Search result for

*ความสับสน*

(152 entries)
(0.232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความสับสน,-ความสับสน-, *ความสับสน*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลิขสิทธิ์ไม่ควรวม 'ประดิษฐกรรม (invention)' ในความหมายของ ลิขสิทธิ์ เพราะ invention เป็นพื้นฐานความหมายของ 'patent (สิทธิบัตร)' นั่นหมายความว่า เมื่อคนไทยใช้คำว่า ลิขสิทธิ์ จะเกิดความสับสนว่า พูดถึง copyright หรือว่า patent. ปัญหาเกิดขึ้นได้.
ลิขสิทธิ์ข้อสังเกต ไม่ควรมีเนื้อหาข้างล่าง ในส่วนต้นของคำ 'ลิขสิทธิ์' เพราะ ไม่ใช่ definition / คำแปล / คำจำกัดความ: ไม่ควรวม 'ประดิษฐกรรม (invention)' ในความหมายของ ลิขสิทธิ์ เพราะ invention เป็นพื้นฐานความหมายของ 'patent (สิทธิบัตร)' นั่นหมายความว่า เมื่อคนไทยใช้คำว่า ลิขสิทธิ์ จะเกิดความสับสนว่า พูดถึง copyright หรือว่า patent. ปัญหาเกิดขึ้นได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Confusion, Roleสับสนในบทบาทของตนเอง,ความสับสนในบทบาทของตนเอง [การแพทย์]
Disorientationไม่อาจปรับตัว,ความสับสนในกาลสถานที่และบุคคล,เลอะเลือน,ความผิดปกติของการตรวจคลื่นสมอง,ไม่รู้สถานที่เวลาและบุคคล,ไม่รู้บุคคล [การแพทย์]
ความสับสนความสับสน, สภาพการใช้สติสัมปะชัญญะ การรับรู้ หรือการคิด ที่ทำให้เกิดความลังเล ไม่แน่ใจ เกิดความไม่ชัดเจน ยุ่งเหยิง วุ่นวายของอารมณ์หรือความคิด จนแสดงออกทางกาย เช่น ประหม่้า กระวนกระวาย สั่น หรือแสดงให้เห็นถึงระดับวุฒิภาวะของบุคคลนั้น โดยเฉพาะเรื่องกาลเวลา สถานที่ แล [สุขภาพจิต]
ตัวกระตุ้นทางใจตัวกระตุ้นทางใจ, สิ่งที่ไปเร้าจิตใจให้เกิดการกระทำจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สิ่งนั้นอาจสร้างผลดีหรือผลเสียได้หลายรูปแบบ เช่น ความสับสน (Confusion) ความกดดัน (Pressure) ความเครียด (Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ย้ [สุขภาพจิต]
Mental Confusionจิตใจสับสน, ความสับสนทางจิตใจ, อาการงุนงงทางจิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is that noise you're making? Laughter? I never heard of it!ความสับสนวุ่นวายนี้เป็นการแจกจ่ายอะไร เสียงหัวเราะ ก่อนที่ฉันไม่ได้ยิน Kung Fu Panda (2008)
Oh, and you know the thing about chaos?โอ้ นายรู้อะไรมั้ย ความสับสนอลม่าน The Dark Knight (2008)
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
The second stage is physical disorientation, loss of direction.ขั้นที่สองคือความสับสนทางร่างกาย สับสนในทิศทาง The Happening (2008)
Look, I'm sorry I was a little spun out before.ฟังน่ะ ผมขอโทษ ที่ผมสร้างความสับสน Nights in Rodanthe (2008)
Prisoners escaping,loyalty issues-it was a mess.การหลบหนีของนักโทษ,การแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ มันกลายเปนความสับสน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I see your guilt, your anger, confusion.ข้าเห็นความละอาย ความโกรธ ความสับสน ของเจ้า Lucifer Rising (2009)
Chaos and fear mount as the separatist army rages an epic battle against heavily outnumbered Republic ships.ความสับสนและหวาดกลัวยิ่งทวีมากขึ้น เมื่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ ต่อยานของฝ่ายสาธารณรัฐที่เสียเปรียบอย่างหนัก Jedi Crash (2009)
He is a mess now!ตอนนี้ก็มีแต่ความสับสนน่ะ! Episode #1.24 (2009)
When we woke in this world... it was chaos.เมื่อเราตื่นขึ้นในโลกนี้ มันเป็นความสับสนวุ่นวาย 9 (2009)
