ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ขออนุญาต*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขออนุญาต, -ขออนุญาต-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขออนุญาต(v) ask for permission, Syn. ขอ, Example: พนักงานขออนุญาตลาหยุดในวันออกพรรษา, Thai Definition: ขอให้ยินยอมหรือตกลงให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกร่ขออนุญาตเร่หรือหันเหทิศทางไปจากจุดเดิมโดยให้มีระยะทางเท่าเดิมหรือไกลกว่าเพื่อให้สะดวกในการเล่นบางอย่าง เช่น หยอดหลุม ทอยกอง ร่อนรูป
ขอประทานก. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต, (มักใช้นำหน้าคำที่พูดกับผู้ใหญ่).
ขอพระราชทานก. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต, (ใช้กราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดิน).
ใคร่ใช้เป็นคำช่วยกริยาแสดงการขอร้องอย่างสุภาพ เช่น ใคร่ขออนุญาตดำเนินการ.
ยืมปากก. อาศัยผู้อื่นพูดแทน เช่น ยืมปากครูขออนุญาตพ่อแม่ไปทัศนาจร.
ลา ๓ขออนุญาตหยุดงานชั่วคราว เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาไปศึกษาต่อ
ลาออกก. ขออนุญาตให้พ้นจากสภาพที่ดำรงอยู่ เช่น ลาออกจากการเป็นกรรมการ นักเรียนลาออกจากโรงเรียน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the daughter you wanted permission to bring?นี่คือลูกสาวคน ที่เธอขออนุญาตพามาอยู่ด้วยสินะ The Joy Luck Club (1993)
Mathilda left school without permission nearly two weeks ago.มาธิวดาหนีโรงเรียน โดยไม่ขออนุญาติมาเกือบสองอาทิตย์แล้ว Léon: The Professional (1994)
RED: 40 years I've been asking permission to piss.RED: 40 ปีที่ฉันได้รับการขออนุญาตที่จะฉี่ The Shawshank Redemption (1994)
Excuse me, we're busy.ขออนุญาติ เรากำลังยุ่ง The Great Dictator (1940)
Excuse me, sir. May I have a word with you?- ขออภัยครับ ผมขออนุญาตคุยกับท่านหน่อย Rebecca (1940)
Then you go to take a leak. No, better still, you ask permission to go.แล้วคุณไปที่จะเกิดการรั่วไหล ไม่มีดีกว่ายังคงคุณขออนุญาตที่จะไป The Godfather (1972)
Technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of...คุณต้องขออนุญาตเทศบาล หรือขอความเห็นชอบจาก... Jaws (1975)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
Well, may we have your permission?ถ้างั้น เราขออนุญาติจากท่านล่ะ ? Labyrinth (1986)
- Excuse me, Mr. James?- ขออนุญาตครับ คุณเจมส์ Mannequin: On the Move (1991)
May I say what a pleasure it is to...ผมขออนุญาตกล่าวว่า เรามีความยินดีมากที่ Mannequin: On the Move (1991)
Well, Count. May I call you Gunter?ท่านเคานต์ ผมขออนุญาตเรียกว่า กุนเธอร์ ได้มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
We request permission to surrender.ขออนุญาตให้เรายอมแพ้ Seven Years in Tibet (1997)
Permission to surrender now.ขออนุญาตให้เรายอมแพ้ เดี๋ยวนี้ Seven Years in Tibet (1997)
You don't strike me as the type that would ask your father for permission.ดูไม่ออกเลยว่า เป็นพวกต้องขออนุญาติพ่อด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
Let me through. Excuse me.ขออนุญาติ ให้ฉันผ่านไปเหอะ Anna and the King (1999)
May one, Sir?ขออนุญาตครับ Bicentennial Man (1999)
And, if one may say, you are a spectacular dancer.ขออนุญาตนะครับ ท่านเต้นรำสวยมาก Bicentennial Man (1999)
How will your smooth, white skin, bear rubbing against the sweat of an old man, who never does anything without his mother's consent?ผิวที่ขาวนวลเนียนของคุณ... ทนเบียดสีกับเหงื่อผู้ชายแก่ อย่างนั้นได้ยังไง ผู้ชายที่ทำอะไรต้องขออนุญาตแม่เสมอ Malèna (2000)
Request for academic leave."ขออนุญาตพักการเรียน" Il Mare (2000)
And I killed my grandmother because she is apassive-aggressive bitch who doesn'trespectmy privacy.และผมฆ่าย่า เพราะเขาชอบเป็นคนงี่เง่าเข้ามาในห้องโดยไม่ขออนุญาติ ผู้ไม่เคารพในสิทธิส่วนตัวของผม Ken Park (2002)
- Can I? - Sure.-ขออนุญาตค่ะ Maid in Manhattan (2002)
I can't believe you asked permission.ชั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณขออนุญาต A Walk to Remember (2002)
