัด.
ดัดจริต(-จะหฺริด) ก. แสร้งทำกิริยาหรือวาจาให้เกินควร.
ดัดดั้นก. ตัดทางไป, ลัดทางไป, เช่น ก็รีบลัดดัดดั้นตามไป (อิเหนา), ดั้นดัด ก็ใช้ เช่น ดั้นดัดลัดพงดงดาน (รามเกียรติ์ ร. ๑).
ดัดตนก. บริหารร่างกาย.
ดัดแปลง(-แปฺลง) ก. แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม, เปลี่ยนจากรูปเดิมโดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย, เช่น ดัดแปลงเรือนชั้นเดียวให้เป็น ๒ ชั้น.
ดัดสันดานก. แก้นิสัยให้ดี.
ดัดก. ดาด, กั้น, เช่น ดัดพิดาน ว่า กั้นเพดาน.
ดัดปลักน. เดือน.
ดัดผทมก. ตื่นนอน.
ไม้ดัดน. พรรณไม้ใหญ่ นิยมปลูกในกระถางและดัดกิ่งให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการ.
ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากอบรมสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดีได้ง่ายกว่าอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่.
ราชดัด(ราดชะ–) น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Brucea javanica (L.)Merr. ในวงศ์ Simaroubaceae เมล็ดใช้ทำยาได้, กาจับหลัก หรือ พญาดาบหัก ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก กะดัด.
วัยกำดัดน. วัยรุ่น.
กระแชะก. กระแซะ เช่น แกล้งทำเลียมและกระแชะชิด สะบิ้งสะบัดดัดจริตกิริยา (คาวี).
กระแด้แร่ว. กระแดะ, ดัดจริต, เช่น อย่าทำดื้อกระแด้แร่เลยแม่เอ๋ย (มณีพิชัย).
กระแดะก. ดัดจริต, ทำในสิ่งที่ไม่น่าทำ.
กระแดะกระแด๋ก. ดัดจริตดีดดิ้น, แดะแด๋ ก็ว่า.
กระบวนจีนน. วิธีการที่นำแบบอย่างศิลปะของจีนมาดัดแปลงหรือประกอบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของไทย, เรียกลวดลายผ้าแพร โดยมากเป็นรูปประแจ กะแปะ มังกร ว่า ลายกระบวนจีน.
กระบวนฝรั่งน. วิธีการที่นำแบบอย่างศิลปะของตะวันตกมาดัดแปลงหรือประกอบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของไทยในบางสมัย.
กะริงกะเรียดก. ดัดจริต เช่น เป็นหญิงเจ้าแม่อา อย่าทำกะริงกะเรียด ตัวเจ้ายังน้อยสักเท่าเขียด เจ้ามาวอนแม่จะมีผัว (มโนห์รา).
กักกันน. เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา ใช้ในการควบคุมผู้กระทำความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกำหนด เพื่อป้องกันการกระทำความผิด เพื่อดัดนิสัยและเพื่อฝึกหัดอาชีพ.
กาจับหลัก ๒ดู ราชดัด.
กายกรรมการดัดตนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง, การเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น.
กำนัด(กำหฺนัด) ก. กำหนัด เช่น พิศเพี้ยนพระพนิดาทุกขานลกำนัด ดัดรัตนธารี มาดู (สมุทรโฆษ).
กำมะลอน. เรียกของลงรักแบบญี่ปุ่นและจีน เช่นหีบ โอ กระบะ ว่า เครื่องกำมะลอ, เรียกไม้ดัดชนิดหนึ่งที่ดัดให้เหมือนรูปต้นไม้ที่ญี่ปุ่นและจีนเขียนลงในเครื่องกำมะลอว่า ไม้กำมะลอ
แก้ ๒ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้, ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, เช่น แก้นาฬิกา แก้เครื่องจักร, แก้ไข ก็ว่า
แก้ไขก. ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, แก้ ก็ว่า.
ข้าวตอก ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Serissa japonica (Thunb.) Thunb. ในวงศ์ Rubiaceae ใบเล็กรูปไข่ เมื่อขยี้มีกลิ่นเหม็น ดอกสีขาวเล็ก ๆ เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ ปลูกเป็นไม้ดัดหรือไม้ประดับ.
คลื่น(คฺลื่น) น. นํ้าในทะเลหรือแม่นํ้าลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปรกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวนํ้า, โดยปริยายใช้แก่สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลื่นเสียง คลื่นมนุษย์ ผมดัดเป็นคลื่น ถนนเป็นคลื่น.
คัดคลองเลื่อยก. ดัดฟันเลื่อยให้เบนออกจากแนว โดยดัดฟันหนึ่งเว้นฟันหนึ่งจนตลอดทั้งตัวเลื่อยแล้วจึงดัดฟันที่เว้นไว้ให้เบนออกทางด้านตรงข้ามกับฟันที่ได้ดัดไว้แล้ว.
