Search result for

*กัมมันตภาพรังสี*

(119 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กัมมันตภาพรังสี, -กัมมันตภาพรังสี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัมมันตภาพรังสี[N] radioactivity, Example: สารกัมมันตภาพรังสีมีพิษร้ายแรง, Count unit: ธาตุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัมมันตภาพรังสี(กำมันตะ-) น. การเสื่อมสลายโดยตัวเองของนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียร เป็นผลให้ได้อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากและมีพลังงานสูง ทั้งหมดนี้พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงมาก ในบางกรณีอาจมีพลังงานความร้อนและพลังงานแสงเกิดตามมาด้วย เช่น การเสื่อมสลายของนิวเคลียสของธาตุเรเดียมไปเป็นธาตุเรดอน.
กัมมันตรังสี(กำมันตะ-) ว. ที่สามารถเกิดกัมมันตภาพรังสีได้ (ใช้แก่ธาตุหรือสาร).
รังสีวิทยาน. วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยรังสีเอกซ์และกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งการใช้รังสีวิเคราะห์และรักษาโรค.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactivityกัมมันตภาพรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Activationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Activation analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี, การจำแนกชนิดและตรวจหาปริมาณของธาตุในสารตัวอย่าง โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาลักษณะเฉพาะที่ปลดปล่อยจาก นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการนำสารตัวอย่างนั้นไปก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Activation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Activation productsผลผลิตจากการก่อกัมมันตภาพรังสี, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากการก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Fission products ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [นิวเคลียร์]
Radioactivityกัมมันตภาพรังสี, ปรากฏการณ์ที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีสลายตัว และมีการปล่อยรังสีออกมาด้วย โดยทั่วไปการสลายตัวจะให้นิวไคลด์ใหม่ ปรากฏการณ์นี้ค้นพบโดย อองรี เบ็กเคอเรล ใน พ.ศ. 2439 [นิวเคลียร์]
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี, วัสดุที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ที่เป็น หรือประกอบด้วย หรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพรังสีสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งผู้ครอบครองวัสดุนั้นไม่ประสงค์จะใช้งานอีกต่อไป และให้หมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนดให้เป็นกากกัมมันตรังสีด้วย
(ดู clearance level ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactivationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Nuclear transformationการแปลงนิวเคลียส, การเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของธาตุด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น การแปรธาตุยูเรเนียม-238 เป็นพลูโทเนียม-239 โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอน
(ดู transmutation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Neutron Activation Analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอน, เอ็นเอเอ, การจำแนกชนิดและปริมาณของธาตุในสารตัวอย่างโดยใช้อนุภาคนิวตรอนเป็นตัวกระทำให้เกิดกัมมันตภาพรังสีแก่สารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ แล้ววัดรังสีแกมมาเฉพาะตัวที่ปลดปล่อยจากนิวไคลด์รังสีที่เกิดขึ้น
(ดู activation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Naturally occurring radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นโลกในปริมาณที่มีนัยสำคัญ (significant quantities) โดยทั่วไปหมายถึงนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก ซึ่งได้แก่ โพแทสเซียม-40 ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 ทอเรียม-232 และผลผลิตการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึงทริเทียมและคาร์บอน-14 ซึ่งเกิดจากกระบวนการเชิงก่อกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติด้วย
[นิวเคลียร์]
Natural radioactivityกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ, กัมมันตภาพรังสีจากต้นกำเนิดรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น แร่ยูเรเนียม โพแทสเซียม-40
[นิวเคลียร์]
