ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กรรมการก*

   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กรรมการก, -กรรมการก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมการก[N] objective case, See also: accusative case in Thai grammar, Ant. กรรตุการก, Example: ประโยคที่ว่า ตำรวจยิงผู้ร้าย ผู้ร้าย เป็นกรรมการก, Thai definition: ผู้ถูกทำ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งใน 3 ส่วนของประโยค
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา[N] Office of the Juridical Council, Example: หลังที่มีการยุบเลิกคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ภาระหน้าที่การงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเปลี่ยนไปมาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[N] Office of Private Education Commission, Syn. สช., Example: จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอยู่ 17 โรงเรียนด้วยกัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ[N] Office of the National Education Commission, See also: ONEC, Syn. สกศ., Example: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมุ่งสรรหาครูที่มีผลงานการสอนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูต้นแบบ
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ[N] Office of the National Primary Education Commission, Syn. สปช., Example: กระทรวงการต่างประเทศได้นำข้อคิดเห็นเรื่องการส่งยุวทูตความดีไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด[N] Office of the Narcotics Control Board

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมการก(กำมะ-) น. ผู้ถูกทำ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งใน ๓ ส่วนของประโยคที่กริยาต้องมีกรรมรับ เช่น ตำรวจยิงผู้ร้าย ผู้ร้าย เป็น กรรมการก, ถ้าต้องการให้ผู้ถูกทำเด่น ก็เรียงเป็นภาคประธานของประโยค เช่น ผู้ร้ายถูกตำรวจยิง.
กรรมวาจก(กำมะ-) น. ระเบียบของกริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการกหรือผู้ถูกทำ, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทำหน้าที่เป็นกรรมการก คือ ผู้ถูกทำ, กริยาของประโยคกรรมต้องใช้สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมรับ, บางทีก็มีกริยานุเคราะห์ “ถูก” นำ และใช้หมายไปในทางไม่ดี เช่น เด็กถูกตี ถูกตี เป็นกริยา กรรมวาจก เด็กเป็นกรรมการก แต่บางทีก็ไม่ปรากฏกริยานุเคราะห์ “ถูก” เช่น หนังสือเล่มนี้แต่งดีมาก.
กฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกา.
การก(กา-รก) ก. กริยาที่ทำหน้าที่ประธาน กรรม หรือส่วนขยายของประโยคที่คล้ายกับนาม มี ๕ ชนิด คือ กรรตุการก กรรมการก การิตการก วิกัติการก และวิเศษณการก.
เจ้าสังกัดน. ส่วนราชการที่หน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานอื่นสังกัดอยู่ เช่น กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าสังกัดของกรมราชทัณฑ์ สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ธุรกิจหลักทรัพย์น. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทหลักทรัพย์น. บริษัทหรือสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.
วิภัตติประเภทคำในภาษาบาลีเป็นต้นที่แปลงท้ายคำแล้วเพื่อบอกการกหรือกาล เช่น ปุริโส (อันว่าบุรุษ) เป็น กรรตุการก ปุริสํ (ซึ่งบุรุษ) เป็น กรรมการก จรติ (ย่อมเที่ยวไป) เป็น ปัจจุบันกาล จริ (เที่ยวไปแล้ว) เป็นอดีตกาล จริสฺสติ (จักเที่ยวไป) เป็น อนาคตกาล.