จริต(จะหฺริด) น. ความประพฤติ, กิริยาหรืออาการ, เช่น เสียจริต วิกลจริต, มักใช้ในทางไม่ดี เช่น ดัดจริต มีจริต, จริตจะก้าน ก็ว่า, ความประพฤติปรกติ, ความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหนึ่ง อันเป็นปรกติอยู่ในสันดาน, แนวโน้มของจิตใจ, มี ๖ อย่าง คือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต วิตกจริต.
จีบปาก, จีบปากจีบคอก. พูดอย่างดัดจริต, พูดเชิงประจบประแจง.
ชา ๑ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในหลายวงศ์ ใบเล็ก ที่ใช้ปลูกเป็นรั้ว เช่น ชาข่อย ( Acalypha siamensisOliv. ex Gage) ในวงศ์ Euphorbiaceae, ที่นิยมปลูกเป็นไม้ดัด คือ ชาฮกเกี้ยน [ Carmona retusa (Vahl) Masam.] ในวงศ์ Boraginaceae, ข่อยจีน ก็เรียก และ ชาใบมัน ( Malpighia coccigera L.) ในวงศ์ Malpighiaceae, ชาปัตตาเวีย ก็เรียก.
ซ่อมแปลงก. แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี.
ดรรชนี ๑(ดัดชะนี) น. นิ้วชี้, นิ้วที่อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลาง, ราชาศัพท์ว่า พระดรรชนี, ดัชนี ก็ใช้.
ดรรชนี ๒(ดัดชะนี) น. จำนวนที่เขียนไว้บนมุมขวาของอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ฐาน เพื่อแสดงการยกกำลังของฐานนั้น เช่น ๓ ๒ เป็นดรรชนีของ ๓
ดัชนี ๑(ดัดชะนี) น. นิ้วชี้, นิ้วที่อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลาง, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระดัชนี, ดรรชนี ก็ใช้.
ดัชนี ๒(ดัดชะนี) น. จำนวนที่เขียนไว้บนมุมขวาของอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ฐาน เพื่อแสดงการยกกำลังของฐานนั้น เช่น ๓ โดย ๒ เป็นดัชนีของ ๓
ดัสกร(ดัดสะกอน) น. ข้าศึก.
ดัสกรี(ดัดสะกะรี) น. หญิงที่มากด้วยราคจริตและโทสจริต.
ดำแลง ๑ก. ดัดแปลง, จำแลง, เช่น ก็ดำแลงเพศเป็นดาบส (ม. คำหลวง ชูชก).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
longitudinal bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rehabilitation๑. การฟื้นฟูสภาพ (ชีวิต)๒. การปรับนิสัย, การดัดนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
root bend testการทดสอบดัดโค้งฐาน, การทดสอบดัดโค้งราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
remodelการปรับรูปแบบ, การดัดแปลงตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
side bend testการทดสอบดัดโค้งด้านข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptation rightสิทธิที่จะดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address modificationการดัดแปรเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bonsaiไม้แคระ, ไม้ดัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bend testการทดสอบดัดโค้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bending stressความเค้นดัดโค้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
modified transmittance equationสมการความส่งผ่านดัดแปร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
modifierตัวดัดแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modifyดัดแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modifyดัดแปร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctionการดัดสันดาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
correctionการดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correction, house ofสถานดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controlled bend testการทดสอบดัดโค้งควบคุมตามแบบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
guided bend testการทดสอบดัดโค้งตามแบบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
frame straightenerชุดดัดโครงรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
face bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหน้า [มีความหมายเหมือนกับ normal bend test] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
free bend testการทดสอบดัดโค้งอิสระ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tongue-bend test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งรูปลิ้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
transverse bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามขวาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
house of refuge; house of correctionสถานดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
house of correction; house of refugeสถานดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normal bend testการทดสอบดัดโค้งปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ face bend test] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wrought claspตะขอลวดดัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrought wireลวดดัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Modified starchแป้งดัดแปร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
