ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

(clattering)

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(clattering)-, *(clattering)*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just throw it away. (clattering) (in irish brogue):โยนมันทิ้งไป อรุณสวัสดิ์ สหาย The Pirate Solution (2009)
None of you care about me! (clattering) (school bell rings)ไม่มีใครมาสนใจผมหรอก! ขอบคุณน่ะที่มา Never Been Kissed (2010)
Older kids are entering this film festival, 15 and 16-year-olds, who have better stories and... (Clattering) ...cars and production value.พวกเด็กเก่า กำลังเข้าสู่ เทศกาลภาพยนตร์นี้ อายุ 15-16 ที่มีเนื่อเรื่องดีกว่าและ... (ClatteringSuper 8 (2011)
(CLATTERING) (GLASS BREAKING)The Woman in Black (2012)
(Rumbling) (Clattering) (Gasps)ตั้งแต่คุณเกิด และคงไม่รู้" ทำไมนายถึงให้สิ่งนี้กับฉันตอนนี้? Death and the Maiden (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clatter \Clat"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Clattered}; p. pr. &
   vb. n. {Clattering}.] [AS. cla?rung a rattle, akin to D.
   klateren to rattle. Cf. {Clack}.]
   1. To make a rattling sound by striking hard bodies together;
    to make a succession of abrupt, rattling sounds.
    [1913 Webster]
 
       Clattering loud with iron clank.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk fast and noisily; to rattle with the tongue.
    [1913 Webster]
 
       I see thou dost but clatter.     --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top