ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คุณธรรม*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คุณธรรม, -คุณธรรม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
คุณธรรมาธิปไตย(n) meritocracy

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
แมน(adj) มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม แม้จะมีต้นกำเนิดมาจากคำว่า gentleman แต่ก็สามารถใช้ได้กับทั้งชายและหญิง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณธรรม(n) virtue, See also: merit, good, moral, moral principle, goodness, Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูง จิตใจดี หนักแน่น และอดทน, Thai Definition: สภาพคุณงามความดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณธรรม(คุนนะ-) น. สภาพคุณงามความดี.
คนดีน. คนที่มีคุณความดี, คนที่มีคุณธรรม.
คนร้ายน. คนที่ไม่มีคุณธรรม
ทศพิธราชธรรมน. จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. ทาน–การให้ ๒. ศีล–การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ๓. บริจาค–ความเสียสละ ๔. อาชชวะ–ความซื่อตรง ๕. มัททวะ–ความอ่อนโยน ๖. ตบะ–การข่มกิเลส ๗. อักโกธะ–ความไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา–ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ–ความอดทน ๑๐. อวิโรธนะ–ความไม่คลาดจากธรรม.
นิวรณ์น. สิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม มี ๕ ประการ คือ ความพอใจในกามคุณ ๑ ความพยาบาท ๑ ความหดหู่ซึมเซา ๑ ความฟุ้งซ่านรำคาญ ๑ ความลังเลใจ ๑.
เปี่ยมก. เต็มถึงขอบ, เกือบจะล้น, เช่น แกงเปี่ยมหม้อ น้ำเปี่ยมฝั่ง, เต็มที่, บริบูรณ์, เช่น เปี่ยมด้วยคุณธรรม เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา.
ภูมิธรรมน. พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม.
โมไนย(-ไน) น. ความเป็นปราชญ์, คุณธรรมของนักปราชญ์.
ราชธรรมน. จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง เรียกว่า ทศพิธราชธรรม มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑. ทาน–การให้ ๒. ศีล–การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ๓. บริจาค–ความเสียสละ ๔. อาชชวะ–ความซื่อตรง ๕. มัททวะ–ความอ่อนโยน ๖. ตบะ–การข่มกิเลส ๗. อักโกธะ–ความไม่โกรธ ๘. อวิหิงสา–ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ–ความอดทน ๑๐. อวิโรธนะ–ความไม่คลาดจากธรรม.
ลงคอว. อาการที่ทำสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรมหรือศีลธรรมเป็นต้นโดยไม่ตะขิดตะขวง เช่น แม่หาเงินมาด้วยความยากลำบากลูกยังขโมยได้ลงคอ เด็กตัวเท่านี้แม่ยังตีได้ลงคอ.
วัตถุประสงค์น. ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ เช่น วัตถุประสงค์ของมัธยมศึกษาก็เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และมีคุณธรรม, จุดประสงค์ ก็ว่า.
เศรษฐกิจพอเพียงน. ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ไม่ประมาท ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤติ มีความมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ.
สัตบุรุษ(สัดบุหฺรุด) น. คนที่เป็นสัมมาทิฐิ, คนดีน่านับถือ มีคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีลในธรรม.
สุภาพบุรุษน. ชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม เช่น เขาช่วยเหลือเธอตามหน้าที่สุภาพบุรุษ.
สุภาพสตรีน. หญิงที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม เช่น ท่าทางเธอเรียบร้อยสมเป็นสุภาพสตรี.