แตรฝรั่งแตรที่มีปลายบานอย่างดอกลำโพง เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากของฝรั่ง [ศัพท์พระราชพิธี]
Genetically Modified plantพืชดัดแปลงพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetically Modified Organisms สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms - GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อยีนที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติที่ดีตามต้องการ เช่น การดัดแปลงพันธุกรรมของพืชให้มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชหรือสามารถเจริญอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ให้สามารถผลิตเอ็นไซม์ที่เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ถึงแม้เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงมีกฎหมายและคณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมากำกับดูแลตั้งแต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตลอดจนถึงการบริโภคสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

กฎหมายทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย

- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2544

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

- ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ

- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)

คณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง

- กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

- กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ

- คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - IBC)

แหล่งข้อมูล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2551). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และความปลอดภัยทางชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Technical Biosafety Committee. (2010). Updated Status and Perspective of Thailand on Research and Development of Modern Biotechnology and Biosafety Regulation. 3 rd ed. Pathumthani : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Special monitoringการเฝ้าสังเกตพิเศษ, การตรวจติดตามที่กำหนดขึ้นสำหรับสถานการณ์จำเพาะ ของสถานปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมที่ดี โดยมากจะใช้ในขั้นตอนดำเนินการของสถานปฏิบัติการใหม่ ใช้ในกรณีที่มีการดัดแปลงที่สำคัญของสถานปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติ หรือใช้กับปฏิบัติการภายใต้ภาวะผิดปกติ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเฝ้าสังเกตพิเศษนี้ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการเฉพาะแห่ง
[นิวเคลียร์]
structural programmingการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง, การเขียนโปรแกรมโดยใช้เฉพาะโครงสร้างควบมากเกินไปคุมที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้โปรแกรมซับซ้อนมากเกินไป วิธีนี้ช่วยช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น อันจะทำให้แก้ไขดัดแปลงโปรแกรมได้ง่ายขึ้นด้วย [คอมพิวเตอร์]
Assistive Technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการหรือผู้สูงวัย หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ [Assistive Technology]
Adaptationsงานดัดแปลง [TU Subject Heading]
Bendingการดัดขึ้นรูป [TU Subject Heading]
Bending machinesเครื่องดัดขึ้นรูป [TU Subject Heading]
Bending momentโมเมนต์ดัด [TU Subject Heading]
Bending stressesความเค้นดัดโค้ง [TU Subject Heading]
Espaliersไม้ดัด [TU Subject Heading]
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Flexureแรงดัด [TU Subject Heading]
Musculoskeletal manipulationsการดัดดึงทางระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก [TU Subject Heading]
Television adaptationsงานดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Labor Force แรงดัด
แรงที่จะทำให้วัตถุโค้งหรือโก่งตัว [สิ่งแวดล้อม]
International Trade Organizationองค์การการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับความตกลงทั้วไปว่าด้วยภาษี ศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ ต้องการขยายการค้าของโลกให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยให้มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ขจัดการกีดกันการค้า หรือพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การตั้งข้อจำกัดโควต้า เป็นต้น ตัดทอนภาษีศุลกากรทั่วโลกให้ต่ำลง ดูแลตลาดวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และพยายามควบคุมด้านการค้าของการร่วมมือกันทางธุรกิจ (Cartels) จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือ ป้องกันมิให้กลับไปสู่การดำเนินการทางการค้าที่ตัดราคากันอย่างหั่นแหลก เหมือนเมื่อระยะปี ค.ศ. 1930 ถึง 1939 นั่นเองอย่างไรก็ดี ตั้งแต่มีการปฏิบัติใช้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้ามาจนบัด นี้ ก็ได้รับผลสำเร็จตามแนววัตถุประสงค์อย่างมากมาย เช่น มีประเทศสมาชิกหลายสิบประเทศลดภาษีศุลกากรและรักษาระดับภาษีอย่างมีเสรีภาพ แต่ละปี ประเทศสมาชิกจะได้ยินได้ฟังเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้า ละเมิดกฎเกณฑ์ของความตกลงทั่วไป แล้วเสียงร้องเรียนดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงและดัดแปลงข้อกำหนดของความตกลงทั่วไป ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา [การทูต]
