Search result for

*ดอกผล*

(36 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดอกผล,-ดอกผล-, *ดอกผล*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกผล    [N] produce, See also: crop, harvest, product, yield, Syn. ผล, ผลิตผล, Example: เขาภูมิใจกับดอกผลของไร่ส้มที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอง, Thai definition: ผลเก็บเกี่ยวหรือผลิตผลของพืชพันธุ์ไม้
ดอกผล    [N] profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกผลน. สิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวทรัพย์หรือผลประโยชน์ที่ได้จากผู้อื่น เพื่อการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น ได้แก่ ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย.
ดอกผลธรรมดาน. สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์ ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์โดยการมีหรือใช้ทรัพย์นั้นตามปรกตินิยม และสามารถถือเอาได้เมื่อขาดจากทรัพย์นั้น เช่น ผลไม้ น้ำนม ขน และลูกของสัตว์.
ดอกผลนิตินัยน. ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของทรัพย์จากผู้อื่นเพื่อการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น และสามารถคำนวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า เงินปันผล.
กรรมสิทธิ์สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน ในอันที่จะใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล ติดตามและเอาคืน รวมทั้งขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.
ทรัพย์สินส่วนพระองค์น. ทรัพย์สินที่เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ หรือทรัพย์สินที่รัฐทูลเกล้าฯ ถวาย หรือทรัพย์สินที่ทรงได้มาไม่ว่าในทางใดและเวลาใด นอกจากที่ทรงได้มาในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากบรรดาทรัพย์สินเช่นว่านั้นด้วย.
ทุนนอนน. เงินทุนประจำที่ได้ดอกผลเสมอ.
ศาสนสมบัติกลางน. ทรัพย์สินของพระศาสนาโดยส่วนรวม ส่วนใหญ่ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และดอกผลที่เกิดขึ้นจากที่ดินและอาคารนั้น ๆ รวมทั้งที่ดินวัดร้างทั่วประเทศที่ทางการได้ประกาศยุบเลิกวัดแล้ว.
สินสมรสน. ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส หรือที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการให้เป็นหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว.
หางนกยูงฝรั่งน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นและกิ่งไม่มีหนาม ดอกสีแดงหรือแสด ออกดอกปีละครั้ง ขณะออกดอกผลัดใบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal fruitดอกผลนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real chattel๑. ดอกผลของอสังหาริมทรัพย์๒. สิทธิเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattel, real๑. ดอกผลของอสังหาริมทรัพย์๒. สิทธิเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruitดอกผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, legalดอกผลนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, naturalดอกผลธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural fruitดอกผลธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN Cultural Fundกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการความ ร่วมมือของอาเซียนทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ โดยในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคเงินจำนวน 5,000 ล้านเยน หรือประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุนฯ เพื่อนำดอกผลไปใช้ในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cornaceae deciduous tree. In the spring, when the season for sakura is just over, it bears white or pink flowers.ฮานามิซึกิ เป็นไม้ดอกผลัดใบ ในฤดูใบไม่ผลิ เมื่อสิ้นฤดูของดอกซากุระ ดอกไม้สีขาวและสีชมพูชนิดนี้จะบาน Hanamizuki (2010)
- What's a charitable remainder trust?- ยกให้การกุศลแต่กินดอกผลอยู่ Bringing Down the House (2003)
Not too productive.ไม่ได้ดอกผลอะไรมากมาย Bombshell (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring forth    [PHRV] ให้กำเนิดเด็ก, See also: ผลิต, ทำให้ออกดอกผล (การเก็บเกี่ยว)
fecund    [ADJ] อุดมสมบูรณ์, See also: ออกดอกผลมาก, Syn. fertile, fruitful, productive
fertile    [ADJ] ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์, See also: อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ซึ่งทำให้ออกดอกผลมาก, Syn. fruitful, productive, Ant. barren, desert
peak    [N] ช่วงรุ่งเรืองที่สุด, See also: ช่วงที่ให้ดอกผล, ช่วงที่เจริญเติบโตมากที่สุด, Syn. acme, zenith
progeny    [N] ลูกหลาน, See also: ดอกผล, ทายาท, Syn. children, descendants

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frostworkn. ลายดอกผลึกน้ำแข็ง
harvest(ฮาร์'เวสทฺ) n. ฤดูเก็บเกี่ยว,ผลเก็บเกี่ยว,การเก็บเกี่ยว,ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้,ผลพันธุ์,ผล,ดอกผล,vt. เก็บเกี่ยว,เก็บผล,ได้ผล,ได้รับ vi. เก็บเกี่ยว, Syn. result,produce
harvester(ฮาร์'เวสเทอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,เครื่องมือเก็บเกี่ยว,ผู้ได้รับดอกผล, Syn. reaper
progeny(พรอจ'จะนี) n. ลูกหลาน,ทายาท,ดอกผล,พืชรุ่นหลัง, Syn. descendants
resultless(รซัลทฺ'ลิส) adj. ไร้ผล,ไม่มีดอกผล
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย

English-Thai: Nontri Dictionary
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
progeny(n) ทายาท,ดอกผล,อนุชนรุ่นหลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top