ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

(gasping)

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(gasping)-, *(gasping)*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Gasping) No.(Gasping) No. 21 Grams (2003)
(Gasping)(Gasping21 Grams (2003)
(Gasping)(Gasping21 Grams (2003)
(Gasping)(Gasping21 Grams (2003)
(Gasping)(Gasping21 Grams (2003)
(gasping)(เสียงตกใจ) An American Haunting (2005)
(gasping)(เสียงตกใจ) An American Haunting (2005)
(gasping)(เสียงตกใจ) An American Haunting (2005)
(gasping)(เสียงตกใจ) An American Haunting (2005)
(GASPING)The Illusionist (2006)
(GASPING)The Illusionist (2006)
- (GASPING) - WOMAN : There!นั้นไง The Illusionist (2006)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gasp \Gasp\ (g[.a]sp), v. i. [imp. & p. p. {Gasped} (g[.a]spt);
   p. pr. & vb. n. {Gasping}.] [OE. gaspen, gaispen, to yawn,
   gasp, Icel. geispa to yawn; akin to Sw. g[aum]spa, Dan. gispe
   to gasp.]
   1. To open the mouth wide in catching the breath, or in
    laborious respiration; to labor for breath; to respire
    convulsively; to pant violently.
    [1913 Webster]
 
       She gasps and struggles hard for life. --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
   2. To pant with eagerness; to show vehement desire.
    [1913 Webster]
 
       Quenching the gasping furrows' thirst with rain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top