Acrylic Splints, Retainerเครื่องดัดในช่องปาก [การแพทย์]
Adaptationความสามารถในด้านการปรับปรุง, การปรับสภาพ, การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Babcock Sentences, Modifiedการทดสอบประโยคแบบแบบคอคดัดแปลง [การแพทย์]
Braces, Jewettกายอุปกรณ์เสริมเพื่อพยุงและดัดหลังให้แอ่น [การแพทย์]
Braces, Milwaukeeกายอุปกรณ์ดัดสันหลังคด [การแพทย์]
Casting, Correctiveเฝือกดัด [การแพทย์]
Casts, Wedgingตัดเฝือกเป็นลิ่มแล้วดัด [การแพทย์]
Cells, Muscle, Specializedเซลล์ซึ่งมีการดัดแปลงโครงสร้างเป็นพิเศษ [การแพทย์]
Cold Waving Solutionsน้ำยาดัดเย็น [การแพทย์]
Diet, Calorie, Modifiedอาหารดัดแปลงพลังงาน [การแพทย์]
Diet, Fat, Modifiedอาหารดัดแปลงไขมัน [การแพทย์]
Diet, Protein, Modifiedอาหารดัดแปลงโปรตีน [การแพทย์]
Ductileดัดให้อ่อนได้ง่าย [การแพทย์]
Environmental Manipulationการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Erich Type of Arch Barชนิดบางดัดได้ง่ายด้วยมือ [การแพทย์]
Expansionเครื่องดัดในช่องปาก,ดันออกรอบๆข้าง,การขยายตัว,ลักษณะขยายพองออก [การแพทย์]
Flexibleดัดไปต่างๆได้,ยืดหยุ่น,งอไปมา [การแพทย์]
Force, Bendingแรงดัด [การแพทย์]
Formedก้อนแข็ง,สามารถดัดแปลงให้ดีขึ้นได้ [การแพทย์]
Cloud modificationการดัดแปรเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
bending strengthbending strength, ความต้านแรงดัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flexibilityความคิดยืดหยุ่น, การคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ เช่น ให้นักเรียนคิดว่าจะนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ไปทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reuseใช้ซ้ำ, นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยอาจใช้งานในรูปแบบเดิม หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานในรูปแบบอื่น เช่น การนำขวดน้ำพลาสติกที่ดื่มน้ำจนหมดแล้วกลับมาบรรจุน้ำดื่มใหม่ หรือนำไปดัดแปลงใช้เป็นกระถางต้นไม้ หรือกล่องใส่ดินสอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Manipulationการดัดดึงข้อต่อ [การแพทย์]
Manipulationการฝึกปฏิบัติ, การดัด, การดัดด้วยมือเพื่อรักษา [การแพทย์]
Manipulation under Anesthesiaดัดดึงในขณะที่ผู้ป่วยถูกวางยาสลบ [การแพทย์]
Manipulation, Peripheralการดัดดึงข้อต่อกระดูกแขนขา [การแพทย์]
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Mastectomy, Modified Radicalการผ่าตัดเอาเต้านมออกหมดโดยสิ้นเชิงแบบดัดแปลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Marcel?ดัดผมเป็นลอน? Gas Pills (2008)
Marcel is going to humiliate us and i don't want it posted on the internet and please stop tagging me!ดัดผมเป็นไปลูบคมเราและ \ Ni ไม่ต้องการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต และโปรดหยุดการติดแท็กฉัน! Gas Pills (2008)
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... . Superhero Movie (2008)
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
A million alive, so I can teach him some manners first.จับเป็นหนึ่งล้าน จะได้ดัดสันดานมันก่อนตาย The Dark Knight (2008)
Well, you're the best twister I know.แน่ล่ะ คุณคือนักดัดแปลงที่เยี่ยมที่สุดเลยฉันรู้ The House Bunny (2008)
I'm gonna flex and bust out of here.ฉันจะดัดตัวแล้วหนีไปจากที่นี่ Pineapple Express (2008)
Locked up in some penitentiary.ที่ถูกขังอยู่ในสถานดัดสันดาน The Price (2008)
- Well it's mud.- แค่ดัดแปลงนิดหน่อย Gamer (2009)
A mod. That's all it would be.ก็แค่การดัดแปลง แค่นั้นเอง Gamer (2009)
It modifies the actual cell structure of your brain.มันดัดแปลงเซลล์สมองของคุณไป Gamer (2009)
CARA: The canister's being retrofitted to maximize dispersion.กระป๋องแก๊สพิษได้ถูกดัดแปลง ให้มีการแพร่กระจายสูงสุด Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
For Christ's sake. How fricking pretentious is that?ให้ตายเถอะ ไอ้เวรนี่ดัดจริตสุดๆ Duplicity (2009)
We paid a little visit down to the vendor, and we made a few adjustments to one of the units before it shipped.เราได้จ่ายเงินให้กับพวกคนจัดหาของ ให้นำมันมาให้เราดัดแปลงเล็กน้อย ก่อนที่จะส่งมอบ Duplicity (2009)