เสื่อมก. น้อยลง, หย่อนลง, เช่น เครื่องจักรเมื่อใช้ไปนาน ๆ คุณภาพก็ค่อย ๆ เสื่อมไป, เสีย เช่น เสื่อมเกียรติ, ค่อย ๆ ลดลง เช่น ความจำเสื่อม, ต่ำกว่าระดับเดิม เช่น เมื่อความเจริญทางวัตถุมีมากขึ้น คุณธรรมของคนก็เสื่อมลง, ถอยความขลัง เช่น มนตร์เสื่อม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudo-merit systemระบบคุณธรรมเทียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, meritระบบคุณความดี, ระบบคุณธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, pseudo-meritระบบคุณธรรมเทียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
merit systemระบบคุณความดี, ระบบคุณธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
meritocracyคุณธรรมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
merit systemระบบคุณความดี, ระบบคุณธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue, cardinalคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
Conscienceสัมมาสติยับยั้ง, มโนธรรม, หิริโอตตัปปะ, คุณธรรม [การแพทย์]
technology selectionการเลือกใช้เทคโนโลยี, การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ The Old Man and the Sea (1958)
Before they takes their exams and are taught virtue and industry.และได้รับการสอนคุณธรรม และอุตสาหกรรม คอร์! How I Won the War (1967)
No. He's a manipulative, self-righteous Uncle Tom.ไม่ เขามีความสามารถในการปรับตัว/ เป็นคนมีคุณธรรมในตัวเองเหมือนคุณลุงทอม American History X (1998)
Immortal, wisest and fairest of all beings.สามวงถูกมอบให้กับพวกเอลฟ์ ผู้เป็นอมตะ มีปัญญาและคุณธรรมสูงสุด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
My father is a noble man.พ่อข้าเป็นคนมีคุณธรรม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And typically institutions that are vibrant and have a lot of power will specify that role in some sense as a list of virtues.ตามปรกติแล้ว สถาบันที่กำลังมีพลวัต และมีอำนาจมากจะกำหนดบทบาทนั้น เหมือนกับมันเป็นคุณธรรมชุดหนึ่ง The Corporation (2003)
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี The Corporation (2003)
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง The Birdcage (1996)
What Senator Jackson is trying to say is that... morality is political.สิ่งที่แจ็คสันวุฒิสมาชิกพยายามที่จะบอกก็คือว่า ... คุณธรรมเป็นเรื่องการเมือง The Birdcage (1996)
She had to. He founded the Coalition for Moral Order.เธอต้อง เขาก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้า The Birdcage (1996)
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ The Birdcage (1996)
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน The Birdcage (1996)
A kingdom of conscience.อาณาจักรแห่งคุณธรรม. Kingdom of Heaven (2005)
Their profits are submit.หนึ่งคุณธรรม. Kingdom of Heaven (2005)
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ The Great Raid (2005)
Island.บรูซ เอ่อ คุณธรรมชาติมาก พัก 10 นาทีก่อนละกัน King Kong (2005)
-But here you make everything a ritual don't you?แต่ที่นี่คุณธรรมทุกอย่างเหมือนเป็นพิธีการ Memoirs of a Geisha (2005)
Davian's a weed.พอกันทีกับบรัสเซล และการแสร้งทำเป็นมีคุณธรรม Mission: Impossible III (2006)
Trust us, Dahlia. Have faith in our virtue.เชื่อใจพวกเราเถอะ ดาห์เลีย จงศรัทธาคุณธรรมในพวกเรา Silent Hill (2006)
No matter what, Virtue and morality must not be lostยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้ Fearless (2006)
Educate body, wisdom and the moralityฝึกฝนร่างกาย ปัญญาและคุณธรรม Fearless (2006)
You know, I wouldn't care if you were out pole-dancing all night as long as you did it with a little integrity.ผมไม่แคร์ ถ้าคุณต้องเต้นระบำเปลื้องผ้าทั้งคืน ถ้าทำอย่างมีคุณธรรม The Devil Wears Prada (2006)
A pang of conscience, perhaps?รู้สึกผิดต่อคุณธรรม อย่างงั้นเหรอ? The King and the Clown (2005)
He's at the peak of morals.เค้าเป็นคนที่มีคุณธรรม Episode #1.1 (2006)
What protector of justice are you now? How old you think you are?นายจะเป็นผู้ผดุงคุณธรรมอะไรละ นายคิดว่านายอายุเท่ารัย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Your moral compass always faces True north.เข็มทิศแห่งคุณธรรมของคุณชี้ตรงดิ่งไปทางทิศเหนือเสมอ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
