Search result for

*การเวก*

(14 entries)
(1.0749 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การเวก,-การเวก-, *การเวก*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การเวก(การะ-) น. ชื่อนกในเรื่องปรัมปรา เชื่อกันว่ามีอยู่ในป่าหิมพานต์ บินสูงเหนือเมฆ ร้องเพราะ สัตว์ทั้งหลายได้ยินก็หยุดชะงักไป.
การเวก(การะ-) น. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Paradisaeidae แต่ละชนิดมีสีสันหลากหลาย อาจมี ๕-๑๐ สีในตัวเดียวกัน ตัวผู้สีสดกว่าตัวเมีย พบในเกาะนิวกินี เกาะใกล้เคียง และทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย ในประเทศไทยมีผู้นำมาเลี้ยงตามบ้าน เช่น ชนิด Paradisea apoda Linn.
การเวก(การะ-) น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Artabotrys siamensis Miq. ในวงศ์ Annonaceae ดอกหอมอ่อน กลีบดอกคล้ายกระดังงาจีนแต่ขนาดเล็กกว่า, กระดังงัว กระดังงาเถา หรือ หนามควายนอน ก็เรียก.
การเวก(การะ-) น. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น มีด้วยกันหลายเพลง เช่น เพลงการเวกตัวผู้หรือการเวกเล็ก เพลงการเวกตัวเมียหรือการเวกใหญ่.
มูลนกการเวกว. สีเขียวฟ้า.
กรวิก ๑(กะระ-, กอระ-) น. นกการเวก.
กระดังงัวดู การเวก.
กระดังงาเถาดู การเวก.
การวิก(การะวิก) น. นกการเวก เช่น การวิกรวังวนกุณาล พเพรียกพร้องกระแสงใส (สมุทรโฆษ).
ชฎาห้ายอดน. เครื่องราชศิราภรณ์อย่างหนึ่ง ลักษณะคล้ายพระชฎากลีบ ปลายทำเป็นอย่างกระหนกหางไหล ๕ เส้นสะบัดไปทางด้านหลัง มีพระยี่ก่า ใบสน หรือขนนกการเวก เป็นเครื่องประดับประกอบพระอิสริยยศ เรียกว่า พระชฎาห้ายอด.
หนามควายนอนดู การเวก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paradisaeaนกการเวก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเวก[n.] (kārawēk) EN: paradise window bird   FR: rossignol [m]
การเวก[n.] (kārawēk) EN: ilang-ilang   

Are you satisfied with the result?

Go to Top