Search result for

*boß*

(511 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boß, -boß-
Possible hiragana form: *ぼ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bosh[SL] ใช้พูดถึงการเคลื่อนไหวของมือ เช่น ทาสี
bosh[SL] ไร้สาระ
boss[N] นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer
boss[VT] ควบคุม, Syn. supervise
bosom[N] หน้าอก, See also: อก, อกเสิ้อ, ถัน, Syn. breast, chest
bosom[ADJ] ใกล้ชิด, Syn. intimate
bossy[ADJ] ซึ่งสั่งให้ทำ, See also: ซึ่งสั่งการ
bosomy[ADJ] (ผู้หญิง) หน้าอกใหญ่
emboss[VT] สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง, Syn. chase, engrave
kibosh[VT] ความเหลวไหล, See also: ความไร้สาระ
kibosh[VT] ทำให้หยุด, Syn. stop
embosom[VT] ล้อมรอบเพื่อป้องกัน, See also: ล้อมเพื่อป้องกัน
embosom[VT] สวมกอด, See also: กอด, Syn. cherish, embrace
globose[ADJ] ซึ่งมีทรงกลม, See also: กลมเหมือนลูกโลก, Syn. round, globular
unbosom[VI] เปิดเผย, See also: เปิดอก, เปิดหัวใจ, Syn. reveal
unbosom[VT] เปิดเผย, See also: เปิดอก, เปิดหัวใจ, Syn. confide
verbose[ADJ] ซึ่งใช้ถ้อยคำมากเกินไป, See also: ซึ่งใช้ภาษาฟุ่มเฟือย, ซึ่งใช้คำมากเกินไป, Syn. wordy, prolix, talkative, Ant. laconic
big boss[N] นายใหญ่, Syn. personage
boss man[SL] (ชาย) ผู้รับผิดชอบ, See also: (ชาย) ผู้ทำหน้าที่
proboscis[N] งวงช้าง, See also: อวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สำหรับดูด, Syn. nose, snout
unbosomer[N] ผู้เปิดเผย
verbosely[ADV] อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป, Syn. wordily, lengthily, oratorically, talkatively
verbosity[N] การใช้ถ้อยคำมากเกินไป, Syn. wordiness, loquacity, prolixity
boss about[PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง
embosom in[PHRV] ปิดด้วย, See also: ผนึกด้วย, ล้อมรอบด้วย
thrombosis[N] การเกิดลิ่มเลือดที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้, Syn. apoplexy
unbosoming[ADJ] การเปิดเผย, Syn. confession
bosom buddy[SL] เพื่อนสนิท
boss around[PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง
proboscides[N] คำนามพหูพจน์ของ proboscis
verboseness[N] การใช้ถ้อยคำมากเกินไป, Syn. loquacity, grarrulity
embosom with[PHRV] ปิดด้วย, See also: ผนึกด้วย, ล้อมรอบด้วย
proboscidian[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Proboscidea เช่น ช้าง
unbosom oneself[PHRV] เปิดเผยความลับ
put the kibosh on[IDM] ทำให้เสีย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้พัง
clutch something to one's bosom[IDM] ยอมรับอย่างกระตือรือร้น, See also: ยินดีต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
boscage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
boskage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
bosomed(บูซ'เซิมดฺ) adj. มีหน้าอก,ปิดบังไว้
bosomy(บูซ'เซิมมี่) adj. มีหน้าอกใหญ่
bosquet(บอส'คิท) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะขนาดเล็ก
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
boss-eyed(บอส'อายดฺ) adj. ตาเอียง,มีตาข้างเดียว,ตามองเฉียง
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว
bosun(โบ'ซัน) n. boatswain
emboskvt. ซ่อน,ปิดบัง
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss
gibbose(กิบ'บิส) adj. ซึ่งนูนทั้ง 2 ด้าน
gibbosity(ไจบอส'ซิที่) n. สภาพที่นูนทั้ง2ด้าน,การโปนออก
proboscis(โพรบอส'ซิส) n.งวงช้าง,จะงอยปาก,ส่วนของปากแมลงที่ยื่นออก S. trunk pl. -boscises,-boscides
ribosomeประกอบด้วยสาร ribonucleic acid (RNA) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
thrombosis(ธรอมโบ'ซิส) n. การเกิดลิ่มเลือดthrombusที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้.
