Search result for

*การวัด*

(258 entries)
(0.3086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การวัด, -การวัด-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชั้นฉายน. ชื่อหน่วยในมาตราวัดเวลาในสมัยโบราณ วัดโดยอาศัยการวัดเงาของตัวคนที่เกิดจากแสงแดดด้วยระยะความยาวของฝ่าเท้าของบุคคลนั้น ตอนเช้าหรือเย็นเงาจะทอดยาว และตอนเที่ยงเงาจะสั้นที่สุดหรืออาจไม่มีเลย เงาจะเปลี่ยนสั้นยาวได้จากเดือนหนึ่งไปสู่อีกเดือนหนึ่ง, เงายาว ๑ ฝ่าเท้า เรียกว่า ๑ ชั้นฉาย สามารถเทียบเวลาได้ ถ้าเป็นตอนเช้าเท่ากับ ๑๑.๔๕ นาฬิกา ถ้าเป็นตอนบ่ายเท่ากับ ๑๒.๑๕ นาฬิกา เช่น ปีขาลวันอังคารเดือนห้า ตกฟากเวลาสามชั้นฉาย (ขุนช้างขุนแผน).
เทอร์โมมิเตอร์น. เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ ทำด้วยหลอดแก้วบรรจุปรอทหรือแอลกอฮอล์หรือแก๊สเป็นต้น แล้วแต่ความมุ่งหมาย ความสะดวกที่จะนำไปใช้ และความละเอียดถูกต้องในการวัด, เทอร์มอมิเตอร์ ก็เรียก.
นฤมาณ(นะรึ-) น. การสร้าง, การแปลง, การทำ, การวัดส่วน.
นิมมานน. การสร้าง, การแปลง, การทำ, การวัดส่วน.
นิรมาณ(-ระมาน) น. การสร้าง, การแปลง, การทำ, การวัดส่วน.
บาร์เรลน. หน่วยวัดความจุของของเหลว ซึ่งเมื่อใช้กับการวัดปริมาตรนํ้ามันปิโตรเลียม ๑ บาร์เรล = ๓๖ แกลลอนในประเทศอังกฤษ ส่วนในสหรัฐอเมริกา ๑ บาร์เรล = ๔๒ แกลลอน.
มาตรา(มาดตฺรา) น. หลักกำหนดการวัดขนาด จำนวน เวลา และมุม เช่น มาตราชั่ง ตวง วัด มาตราเมตริก
มานะ ๑น. การวัด, การนับ, อัตราวัด.
มิติ ๑น. การวัด (มักใช้ประกอบหลังศัพท์อื่น) เช่น ตรีโกณมิติ สังคมมิติ, ขนาดซึ่งวัดไปตามทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยถือขนาดยาวเป็นมิติที่ ๑ ขนาดกว้างเป็นมิติที่ ๒ ขนาดหนาหรือสูงเป็นมิติที่ ๓ และถือว่าเวลาเป็นมิติที่ ๔, ในทางศิลปะอาจใช้ หนาหรือลึก แทน กว้างหรือยาว ก็ได้.
ระดับน. ลักษณะของพื้นผิวตามแนวนอนระหว่างจุด ๒ จุดที่มีความสูงเสมอกัน โดยปรกติใช้ระดับนํ้าทะเลเป็นมาตรฐานในการวัด, เรียกเครื่องวัดความเสมอของพื้นผิวว่า เครื่องวัดระดับ.
