ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*(snoring)*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: (snoring), -(snoring)-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(SNORING)(SNORINGUp (2009)
(SNORING)(SNORINGTower Heist (2011)
(SNORING)(กรน) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(SNORING)(กรน) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(SNORING)กรน) One Chance (2013)
And what if I can't keep us together? (Snoring) (Pats leg) Patriots.แล้วถ้าผมไม่สามารถรวบรวมเราให้อยู่ด้วยกันได้ บางทีคุณน่าจะกลับเข้าเมืองนะ Endgame (2013)
(Snoring)(กรน) Bear Movie Night (2013)
(SNORING)(กรน) The Pirate Fairy (2014)
(Snoring)(นอนกรน) A Haunted House 2 (2014)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snoring \Snor"ing\, n. (Physiol.)
   The act of respiring through the open mouth so that the
   currents of inspired and expired air cause a vibration of the
   uvula and soft palate, thus giving rise to a sound more or
   less harsh. It is usually unvoluntary, but may be produced
   voluntarily.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snore \Snore\ (sn[=o]r), v. i. [imp. & p. p. {Snored}
   (sn[=o]rd); p. pr. & vb. n. {Snoring}.] [OE. snoren, AS.
   snora a snoring; akin to LG. snoren, snorken, snurken, to
   snore, D. snorken, G. schnarchen to snore, schnarren to
   rattle, MHG. snarren, Sw. snarka to snore, Icel. snarka to
   sputter, fizzle. Cf. {Snarl} to growl, {Sneer}, {Snort}. See
   {Snoring}.]
   To breathe with a rough, hoarse, nasal voice in sleep.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top