These people are unbelievable--No integrity.คนพวกนี้เหลือเชื่อเลย ไร้คุณธรรมจริงๆ No Such Thing as Vampires (2007)
Always so proud, so righteous, John.ยังคงทรนง และทรงคุณธรรมหมือนเคยนะจอห์น Chuck Versus the Sensei (2008)
Those goody two-shoes.พวกทึ่มผดุงคุณธรรม Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
She needed some moral support.เธอจำเป็นต้องมีคุณธรรมมาสนับสนุน Pret-a-Poor-J (2008)
A noble gesture, Anakin.ฟังดูมีคุณธรรมดี อนาคิน Rising Malevolence (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
You must be a righteous man.เจ้าต้องเป็นคนมีคุณธรรม Iljimae (2008)
Which is why I might live longer if I choose not to cross blades with you, noble mouse.เพราะเหตุผลนั่น! ทำให้มีชีวิตอยู่นานกว่า เลือกที่จะประลองกับเจ้า, หนูที่มีคุณธรรม. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
If you don't wish to die, stop acting all righteous in front of me.ถ้าแกไม่อยากตาย, หยุด! ทำเหมือนเป็นคนมีคุณธรรมสูง ต่อหน้าฉัน Episode #1.5 (2008)
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Uh, speaking of retching, I think I may have to.ว่าคุณเชื่อในตัวเราและบริษัท และคุณธรรมของคุณก็น่าทึ่ง Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
And it is written that the first seal shall be broken when a righteous man sheds blood in hell.มันถูกกล่าวเอาไว้ว่า\ผนึกแรกจะถูกทำลาย เมื่อมนุษย์ผู้มีคุณธรรม \ทำให้ผู้อื่นหลั่งเลือดในนรก On the Head of a Pin (2009)
The wife hired The sleaziest, most unethical divorce lawyer in town.ก็ฝ่ายภรรยาจ้างทนายที่สกปรก ไร้คุณธรรมที่สุดในเมืองนะสิ ใคร Bargaining (2009)
I KNOW, AND NORMALLY I WOULD NEVER DO SOMETHING LIKE THIS, BUT LILY IS NOT LIKE OTHER PARENTS.แต่ลิลลี่ ไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นๆ ที่ตัดสินใจได้ดี มีคุณธรรม แล้วก็สัญชาตญาณคนเป็นแม่ Valley Girls (2009)
Tradition, virtue, ประเพณี. คุณธรรม Enough About Eve (2009)
You must be so proud. He has such a strong work ethic.คุณต้องภูมิใจมากแน่ๆ เค้าเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมาก The Treasure of Serena Madre (2009)
Gaius spoke of the nobility of Dragonlords. Clearly he was wrong.ไกอัสบอกข้าถึงความมีคุณธรรมของราชามังกร ซึ่งเค้าผิด The Last Dragonlord (2009)
Neera, we need you, righteous mamma!นีรา พวกเราตองการเธอ แมพระแหงคุณธรรม Planet 51 (2009)
A moral fusion between law and order and clinical care.การรวมคุณธรรมระหว่างกฎหมาย คำสั่งศาลและการดูแลทางการแพทย์ Shutter Island (2010)
If I turned my back on that patient. I would rather be dead.คุณธรรมของผมจะถูกทำลาย ถ้าผมหันหลังให้คนไข้รายนั้น You Don't Know Jack (2010)
It gave you a sense of humanity.ดูมีคุณธรรมมากขึ้น Bad Reputation (2010)
I applaud your high moral stance.ข้าขอยกย่องคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน ดอกเตอร์ The Zillo Beast Strikes Back (2010)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ The Old Man and the Sea (1958)
Before they takes their exams and are taught virtue and industry.และได้รับการสอนคุณธรรม และอุตสาหกรรม คอร์! How I Won the War (1967)
No. He's a manipulative, self-righteous Uncle Tom.ไม่ เขามีความสามารถในการปรับตัว/ เป็นคนมีคุณธรรมในตัวเองเหมือนคุณลุงทอม American History X (1998)
Immortal, wisest and fairest of all beings.สามวงถูกมอบให้กับพวกเอลฟ์ ผู้เป็นอมตะ มีปัญญาและคุณธรรมสูงสุด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
My father is a noble man.พ่อข้าเป็นคนมีคุณธรรม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And typically institutions that are vibrant and have a lot of power will specify that role in some sense as a list of virtues.ตามปรกติแล้ว สถาบันที่กำลังมีพลวัต และมีอำนาจมากจะกำหนดบทบาทนั้น เหมือนกับมันเป็นคุณธรรมชุดหนึ่ง The Corporation (2003)
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี The Corporation (2003)
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง The Birdcage (1996)