unbosom(อันบูส'เซิม) vt.,vi. เปิดเผย,แพร่งพราย -Phr. (unbosom oneself เปิดเผยความลับ เปิดเผยความคิดในใจ) ., See also: unbosomer n., Syn. confess,confide
verbose(เวอโบส') adj. ใช้คำมากเกินไป,ใช้ถ้อยคำมากเกินไป,ใช้คำหรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,มีคำมาก, See also: verbosity,verboseness n., Syn. prolix,wordy

English-Thai: Nontri Dictionary
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
bosom(adj) ใกล้ชิด,สนิท
bosom(n) อก,เต้านม
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
bossy(n) วัว,ลูกวัว
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน
unbosom(vt) เปิดเผย,แพร่หลาย(ความลับ)
verbose(adj) ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟื่อย
verbosity(n) การใช้คำฟุ่มเฟือย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puerperal thrombosisภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylethrombosisภาวะหลอดเลือดพอร์ทัลมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebosclerosis; venosclerosisหลอดเลือดดำกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebostasia; phlebostasis; venostasisภาวะเลือดดำไหลช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebostasis; phlebostasia; venostasisภาวะเลือดดำไหลช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebostenosisหลอดเลือดดำตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebothrombosis; thrombosis, venousภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebophlebostomy; venovenostomyการต่อหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyribosomeพอลิไรโบโซม [มีความหมายเหมือนกับ polysome] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
low relief; bas-relief; bosso-relievoรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lumbosacral; sacrolumbar-กระดูกใต้กระเบนเหน็บร่วมเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ribosomeไรโบโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sacrolumbar; lumbosacral-กระดูกใต้กระเบนเหน็บร่วมเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroboscopeสตอรโบสโคป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bas-relief; bosso-rilievo; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bostryx; cincinnus; helicoid cymeช่องวงแถวเดี่ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbose; bulbous๑. มีหัว [แบบหอม]๒. คล้ายหัว [แบบหอม]๓. ป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbous; bulbose๑. มีหัว [แบบหอม]๒. คล้ายหัว [แบบหอม]๓. ป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
migratory thrombosisภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corymboseเรียงแบบช่อเชิงหลั่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cardiac thrombosisภาวะหัวใจมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cincinnus; bostryx; helicoid cymeช่องวงแถวเดี่ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coronary thrombosisภาวะหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creeping thrombosisภาวะลิ่มเลือดลามในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gibbosityลักษณะหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globoseทรงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embossingการทำลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infective thrombosisภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venosclerosis; phlebosclerosisหลอดเลือดดำกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venostasis; phlebostasia; phlebostasisภาวะเลือดดำไหลช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venous thrombosis; phlebothrombosisภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venovenostomy; phlebophlebostomyการต่อหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thromboseเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosisภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosis, cardiacภาวะหัวใจมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosis, coronaryภาวะหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจมีลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatic thrombosisภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดหลังบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosis, creepingภาวะลิ่มเลือดลามในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosis, infectiveภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosis, migratoryภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosis, puerperalภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosis, traumaticภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดหลังบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombosis, venous; phlebothrombosisภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombostasisภาวะเลือดไหลช้าเกิดลิ่มเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helicoid cyme; bostryx; cincinnusช่องวงแถวเดี่ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bosnia and Hercegovinaบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา [TU Subject Heading]
Managing your bossการจัดการผู้บังคับบัญชา [TU Subject Heading]
Syzygium jambosชมพู่น้ำดอกไม้ [TU Subject Heading]
Thrombosisภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด [TU Subject Heading]
Venous thrombosisภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ [TU Subject Heading]
Adenosine Diphosphoribose, Transferaseทรานซ์เฟอเรสอดีโนซีนไดฟอสโฟไรโบส [การแพทย์]
Bos Taurus Linneสิ่งสกัดจากตับอ่อนของวัว [การแพทย์]
Bossingเนื้องอกบนผิวกระดูก [การแพทย์]
Boston Standardมาตรฐานบอสตัน [การแพทย์]
Bulbospiral and Sinospiral, Deepกล้ามเนื้อเวนตริเคิลชั้นลึก [การแพทย์]
Carbosyl Groupหมู่คาร์บอกซิล [การแพทย์]
Carotid Artery Thrombosisธร็อมโบซิสหลอดเลือดแดงคาโรติดหลอดเลือดแดงคาโรติด,การเกิดลิ่มเลือด [การแพทย์]
Cerebral Embolism and Thrombosisหลอดเลือดสมองอุดตัน [การแพทย์]
Cerebral Thrombosisเส้นเลือดในสมองอุดตัน,การอุดตันของเส้นเลือดในสมอง,หลอดเลือดในสมองอุดตัน,การอุดตันของหลอดเลือดสมอง,หลอดเลือดสมองถูกอุด,เส้นเลือดในสมองอุดตัน,ก้อนโลหิตอุดกั้นสมอง,หลอดเลือดสมองอุดตัน,เส้นเลือดในสมองอุดตัน,การอุดกั้นของหลอดเลือดในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Vein Thrombosisหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน [การแพทย์]
Coronary Artery Thrombosisหลอดเลือดแดงโคโรนารี่อุดตัน [การแพทย์]
Coronary Thrombosisการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ,การอุดตันของหลอดเลือดแดงโคโรนารี [การแพทย์]
Deoxyriboseดีออกซีไรโบส,ดีออกซิไรโบส [การแพทย์]
Deoxyribose Metabolismดีออกซิไรโบสเมตาโบลิซึม [การแพทย์]
Frontal Bossหน้าผากโหนกยื่น [การแพทย์]
Frontal Bossingหัวโหนกทางด้านหน้า,หน้าผากโหนก [การแพทย์]
Nimbostratusเมฆนิมโบสเตรตัส (นส. - Ns) [อุตุนิยมวิทยา]
deoxyriboseดีออกซีไรโบส, น้ำตาลชนิดหนึ่งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 5 อะตอม  พบเป็นส่วนประกอบย่อยของ DNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomal RNA (r RNA)อาร์เอ็นเอไรโบโซม, อาร์เอ็นเอชนิดหนึ่ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของไรโบโซม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
riboseไรโบส, น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอมเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของ RNA   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nimbostratusนิมโบสเตรตัส, เมฆชั้นต่ำ มีลักษณะเป็นแผ่นชั้นฐานต่ำใกล้พื้นดิน ไม่เป็นระเบียบคล้ายผ้าขี้ริ้ว ทึบแสง เห็นเป็นสีเทา มักมีสายฝนตกลงมาจากฐานเมฆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gomphrena Globosaบานไม่รู้โรย [การแพทย์]
Lumbosacral Angleมุมของเชิงกราน, มุมลัมโบเซครัล [การแพทย์]
Lumbosacral Plexusข่ายประสาทลัมโบซาครัล [การแพทย์]
Lumbosacral Regionลัมโบซาครัล, บริเวณ; เอวและกระเบนเหน็บ, บริเวณ [การแพทย์]
Lumbosacral Spineกระดูกสันหลังระดับเอว [การแพทย์]
ribosomeไรโบโซม
ไรโบโซม ทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการสร้างโปรตีน เริ่มจากลำดับเบสของดีเอ็นเอถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวเรียกกระบวนการนี้ว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (tRNA) ทำหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bosun[โบซัน] (n ) สรั่งเรือ