อุปโยคบุรพบท(อุปะโยคะบุบพะบด, -บุระพะบด) น. ในไวยากรณ์หมายถึงคำนำหน้ากรรมการก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Judicial Council; Juridical Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Juridical Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Juridical Council; Judicial Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Council, Juridicalคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Council, Juridicalคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Securities and Exchange Commissionคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่วางนโยบายส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ หรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์การออกหลักทรัพย์จำหน่ายของบริษัทต่าง ๆ การเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (takeover) รวมถึงการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการนี้มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า SEC หรือ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Capital Market Supervisory Board คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มีอำนาจหน้าที่ 1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อการครอบงำกิจการ 2) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ 3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
The Office of the Securities and Exchange Commissionสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ [ตลาดทุน]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Refuse disposal industryอุตสาหกรรมการกำจัดขยะ [TU Subject Heading]
Road construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Ad hocเพื่อวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ เช่น คณะกรรมการการเมืองพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ ตามที่รับมอบหมายจากสมัชชาสหประชาชาตินั้น แต่เดิมมีชื่อว่าคณะกรรมการการเมืองเฉพาะเรื่อง (Ad hoc Committee) [การทูต]
International Committee of the Red Crossคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ [การทูต]
International Law Commission of the United Nationsคือคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมปรับปรุงกฎหมายระหว่า ประเทศ รวมทั้งการทำประมวลกฎหมายให้ก้าวหน้าและทันสมัยคณะกรรมาธิการนี้ประกอบด้วย สมาชิกรวม 25 คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งสมาชิกคราวละ 5 ปี และจะทำงานในคณะกรรมาธิการในฐานะตัวบุคคล มิใช่เป็นตัวแทนจากประเทศของตน ตลอดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเป็นจำนวนหลายสมัยมาแล้ว คณะกรรมาธิการได้ทำหน้าที่ร่างกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย บางเรื่องได้ริเริ่มขึ้นเองโดยคณะกรรมาธิการ แต่บางเรื่องทางสมัชชาสหประชาชาติหรือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งไปให้พิจารณาดำเนินการคณะกรรมาธิการได้ร่างสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายทาง ทะเลไปแล้วไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง อนุสัญญาว่าด้วยอาณาเขตทางทะเลและพื้นที่ติดชายฝั่งอนุสัญญาเกี่ยวกับการจับ ปลา การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในท้องทะเลหลวง พร้อมทั้งได้รับสัตยาบันสารจากประเทศต่าง ๆ ไว้แล้วเป็นจำนวนมาก เมื่อ ค.ศ.1961 และ 1963 คณะกรรมาธิการได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สองครั้งตามลำดับ ณ กรุงเวียนนา พร้อมทั้งได้ลงมติรับรองอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lower-middle and working classes receiving the King's Commission?ต่ำกว่าชนชั้นกลางและการ ทำงาน ขณะนี้ได้รับการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ชั้นเรียนเหล่านี้ไม่เหมือน เช่นเดิม How I Won the War (1967)
I said I will go to the Federal Communications Commissions and I will report that I was fired from my job by you the licensee of these public airwaves because I refused to lie to people on the air.ผมบอกว่า ถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลาง และจะรายงานว่าทั้ง ๆ ที่คุณเป็นผู้รับใบอนุญาตคลื่นวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ ผมกลับถูกคุณไล่ออกจากงาน The Corporation (2003)
The judges are looking at your hips, not your hair,กรรมการกำลังดูสะโพกย่ะ ไม่ได้ดูผม Shall We Dance (2004)
And whomsoever is elected Spring Fling King and Queen automatically becomes head of the Student Activities Committee.และใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็น สปริง ฟลิงค์ คิงและควีน ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา โดยอัตโนมัติ Mean Girls (2004)