- No structural modifications.- ไม่มีการดัดแปลงโครงสร้าง London. Of Course (2009)
This film is a dramatization of events that occurred October 1st through the 9th of 2000, in the northern Alaskan town of Nome.หนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 9 ตุลาคม ปี 2000 ในภาคเหนือของอลาสก้า เมืองที่ชื่อว่า โนม The Fourth Kind (2009)
Send you outside to clap the erasers?ส่งนายไปดัดสันดานในทัณฑสถานหรือไง Phoenix (2009)
he bought two 3-millimeter mini wireless cameras and had them retrofitted to his glasses.เขาซื้อกล้อง 3 มิลสองตัวไร้สาย และดัดแปลงติดกับแว่นตา The Big Wheel (2009)
You want to get rachel back For the grade she gave you?เธอต้องการที่จะดัดหลังราเชลคืน Carrnal Knowledge (2009)
Most critics consider it a failed adaptation.นักวิจารณ์ส่วนใหญ่บอกว่ามันดัดแปลงบทได้แย่มาก The Age of Dissonance (2009)
- l don't know. - lt's a double-cross.ฉันไม่รู้ /แผนดัดหลังไง Ben 10: Alien Swarm (2009)
So you're just gonna cut and run.ตกลงเธอจะดัดและไปเลยเหรอ Scratches (2009)
I bet this is a... what, a submachine gun?ผมพนันได้ว่า มันคือปืนดัดแปลงใช่มั้ย? Chuck Versus the Broken Heart (2009)
A modified poison extracted from blowfish.ยาพิษดัดแปลงน่ะ สกัดมาจากปลาปักเป้า Chuck Versus the Predator (2009)
My father was brave enough to fight in some desert thousands of miles away, and I can't even go over to Dudley Road and tell the Fabrays the truth.พ่อฉันกล้าไปรบในทะเลทราย ไกลเป็นพันๆไมล์ แต่ฉันยังไม่กล้า ไปแค่ถนนดัดลี่ย์ แล้วบอกความจริงกับพวกฟาเบรย์ Ballad (2009)
Tsukumo-san is being taunted by someone...that's what this means, right?นั่นเป็นเพราะสึคุโมะซังสงสัยว่ามีใครบางคน ดัดแปลงวิดีโอนี้ Episode #1.7 (2009)
He thought you wereetrofitting SUVs, huh?เขาคิดว่านายเป็นพวกดัดแปลงรถ SUVs เหรอ? The Bond in the Boot (2009)
The Incan civilazation's modified beingมนุษย์ดัดแปลงจากอารยธรรมอินคา Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
You could even use a sneeze to drive home a point even.หรือเธออาจดัดเป็นทำเนียนๆตอนจาม Introduction to Film (2009)
Now, if you know what you're doing, a piece of plumbing or a kid's bicycle pump can be turned into a gun.ตอนนี้ถ้าคุณรู้ว่าใช้อะไรทำ เป็นชิ้นส่วนให้เกิดแรงดีด หรือปั๊มลมจักรยานของเด็ก สามารถดัดแปลงมาใช้กับปืนได้ Reckoner (2009)
You've been given a set of audio-adapting earphonesพวกคุณจะได้รับชุดของหูฟัง สำหรับดัดแปลงเสียง Of Human Action (2009)
So we are modifying an electromagnetic pulseดังนั้นเราจึงกำลังดัดแปลง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Of Human Action (2009)
What if the victim used his wife's camera to strike back at the company that disfigured him?ถ้าผู้ตายใช้ กล้องของภรรยาเขา เพื่อที่จะดัดหลังบริษัท ที่ทำให้เขาเสียโฉมละ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Characters, story structure and specific details of the real event are fictionalized for dramatic effect.ตัวละคร เค้าเรื่องและรายละเอียดต่าง ในเหตุการณ์จริงถูกนำมาดัดแปลงเป็นบทภาพยนต์ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Both defendants are completely free of any legal responsibilities related to this case.จำเลยทั้ง 2 เป็นอิสระ จากโทษทางกฏหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ แปลไทย: baiyoke (หากนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข กรุณาให้เครดิตผู้แปลด้วย ขอบคุณค่ะ) The Case of Itaewon Homicide (2009)
This time, I've got to tear apart and fix her immaturity, stubbornness, and that attitude.ตอนนี้ แค่อยากจะดัดนิสัยเธอ จะได้แก้นิสัยดื้อดึงนั่น My Fair Lady (2009)
I got a perm for nothing.อุตส่าห์ไปดัดผมมา The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Oh, what a guy. What a guy!โอ้ ใช้ เพียงแค่มีจิตนาการ ดัดแปลงเป็นสายสืบ G-Force (2009)
- I made you look bad, right?- ไม่เห็นหล่ะสิ ว่าจะโดนดัดหลังอะ? Push (2009)
It was locked from the outside and the only window is barred.มันถูกล๊อคจากด้านนอก หน้าต่างบานเดียวที่มี ก็ติดเหล็กดัด Shutter Island (2010)
You must be quite adept at interrogations, hmm?คุณคงดัดแปลงมันมาจากการสอบปากคำ Shutter Island (2010)
If it were any smarter, it would write a book.ดัดแปลงอีกนิดเป็นปากกาได้ด้วย Iron Man 2 (2010)
Braces. Electronic cigarettes.ดัดฟัน บุหรี่ไฟฟ้า The Tourist (2010)
To say that one was freely adapted is a bit of an understatement, guvnor.ที่จะพูดว่าคนหนึ่งถูกดัดแปลงไปได้อย่างอิสระ จาเปงคำก่าวที่น้อยก่าคามจิง, กอปเน๊อะ Easy A (2010)
See, they learn... quick, they adapt.พวกมันเรียนรู้เร็ว ดัดแปลงก็เก่ง Predators (2010)