mini boss (n slang ) อ่อนแอกว่าบอส, รองบอส,บอสย่อย ;มักใช้ในเกมออนไลน์ ( * w *m iiiita)
See also: S. mini-boss,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boss!BoßGhostbusters II (1989)
The boss wants to see you.Der Boß will dich sehen. Purple Rain (1984)
- You're an understanding boss.- Du bist ein verständnisvoller BoßSilverado (1985)
You have to drive me!-ich bin der BoßAbove the Law (1988)
- I know you're the boss but... - That's right.-ich weiß, daß du der Boß bist... Above the Law (1988)
Hey, Boss you can see your place from the office of the FBI.Boß, man sieht vom FBl-Büro direkt hier her. Above the Law (1988)
Hey, John? John McClane, you still with us? Yeah.(Theo) Hans, du mußt besser was für ein Wunder tun Wir haben nämlich gerade das sechste durchbrochen, und das elektromagnetische Schloß kam sofort runter wie ein verdammter AmboßDie Hard (1988)
So your boss, the District Attorney, Mr. Weiss who dreams every night of one day becoming mayor of New York needs a white man.Deshalb braucht Ihr Boß, Mr. Weiss, der jede Nacht davon träumt, Bûrgermeister von New York zu werden, einen Weißen. The Bonfire of the Vanities (1990)
Now you tell your boss, "Captain Ahab Weiss" that I know he's out there looking for "the great white defendant."Sagen Sie Ihrem Boß, "Captain Ahab Weiss", ich wisse, daß er einen weißen Sûnder sucht. The Bonfire of the Vanities (1990)
Your boss was at my house for dinner.Dein Boß war bei mir eingeladen. The Bonfire of the Vanities (1990)
You didn't say no to the boss.Beim Boß konntest du nicht nein sagen. The Bodyguard (1992)
Maybe because I love you so much, boss.Vielleicht weil ich dich so mag, BoßBlue in the Face (1995)
Dennis, forget it. - Are you the chief?Bist du der BoßBlue in the Face (1995)
My new motto: Fuck the head! Ha!Mein neues Motto, "Zeig's dem Boß!" Things to Do in Denver When You're Dead (1995)
Yeah, man!"Zeig's dem Boß!" Things to Do in Denver When You're Dead (1995)
- Does it go to your boss?- Geht das an lhren BoßThe Cable Guy (1996)
His boss was Larry Tate, from a show called "Bewitched".Sein Boß war Larry Tate, aus der Serie "Verliebt in eine Hexe". The Cable Guy (1996)
You tell your asshole boss that nobody, nobody threatens me.Sagen Sie Ihrem Arsch von Boß, daß ich mich nicht bedrohen lasse. The Glimmer Man (1996)
But one day my boss, Mr. Larson, got in the way.Aber eines Tages kam mir mein Boß, Herr Larson, in die Quere. Happy Gilmore (1996)
The boss is mad.Der Boß ist sauer. Fireworks (1997)
The boss is a legit businessman.Der Boß ist ein ehrenwerter Geschäftsmann. Fireworks (1997)
Boss says you forgot the interest.Der Boß sagt, du hast die Zinsen vergessen. Fireworks (1997)
The boss is here.Der Boß ist hier. Fireworks (1997)
You're the big shot, the biggest shot of all.Du bist doch der OberboßMeet Joe Black (1998)
Why don't you put the gun down?- Leg die Waffe weg, BoßArmageddon (1998)
Well, being in business for yourself has its advantages.Wenn man sein eigener Boß ist, das hat Vorteile. Armageddon (1998)
- All right, boss.- Alles klar, BoßArmageddon (1998)
- Hey, Boss, look!-He, Boß! Sieh nur! Quest for Camelot (1998)
How you gonna handle this, boss?Wie willst du vorgehen, BoßArlington Road (1999)
Yeah, boss?Ja BoßAfter the Ball Is Over (2003)
Maybe Samson'll talk some sense into the boss, maybe Jonesy.Vielleicht kann Samson den Boß umstimmen, vielleicht Jonesy. Black Blizzard (2003)
Boss!BoßBlack Blizzard (2003)
Hey, boss!Hey, BoßBlack Blizzard (2003)
Offer comes straight from the boss man.Das Angebot kommt direkt vom Boß, Mann. Milfay (2003)
Hey boss, something's funny about that rube.Hey Boß, irgendwas ist da komisch mit dem Landei. Tipton (2003)
Hey, boss?Hey BoßTipton (2003)
- Ready, boss?- Fertig, BoßTipton (2003)
Golly, thanks, boss.Donnerwetter, danke BoßThe Moth (2004)