During today's turmoil, you called me by my first name, didn't you?เพราะความสับสนที่เกิดขึ้นในวันนี้ ต่อจากนี้ไปเราจะเรียกกันด้วยชื่อจริง โอเคนะ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
In that confusion, a number of powerful weapons were... stolen.ในความสับสนนั้น อาวุธที่ทรงอานุภาพ... จำนวนมากมายถูก... ขโมยไป The Third Man (2010)
Fear, confusion... all those things but...ความกลัว ความสับสน ความรู้สึกพวกนั้นรวมกัน Tell It to the Frogs (2010)
You're at war with yourself, the turmoil is overwhelming.กับตัวคุณเอง ความสับสนกำลังเพิ่มขึ้น Supergirl (2010)
Bass' black and white has added some fire and ice.แบส สร้างความสับสนมากมาย The Witches of Bushwick (2010)
The largest experiment in anarchy that we have ever had."ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในความสับสน ที่สุดที่เราเคยเจอ" The Internet Is Forever (2010)
No, but we can minimize the confusion.ไม่มี แต่เราทำให้ความสับสนเหลือน้อยได้ Loyalty (2010)
Awe-inspiring intricacy.กลัวความสับสน Is There a Creator? (2010)
Physics is a quest for simplicity.ฟิสิกส์คือการแสวงหา ความเรียบง่าย นี่คือความสับสนวุ่นวาย ทำไม? What Are We Really Made Of? (2010)
Naboo, by the trade federation, how many lives were thrown into chaos.นาบู , ของสหพันธ์การค้า หลายชีวิตตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย Assassin (2010)
Percy says he plucked you from obscurity, that you're a diamond in the rough.เพอร์ซี่บอกว่าเขาเป็นคนดึงคุณ ขึ้นมา่จากความสับสน ว่าคุณคือเพชรในตม Dark Matter (2010)
Disorientation...-เกิดความสับสน... . The San Lorenzo Job (2010)
Despite the confusion over the initial voting results.แม้จะมีความสับสน ในผลคะแนนเลือกตั้งในตอนต้นก็ตาม The San Lorenzo Job (2010)
According to Confucius...สืบเนื่องจากความสับสน Sungkyunkwan Scandal (2010)
Any doubt I had got pounded out of me at the academy.ความสับสนต่างๆผมได้ กำจัดออกไปหมดแล้วที่ศุนย์ฝึก Toy Story 3 (2010)
So we're back in the bathtub and and lost in the tempest. Brilliant!แล้วเราจะกลับไปแช่ในอ่างน้ำ และหลงอยู่ในความสับสน เยี่ยม! The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
- Confusion memory loss, complete or partial loss of identity.-ความสับสน,การสูญเสียความทรงจำ สูญเสียความเป็นตัวตนโดยสมบูรณ์! Unknown (2011)
I can handle your confusion with Rachel until you get over it.ฉันทนเรื่องความสับสนกับเรเชลของเธอได้ จนกว่าเธอจะลืมมันไป Funeral (2011)
And I'm afraid there has been a terrible mix-up.ผมเกรงว่าจะเกิดความสับสน Damien Darko (2011)
Yes, well, there was some confusion about the perimeter-- whether the alarm was for the apartment or the building.ใช่ อืม มีความสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับขอบเขต แม้ว่าสัญญาณเตือนอยู่อพาต์เม้นท์ หรือสิ่งก่อสร้าง Petty in Pink (2011)
Yes, Deputy. I'm told this crash has caused a whole mess of confusion.ใช่ ท่านผู้ช่วย ฉันบอกว่าการชนนี้เกิดจากความสับสน Super 8 (2011)
During the Spanish Inquisition, vampires exploited the chaos by satiating their appetites for blood and for lust.ในระหว่างการสืบสวนของสเปน แวมไพร์ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย เติมเต็มความอยากอาหาร ด้วยเลือดและกามา Cold Grey Light of Dawn (2011)