องศาน. หน่วยในการวัดขนาดของมุม โดยกำหนดให้มุมที่รองรับโค้ง ๑ ใน ๓๖๐ ส่วนของเส้นรอบวง มีขนาด ๑ องศา และ ๙๐ องศา เป็น ๑ มุมฉาก
องศาหน่วยในการวัดอุณหภูมิตามชนิดของเครื่องวัด
อุทกศาสตร์น. วิชาว่าด้วยนํ้าบนพื้นโลกเกี่ยวกับการวัดหรือการสำรวจแผนที่ทะเล โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อการเดินเรือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvimetryการวัดเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetry, combinedการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetry, instrumentalการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetry, manualการวัดเชิงกรานด้วยมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmometryการวัดความจุปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period measureการวัดตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
photometryการวัดแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perimetryการวัดลานสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelometryการวัดความดันกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinometryการวัดจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spirometryการวัดปริมาตรอากาศหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sthenometryการวัดกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatometryการวัดกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scotometryการวัดดวงมืดในลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synthetic measure of fertilityการวัดภาวะเจริญพันธุ์แบบสังเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
optometry๑. การตรวจปรับสายตา๒. การวัดสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arthrometryการวัดมุมเคลื่อนไหวข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
analog telemeteringการวัดและส่งข้อมูลทางไกลเชิงแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manual pelvimetryการวัดเชิงกรานด้วยมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mensurationการวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mensurationการวัดขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
measure๑. มาตรา(วัด)๒. การวัด๓. เมเชอร์ [ใช้ในคณิตวิเคราะห์] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
measure of central tendencyการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
measurementการวัด, การวัดผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cohort measureการวัดตามรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
complexity measureมาตรการวัดความซับซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
combined pelvimetryการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
direct measurement of migrationการวัดการย้ายถิ่นโดยตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instrumental pelvimetryการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zygocephalumการวัดเนื้อที่ที่ดิน (ที่วัวอาจไถได้ในวันหนึ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventriculometryการวัดความดันในโพรงสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracometryการวัดทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telemetering; telemetryการวัดและส่งข้อมูลทางไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
telemetering; telemetryการวัดและส่งข้อมูลทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telemetry; telemeteringการวัดและส่งข้อมูลทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turbidimetric-การวัดความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbidimetryการวัดความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemometryการวัดสีเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterometryการวัดมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Whetstone benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเวตสโตน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Astronomical photometryการวัดแสงทางดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Colorimetric analysisการวิเคราะห์โดยการวัดสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Pelvimetryการวัดกระดูกเชิงกราน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Craniometryการวัดกระโหลกศีรษะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic measurementการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric measurementการวัดไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photometryการวัดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measurementการวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Measurementการวัดผล [การจัดการความรู้]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Burnupเบิร์นอัป, การวัดการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยอาจคิดเป็นร้อยละของอะตอมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียส หรือพลังงานที่ผลิตได้ต่อหน่วยน้ำหนักของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Condition monitoringการเฝ้าสังเกตภาวะ, การสังเกต การวัด หรือแนวโน้ม ของตัวบ่งชี้ภาวะโดยเทียบกับพารามิเตอร์เสรี เช่น เวลาหรือรอบการทำงาน เพื่อแสดงว่า โครงสร้าง ระบบ หรือส่วนประกอบ สามารถใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
[นิวเคลียร์]
Very high radiation areaบริเวณรังสีสูงมาก, บริเวณที่มีการแผ่รังสีปริมาณสูงมากซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณนั้นที่ระยะห่าง 1 เมตร จากต้นกำเนิดรังสี หรือ พื้นผิวที่รังสีทะลุผ่านได้รับปริมาณรังสีดูดกลืนเกิน 5 เกรย์ ในเวลา 1 ชั่วโมง การรับรังสีปริมาณสูงมากมักจะวัดในหน่วยของปริมาณรังสีดูดกลืน เนื่องจากให้ค่าการวัดที่แม่นยำกว่าการวัดปริมาณรังสีสมมูล
[นิวเคลียร์]
TNT equivalentสมมูลทีเอ็นที, การวัดพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบเป็นน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene เป็นวัตถุระเบิดชนิดเคมี) ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน มีหน่วยเป็นกิโลตันหรือเมกะตันของทีเอ็นที [นิวเคลียร์]
Thermoluminescenceเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์, ปรากฏการณ์การเปล่งแสงของสารบางชนิดเมื่อได้รับความร้อน นำมาประยุกต์ใช้วัดปริมาณรังสีที่สารนั้นดูดกลืนไว้ เช่น การวัดปริมาณรังสีด้วยทีแอลดี การหาอายุโบราณวัตถุและโบราณสถาน เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์เกิดเมื่อสารได้รับรังสีและดูดกลืนพลังงานจากรังสีไว้ ทำให้อิเล็กตรอนส่วนหนึ่งหลุดออกมา และบางส่วนจะถูกจับไว้ในผลึกที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ ซึ่งเมื่อนำมากระตุ้นด้วยความร้อน อิเล็กตรอนดังกล่าวจะถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมทั้งคายพลังงานในรูปของแสง ตัวอย่างสารเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ในธรรมชาติ เช่น แร่แคลไซต์ แร่โดโลไมต์ หินฟันม้า หินเขี้ยวหนุมาน เพทาย และสารที่สังเคราะห์ขึ้น เช่น แคลเซียมฟลูออไรด์ (ดู thermoluminescence dating ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล
[นิวเคลียร์]
Radioactive standardสารมาตรฐานกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสี ที่รู้จำนวนและชนิดของอะตอมกัมมันตรังสี ณ เวลาอ้างอิงใดๆ ใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับปรับเทียบอุปกรณ์วัดรังสี หรือใช้ในการวัดเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ ปกติใช้สารกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตยาวเป็นสารมาตรฐานกัมมันตรังสี
[นิวเคลียร์]
Nuclear gaugeเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์, นิวเคลียร์เกจ, เครื่องวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม ทำงานโดยการให้รังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึกผ่านออกมาทางช่องผ่านไปยังวัสดุที่ต้องการวัด และมีหัววัดรังสีทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มของรังสี หรือจำแนกชนิดและขนาดพลังงานของรังสีซึ่งเป็นผลจากอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุนั้น ค่าที่วัดได้จะถูกใช้เป็นตัวแปรในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต เช่น ใช้ควบคุมความหนาแน่นของวัสดุในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก ซีเมนต์ ควบคุมความหนาของแผ่นวัสดุในอุตสาหกรรมกระดาษ พลาสติก ควบคุมความชื้นของวัสดุในอุตสาหกรรมถ่านหิน เหล็ก แก้ว และควบคุมระดับของเหลวในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี
[นิวเคลียร์]