- Lf I might, headmaster?- ขออนุญาต อาจารย์ใหญ่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
So we senior officers have to ask for your approval, huh?ต้องให้พวกเราขออนุญาติคุณหรือไง Infernal Affairs (2002)
Why do you need my permission?ทำไมนายต้องขออนุญาติฉันด้วยล่ะ Yomigaeri (2002)
This is the Nebuchadnezzar, requesting access through Gate Three.นี่คือเนบูแคดเนซซาร์ ขออนุญาตผ่านเข้าประตูหมายเลข 3 The Matrix Reloaded (2003)
But might I advise a level of discretion concerning specific details.แต่ผมจะขออนุญาตกำหนดรายละเอียดในการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
I wouldn't have asked your permission.ถ้าจะไป ฉันคงไม่ขออนุญาตคุณ Mona Lisa Smile (2003)
Do I have to ask for your permission?ต้องขออนุญาตคุณด้วยเหรอ Swimming Pool (2003)
Then these people apply for a charter as a corporation.แล้วกลุ่มคนนี้ก็ยื่นขออนุญาตเป็นบริษัทจำกัด The Corporation (2003)
Without permission how can you come here?คุณเข้ามาได้ยังไงโดยไม่ขออนุญาต ? The Corporation (2003)
Actually, if you don't mind may I have a word with the boy alone first?ที่จริง ถ้าไม่ว่าอะไรนะครับ... ...ขออนุญาตพูดอะไรกับเด็กเ ป็นการส่วนตัวก่อนได้มั้ย? The Girl Next Door (2004)
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้ Episode #1.6 (1995)
May I present Her Royal Highness, the Grand Duchess Anastasia?ขออนุญาตถวายตัวองค์หญิง อนาสเตเชียแก่เจ้าฟ้า? Anastasia (1997)
May I present Her Imperial Highness the Grand Duchess Anastasia Nikolayevna?ขออนุญาตแนะนำองค์หญิงอนาสเตเชีย นิโคลาเยฟนา? Anastasia (1997)
[ Gun Clicks ] Herr Kommandant, ขออนุญาตรายงาน... Schindler's List (1993)
Captain, I'm afraid I have to ask permission to dismantle your ship to build this flying machine.กัปตัน ผมต้องขออนุญาต ถอดชิ้นส่วนเรือคุณมาสร้างเครื่องบิน Around the World in 80 Days (2004)
Yeah. Allow me to refresh your memory.ครับ ผมขออนุญาตรื้อฟื้นความจำคุณสักนิด A Cinderella Story (2004)
This is my younger brother Please let us stay close He's just a student and knows nothing about warขออนุญาติครับ Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Teacher, may I please go home?อาจารย์ หนูขออนุญาติกลับบ้านได้ไหมคะ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
That's okay. We can narrow it down. The county needs a permit to dump carp.ไม่เป็นไรน่า เราจำกัดพื้นที่ได้ เพราะเขตเมืองต้องขออนุญาตปล่อยปลาคาร์ป Lost Son (2004)
Well, tell your Uncle Jim that he needs to ask me before...นี่บอกอาเธอนะ ทีหลังขออนุญาติฉันก่อน Lonesome Jim (2005)
I know this is all very untoward, but I would like to request the privilege of speaking to Miss Bennet.ผมทราบดีว่า มันเป็นการไม่สมควร แต่ผมขออนุญาต คุยกับมิสเบนเน็ตหน่อยครับ Pride & Prejudice (2005)
I need your permission?ฉันต้องขออนุญาตเธอก่อนงั้นเหรอ Voice (2005)
-Oh, Hagrid... . -Sorry about that.ขออนุญาตค่ะท่านรัฐมนตรี Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I asked for our quarters to be in chang-dok palace.ฉันขออนุญาติเค้า พวกเราจะไปอยู่ในวัง chang-dok Episode #1.3 (2006)
Polarsyssel, this is helicopter Lima-November-Oscar-Mike-Bravo requesting to land on your vessel.เรือโพล่าซิสเซล นี่เฮลิคอปเตอร์ ลิมา โนเวมเบอร์ ออสก้า ไมค์ บราโว่ เราขออนุญาติลงจอดบนเรือของคุณ Eight Below (2006)
You got a pass, Junior?ขออนุญาตใครรึยัง จูเนียร์ Gridiron Gang (2006)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the daughter you wanted permission to bring?นี่คือลูกสาวคน ที่เธอขออนุญาตพามาอยู่ด้วยสินะ The Joy Luck Club (1993)
Mathilda left school without permission nearly two weeks ago.มาธิวดาหนีโรงเรียน โดยไม่ขออนุญาติมาเกือบสองอาทิตย์แล้ว Léon: The Professional (1994)
RED: 40 years I've been asking permission to piss.RED: 40 ปีที่ฉันได้รับการขออนุญาตที่จะฉี่ The Shawshank Redemption (1994)