Disorientation is expected while transiting.ความสับสนงุนงง ขณะเดินทาง เป็นที่คาดไว้ก่อนแล้ว Genesis: Part 1 (2011)
And he believed, to my shock and surprise and confusion, that inside the brain, there were certain kinds of particles that we hadn't yet discovered that gave rise to soul and consciousness.และเขาเชื่อว่าจะตกใจและประหลาด ใจและความสับสนของฉัน ที่อยู่ภายในสมอง มีบางชนิดของอนุภาค Is There Life After Death? (2011)
"Every journey into the past is complicated by delusions, false memories, false namings of real events."" ทุก ๆ การท่องไปในอดีต คือความยุ่งเหยิง ด้วยยความสับสน ความทรงจำและชื่อที่ผิดเพี้ยน จาเหตุการณ์จริง " The Stranger (2011)
Because for creationists, it means that the idea of evolution, life arising from chaos, contradicts the second law.เพราะว่าสำหรับนักคิดแล้ว หมายถึงความคิดเรื่องการวิวัฒนาการ ที่ว่าชีวิตเติบโต มาจากความสับสนวุ่นวาย นั้น ขัดแย้งกับกฎข้อที่สอง Get Gellar (2011)
As time goes on, it's like we're playing pool -- the first thing we do Is we increase the chaos of the Universe.เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เหมือนเรากำลัง เล่นสระว่ายน้ำ สิ่งแรกที่เราทำ คือเราเพิ่มความสับสนวุ่นวายของ จักรวาล Does Time Really Exist? (2011)
Getting kicked off the force, dealing with disappointment, the frustration, the anger.โดนไล่ออก ต้องสู้กับความผิดหวัง ความสับสน ความโกรธ Mea Makamae (2011)
And our opportunistic killer takes advantage of the chaos, injects her with bee venom...และฆาตกรของเราก็ฉวยโอกาส ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย ฉีดเธอด้วยพิษผึ้ง BeeWare (2011)
But this type of strenuous killing could result in fatigue, increase in appetite, and disorientation.แต่การฆ่าแบบใช้แรงมากมีผลทำให้อ่อนแรง เพิ่มความอยากอาหารและความสับสน The Bittersweet Science (2011)
There might be some confusion about our relationship.ฉันว่าคงจะเกิดความสับสน เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรา Prometheus (2012)
Confused between us, you were there for me.สร้างความสับสนระหว่างเรา คุณก็ช่วยเหลือฉันมาตลอด Better Angels (2012)
But whatever happens, don't punish Dan for my confusion.แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าลงโทษแดนเพราะความสับสนของฉัน Cross Rhodes (2012)
You're afloat in a sea of self doubt without a life preserver in sight.นายลอยอยู่กลางทะเลแห่งความสับสน โดยไม่มีคนช่วยสักคน Fae-nted Love (2012)
Mm. Cold turkey meets hot mess.การหักดิบ เจอกับความสับสน Duress (2012)
He checked out of my life when I was ten, traded our family room for the chaos inside his head.เขาหายไปจากชีวิตของผม ตอนผมอายุ 10 ขวบ เขาทิ้งครอบครัวของเรา เพราะความสับสนในสมองเขา Blood Is the New Black (2012)
A conflicted heart feeds on doubt and confusion.เมื่อหัวใจของคุณขัดแย้ง ต่อข้อสงสัยและความสับสน Scandal (2012)
Bill: Russell wants nothing more than anarchy.รัสเซลไม่ต้องการอะไร ไปมากกว่าความสับสนอลหม่าน Let's Boot and Rally (2012)
Feels like we're trying to impose logic on a chaos.เหมือนกับเราพยายามกำหนด ความสับสนไห้กับระบบการใช้เหตุผล Walk with Me (2012)
Just wanted to make sure there was no confusion about that.แค่อยากทำให้มั่นใจ ว่าไม่มีความสับสนในเรื่องนั้น Reckoning (2012)