What Senator Jackson is trying to say is that... morality is political.สิ่งที่แจ็คสันวุฒิสมาชิกพยายามที่จะบอกก็คือว่า ... คุณธรรมเป็นเรื่องการเมือง The Birdcage (1996)
She had to. He founded the Coalition for Moral Order.เธอต้อง เขาก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้า The Birdcage (1996)
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ The Birdcage (1996)
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน The Birdcage (1996)
A kingdom of conscience.อาณาจักรแห่งคุณธรรม. Kingdom of Heaven (2005)
Their profits are submit.หนึ่งคุณธรรม. Kingdom of Heaven (2005)
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ The Great Raid (2005)
Island.บรูซ เอ่อ คุณธรรมชาติมาก พัก 10 นาทีก่อนละกัน King Kong (2005)
-But here you make everything a ritual don't you?แต่ที่นี่คุณธรรมทุกอย่างเหมือนเป็นพิธีการ Memoirs of a Geisha (2005)
Davian's a weed.พอกันทีกับบรัสเซล และการแสร้งทำเป็นมีคุณธรรม Mission: Impossible III (2006)
Trust us, Dahlia. Have faith in our virtue.เชื่อใจพวกเราเถอะ ดาห์เลีย จงศรัทธาคุณธรรมในพวกเรา Silent Hill (2006)
No matter what, Virtue and morality must not be lostยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้ Fearless (2006)
Educate body, wisdom and the moralityฝึกฝนร่างกาย ปัญญาและคุณธรรม Fearless (2006)
You know, I wouldn't care if you were out pole-dancing all night as long as you did it with a little integrity.ผมไม่แคร์ ถ้าคุณต้องเต้นระบำเปลื้องผ้าทั้งคืน ถ้าทำอย่างมีคุณธรรม The Devil Wears Prada (2006)
A pang of conscience, perhaps?รู้สึกผิดต่อคุณธรรม อย่างงั้นเหรอ? The King and the Clown (2005)
He's at the peak of morals.เค้าเป็นคนที่มีคุณธรรม Episode #1.1 (2006)
What protector of justice are you now? How old you think you are?นายจะเป็นผู้ผดุงคุณธรรมอะไรละ นายคิดว่านายอายุเท่ารัย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Your moral compass always faces True north.เข็มทิศแห่งคุณธรรมของคุณชี้ตรงดิ่งไปทางทิศเหนือเสมอ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
These people are unbelievable--No integrity.คนพวกนี้เหลือเชื่อเลย ไร้คุณธรรมจริงๆ No Such Thing as Vampires (2007)
Always so proud, so righteous, John.ยังคงทรนง และทรงคุณธรรมหมือนเคยนะจอห์น Chuck Versus the Sensei (2008)
Those goody two-shoes.พวกทึ่มผดุงคุณธรรม Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
She needed some moral support.เธอจำเป็นต้องมีคุณธรรมมาสนับสนุน Pret-a-Poor-J (2008)
A noble gesture, Anakin.ฟังดูมีคุณธรรมดี อนาคิน Rising Malevolence (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
You must be a righteous man.เจ้าต้องเป็นคนมีคุณธรรม Iljimae (2008)
Which is why I might live longer if I choose not to cross blades with you, noble mouse.เพราะเหตุผลนั่น! ทำให้มีชีวิตอยู่นานกว่า เลือกที่จะประลองกับเจ้า, หนูที่มีคุณธรรม. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
If you don't wish to die, stop acting all righteous in front of me.ถ้าแกไม่อยากตาย, หยุด! ทำเหมือนเป็นคนมีคุณธรรมสูง ต่อหน้าฉัน Episode #1.5 (2008)
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Uh, speaking of retching, I think I may have to.ว่าคุณเชื่อในตัวเราและบริษัท และคุณธรรมของคุณก็น่าทึ่ง Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
And it is written that the first seal shall be broken when a righteous man sheds blood in hell.มันถูกกล่าวเอาไว้ว่า\ผนึกแรกจะถูกทำลาย เมื่อมนุษย์ผู้มีคุณธรรม \ทำให้ผู้อื่นหลั่งเลือดในนรก On the Head of a Pin (2009)
The wife hired The sleaziest, most unethical divorce lawyer in town.ก็ฝ่ายภรรยาจ้างทนายที่สกปรก ไร้คุณธรรมที่สุดในเมืองนะสิ ใคร Bargaining (2009)
I KNOW, AND NORMALLY I WOULD NEVER DO SOMETHING LIKE THIS, BUT LILY IS NOT LIKE OTHER PARENTS.แต่ลิลลี่ ไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นๆ ที่ตัดสินใจได้ดี มีคุณธรรม แล้วก็สัญชาตญาณคนเป็นแม่ Valley Girls (2009)
Tradition, virtue, ประเพณี. คุณธรรม Enough About Eve (2009)
You must be so proud. He has such a strong work ethic.คุณต้องภูมิใจมากแน่ๆ เค้าเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมาก The Treasure of Serena Madre (2009)