Measure theoryทฤษฎีการวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mass-energy equationสมการมวล-พลังงาน, สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน ของ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งอธิบายว่า “มวลของวัตถุก็คือมาตรวัดพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุนั้น” ต่อมาได้รับการพิสูจน์ยืนยัน โดยการวัดค่าของมวลและพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ดังสมการ
E = mc2

เมื่อ E คือ พลังงาน

m คือ มวลของวัตถุที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน

c คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ

สมการนี้บางครั้งเรียกว่า Einstein equation
[นิวเคลียร์]
Work measurement การวัดผลการทำงาน [TU Subject Heading]
Audiometryการวัดสมรรถภาพการได้ยิน [TU Subject Heading]
Capability maturity model (Computeer software)รูปแบบการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Dielectric measurementsการวัดไดอิเล็กตริก [TU Subject Heading]
Educational tests and measurementsการวัดผลทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Electric measurementsการวัดไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electromagnetic measurementsการวัดทางแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electronic measurementsการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Fluid dynamic measurementsการวัดพลศาสตร์ของไหล [TU Subject Heading]
Fluorimetryการวัดการวาวแสง [TU Subject Heading]
Hydraulic measurementsการวัดทางชลศาสตร์ [TU Subject Heading]
Hygrometryการวัดความชื้น [TU Subject Heading]
Lung volume measurementการวัดปริมาตรปอด [TU Subject Heading]
Measure theoryทฤษฎีการวัด [TU Subject Heading]
Measurementการวัด [TU Subject Heading]
Mensurationการวัดขนาด [TU Subject Heading]
Microdensitometryการวัดความเข้มของฟิล์ม [TU Subject Heading]
Optical measurementsการวัดเชิงแสง [TU Subject Heading]
Optometryการวัดสายตา [TU Subject Heading]
Photogrammetryการวัดด้วยภาพถ่าย [TU Subject Heading]
Photometryการวัดแสง [TU Subject Heading]
Physical measurementsการวัดทางกายภาพ [TU Subject Heading]
Polarimetryการวัดการหมุนของระนาบโพลาไรเซชันของแสง [TU Subject Heading]
Psychometricsการวัดทางจิตวิทยา [TU Subject Heading]
Radiometryการวัดรังสี [TU Subject Heading]
Safety measuresการวัดความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Spirometryการวัดปริมาตรอากาศหายใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before you freak out, you should know that I double and triple checked the measurements and indicators.ก่อนที่คุณจะเตือนกลัว คุณควรจะรู้เรื่องนั้นเอาไว้ เพราะฉันตรวจสอบการวัดค่า และตัวบ่งชี้แล้วสามรอบ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
This is a method of measuring heights by the sun's shadow.นี่คือวิธี ของการวัดความสูง โดยเงาของดวงอาทิตย์ History Repeating (2009)
For now, I'm simply interested in time frame.สำหรับตอนนี้ ฉันสนใจวลาในการวัดผลตอบแทนอย่างบริสุทธิ์ใจ Green Light (2010)
He started America on a path to the metric system but then just gave up.เขาเริ่มใช้มาตรฐานการวัดระบบเมตริก แต่เขาเกิดยอมแพ้ขึ้นมา The Apology Insufficiency (2010)
So it's a dream come true to work with NASA and actually be able to come up with a mission that will help us understand what might be out in space.ดูเหมือนดาวเคราะห์ โดยการวัดเท่าไหร่แสง บล็อกดาวเคราะห์ เมื่อมันผ่านหน้า ดวงอาทิตย์ของมัน Are We Alone? (2010)
And so it can look at one group of stars between the Cygnus constellation and the constellation of Lyra,และทำให้การวัดของ แต่ละคนทุก 6 วินาที เมื่อตรวจพบดาวเคราะห์เคปเลอร์, Are We Alone? (2010)
AND WHAT'S VERY STRANGE IS, 72% IS MADE UP OF THIS DARK ENERGY.ถ้าผมขว้างปาในทะเลสาบ ที่เต็มไปด้วยดาวพุธ ดังนั้นโดยการวัด อัตราที่ระลอกย้าย, Beyond the Darkness (2010)
AS OUR UNIVERSE HAS EVOLVED.โดยการวัดเพียงวิธีการที่มี ประสิทธิภาพพลังงานมืดเป็น Beyond the Darkness (2010)
The reasons to measure time or frequency this accurately -- boy, there are a bunch of them.ที่เป็นเหตุผลสำคัญหรือไม่ เหตุผลในการวัดเวลาหรือ ความถี่นี้ได้อย่างถูกต้อง Is Time Travel Possible? (2010)