How do you know this modification you've madeนายจะแน่ใจได้ไงว่า การดัดแปลงของนาย Human (2010)
First thing you need to do is secure your key, take a metal file and go through and start taking those mountains and valleys all the way down to the lowest possible setting on the key.ในขั้นแรก เราต้องทำการดัดแปลง... กุญแจสักหน่อย โดยการที่ใช้ตะไบเหล็ก... The Next Three Days (2010)
I thought it was a crank.มีพวกบ้าโทรมา มันดัดเสียงทุเรศๆ Everything Is Broken (2010)
We shared the expert ministrations of Paulette in the Palace.นั่นเป็นเรื่องที่พบบ่อยในกลุ่มคนที่ติดอ่าง โดนแก้นิสัยอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า ดัดเข่า The King's Speech (2010)
Yeah. How are we gonna get back at him?ใช่ เราจะดัดหลังเขายังไงดี? Chuck Versus First Class (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างดัดเหล็ก[n.] (chang dat lek) EN: bar bender ; steel bender   
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
ดัดได้[adj.] (dat dāi) EN: flexible   FR: flexible ; souple
ดัดจริต[v.] (datjarit) EN: be affected   FR: être maniéré ; affecter
ดัดนิสัย[v.] (dat nisai) EN: correct ; chastise   FR: corriger
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit   FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[v. exp.] (datplaēngkaēkhai) EN: adapt ; adjust; modify   
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise   FR: corriger ; défaire de
การดัดแปลง[n.] (kān datplaēng) EN: modification ; adaptation   FR: modification [f]
การดัดแปลงเคมี[n. exp.] (kān datplaēng khēmī) EN: chemical modification   FR: modification chimique [f]
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
ไม้ดัด[n.] (māidat) EN: dwarf   
ผมดัด[n. exp.] (phom dat) EN: curly-haired   FR: cheveux bouclés [mpl] ; cheveux frisés [mpl] ; cheveux ondulés [mpl]
ผมที่ดัดเป็นลอน[n. exp.] (phom thī dat pen løn) EN: permanent wave   FR: permanente [f]
ราชดัด[n.] (rātchadat) EN: ?   FR: ?
โรงเรียนดัดสันดาน[n. exp.] (rōngrīen datsandān) EN: reformatory ; house of correction   FR: maison de correction [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alteration[N] การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง, Syn. modification, revision, remodeling
apply[VT] ใช้, See also: นำมาใช้, ประยุกต์ใช้, ใช้ประโยชน์, ปรับใช้, ดัดแปลง, Syn. use, utilize
adapt as[PHRV] ดัดแปลงให้เป็น, See also: ปรับเปลี่ยนให้เป็น
adapt for[PHRV] ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, See also: ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
adapt from[PHRV] ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
bastardise[VT] ทำให้มีด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง (จนคุณภาพต่างจากของเดิม), Syn. debauch, Ant. improve
bastardize[VT] ทำให้ด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง (จนคุณภาพต่างจากของเดิม), Syn. debauch, Ant. improve
crimp[N] การทำให้เป็นลอน, See also: การดัดผม
crimp[VT] ดัดผม, Syn. curl
crisp[VT] ทำให้เป็นลอน, See also: ดัดผม
curl[VT] ดัดผม, Syn. roll up, pin up
curl[VI] ดัดผม
curl up[PHRV] ทำให้โค้ง, See also: ดัดให้โค้ง, ทำให้เป็นรูปโค้ง, Syn. shrivel up
flexibility[N] ความสามารถดัดงอได้โดยไม่แตกหัก, See also: การยืดหดได้, การโค้งงอได้, Syn. elasticity, resilience, Ant. inflexibility, stiffness
flexible[ADJ] ที่ดัดงอได้โดยไม่แตกหัก, See also: ที่โค้งงอได้, ที่ยืดหดได้, Syn. pliable, elastic, Ant. inflexible, stiff
frizz[VI] ดัด (ผม), See also: ทำให้ (ผม) หยิก, โค้ง, งอ
frizz[VT] ดัด (ผม), See also: ทำให้ (ผม) หยิก, โค้ง, งอ
gear[VT] ปรับ, See also: ดัดแปลง
gentrification[N] การปรับพื้นที่, See also: การดัดแปลงพื้นที่, Syn. innovation
gentrify[VT] ปรับพื้นที่, See also: ดัดแปลงพื้นที่, Syn. improve, renew
gentrify[VT] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ดัดแปลงให้ดีขึ้น, Syn. improve, renew
keno[N] เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง, See also: เกมเสี่ยงโชคซึ่งดัดแปลงมาจากเกมไพ่(ล็อตโต้), Syn. betting game
limber[VT] ทำให้งอได้, See also: ทำให้ดัดได้
malleability[N] การเปลี่ยนแปลงได้, See also: การดัดแปลง
malleableness[N] การเปลี่ยนแปลงได้, See also: การดัดแปลง
marcel[VT] ดัดผมให้เป็นคลื่น
marcel[N] ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น, Syn. marcelwave, marcel wave
modifier[N] ผู้แก้ไข, See also: ผู้ดัดแปลง, ผู้ปรับปรุง, Syn. limiter, conditioner
modifier[N] สิ่งที่แก้ไข, See also: สิ่งที่ดัดแปลง, Syn. limiter, conditioner