Fertile materialวัสดุเฟอร์ไทล์, วัสดุซึ่งสามารถแปลงให้เป็นวัสดุฟิสไซล์ได้ โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัสดุเฟอร์ไทล์ ได้แก่ ยูเรเนียม-238 และทอเรียม-232 ซึ่งเมื่อจับยึดนิวตรอนแล้วจะเปลี่ยนเป็นวัสดุฟิสไซล์ คือ พลูโทเนียม-239 และยูเรเนียม-233 ตามลำดับ [นิวเคลียร์]
Fission fragmentsชิ้นส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวเคลียสสองชนิดที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียส มีมวลเชิงอะตอมปานกลางและมีกัมมันตภาพรังสี คำนี้ใช้หมายถึง ผลผลิตปฐมภูมิการแบ่งแยกนิวเคลียสด้วย [นิวเคลียร์]
Nuclear activation analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Radioactive substancesสารกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]
Radioactive waste disposalการกำจัดกากกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]
Radioactive wastesกากกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]
Radioactivityกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]
Radioactivity Shielding เครื่องกำบังกัมมันตภาพรังสี, โล่
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สามารถดูดซับรังสี และสามารถป้องกัน การแผ่รังสีนิวเคลียร์จะต้องมีความหนาแน่นสูง และมีความหนาพอ ที่จะป้องกันการแผ่รังสี โดยเฉพาะรังสีแกมม่าได้ [สิ่งแวดล้อม]
Radioactivity กัมมันตภาพรังสี
รังสีที่เกิดจากการแยกสลายของนิวเคลียสของ อะตอมที่ไม่เสถียร และมีการปล่อยรังสีออกมา [สิ่งแวดล้อม]
Radioactivity Decay การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี
การเปลี่ยนสภาพของกัมมันตภาพรังสี จากนิวไคลด์หนึ่งสู่อีกนิวไคลด์หนึ่ง หรือเปลี่ยนไปสู่สภาพที่มีระดับพลังงานแตกต่างกันของนิวไคลด์เดิม การสลายตัวทุกขั้นตอนจะมีเวลาครึ่งชีวิตที่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
nuclear weaponsอาวุธนิวเคลียร์ หมายถึง อาวุธที่ใช้กัมมันตภาพรังสีจากปฏิกิริยาฟิชชั่นในการทำลายล้าง [การทูต]
activityกัมมันตภาพรังสี, คือ การสลายตัวของนิวไคล์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา หน่วยที่ใช้คือ เบ็กเคอเรล ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างประเทศว่าด้วยหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurements : ICRU No.33) ให้ความหมายคำนี้ว่า เป็นจำนวนของนิวไคล์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่ง ที่สลายตัวเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที [พลังงาน]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี, คือ ปรากฏการณ์ที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีสลายตัว และมีการปล่อยรังสีออกมาด้วย โดยทั่วไปการสลายตัวจะให้นิวไคลด์ใหม่ ปรากฏการณ์นี้ค้นพบโดย อองรี เบ็กเคอเรล ในปีพ.ศ. 2439 [พลังงาน]
Bone Scanการตรวจกระดูกโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีฉีดเข้าหลอ,การทำสะแกนของกระดูก [การแพทย์]
Brain Scanการทำสะแกนสมอง,ตรวจสมองด้วยสารกัมมันตภาพรังสี,การสะแกนสมอง [การแพทย์]
Fatty Acids, Labelledกรดไขมันที่มีกัมมันตภาพรังสี [การแพทย์]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี, การสลายหรือการแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องของนิวเคลียสบางชนิดโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา(รังสีแอลฟา)   อนุภาคบีตา(รังสีบีตา)  และรังสีแกมมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gamma Countersเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One Geiger counter. Batteries replaced.เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้ว Earthling (2009)
You think some sort of radiation passed through him?คุณคิดว่ามีสารกัมมันตภาพรังสี บางชนิดฉายทะลุร่างของเขารึ? Earthling (2009)
Even reduced to this state, Mr. Dancik should have some trace amounts of radiation.ถ้ามันทำให้ร่างของคุณเดนซิค กลายสภาพเป็นแบบนี้ได้ มันต้องเหลือร่องรอย กัมมันตภาพรังสีอยู่บ้างสิ Earthling (2009)
Is that because you got a lousy boss?ลูกสาวผมไม่ได้ถูกกัมมันตภาพรังสี Edge of Darkness (2010)
I knew this would be the outcome....ถูกกัมมันตภาพรังสีเข้าเต็มๆ ขณะที่อยู่ในอุโมงค์นั่น Edge of Darkness (2010)
Is it something that could've remained in her effects... and been transferred to her father without much collateral contamination?-ไม่ได้ทำอะไร - แม้ว่าการจมน้ำนั้นเป็นอุบัติเหตุ... ...ร่างพวกนั้น ถูกพบโดยทีมผู้ตรวจ สารกัมมันตภาพรังสี และจัดการเรื่องของความปลอดภัย Edge of Darkness (2010)