Thinks he's boss.Der denkt, er wäre der BoßOutside New Canaan (2005)
Here you go, boss.Bitte sehr, BoßThe Road to Damascus (2005)
Messed up my ride, chief.Hast mir meine Mitfahrgelegenheit vermasselt, Boß...In Translation (2005)
Hey, chief!Okay, okay. Hey BoßExodus: Part 1 (2005)
- He's not the boss of me.- Er ist nicht mein BoßSpecial (2005)
- I got a question, boss.- Ich hab da eine Frage, BoßThe Glass Ballerina (2006)
Whatever you say, boss.Was immer du sagst, BoßThe Glass Ballerina (2006)
Yes, sir, boss.Ja Sir, BoßThe Glass Ballerina (2006)
Do you have a boss?Hast du einen BoßThe Economist (2008)
Everyone has a boss,lsa.Jeder hat einen Boß, Elsa. The Economist (2008)
he's here... my boss.Er ist hier... mein BoßThe Economist (2008)
This... this is about my boss?Hier... hier geht es um meinen BoßThe Economist (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ออกคำสั่ง[N] commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count unit: คน
อุโบสถ[N] ubosot, Syn. โบสถ์, Example: พระพุทธชินราชจำลองปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามที่กรุงเทพฯ, Thai definition: สถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมกันทำสังฆกรรมต่างๆ
อุโบสถ[N] ubosot (the eight commandments), Thai definition: เรียกการรักษาศีล 8 ของคฤหัสถ์ว่า การรักษาอุโบสถ
เพื่อนซี้[N] close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
เป็นใหญ่เป็นโต[V] be the boss, See also: be on top, be the top man, have power and authority, be head of, be a big shot, Syn. ยิ่งใหญ่, Example: พ่อแม่ส่วนใหญ่อยากให้ลูกรับราชการเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโต, Thai definition: มีอำนาจ, มีอิทธิพล, มีความสำคัญ, มีฐานะที่ดีในหน้าที่การงาน
ผู้จ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
หน้าอก[N] chest, See also: bust, breast, bosom, Syn. อก, ทรวงอก, อุรา, อุระ, Example: อาการสามัญของคนไข้โรคหัวใจ คือ การเจ็บหน้าอกและเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย, Thai definition: ส่วนภายนอกของอก
หัวหน้างาน[N] foreman, See also: overseer, chief, boss, Ant. ลูกน้อง, Example: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน, Thai definition: ผู้ควบคุมงาน
อก[N] breast, See also: bosom, bust, Syn. หน้าอก, ทรวงอก, Example: การตกจากที่สูงและหกล้มรุนแรงอาจทำอันตรายต่อแนวอกของกระดูก, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้าอยู่ระหว่างคอและท้อง
ผู้สั่งการ[N] boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
เพื่อนรัก[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Example: เขาเป็นเพื่อนรักของผม ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่กรุงเทพ, Count unit: คน
เพื่อนสนิท[N] intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้, Example: ในบรรดาเพื่อนสนิทแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าบุคลิกอย่างเขาจะเล่นการเมืองได้, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
คู่หู[ADJ] intimate, See also: trusted, bosom, Syn. สนิท, Example: ผมกับชาติเราเป็นเพื่อนคู่หูขี่จักรยานยนต์ไปหาเจ้าทุกข์ในตอนเย็นทุกวัน, Thai definition: ที่พูดถูกใจกัน, ที่ถูกคอกัน
คู่หู[N] intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่หูของเขาหายหน้าไปสองเดือนโดยไม่ติดต่อมาเลย, Thai definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
เถ้าแก่[N] rich Chinese, See also: owner, boss, Chinese big businessman, Syn. เฒ่าแก่, Example: เถ้าแก่เคยถามเขาว่าพอจะหากุ้งมังกรกับกุ้งหินได้ไหม, Count unit: คน, Thai definition: เรียกชายจีนที่เป็นผู้ใหญ่และมีฐานะดี
งวง[N] trunk, See also: proboscis, Syn. งวงช้าง, Example: ฉันเคยเห็นแม่ช้างใช้งวงจับหมาเหวี่ยงกระเด็นไป, Count unit: งวง, Thai definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
งวงช้าง[N] trunk, See also: proboscis, Syn. งวง, Example: ช้างใช้งวงช้างคว้าจับสิ่งของเข้าปาก, Count unit: งวง, Thai definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