pen[N] สถานดัดสันดาน (คำสแลง), See also: สถานกักกัน, Syn. penitentiary
penitentiary[N] สถานดัดสันดาน, See also: คุก, Syn. prison, penal institution, cloister jail, confined place
penitentiary[ADJ] เกี่ยวกับการดัดสันดาน
perm[VT] ดัดผม, Syn. kink, wave, cinkle
perm[N] การดัดผม
playact[VT] ดัดแปลงเป็นบทละคร, See also: ทำเป็นบทละคร, Syn. dramatise
play-act[VT] ดัดแปลงเป็นบทละคร, See also: ทำเป็นบทละคร, Syn. dramatise
pliable[ADJ] ยืดหยุ่น, See also: ดัดง่าย, งอได้, Syn. flexible
pliant[ADJ] ที่ดัดแปลงได้ง่าย
qualify[VT] ดัดแปลง, See also: แก้ไข, Syn. modify
reform[VT] ดัดนิสัย, See also: กลับตัว, Syn. humanize
retool[VI] ดัดแปลงใหม่, See also: ปรับอุปกรณ์ใหม่
retool[VT] ดัดแปลงใหม่, See also: ปรับอุปกรณ์ใหม่
slash[VT] ตัดทอน, See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง, Syn. cut, decrese, Ant. increase
tractable[ADJ] ดัดแปลงได้ง่าย
transcribe[VT] แปลง, See also: ดัดแปลง, ทำให้เหมาะ
transmute[VI] ดัดนิสัย, See also: เปลี่ยนนิสัย
ventriloquial[ADV] โดยดัดแปลงเสียง
ventriloquism[N] การพากย์เสียง, See also: การดัดแปลงเสียง, ศิลปะการดัดแปลงเสียง
ventriloquistically[ADV] โดยดัดแปลงเสียง
ventriloquize[VI] พากย์เสียง, See also: ดัดเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit)
alter(ออล' เทอะ) vt.,vi. เปลี่ยน ,แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
castigate(แคส'ทิเกท) {castigated,castigating,castigates} vt. ทำโทษเพื่อดัดสันดาน,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: castigation n. ดูcastigate castigator n. ดูcastigate
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
gw-basic(จีดับบลิวเบสิก) เป็นชื่อภาษาเบสิกแบบหนึ่งที่ดัดแปลงไปจากภาษาเบสิกธรรมดา ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วหันไปใช้ QBASIC แทน
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician,hair
hare krishnan. ศาสนาที่ดัดแปลงมาจากศาสนาฮินดูโดยยึดหลักคำสอนในหนังสือVeda
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
inadvisable(อินดัดไว' ซะเบิล) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สมควร, ไม่บังควร., See also: inadvisability, inadvisableness n. inadvisably adv., Syn. unwise, improper
kanji(คาน'จี) n. ระบบการเขียนอักษรญี่ปุ่นที่ใช้อักษรจีนหรืออักษรที่ดัดแปลงมาจากจีน
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible
malleable(แมล'ละเบิล) adj. ตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดแปลงได้,เปลี่ยนแปลงได้., See also: malleability n., Syn. adaptable
modicatory(มอด'ดิเคทิฟ,-โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข,การดัดแปลง,แบบดัดแปลงมา,การปรับตัว,การลดหย่อน, Syn. change,alteration
modificative(มอด'ดิเคทิฟ,-โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง
modifier(มอด'ดิไฟเออะ) n. ผู้หรือสิ่วที่แก้ไขหรือดัดแปลงหรือปรับปรุงหรือแปร
modifier keysแป้นดัดแปรหมายถึง แป้นอักขระบางแป้นที่ไม่ใช้ตามลำพังตัวเอง หรือถ้าใช้ ก็จะไม่มีผลอย่างใดเลย เช่น แป้น Ctrl, Shift, Alt แต่เมื่อกำหนดใช้ร่วมกับแป้นอักขระอื่นแล้ว จะก่อให้เกิดเป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามได้ เช่น ถ้ากดแป้น ALT+F จะเป็นการเรียกเมนู File ในระบบวินโดว์ ส่วนเครื่องแมคอินทอชจะมีแป้น Option ที่ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT เช่น ถ้ากดแป้น Option+C ก็จะเป็นการสั่งคัดลอก (copy)
modify(มอด'ดะไฟ) vt.,vi. แก้ไข,ดัดแปลง,แปร,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง,ลดความรุนแรง,ลดหย่อน., See also: modifiability n. modifiable adj., Syn. soften,
off-the-shelf(ออฟเธอเชลฟ) adj. ซึ่งมีอยู่พร้อม,ซึ่งดัดแปลงได้ง่าย
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
penitentiary(เพนนิเทน'เชียรี) n. สถานที่ดัด
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
pliable(ไพล'อะเบิล) adj. งอได้,ดัดง่าย,ยึดหยุ่น,เชื่อง่าย,ว่าง่าย,ออน,อ่อนโยน,นิ่มนวล,ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้., See also: pliability n., Syn. flexible,supple
reform(รีฟอร์ม') vt.,vi.,n. (การ) ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,ปรับปรุง,เข้าแถวใหม่,เข้ารูปแบบใหม่,แก้ไขใหม่,กลับเนื้อกลับตัว,ดัดนิสัย, See also: reformable adj. reformative adj. reformer n. reformingly adv., Syn. improvement,corr
reformation(เรฟฟะเม'เชิน) n. การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การปรับปรุง,การเข้าแถวใหม่,การกลับเนื้อกลับตัว,การแก้ไขใหม่,การดัดนิสัย, See also: Reformation n. การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่ 16 ที่ทำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น -reformational adj.