He took like he got bombed by radiation on his way to middle school.เขาดูเหมือนพกระเบิด กัมมันตภาพรังสี ตลอดทางไปโรงเรียนเลย Trouble (2010)
Even the Geiger counter won't detect it, sir.แม้เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีก็ตรวจไม่พบ ครับท่าน Airiseu: Deo mubi (2010)
The potassium in a banana is radioactive.และเป็นผู้รับผิดชอบใน การกัมมันตภาพรังสี Is There a Creator? (2010)
THEY HAVE TO BE ULTRAPURE AND ULTRACOLD.วัสดุที่อยู่รอบตัวเราแม้จะอยู่ในเรา มีจำนวนเล็ก ๆ ของ กัมมันตภาพรังสี Beyond the Darkness (2010)
Watch your radiation levels.คอยดูระดับกัมมันตภาพรังสีด้วย Transformers: Dark of the Moon (2011)
And it rains back down to earth... as radioactive dust.แล้วฝนดำก็จะตกกลับมาสู่โลก ละอองกัมมันตภาพรังสี The Divide (2011)
That door stays sealed until the radiation clears.ประตูต้องปิดจนกว่ากัมมันตภาพรังสีจะจางไป The Divide (2011)
Sir, radiation teams have finished sweeping the immediate area...ทีมกัมมันตภาพรังสีทำการตรวจสอบ พื้นที่เสร็จแล้วครับ, ไม่พบสารกัมมันตรังสีเลยครับ Countdown (2011)
No.คุณเป็นกัมมันตภาพรังสี ตอนพบในธรรมชาติรึเปล่า The Love Car Displacement (2011)
Okay. This is my favorite. This is a Geiger counter.นี่ของชอบผมเลย เครื่องวัดค่ากัมมันตภาพรังสี Grave Encounters (2011)
Any signs of radioactivity?สัญญาณใด ๆ ของกัมมันตภาพรังสีStrain (2011)
The secret of the treasure is radioactive.ความลับของสมบัติคือ กัมมันตภาพรังสี Taking Account (2011)
Either he has a radioactive signature, or there was polonium there.เขาได้สัมผัสกับกัมมันตภาพรังสี หรือโพโลเดี่ยมอยู่ที่นั่น World Leader Pretend (2011)
And also, I've been dying to know, did you ever get a chance to radioisotope the coastal outcroppings?และอีกอย่าง ผมอยากจะรู้จริงๆว่า คุณเคยมีโอกาส ได้เช็คกัมมันตภาพรังสี ชั้นหินที่โผล่ขึ้นมาตามแนวชายฝั่งบ้างมั้ย Proof (2011)
Anything metal can be radioactive.ทุกอย่างที่เป็นโลหะ อาจปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี Gyre, Part 1 (2012)
Could have been chemical warfare or an airborne virus, or a radioactive outbreak monkey.มันมาจากสงครามเคมี หรือไวรัสอะไรซักอย่างทางอากาศ หรือกัมมันตภาพรังสีระบาดมาจากลิง Warm Bodies (2013)
- Steroids for the inflammation, anticonvulsants for the seizures, radiation for the chemotherapy.ยากลุ่ม anticonvulsant ไว้สำหรับยับยั้งอาการ กัมมันตภาพรังสีสำหรับการทำคีโมบำบัด Coquilles (2013)
The radioactive contrastคลื่นกัมมันตภาพรังสีอ่อนๆ Perfect Storm (2013)
And then it started to arrive disguised as radioactive material to evade scrutiny.จากนั้นมันก็เริ่มต้นขึ้น แสร้งทำเป็นว่าของมีการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ God Mode (2013)
My personality is like a radioactive asteroid.บุคลิกของฉันก็เหมือน กัมมันตภาพรังสี Tina in the Sky with Diamonds (2013)
- Is there any radiation?กัมมันตภาพรังสีล่ะ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
A new kind of energy had recently been discovered, radioactivity.ชนิดใหม่ของพลังงาน ที่เพิ่งถูกค้นพบ กัมมันตภาพรังสี มันถูกให้ออก Unafraid of the Dark (2014)
Radioactivity in minerals on Earth-- like uranium ore-- comes from the disintegration of atoms.กัมมันตภาพรังสีในแร่ธาตุในโลก เช่นยูเรเนียมแร่ มาจากการสลายตัวของอะตอม Unafraid of the Dark (2014)
These blurred lines means they've been in close proximity to radioactive material in last 24 hours which means they have succeeded in enriching the uranium.เส้นเบลอๆพวกนี้ หมายถึง พวกเขา ได้เข้าใกล้ สารกัมมันตภาพรังสี เมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แปลว่าพวกมันสามารถสกัดยูเรเนี่ยมได้สำเร็จ. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Radiation.กัมมันตภาพรังสีหนะสิ Checking In (2015)
Resistant to radiation.ทนต่อสารกัมมันตภาพรังสี Chapter One 'Genesis' (2006)
You may fool Ando, but you do not fool me.และคุณมีกัมมันตภาพรังสี Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
Could've been laced with radioactive salts of some kind.อาจจะถูกผสมกับพวกเกลือที่เป็นสารกัมมันตภาพรังสี Page Turner (2008)