That is for stealing, that is for lying, and that was for good measure.นี่สำหรับขโมย นี่สำหรับการโกหก และนั้นสำหรับการวัดระยะที่ดี The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Now, if my measurements are correct, it should be a perfect.และถ้าการวัดของพี่ถูก มันต้องออกมาดี The Big Chill (2011)
You know anything about load-bearing dynamics, gauging structural integrity?นายรู้เรื่องระบบการรับน้ำหนัก หรือการวัดความสมบูรณ์ ของโครงสร้างมั้ย? What Hides Beneath (2011)
If there was a way to measure consciousness, perhaps we could find the answers to these questions.ถ้ามีวิธีการวัดสติ, บางทีเราอาจจะได้รับคำตอบของ คำถามเหล่านี้ Is There Life After Death? (2011)
It's how geo-profilers measure relative probability of an offender traveling outside his comfort zone.แล้วระยะทางมันไปเกี่ยวอะไรกับการเสื่อมลง มันเป็นวิธีการวัดความน่าจะเป็น ทางข้อมูลภูมิศาสตร์ With Friends Like These (2011)
For most of us, time was a set of numbers we use to gauge our days.สำหรับส่วนมากของเรา เวลาเป็นชุดของตัวเลขที่เราใช้ใน การวัดวันของเรา Does Time Really Exist? (2011)
It's the world's most accurate clock, measuring the oscillations of supercooled atoms.มันเป็นนาฬิกาที่ถูกต้องที่สุดของ โลก การวัดการสั่นของซุปเปอร์เย็น อะตอม Does Time Really Exist? (2011)
And with the new data, we hope that we'll be able to measure the flow to much larger scales.และมีข้อมูลใหม่ที่เราหวังว่าเราจะ สามารถ การวัดการไหลกับเกล็ดมีขนาดใหญ่ มาก Is There an Edge to the Universe? (2011)
Here are Jack's standardized test scores.นี่คือผลสอบ การวัดมาตรฐานของแจ๊ค Painless (2011)
Meaning measuring neurotransmitters during each phase of the moon and then using that data to optimize serotonin levels could help reduce the pain of the actual change.หมายถึง การวัดสารสื่อนำประสาท ระหว่างแต่ละช่วงของพระจันทร์ และจากนั้นก็ใช้ข้อมูลนั่น เพื่อปรับปรุงระดับเซโรโทนิน Addicted to Love (2012)
I hunt with Agron and his people, to better gauge them.ฉันล่ากับ Agron และประชาชนของเขา ที่ดีกว่าการวัดพวกเขา Sacramentum (2012)
By measuring the alignment and relative size of the key buildings in the photo,ด้วยการวัดตำแหน่ง และขนาดสัมพัทธ์ของตึกหลักหลักในรูป Triggerman (2012)
Yeah, the, uh, monitor stores measured data.มีค่ะ จอภาพเก็บข้อมูลการวัดผลไว้ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
This isn't a popularity contest, it's about who's got the best ideas.นี่ไม่ใช่การวัดความนิยมนะ มันวัดที่ความคิดของใครดีที่สุดต่างหากล่ะ Makeover (2012)
Based on my measurements, they were curved, sort of like a half circle.อ้างอิงจากการวัดขนาดของฉัน พวกมันมีความโค้ง ขนาดเกือบเป็นครึ่งวงกลม Magnificent Light (2012)
Why do we judge the Kaiju on a category system?ทำไมเราถึงตัดสินไคจูด้วยการวัดระดับล่ะ? Pacific Rim (2013)
Well, the measurable unit is called breakout strength.การวัดเป็นหน่วยเรียกว่าความต้านทานสูงสุด The Friend in Need (2013)
You're something! Okay?เขาเรียกว่าการวัดจิต Currents (2013)
Nothing more than a measurement in variations in heart rate, breathing, body temperature and perspiration.ไม่มีอะไรมากไปกว่าการวัด ความเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นหัวใจ,การหายใจ อุณหภูมิของร่างกายและก็การไหลของเหงื่อ Invisible Leash (2013)
- One does not use Fitting Room 2... when one is popping one's cherry.เราไม่ควรใช้ห้องที่ 2... สำหรับการวัดตัวครั้งแรก Kingsman: The Secret Service (2014)
Leavitt discovered the law that astronomers still use more than a century later to measure the distances to the stars and the size of the cosmos itself.ตท์ค้นพบกฎหมายที่นัก ดาราศาสตร์ยังคงใช้ กว่าศตวรรษต่อมา การวัดระยะทางกับดาว Sisters of the Sun (2014)
It involved precisely measuring the time it took for the planet Venus to cross the Sun's disc.มันเกี่ยวข้องกับการได้อย่าง แม่นยำการวัดระยะเวลาที่ใช้ สำหรับดาวศุกร์จะข้ามแผ่นดิสก์ ของดวงอาทิตย์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
It was hard even for the young Einstein to imagine some absolute standard to measure all those relative motions against.มันเป็นเรื่องยากแม้สำหรับสาวไอสไตน์ ที่จะจินตนาการบางมาตรฐานแน่นอน การวัดทุกคนที่เคลื่อนไหวญาติกับ A Sky Full of Ghosts (2014)