reformative(รีฟอร์ม'มะทิฟว) adj. เป็นการปฏิรูป,เป็นการปรับปรุง,เป็นการดัดนิสัย
reformatory(รีฟอร์'มะทอรี) adj. =reformative (ดู) n. โรงเรียนดัดสันดาน
ventriloquism(เวนทริล'ละควิสซึม) n. การพูดดัดเสียง,ศิลปะการพูดดัดเสียง., See also: ventriloquial adj. ventriloqual adj. ventriloquially adj., Syn. ventriloquy
ventriloquist(เวนทริล'ละควิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการดัดเสียง,นักแปลงเสียงของตนเอง, See also: ventriloquistic adj. -ventriloquism n.
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.
workhouse(เวิร์ค'เฮาซฺ) n. =สถานที่ดัดสันดาน,บ้านที่ใช้คนจนทำงาน,สถานฝึกอาชีพสำหรับคนจน

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
bend(n) หัวโค้ง,หัวเลี้ยว,คุ้งน้ำ,การดัด,เงื่อน
bend(vi,vt) โค้งคำนับ,งอ,ดัด,เลี้ยว,เบน,บ่าย,หัน
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท
corrective(n) สิ่งที่ดัดแปลงแก้ไข,วิธีแก้
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี
fillip(vt) หยิก,สะกิด,กระตุ้น,เคาะ,ดัดนิ้ว
flexible(adj) บิดงอได้,สามารถดัดได้,สามารถกลิ้งได้,พลิกแพลงได้
frizzy(adj) เป็นลอน,เป็นฝอย,หยิก,ดัด,งอ
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร
lithe(adj) อ่อน,ดัดได้,โค้งได้
malleable(adj) บิดไปมาได้,ดัดแปลงได้ง่าย
marcel(n) ลอนผม,การดัดผม
marcel(vt) ดัดผมเป็นลอน
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน
modify(vt) เปลี่ยนแปลง,แก้ไข,ดัดแปลง,ลดหย่อน
penitentiary(n) ที่กักขัง,สถานดัดสันดาน
pliable(adj) ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,อ่อนโยน,ว่าง่าย
pliant(adj) ดัดได้,ว่าง่าย,เชื่อง่าย,หัวอ่อน,อ่อนโยน
reform(vt) แก้ไข,ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,กลับตัว,ดัดแปลง
reformation(n) การแก้ไข,การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การดัดแปลง
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป,ซึ่งทำให้ดีขึ้น,เป็นการดัดนิสัย,เป็นการปรับปรุง
reformatory(n) โรงเรียนดัดสันดาน
train(vi,vt) ฝึกฝน,อบรม,สั่งสอน,ดัด,เล็ง,จัดการ,ฝึกหัด
ventriloquism(n) การพูดดัดเสียง
workhouse(n) สถานสงเคราะห์,สถานฝึกอาชีพ,สถานดัดสันดาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
contortionistนักดัดตน, นักกายกรรมดัดตน
Improvideใช้แทน, แทนกัน, ดัดแปลง, หาสิ่งอื่นมาทดแทน เช่น since we didn't have money for furniture, we improvided.
retrofit (vt) การปรับปรุงใหม หรือ การดัดแปลงแก้ไข
rood screen[รูด สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอกจากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนา ที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: R. choir screen, chancel screen
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工夫[こうふ, koufu] การคิดพลิกแพลง การดัดแปลงให้เหมาะสม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: ดัดให้ตรง English: to straighten
曲げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend

German-Thai: Longdo Dictionary
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top