And since I am an active member of the Student Activities Committee,และฉันเป็นสมาชิก คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา Mean Girls (2004)
The judges are trying hard to decide on our winners.คณะกรรมการกำลังพยายามเต็มที่เพื่อตัดสินผู้ชนะ Innocent Steps (2005)
The judges are trying hard to decide on our winners.คณะกรรมการกำลังพยายามเต็มที่เพื่อตัดสินผู้ชนะ Innocent Steps (2005)
You will take no action until this matter has been discussed by the committee.ห้ามดำเนินการใดๆ จนกว่าเรื่องนี้ ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการก่อน Resident Evil: Extinction (2007)
I thought the decorating committee agreed on poinsettias.เฮ้-เฮ้ ผมคิดว่าพวกคณะกรรมการการตกแต่ง It's a Wonderful Lie (2008)
Young women of the American ballet theater...กิจกรรมการกุศล... The Ex-Files (2008)
And the committee having done the works to issue a "D-notice" on the whole business.แล้วคณะกรรมการก็กำลังทำงาน เพื่อปกป้องความลับของธุรกิจทั้งหมด The Bank Job (2008)
You have no idea the pressure coming from the Board of Regents.คุณไม่รู้หรอกว่ากรรมการกดดันแค่ไหน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- This school is being shut down. - Uh-huh.ตาแก่นั่นมีเส้นสายเป็นคณะกรรมการการศึกษา Bedtime Stories (2008)
I saw on the board, church got a group for victims of sexual assault crimes.ฉันเห็นในกระดาน โบสถ์มีกลุ่มผู้ประสบภัย อาชญากรรมการกระทําชําเราทางเพศ Fix (2009)
Yeah?คณะกรรมการการล่าวาฬแห่งชาติ The Cove (2009)
They're not talking about the 23,000 over here being slaughtered.ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ IWC ถนัด คณะกรรมการการล่าวาฬแห่งชาติ The Cove (2009)
There's a saying in Japan that says the nail that sticks out must be pounded down, and so it's a real problem just to stand up and be counted in Japan.แล้วจะมีตรรกะอะไรที่สมเหตุสมผล ไปกว่าการจับวาฬมาแทนล่ะ? คณะกรรมการการล่าวาฬ ระหว่างประเทศกำลังทำร้าย ชุมชนล่าวาฬเล็กๆอย่างไทจิ The Cove (2009)
We should probably take a look around anyway.สำหรับกิจกรรมการกุศลเดือนที่แล้ว Amplification (2009)
Committee said he was becoming unstable, fanatical.กับการตำหนิว่ามันคือความผิดของคุณ คณะกรรมการกล่าวว่าเขามีอารมณ์ไม่แน่นอน, คลั่ง Amplification (2009)
He asked me to serve on the finance subcommittee.เค้าชวนผมให้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการการเงิน The Debarted (2009)
I'll take it from here. It's a fund-raiser.แม่พูดต่อเองจ๊ะ มันเป็นกิจกรรมการกุศล My Two Young Men (2010)
And now, this year's head judge, associate director of the Ohio department of motor vehicles,ประธานกรรมการการตัดสินของปีนี้ จาก DMV รัฐโอไฮโอ้ Special Education (2010)
With this, I disband the committee for the sports festival!จากนี้คณะกรรมการกีฬาสีทั้งหมดแยกย้ายได้! From Me to You (2010)
Well, I spoke with the parole board.ฉันพูดกับคณะกรรมการการพักการลงโทษไปแล้ว The Townie (2010)
He had me cancel his Appropriations Committee meeting.บอกให้ฉันยกเลิก ประชุมคณะกรรมการการจัดสรรเงิน For the Good of Our Country (2010)
Frankly, I don't even quite know how a Board of Director's meeting goes.พูดตรงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าเขาประชุมกรรมการกันอย่างไร Bread, Love and Dreams (2010)
Your father's absent and the directors will start acting up if we don't do anything.พ่อไม่อยู่ พวกกรรมการก็เริ่มแข็งข้อถ้าเราไม่ทำอะไร Episode #1.15 (2010)
I invited the planning committee to help put together the gift bags for the pink party.แม่ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการการวางแผนช่วยกัน ห่อของขวัญสำหรับพิ้งปาร์ตี้ Petty in Pink (2011)
Well, we'll see what the school board thinks when I get them a ring, shall we?งั้นก็รอให้ผมโทรบอก คณะกรรมการก่อนละกัน ว่าไงละ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I thought that, you know, your pedigree as a National Champion show-choir coach would just make some noise with the admissions committee.หนูเลยคิดว่า คุณก็รู้ ผลงานของคุณ ในการเป็นโค้ชของวงประสานเสียงที่ชนะระดับชาติ นั่นน่าจะทำให้พวกกรรมการกรี๊ดร้องกันได้บ้าง Mash Off (2011)
The S.E.C. Gets ahold of this, you're going to jail, Bill.ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) กำลังดูเรื่องนี้อยู่ นายต้องติดคุกนะ บิล Trust (2011)
I've got a friend on the election committee.ฉันมีเพื่อนในคณะกรรมการการเลือกตั้ง The First Secret (2011)
