ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความดีงาม*

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความดีงาม, -ความดีงาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดีงาม[N] goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศุภ-(สุบพะ-) น. ความงาม, ความดีงาม, ความเจริญ.
สุภ-(สุบพะ-) น. ความงาม, ความดีงาม, ความเจริญ.
อนาจาร(อะนาจาน) ว. ลามก, น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ดัชนีสุขภาพจิตดัชนีสุขภาพจิต, สิ่งที่ใช้วัดสภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในที่นี้เป็นระดับบุคคล มิได้รวมถึงร [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้ Wuthering Heights (1992)
By virtue of the fact that it's inappropriate.โดยหลักความดีงามแล้ว นี่มันไม่เหมาะสม Charlie Bartlett (2007)
Stop snivelling, for goodness sake.หยุดคร่ำครวญ เพื่อความดีงามได้แล้ว Episode #2.7 (2008)
It's an old tactic of cruel people to kill kindness in the name of virtue.มันเป็นลูกไม้เก่าของคนโหดร้าย เพื่อสังหารความมีเมตตาที่อยู่ข้างความดีงาม Doubt (2008)
"MY CUP RUNNETH OVER."ด้วยความดีงาม และความเมตตาอย่างแท้จริง House on Fire (2009)
YOU GUYS CHOOSE THIS...ฉันอยากจะเห็นความดีงามของมนุษย์ House on Fire (2009)
TURNING PEOPLE OVER LIKE ROCKSฉันเลือกที่จะมองเห็นความดีงามของพวกเขา House on Fire (2009)
I was actually falling into the huge hole created by my absence of basic human graces.อันที่จริงแล้วผมตกลงไป ในหลุมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีตัวตนของผม จากพื้นฐานความดีงามของมนุษย์ Smite (2009)
I'm wedged in pretty good.ฉันถูกแทรกในความดีงาม Water (2009)
He counted on your goodness, there's no shame in that.เขาคาดหวังความดีงามจากเธอ ไม่มีอะไรต้องรู้สึกผิด I Will Rise Up (2009)
Someone who was totally disposable, uh, wasn't bringing a damn bit of good to the world...ใครบางคนที่ เกิดมาอย่างไร้ค่าโดยสิ้นเชิง... เอ่อ ไม่ได้เอาความดีงามใดๆ แม้เพียงน้อยนิดมาสู่โลก... Questions and Antlers (2010)
God's love is just like that- working for your good, whether you are aware of it or not.ความรักของพระเจ้า ก็เช่นเดียวกันนั้น-- จงมุ่งหน้ากระทำให้เกิดความดีงาม แม้ว่าคุณจะตระหนักถึงมัน หรือไม่ก็ตาม Revelation Zero: Part 1 (2010)
And goodwill toward all men.และความดีงามแก่มวลมนุษยชาติ Guadalcanal/Leckie (2010)
I presume Death's not doing this out of the goodness of his heart.ฉันเหมาว่าความตาย ไม่ทำแบบนี้ จากความดีงามในหัวใจของเขา Appointment in Samarra (2010)
This affront to justice and decency cannot go unanswered.การดูหมิ่นความยุติธรรมและความดีงามต้องได้รับการตอบสนอง The 21-Second Excitation (2010)
Don't pour over me.ความดีงาม ความฉลาด ตัณหาราคะของคุณ Just Go with It (2011)
A politician out there fighting for the good in Washington, while his wife steps out on him at the yacht club?นักการเมืองที่ยอดเยี่ยมกำลังต่อสู้เพื่อความดีงามในวอชิงตัน ขณะที่ภรรยาของเขาแอบไปเพลิดเพลินกับคลับท่องเที่ยงยามราตรี Rhodes to Perdition (2011)
Your brother knows virtue you cannot even imagine.พี่ชายของเธอรู้จักความดีงาม ที่เธอเองก็ไม่สามารถจินนาการได้ All My Children (2012)
Sister Mary Constant, 83 years of quiet, humble nun-like goodness.ซิสเตอร์ แมรี่ คอนแสตน์ อายุ 83 ปี อ่อนน้อม ถ่อมตน ทำแต่ความดีงาม Survival of the Fittest (2012)
She is a paragon of virtue in the community, a champion of conservative values...เธอเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศ ของความดีงามในสังคม เป็นแชมป์เปี้ยนของพวกอนุรักษ์นิยม... Lost My Power (2012)
I have decided, out of the goodness of my heart, that I will continue to live here... rent-free.แม่ตัดสินใจเอาความดีงาม ออกจากจิตใจแม่ แม่จะอยู่ที่นี่ต่อไป ไม่ต้องเสียค่าเช่า Secret's Safe with Me (2012)
You know, Sage can be a handful, but you handled tonight with true grace.คุณรู้ว่าเซจสามารถรับมือยาก แต่คุณรับมือมันคืนนี้ด้วยความดีงาม Dirty Rotten Scandals (2012)