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anarchy    [N] สถานการณ์ที่สับสน, See also: ความสับสน, Syn. turmoil, chaos
bafflement    [N] ความสับสน, See also: ความงุนงง, Syn. confusion, puzzlement
chaos    [N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความสับสน, Syn. confusion, disorder
combustion    [N] ความวุ่นวาย, See also: ความสับสนอลหม่าน, ความอึกทึกครึกโครม, ความโกลาหล, Syn. tumult, turmoil, disturbance
commotion    [N] ความสับสนวุ่นวาย, Syn. ruckus, confusion, disorder
confusion    [N] ความสับสน, Syn. obscuring, blurring
crisscross    [N] ความสับสน
disarray    [N] ความอลหม่าน, See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, Syn. clutter, confusion, Ant. order, organization
disorganization    [N] ความสับสน, See also: ความไม่เป็นระเบียบ, Syn. discomposure, sabotage, chaos
ferment    [N] ความปั่นป่วน, See also: ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, Syn. agitation, excitement, stir, Ant. calm, peacefulness
flap    [N] ความตื่นเต้น (แสลง), See also: ความวิตกกังวล, ความสับสน, Syn. commotion, agitation, Ant. calmness, tranquility
fluster    [N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน, Syn. turmoil, disturbance, upset, Ant. calmness
flutter    [N] ความกระวนกระวาย, See also: ความสับสน, ความปั่นป่วน, Syn. agitation, confusion, commotion, Ant. calmness
fog    [N] ความสับสน, See also: ความงงงัน, ความมืดมน, Syn. daze, stupor, obfuscation, Ant. clarity
helter-skelter    [N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความไม่มีระเบียบ, ความสับสน
jungle    [N] ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน, See also: ความสับสนวุ่นวาย
maelstrom    [N] ความอลหม่าน, See also: ความปั่นป่วน, ความสับสนวุ่นวาย, ความโกลาหล, Syn. turmoil, chaos
maze    [N] สภาวะที่ยุ่งเหยิง, See also: ความยุ่งเหยิง, ความสับสน
muddle    [N] ความวุ่นวาย, See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะยุ่งเหยิง, ภาวะสับสนวุ่นวาย, Syn. confusion, mess
muss    [N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความไม่มีระเบียบ, ความอลหม่าน, Syn. mess, chaos, turmoil
pandemonium    [N] ความโกลาหล, See also: ความสับสนวุ่นวาย, Syn. turmoil, furor
pellmell    [N] ความสับสนอลหม่าน, See also: ความโกลาหล
pell-mell    [N] ความสับสนอลหม่าน, See also: ความโกลาหล
perplexity    [N] ความงุนงง, See also: ความสับสน, ความไม่แน่ใจ, Syn. bewilderment, uncertainty, Ant. composure, stillness
puzzlement    [N] ความสับสน, Syn. confusion, wonder
tangle    [N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความพัลวัน, ความสับสน
tempest    [N] ความสับสน, See also: ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, Syn. turmoil, chaos
turbidity    [N] ความสับสน, See also: ความวุ่นวาย
turmoil    [N] ความสับสนอลหม่าน, See also: ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง
uproar    [N] ความเอะอะ, See also: ความวุ่นวาย, ความอึกทึกครึกโครม, ความสับสนอลหม่าน, Syn. confusion
welter    [N] ความสับสน, See also: ความยุ่งเหยิง
wooziness    [N] ความสับสน, See also: ความงุนงง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj.