Do we have any idea what kind of radiation he was poisoned with?พอจะรู้ไหมว่าเขาโดนสารกัมมันตภาพรังสีชนิดไหน? Page Turner (2008)
We didn't pick up significant radioactive trace on you or your studio.เราไม่พบสารกัมมันตภาพรังสีที่คุณหรือที่สตูดิโอของคุณ Page Turner (2008)
Complete chemical, biological and radiological shielding.ป้องกันสารเคมี, สารชีวภาพ, และสารกัมมันตภาพรังสีอย่างสมบูรณ์ Page Turner (2008)
The radioactive agent was... thallium-201.สารกัมมันตภาพรังสีคือ... แธลเลี่ยม-201 Page Turner (2008)
So far, we've found no other radioactive trace at any place either of them were at in the days before their deaths.แต่ว่าเรายังไม่พบร่องรอยของกัมมันตภาพรังสีที่อื่นเลย พวกเขาทั้งคู่จะต้องอยู่ที่เดียวกันในวันก่อนที่พวกเขาเสียชีวิต Page Turner (2008)
Why do you think she was poisoned by radiation?ทำไมคุณถึงคิดว่าเธอโดนพิษจากกัมมันตภาพรังสี Page Turner (2008)
You turned your backyard into a radioactive waste dump.คุณเปลี่ยนสนามหลังบ้านให้กลายเป็นแหล่งขยะกัมมันตภาพรังสี Page Turner (2008)
Don't you worry about the residual radium from the luminous dials?นี่คุณไม่กังวลเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสีที่หลงเหลืออยู่จากการสะท้องแสงจากหน้าปัดนาฬิกาบ้างเหรอ The Bad Fish Paradigm (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัมมันตภาพรังสี[n.] (kammantaphāprangsī) EN: radioactivity   FR: radioactivité [f]
ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี[x.] (thamhaikoēt phāwa kammantaphāprangsī) EN: activate   FR: rendre radioactif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activate[VT] ทำให้เป็นกัมมันตภาพรังสี
cobalt[N] โคบอลต์, See also: กัมมันตภาพรังสีโคบอลต์
Geiger counter[N] เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี
radiation sickness[N] โรคที่เกิดจากการได้รับรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีมากเกินไป
radioactive[ADJ] เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
radiocarbon[N] กัมมันตภาพรังสีในรูปของคาร์บอนที่ใช้คำนวณอายุของอินทรีย์วัตถุ
radioisotope[N] ไอโซโทปที่มีกัมมันตภาพรังสีของธาตุใช้ทางการแพทย์หรือชีววิทยา
radium[N] ธาตุกัมมันตภาพรังสีชนิดหนึ่ง, See also: ธาตุเรเดียม
Tc[N] ธาตุโลหะให้กัมมันตภาพรังสี (คำย่อของ technetium)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actino-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับการแผ่กัมมันตภาพรังสี, เกี่ยวกับการแผ่ออก., Syn. actin-
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
americium(แอมมะริช' เชียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม (a radioactive element)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.
carbon 14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
carbon-14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
curie(คิว'รี) n. หน่วยกัมมันตภาพรังสี
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
geiger counter(ไก'เกอะเคา'เทอะ) n. เครื่องตรวจรังสิ' (โดยเฉพาะกัมมันตภาพรังสี)
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
plutonium(พลูโท'เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีชนิดหนึ่ง; Pu
radiation(เรดิเอ'เชิน) n. การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,พลังงานรังสี,สิ่งที่ถูกปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,กัมมันตภาพรังสี.
radio-Pref. วิทยุ,ธาตุradium,มีกัมมันตภาพรังสี,เป็นรังสี,ปล่อยออกจากจุดกลาง
radioactive(เรดิโอแอค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากกัมมันตภาพรังสี.
radioactivity(เรดิโอแอคทิฟ'วิที) n. ุภาวะกัมมันตภาพรังสี
radiocarbon(เรดิโอคาร์'เบิน) n. ไอโซโทบ (isotope) กัมมันตภาพรังสีที่มีมวลเท่ากับ14และมีค่าhalf-lifeเท่ากับ5.568ปีใช้ในการคำนวณอายุของวัตถุอินทรีย์., Syn. carbon14,carbon-14
radium(เร'เดียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีสูงที่เป็นโลหะชนิดหนึ่ง:Ra

English-Thai: Nontri Dictionary
radiation(n) กัมมันตภาพรังสี,การส่งแสง,การแผ่รังสี,การฉายแสง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
放射能[ほうしゃのう, houshanou] (n ) กัมมันตภาพรังสี , See also: R. radioactivity

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top