Excuse me, we're busy.ขออนุญาติ เรากำลังยุ่ง The Great Dictator (1940)
Excuse me, sir. May I have a word with you?- ขออภัยครับ ผมขออนุญาตคุยกับท่านหน่อย Rebecca (1940)
Then you go to take a leak. No, better still, you ask permission to go.แล้วคุณไปที่จะเกิดการรั่วไหล ไม่มีดีกว่ายังคงคุณขออนุญาตที่จะไป The Godfather (1972)
Technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of...คุณต้องขออนุญาตเทศบาล หรือขอความเห็นชอบจาก... Jaws (1975)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
Well, may we have your permission?ถ้างั้น เราขออนุญาติจากท่านล่ะ ? Labyrinth (1986)
- Excuse me, Mr. James?- ขออนุญาตครับ คุณเจมส์ Mannequin: On the Move (1991)
May I say what a pleasure it is to...ผมขออนุญาตกล่าวว่า เรามีความยินดีมากที่ Mannequin: On the Move (1991)
Well, Count. May I call you Gunter?ท่านเคานต์ ผมขออนุญาตเรียกว่า กุนเธอร์ ได้มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
We request permission to surrender.ขออนุญาตให้เรายอมแพ้ Seven Years in Tibet (1997)
Permission to surrender now.ขออนุญาตให้เรายอมแพ้ เดี๋ยวนี้ Seven Years in Tibet (1997)
You don't strike me as the type that would ask your father for permission.ดูไม่ออกเลยว่า เป็นพวกต้องขออนุญาติพ่อด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
Let me through. Excuse me.ขออนุญาติ ให้ฉันผ่านไปเหอะ Anna and the King (1999)
May one, Sir?ขออนุญาตครับ Bicentennial Man (1999)
And, if one may say, you are a spectacular dancer.ขออนุญาตนะครับ ท่านเต้นรำสวยมาก Bicentennial Man (1999)
How will your smooth, white skin, bear rubbing against the sweat of an old man, who never does anything without his mother's consent?ผิวที่ขาวนวลเนียนของคุณ... ทนเบียดสีกับเหงื่อผู้ชายแก่ อย่างนั้นได้ยังไง ผู้ชายที่ทำอะไรต้องขออนุญาตแม่เสมอ Malèna (2000)
Request for academic leave."ขออนุญาตพักการเรียน" Il Mare (2000)
And I killed my grandmother because she is apassive-aggressive bitch who doesn'trespectmy privacy.และผมฆ่าย่า เพราะเขาชอบเป็นคนงี่เง่าเข้ามาในห้องโดยไม่ขออนุญาติ ผู้ไม่เคารพในสิทธิส่วนตัวของผม Ken Park (2002)
- Can I? - Sure.-ขออนุญาตค่ะ Maid in Manhattan (2002)
I can't believe you asked permission.ชั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณขออนุญาต A Walk to Remember (2002)
- Lf I might, headmaster?- ขออนุญาต อาจารย์ใหญ่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
So we senior officers have to ask for your approval, huh?ต้องให้พวกเราขออนุญาติคุณหรือไง Infernal Affairs (2002)
Why do you need my permission?ทำไมนายต้องขออนุญาติฉันด้วยล่ะ Yomigaeri (2002)
This is the Nebuchadnezzar, requesting access through Gate Three.นี่คือเนบูแคดเนซซาร์ ขออนุญาตผ่านเข้าประตูหมายเลข 3 The Matrix Reloaded (2003)
But might I advise a level of discretion concerning specific details.แต่ผมจะขออนุญาตกำหนดรายละเอียดในการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
I wouldn't have asked your permission.ถ้าจะไป ฉันคงไม่ขออนุญาตคุณ Mona Lisa Smile (2003)
Do I have to ask for your permission?ต้องขออนุญาตคุณด้วยเหรอ Swimming Pool (2003)
Then these people apply for a charter as a corporation.แล้วกลุ่มคนนี้ก็ยื่นขออนุญาตเป็นบริษัทจำกัด The Corporation (2003)
Without permission how can you come here?คุณเข้ามาได้ยังไงโดยไม่ขออนุญาต ? The Corporation (2003)
Actually, if you don't mind may I have a word with the boy alone first?ที่จริง ถ้าไม่ว่าอะไรนะครับ... ...ขออนุญาตพูดอะไรกับเด็กเ ป็นการส่วนตัวก่อนได้มั้ย? The Girl Next Door (2004)
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้ Episode #1.6 (1995)
May I present Her Royal Highness, the Grand Duchess Anastasia?ขออนุญาตถวายตัวองค์หญิง อนาสเตเชียแก่เจ้าฟ้า? Anastasia (1997)