It brings out the goodness within demons.ดึงเอาความดีงามที่อยู่ภายในความชั่วร้ายออกมา Journey to the West (2013)
The 300 Nursery Rhymes wakes up our inner goodness, conquering the evilness in our hearts.เพลงกล่อมเด็กสามร้อยบท ช่วยปลุกความดีงามในจิตใจ ให้เอาชนะความชั่วร้ายในจิตใจ Journey to the West (2013)
So now within me, all that remains is ...truth, goodness and beauty.สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในตัวข้าก็คือ ความสัตย์และความดีงาม Journey to the West (2013)
I just want to awaken his inner truth, goodness and beauty.ข้าแค่อยากปลุกความดีงามที่อยู่ในจิตใจเขาให้ตื่นขึ้น Journey to the West (2013)
Its primary function is just that - to awaken truth, goodness and beauty.ฤทธานุภาพของสิ่งนี้ แท้จริงแล้ว คือปลุกความสัตย์ และความดีงามที่อยู่ในจิตใจให้ตื่นขึ้น Journey to the West (2013)
Good doesn't do what you do.สิ่งที่คุณทำไม่ใช่ความดีงาม The Queen Is Dead (2013)
They will find strength through your goodness.พวกเขาต้องการความเข้มแข็ง ผ่านความดีงามของท่าน The Queen Is Dead (2013)
I've followed the same rule my entire life... hold on to goodness.ฉันทำตามกฏเกณฑ์มาโดยตลอด... ยึดมั่นในความดีงาม The Queen Is Dead (2013)
So you just want to guide me out of Purgatory out of the goodness of your undead heart?นายแค่ต้องการนำทางให้ฉัน ออกไปจากแดนชำระบาป ไร้ความดีงาม ในหัวใจของอสุรกายหรอ? Taxi Driver (2013)
But thanks to you, I'm able to push past, to rediscover the quality and craft of my antique business, search for the meaning in my work.แต่ต้องขอบคุณคุณ ที่ผมพยายามจนผ่านพ้นมาได้ แล้วค้นพบความดีงามและทักษะฝีมือ ของกิจการวัตถุโบราณของผม The Perfect Mark (2013)
The role of Supreme is more than a figurehead.ไม่ได้เป็นผู้นำแค่ในนาม เธอจะต้องแสดงให้คนผู้คนเห็นความดีงามของเรา Fearful Pranks Ensue (2013)
You're attracted to her virtue, her honesty, and her goodness -- things you think you lack.คุณหลงใหลในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ของเธอ และความดีงาม.. สิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองไม่มี Orange Blossom Ice Cream (2014)
Well, thank goodness for... simple men of principle.งั้นขอบคุณความดีงามสำหรับ .. ผู้ชายธรรมดาที่ทำตามกฎ Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
I can lead with pride, I can make us strongเป็นผู้นำพี่น้องไปสู่ความดีงาม Moana (2016)
"but they don't talk about how you destroy "all that's good in the world."แต่ไม่มีใครพูดเลยว่า คุณทำลายทุกความดีงามในโลก Collateral Beauty (2016)
"but they don't talk about how you destroy all that's good in the world."แต่ไม่มีใครพูดว่า คุณทำลายทุกความดีงามในโลก Collateral Beauty (2016)
Because he wants to be the first monarch in history who doesn't want people to see his good deeds?เพราะต้องการเป็น กษัติรย์องค์แรกในประวัติศาสตร์... ที่ซ่อนความดีงามไว้จากผู้คนงั้นเหรอ? The Legend of Tarzan (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดีงาม[n. exp.] (khwām dī-ngām) EN: goodness ; merit ; virtue   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
good[N] ความดีงาม, See also: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม, Syn. goodness, righteousness, Ant. evil, wrong
goodness[N] ความดีงาม, See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality, Ant. dishonesty
loveliness[N] ความสวยงาม, See also: ความน่ารัก, ความดีงาม, Syn. beauty, niceness
merit[N] คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue, Ant. uselessness
morality[N] ความดีงาม, See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, uprightness, Ant. dishonesty, fraudulence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
実力[じつりょく, jitsuryoku] (n ) [N] คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top