I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything...ผมออกแบบให้เดอะแมชชีน ตรวจจับกิจกรรมการก่อการร้าย แต่มันเห็นทุกสิ่ง... Foe (2011)
I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything...ผมออกแบบให้เดอะแมชชีน ตรวจจับกิจกรรมการก่อการร้าย แต่มันเห็นทุกสิ่ง... Number Crunch (2011)
You! Before the Offence Committee decided your wrongdoing, don't do anything.ก่อนที่คณะกรรมการการทำผิดกฎหมายตัดสินความผิดของนาย Ojakgyo Brothers (2011)
The regulatory board has suspended all visiting hours at the United Workers' Reform.คณะกรรมการกำกับดูแลได้ระงับเวลาเยี่ยมทั้งหมด ที่การปฏิรูปแรงงานของสหรัฐ Red Dawn (2012)
Because your mom signed you up for the decoration committee.เพราะแม่เธอลงชื่อให้เธอ เป็นกรรมการการ ในการประกวดนะสิ Fire/Ice (2012)
Deputy Zoning Commissioner Melba Jackson-Wright!ผู้รักษาการแทนคณะกรรมการการวางผังเมือง : เมลบา แจ็คสัน-ไรท์ On My Way (2012)
Neal, the board is deciding whether to release you from your anklet -- from me -- permanently.นีล, คณะกรรมการกำลังพิจารณา ว่าจะให้นายเป็นอิสระจาก สายรัดข้อเท้านั้นหรือไม่ แบบถาวร... Stealing Home (2012)
The board is putting together a list of character witnesses for Neal's commutation hearing.พวกคณะกรรมการกำลังหารือกัน เรื่องบัญชีรายชื่อพยาน ของการพิจารณาลดโทษให้นีล Stealing Home (2012)
This is a charity event.เป็นกิจกรรมการกุศล Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Wallace has had a serious eating disorder, and we all ignored it.วอลเลซมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติ และเราก็ทำเป็นไม่สนใจมัน Mockingbird Lane (2012)
I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything...ผมออกแบบให้เดอะแมชชีน ตรวจจับกิจกรรมการก่อการร้าย แต่มันเห็นทุกสิ่ง... Blue Code (2012)
The question before this board today is -- have you changed?คำถามสำหรับคณะกรรมการก่อนนี้คือ คุณเปลี่ยนไปแล้วจริงหรือ? Judgment Day (2012)
Well, you're gonna go in there and say your piece, and the board's gonna make their decision.คุณจะเข้าไปพูดสิ่งที่ต้องพูด และคณะกรรมการก็จะตัดสินใจ Judgment Day (2012)
Socially with a member of Politburo.สัมพันธ์กับสมาชิกของ คณะกรรมการกลางของพรรค 3.0 (2012)
I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything...ผมออกแบบให้เดอะแมชชีน ตรวจจับกิจกรรมการก่อการร้าย แต่มันเห็นทุกสิ่ง... No Good Deed (2012)
If the National Show Choir Board of Review gets wind of this, we could be barred from competing.ถ้ากรรมการการแข่งขันระดับชาติรู้เข้า เราอาจถูกห้ามแข่งได้ Britney 2.0 (2012)
As all of you all were spiraling into a self-created K-hole of crazy, the judges, by unanimous vote, have declared the Warblers victorious.การที่พวกเธอทั้งหมดเต้นงอตัว กันเป็นตัวเคบ้าๆ พวกกรรมการก้ลงความเห็นตรงกัน Swan Song (2012)
Salvador voted with Daniel, and the board did the same.ซัลวาดอร์โหวตให้แดเนียล และคณะกรรมการก็เหมือนกัน Revelations (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   
กรรมการก[n.] (kammakārok) EN: accusative case (in Thai grammar) ; objective case   
คณะกรรมการการจัดการ[n. exp.] (khanakammakān kān jatkān) EN: management   
คณะกรรมการการค้า[n. exp.] (khanakammakān kānkhā) EN: trade board   
คณะกรรมการการลงทุน[n. exp.] (khanakammakān kānlongthun) EN: investment board   
กิจกรรมการกีฬา[n. exp.] (kitjakam kānkīlā) FR: activité sportive [f]
วิศวกรรมการกีฬา[n. exp.] (witsawakam kānkīlā) EN: sport engineering   

English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
objective case[N] กรรมการก (ทางไวยากรณ์)
tackle[N] ผู้กำกับเส้น, See also: กรรมการกำกับเส้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fcc(เอฟซีซี) ย่อมาจากคำว่า Federal Communication Commission (แปลว่า คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
whomever(-เอฟ'เวอะ) pron.กรรมการกของ whoever
whomsoever(ฮูมโซเอฟ'เวอะ) pron. กรรมการกของ whosoever
whose(ฮูซ) pron. ของใคร,กรรมการกแสดงความเป็นเจ้าของ who หรือ which ของคนนั้น,ของคนนี้
whosesoever(ฮูซโซเอฟ'เวอะ) n. กรรมการกแสดงเจ้าของ whosoever,ของคนนั้น,ของคนนี้
whosever(ฮูเซฟ'เวอะ) pron. กรรมการกแสดงเจ้าของ whoever

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
creep (n) คณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดี (สมัยนิกสัน)
See also: S. Committee for the Re-Election of the President (Nixon's 1972 campaign organizatio

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top