But nobody noticed until 1958 when an oceanographer named Charles David Keeling devised a way to accurately measure the amount of carbon dioxide in the atmosphere.แต่ไม่มีใครสังเกต เห็นจนกระทั่งปี 1958 เมื่อสมุทรศาสตร์ชื่อชาร์ลส์เดวิดระนาว คิดค้นวิธีที่จะแม่นยำในการวัด The World Set Free (2014)
Our urge to trust our senses overpowers what our measuring devices tell us about the actual nature of reality.กระตุ้นเราให้ความไว้วางใจ ความรู้สึกของเรา สิ่งอุปกรณ์การวัดของเราบอกเราเกี่ยวกับ ธรรมชาติของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริง Hiding in the Light (2014)
In the 20th century there was a huge effort, lasting decades, to measure the time it takes for each radioactive element to transmute into another element.ในศตวรรษที่ 20 มีความพยายาม อย่างมากเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ในการวัดเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละ องค์ประกอบของสารกัมมันตรังสี ที่จะแปลงร่างเป็นองค์ประกอบอื่น The Clean Room (2014)
All you had to do was measure the amount of lead in meteorites.สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการวัด ปริมาณของสาร ตะกั่วในอุกกาบาต The Clean Room (2014)
Now, you figure out how to measure that lead, and you'll know how to do it for a meteorite.ตอนนี้คุณคิดออกวิธีการวัดนำว่า และคุณจะรู้วิธีที่จะ ทำเพื่ออุกกาบาต The Clean Room (2014)
All Patterson had to do was measure the amount of lead with equal accuracy.ได้รับการวัดปริมาณของ ยูเรเนียมในเมล็ดเดียวกัน แพตเตอร์สันทั้งหมดต้องทำ ได้รับการวัดปริมาณของ สารตะกั่วที่มีความถูกต้องเท่ากัน The Clean Room (2014)
Claire Patterson's research on the age of the earth had made him the world's leading expert on measuring trace amounts of lead.วิจัยแคลแพตเตอร์สันกับอายุของโลก ทำให้เขาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก การวัดร่องรอยของสารตะกั่ว The Clean Room (2014)
In identifying typical lead levels, you use actual measurements you've taken in the field?ในการระบุระดับสารตะกั่วทั่วไป คุณใช้การวัดที่เกิดขึ้นจริงที่ คุณได้ถ่ายในสนาม? The Clean Room (2014)
Because all such supernovas have the same wattage, they're ideal tools for measuring distances to the farthest reaches of the universe.เพราะซุปเปอร์โนวาดังกล่าว ทั้งหมดมีวัตต์เดียวกัน พวกเขากำลังเครื่องมือที่ เหมาะสำหรับการวัดระยะทาง ที่จะถึงที่สุดของจักรวาล Unafraid of the Dark (2014)
Suit telemetry now full strength, despite unknown interference. Over.สูทการวัดแข็งแรงตอนนี้เต็มไป ด้วยแม้จะมีสัญญาณรบกวนที่ไม่รู้จัก เกิน. Arrival (2016)
Setting up equipment and telemetry. Over.การตั้งค่าอุปกรณ์และการวัดเกิน. Arrival (2016)
Setting up equipment and telemetry. Over.การตั้งค่าอุปกรณ์และการวัดเกิน. Arrival (2016)
No one thought to measure these things.ไม่คิดว่าหนึ่งในการวัดสิ่งเหล่านี้ Hidden Figures (2016)
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
we feel that your Mr. Garrad's done a pretty shoddy job measuring Ffynnon Garw which is, to any trained eye, a mountain.เรารู้สึกว่า... คุณการาดของคุณทำการวัด ฟินาฮ่อนการูได้ห่วยแตกจริง ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I hope he doesn't intend sticking to this obviously 'euphonious' measurement.หวังว่าคงไม่ถือ การวัดทุเรศนี้เป็นหลักนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And then finally, we'll make measurements using... this.แล้วในที่สุด เราก็จะทำการวัดโดยใช้ ไอ้นี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But to use this thing, which we call the transit we have to be able to clearly view the summits of Newton Beacon and Whitchurch Hill.แต่การใช้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกว่า เครื่องผ่าน ต้องเห็นข้อสรุปการวัด ของนิวตั้น เบค่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; evaluation   FR: mesure [f] ; mesurage [m]
การวัดความดันโลหิต[n. exp.] (kān wat khwāmdan lōhit) FR: mesure de la tension artérielle [f]
การวัดพื้นที่[n. exp.] (kān wat pheūnthī) EN: area measurement   FR: mesure de la surface [f]
การวัดแสง[n. exp.] (kān wat saēng) EN: light metering   