May I present Her Imperial Highness the Grand Duchess Anastasia Nikolayevna?ขออนุญาตแนะนำองค์หญิงอนาสเตเชีย นิโคลาเยฟนา? Anastasia (1997)
[ Gun Clicks ] Herr Kommandant, ขออนุญาตรายงาน... Schindler's List (1993)
Captain, I'm afraid I have to ask permission to dismantle your ship to build this flying machine.กัปตัน ผมต้องขออนุญาต ถอดชิ้นส่วนเรือคุณมาสร้างเครื่องบิน Around the World in 80 Days (2004)
Yeah. Allow me to refresh your memory.ครับ ผมขออนุญาตรื้อฟื้นความจำคุณสักนิด A Cinderella Story (2004)
This is my younger brother Please let us stay close He's just a student and knows nothing about warขออนุญาติครับ Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Teacher, may I please go home?อาจารย์ หนูขออนุญาติกลับบ้านได้ไหมคะ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
That's okay. We can narrow it down. The county needs a permit to dump carp.ไม่เป็นไรน่า เราจำกัดพื้นที่ได้ เพราะเขตเมืองต้องขออนุญาตปล่อยปลาคาร์ป Lost Son (2004)
Well, tell your Uncle Jim that he needs to ask me before...นี่บอกอาเธอนะ ทีหลังขออนุญาติฉันก่อน Lonesome Jim (2005)
I know this is all very untoward, but I would like to request the privilege of speaking to Miss Bennet.ผมทราบดีว่า มันเป็นการไม่สมควร แต่ผมขออนุญาต คุยกับมิสเบนเน็ตหน่อยครับ Pride & Prejudice (2005)
I need your permission?ฉันต้องขออนุญาตเธอก่อนงั้นเหรอ Voice (2005)
-Oh, Hagrid... . -Sorry about that.ขออนุญาตค่ะท่านรัฐมนตรี Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I asked for our quarters to be in chang-dok palace.ฉันขออนุญาติเค้า พวกเราจะไปอยู่ในวัง chang-dok Episode #1.3 (2006)
Polarsyssel, this is helicopter Lima-November-Oscar-Mike-Bravo requesting to land on your vessel.เรือโพล่าซิสเซล นี่เฮลิคอปเตอร์ ลิมา โนเวมเบอร์ ออสก้า ไมค์ บราโว่ เราขออนุญาติลงจอดบนเรือของคุณ Eight Below (2006)
You got a pass, Junior?ขออนุญาตใครรึยัง จูเนียร์ Gridiron Gang (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบขออนุญาต[bai khø anuyāt] (n, exp) EN: application form
ขออนุญาต[khø anuyāt] (v, exp) EN: ask for permission  FR: demander la permission
ขออนุญาต[khø anuyāt] (v, exp) EN: Excuse me, may I … ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent without leave(idm) ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต ทางทหาร, ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
AWOL(idm) ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำย่อจาก absent without leave), See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต ทางทหาร, ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
elope(vi) (หญิงชาย) หนีตามกันไปโดยไม่แต่งงานหรือขออนุญาตจากผู้ปกครอง, See also: หนีตามผู้ชายไป, Syn. run off, slip out
may(aux) สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต), Syn. be permitted, be allowed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
by-your-leaven. การขอขมาที่ไม่ได้ขออนุญาต
conge(คอน'เจ) n. การอำลา, การขออนุญาตลาจาก
frenc leaven. การจากไปโดยไม่มีการร่ำลาหรือขออนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
may(va) ขออนุญาต, อาจจะ, สามารถจะ, น่าจะ, บางที

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shrink Wrap Licenseสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาตัวอย่าง (Model Contract) เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวใช้เป็นแบบในการทำสัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
許可[きょか, kyoka] (n, vi, vt) ขออนุญาต, คำอนุญาต
許可申請[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต

German-Thai: Longdo Dictionary
ausschalten(vt) |schalte aus, hat ausgeschaltet, etw.(A)| ปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), ปิดไฟ เช่น Ulrike, darf ich den Ofen ausschalten? อูลริก้า ฉันขออนุญาตปิดเตาอบนะ, See also: A. einschalten, anmachen, Syn. ausmachen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top