Gaius spoke of the nobility of Dragonlords. Clearly he was wrong.ไกอัสบอกข้าถึงความมีคุณธรรมของราชามังกร ซึ่งเค้าผิด The Last Dragonlord (2009)
Neera, we need you, righteous mamma!นีรา พวกเราตองการเธอ แมพระแหงคุณธรรม Planet 51 (2009)
A moral fusion between law and order and clinical care.การรวมคุณธรรมระหว่างกฎหมาย คำสั่งศาลและการดูแลทางการแพทย์ Shutter Island (2010)
If I turned my back on that patient. I would rather be dead.คุณธรรมของผมจะถูกทำลาย ถ้าผมหันหลังให้คนไข้รายนั้น You Don't Know Jack (2010)
It gave you a sense of humanity.ดูมีคุณธรรมมากขึ้น Bad Reputation (2010)
I applaud your high moral stance.ข้าขอยกย่องคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน ดอกเตอร์ The Zillo Beast Strikes Back (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณธรรม[khunnatham] (n) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness  FR: bonté [ f ] ; humanité [ f ] ; vertu [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
good(n) ความดีงาม, See also: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม, Syn. goodness, righteousness, Ant. evil, wrong
goodness(n) ความดีงาม, See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality, Ant. dishonesty
high-minded(adj) ซึ่งมีคุณธรรมสูง, Syn. conscientious, ethical, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulous
honorable(adj) ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable(adj) ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulous
honorably(adv) อย่างมีเกียรติ, See also: อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม, Syn. morally, scrupulously, uprightly, Ant. dishonestly, unethically, unscrupulously
humanity(n) มนุษยธรรม, See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์
live well(phrv) ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม
Mahatma(n) มหาตมะ ตำแหน่งยกย่องผู้มีคุณธรรมสูงในอินเดีย, Syn. sage
mahatma(n) มหาตมะ ตำแหน่งยกย่องผู้มีคุณธรรมสูงในอินเดีย, Syn. sage
morality(n) ความดีงาม, See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, uprightness, Ant. dishonesty, fraudulence
nobleminded(adj) ซึ่งมีคุณธรรมสูง
nobleness(n) ความมีคุณธรรมสูง, See also: ความสูงส่ง, Syn. magnificence
righteousness(n) ความชอบธรรม, See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม, Syn. justice, virtue
sleazy(adj) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งไม่มีคุณธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร, สัญชาติ, คุณธรรมของประชากร
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ด้อย, เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm, frail
grace(เกรส) n. ความงดงาม, ความนิ่มนวล, ความกลมกล่อม, ความสุภาพ, ความสง่า, ความเมตตา, ความกรุณา, คุณธรรม, การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance, beauty
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty, wholeness
jacklegadj. ไม่ชำนาญ, ไม่มีคุณธรรม
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี, พวกขุนนาง, ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง, ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง, ความสูงส่งของจิตใจ, ความมีคุณธรรมสูง, ความสง่างาม
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ, อย่างสง่างาม, อย่างกล้าหาญ, ชั้นเยี่ยม, ด'เลิศ, มีตระกูลสูง, มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
unmoral(อันมอ'เริล) adj. ไม่มีศีลธรรม, ไม่มีคุณธรรม., See also: unmorality n.
unprincipled(อันพริน'ซิเพิลดฺ) adj. ไม่มีหลักการ, ขาดคุณธรรม, ไม่มีหลักธรรม., See also: unprincipledness n., Syn. unscrupulous

English-Thai: Nontri Dictionary
conscience(n) สติ, สติสัมปชัญญะ, ความรู้สึกผิดชอบ, คุณธรรม
nobility(n) ความสง่างาม, พวกผู้ดี, พวกขุนนาง, ความมีคุณธรรมสูง
noble(adj) สง่างาม, มีชื่อเสียง, มีตระกูล, ชั้นสูง, มีคุณธรรมสูง
nobly(adv) อย่างสง่างาม, อย่างสูงศักดิ์, ดีเลิศ, มีคุณธรรมสูง
unmoral(adj) ไม่มีศีลธรรม, ไม่มีคุณธรรม, ไร้ศีลธรรม
virtue(n) คุณงามความดี, คุณธรรม, ความดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top