การวัดเสียง[n. exp.] (kān wat sīeng) EN: noise measurement   
การวัดอุณหภูมิ[n. exp.] (kān wat unhaphūm = kān wat unnaphūm) EN: temperature measurement   FR: mesure de la température [f]
ทฤษฎีการวัด[n. exp.] (thritsadī kān wat) EN: measure theory   

English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activity    [N] การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี
altimetry    [N] วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง
angle    [N] การวัดมุม, Syn. corner, projection
anthropometry    [N] การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์
audit    [N] การวัดประสิทธิภาพ
baric    [ADJ] เกี่ยวกับการวัดความกดอากาศ
calibrate    [VT] แสดงเครื่องหมายการวัด
calorimeter    [N] เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการต่างๆ
cubic    [N] เกี่ยวกับการวัดปริมาตร
deep    [ADJ] ลึก (เช่น ตู้ลึก), See also: มิติการวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง, Syn. far
dimension    [N] การหามิติ, See also: การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ, Syn. measurement
electrophoresis    [N] การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในของเหลวนั้น, See also: วิธีการวิเคราะห์ประเภทของสารโดยการวัดอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละสารประกอบในคอลลอยด์ข
Fahrenheit    [N] การวัดอุณหภูมิแบบฟาห์เรนไฮต์
furlong    [N] มาตรการวัดระยะทางซึ่งมีค่าเท่ากับ 220 หลา
galvanometry    [N] กระบวนการวัดกระแสไฟฟ้า
girth    [N] การวัดรอบเอว, See also: การวัดเส้นรอบวง, Syn. circumference, expansion
gravimetry    [N] การวัดน้ำหนัก / ความหนาแน่น
hygrometry    [N] สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการวัดความชื้นของอากาศ
rule of thumb    [IDM] จากการวัดคร่าวๆ
impedance    [N] การวัดความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ มีหน่วยคือโอห์ม (z)
intelligence quotient    [N] การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.), See also: การหาค่าระดับสติปัญญาของคน
made-to-measure    [ADJ] ซึ่งตัดเสื้อผ้าด้วยการวัดตัว, Syn. tailored, tailor-made
magna cum laude    [ADV] เกียรตินิยมอันดับสอง, See also: จากการวัดผล 3 ระดับคือ อันดับหนึ่ง summa cum laude และอันดับสามคือ cum laude
measure    [N] การวัด, See also: การตวงวัด, ระบบการวัด
measured    [ADJ] ซึ่งได้จากการวัด
measurement    [N] การวัด, Syn. estimation, determination
megatonnage    [N] การวัดพลังนิวเคลียร์
mensural    [ADJ] เกี่ยวกับการวัด
mensuration    [N] การวัด, Syn. survey, measure
metrological    [ADJ] เกี่ยวกับการวัดและชั่งน้ำหนัก
metrologist    [N] ผู้ศึกษาระบบการวัดและการชั่งน้ำหนัก
metrology    [N] ระบบการวัดและชั่งน้ำหนัก
module    [N] เกณฑ์ในการวัด, See also: มาตรฐานในการวัด
oculist    [N] จักษุแพทย์, See also: ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น, Syn. ophthalmologist, optometrist, optician
optometrist    [N] ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา, Syn. optician
optometry    [N] การวัดสายตา
photometry    [N] การวัดความสว่างหรือระดับความเข้มของแสง
pace off    [PHRV] การวัด, See also: เดินวัด (ระยะทาง)
quantitativeness    [N] การวัดเป็นจำนวนได้
vital statistics    [SL] การวัดขนาดร่างกาย, See also: การวัดรูปร่าง
scale    [N] ระบบการวัด
seismography    [N] การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดแผ่นดินไหว
stand at    [PHRV] (ระดับ, การวัด) อยู่ที่, See also: ยังคงเป็น
metry    [SUF] กระบวนการ, See also: ศิลป, การวัด
volumetric    [ADJ] เกี่ยวกับการวัดปริมาตร
volumetrically    [ADV] ด้วยการวัดปริมาตร
voluminosity    [N] การวัดปริมาตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
acutance(อะคู' เทินซฺ) n. การวัดความชัดของฟิล์ม, ความคมของภาพในฟิล์ม
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
altimetry(แอลทิม' มิทรี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง-altimetric (al) adj.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
angulation(แองกิวเล' เชิน) n. การเกิดมุม, การวัดมุมอย่างละเอียด (angular formation)
audiometry(ออดิออม'มิรี) n. การวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง -audiometric, adj.