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้,กากบาท,แกงได้,ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท,แกงได้,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน. vt. เขียนกากบาท,เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
garboil(การ์'บอยล์) n. ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
jumble(จัม'เบิล) {jumbled,jumbling,jumbles} v. ปนเป,ทำยุ่งเหยิง,ทำวุ่น,ผสมกันยุ่ง. n. สิ่งที่ผสมกันยุ่ง,ความสับสน, See also: jumblement n. ดูjumble jumbler n. ดูjumble jumblingly adv. ดูjumble, Syn. mix,muddle
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness
pie(ไพ) n. ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ,ขนมเค้กเป็นชั้นของครีมวุ้นหรืออื่น ๆ ,ตัวพิมพ์ผสม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน
puddle(พัด'เดิล) n. แอ่งน้ำเล็ก ๆ (โดยเฉพาะบนพื้นดิน) ,หลุม,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,โคลน,เลน,ดินเลน,โลหะที่กำลังหลอม. vt.,vi. ทำให้เป็นแอ่งหรือหลุม,กวน,คลุก,ผสม,เล่นโคลน,ลุยโคลน., See also: puddler n. puddly adj.
skein(สเคน) n. กลุ่มด้าย,กลุ่มใยไหม,ไจด้าย,ไจไหม,เข็ดด้าย,เข็ดไหม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,กลุ่มด้ายที่ยุ่งเหยิง, Syn. hank,coil
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
strife(สไทรฟฺ) n. ความขัดแย้งอย่างรุนแรง,การต่อสู้กัน,การปะทะกัน,การดิ้นรน,การทะเลาะวิวาท,ความสับสนอลหม่าน,ความพยายามเต็มที่,การแข่งขัน, See also: strifeful adj., Syn. discord,conflict-A. peace,concord
swirl(สเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุน,หมุนรอบ,วน,วนเวียน,วิงเวียนศรีษะ,สิ่งที่บิดงอ,เส้นขดงอ,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน..
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
topsy ###SW. turvy (ทอพ'ซ'เทอ'วี) adv. กลับตาลปัตร,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง,สับสน. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ความสับสน
tumble(ทัม'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกา,ถลา,พังลง,กลิ้งไปมา,พลิกไปมา,ทำให้ยุ่งเหยิง,รีบเร่ง,กระทำอย่างรีบร้อน,เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง,การตกลง,การพังลง,การแสดงกายกรรม,การหมดอำนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยิง,กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง,ความสับสน
tumult(ทู'มัลทฺ) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม,ความว้าวุ่น,อารมณ์ว้าวุ่น,ความกระอักกระอ่วน, Syn. commotion,uproar,panic,frenzy
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulency(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turmoil(เทอ'มอยล์) n. ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล, Syn. tumult,agitaiton,unrest,disorder
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
upset(อัพเซท') vt.,vi. ทำให้คว่ำ,คว่ำ,ทำให้พลิกคว่ำ,ทำให้เสีย,ก่อกวนสิ้นเชิง,ทำให้ปราชัย,ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ,การพลิกคว่ำ,การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง,ความว้าวุ่นของจิตใจ,ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ,หงายท้อง,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,ว้าวุ่น
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult

English-Thai: Nontri Dictionary
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
maze(n) ความสับสนใจ,ความวกวน
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
muddle(n) ความยุ่ง,ความยุ่งเหยิง,ความเหลวไหล,ความสับสน
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
pellmell(n) ความอลหม่าน,ความสับสน,ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
swirl(n) การบิด,การหมุน,การวน,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
TOPSY-topsy-turvy(n) ความสับสน,ความอลหม่าน,ความยุ่งเหยิง
tumble(n) การล้ม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
welter(n) การล้มลุก,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kerfluffle[เคอร์ ฟลัฟ ฟัล] (n ) ความสับสนวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจุดของมุมมองที่แตกต่างกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.
Wirbel(n) |der, pl. Wirbel| ความสับสนอลหม่าน, การหมุนวนอย่างเร็ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top