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
cubic(คิว'บิค) adj. มี3มิติ,เป็นลูกบาศก์,เกี่ยวกับการวัดปริมาตร,เกี่ยวกับกำลัง3,เกี่ยวกับระบบการตกผลึก, See also: cubicity n. ดูcubic
dimension(ไดเมน'เชิน,ดิ-) n. มิติ,ขนาดกว้างยาวและหนา,ความสำคัญ,ขนาด,, See also: dimensions n.,pl. การวัด., Syn. extent
dosimeter(โดซิม'มิเทอะ) n. อุปกรณ์วัดปริมาณกับมันตรังสี,การวัดปริมาณยาที่ให้., See also: dosimetric adj.
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
galvanometry(แกลวะนอม'มิทรี) n. วิธีการหรือขบวนการวัดกำลังกระแสไฟฟ้า., See also: galvanometric (al) adj. galvanometrically adv.
hygrometricadj. เกี่ยวกับการวัดความชื้นของอากาศ
hygrometry(ไฮกรอม'มิทรี) n. การวัดความชื้นของอากาศ
location(โลเค'เชิน) n. ตำแหน่งที่ตั้ง,ตำแหน่ง,สถานที่,การวัด,การกำหนดที่ตั้ง,การหาแหล่งที่ตั้ง,การให้เช่า,สถานที่ถ่ายฉากภายนอก, Syn. site
measure(เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ), Syn. extent
measured(เมส'เชฺอด) adj. ได้จากการวัด,ซึ่งหาค่าแล้ว,ไตร่ตรองและรอบคอบ,สม่ำเสมอ,แน่นอน,เป็นจังหวะ., See also: measuredly adv. measuredness n., Syn. well-considered
measurement(เมส'เชอเมินทฺ) n. การวัด,ขนาดที่วัด,ระบบการวัด,หน่วยวัด., See also: measurements n. ขนาดต่าง ๆ เป็นนิ้วของผู้หญิง (ครึ่งลำตัว เอว ตะโพก)
mensural(เมน'เชอะรัล) adj. เกี่ยวกับการวัด
mensuration(เมนชะเร'เชิน) n. การวัด, See also: mensurational adj.
metrical(เม'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับจังหวะในเพลงหรือโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์,เกี่ยวกับการวัดชั่งและตวง
metrics(เม'ทริคซ) n. ศิลปะการประพันธ์โคลง กลอน ฉันท์ กาพย์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัด ชั่ง และตวง
metrology(มิทรอล'โลจี) n. วิทยาศาสตร์แห่งการวัดชั่งและตวง
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
nlq(เอ็นแอลคิว) ย่อมาจาก near letter quality (คุณภาพเกือบคมชัด) แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า สามารถพิมพ์ได้เกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
optometrist(ออพทอม'มิทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น
optometry(ออพทอม'มิทรี) n. การวัดสายตาและประกอบแว่น., See also: optometrical adj.
ordonnance(ออ'ดะนันซฺ) n. การจัด,การวัดผลงานทางศิลปะหรือวรรณคดี,คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา., See also: ordonnant adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.
uranometryผยูระนอม'มิทรี) n. แผนที่เกี่ยวกับตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า,การวัดตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า., See also: uranometrical adj.
volumetric(วอลลิวมี'ทริค) adj. เกี่ยวกับการวัดปริมาตร., Syn. volumetrical adj., See also: volumetrically adv. volumetry n.
zoometry(โซออม'มิทรี) n. การวัดจำนวนหรือขนาดของสัตว์., Syn. zoometry., See also: zoometric adj. zo?ometrical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
measurement(n) การวัด,ขนาด,เครื่องวัด,มาตราการ,เกณฑ์
mensuration(n) การคำนวณเนื้อที่,การวัด
prior(n) รองเจ้าอาวาส,รองอธิการวัด,ท่านปลัด
rector(n) อธิการบดี,อธิการวัด,เจ้าคณะ
size(n) เบอร์,ขนาด,การวัด,การประมาณ,ขอบเขต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
測定[そくてい, sokutei] การวัด กระบวนการวัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Wert(n) |der, pl. Werte| ค่าหรือผลลัพธ์ที่มาจากการวัดต่างๆ เช่น Der Luftdruck erreicht abends Werte um 780 Torr.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top