ผู้นำ[N] leader, See also: chief, captain, boss, head, ruler, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ตาม, ลูกน้อง, Example: ประชาชนต่างต้องการผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง, Count unit: คน, Thai definition: คนชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม
ผู้ว่าจ้าง[N] employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
พี่ใหญ่[N] big boss, See also: big shot, Syn. พี่เบิ้ม, Example: ปัญหาโลกวันนี้พิสูจน์แล้วว่า สหรัฐอเมริกาใหญ่ไม่ได้เป็นพี่ใหญ่ของโลกนี้อยู่คนเดียว, Thai definition: ผู้มีอำนาจ, ผู้มีอำนาจมาก, ผู้เป็นหัวหน้า
เพื่อนคู่หู[N] buddy, See also: intimate friend, bosom friend, pal, close friend, play mate, comrade, Syn. เพื่อนเกลอ, เพื่อนสนิท, Example: เขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนคู่หูที่รู้ใจกันมานาน
มูลนาย[N] master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
มิ่งมิตร[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count unit: คน
มิ่งมิตร[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count unit: คน
ตั้วโผ[N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
ตัวหลัก[N] main, See also: chief, principal, boss, Example: คุณพ่อเป็นตัวหลักในการหารายได้ต่างๆ ให้ครอบครัว, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งสำคัญของทั้งหมด
ตะแบงมาน[ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะเบ็งมาน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ตะเบ็งมาน[ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะแบงมาน, Example: หญิงโบราณจะห่มผ้าแบบตะเม็งมานเวลาออกทำงานหรือเวลาบ้านเมืองคับขัน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ตั้วโผ[N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
เจ้าของร้าน[N] shopkeeper, See also: owner, boss, Syn. เถ้าแก่, Ant. ลูกค้า, Example: เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน, Count unit: คน
เจ้าขุนมุลนาย[N] master, See also: superior, protector, chief, boss, benefactor, Syn. ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
เจ้าคนนายคน[N] boss, See also: superior, master, Example: แม่บอกว่าต้องเรียนให้เก่งๆ สอบได้คะแนนดีๆ เพื่อจะได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคน
เจ้านาย[N] boss, See also: head, master, chief, employer, Syn. หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: เราอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายของเราเลย แต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ทุกครั้งที่พบ, Count unit: คน
ทรวงอก[N] chest, See also: breast, bosom, Syn. หน้าอก, ทรวง, อก, อุรา, Example: ต่อมไธมัสอยู่ในทรวงอกส่วนบน ระหว่างกระดูกอกกับหลอดเลือดใหญ่
ทรวง[N] chest, See also: breast, bosom, Syn. ทรวงอก, อก, ใจ, Example: เธอเจ็บร้อนเหมือนไฟไหม้ทรวง, Notes: (เขมร)
นาย[N] superior, See also: master, boss, chief, leader, commander, Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, Ant. ลูกน้อง, Example: วันนี้นายใจดีพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าตั้งแต่ยังไม่เลิกงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า
นายจ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. เจ้านาย, นาย, Ant. ลูกจ้าง, Example: นายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้จ้างให้ผู้อื่นทำงานให้, ผู้จ้างทำการงาน
บานไม่รู้โรย[N] Globe amaranth, See also: Gomphrena globosa Linn., Syn. ดอกบานไม่รู้โรย, Example: การทำพานดอกไม้นิยมเอาบานไม่รู้โรยมาจัดเพราะอยู่ทนกว่าดอกไม้อื่นๆ, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Gomphrena globosa Linn.ในวงศ์ Amaranthaceae ลำต้นค่อนข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ดอกกลมๆ สีขาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นาน
ดุน[ADJ] embossed design, See also: relief
นม[N] breast, See also: bust, chest, thorax, bosom, Syn. หน้าอก, เต้านม, ถัน, Example: นมของแม่ลูกอ่อนจะคัดทุกครั้งที่ถึงเวลาให้นมลูก, Count unit: เต้า, Thai definition: อวัยวะส่วนที่อยู่บริเวณหน้าอก โดยปกติมี 2 เต้า ส่วนนมของสัตว์บางชนิด อาจมีหลายเต้าก็ได้
หัวหน้ากลุ่ม[N] head, See also: leader, chief, boss, Syn. หัวหน้าทีม, Example: หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม, Count unit: คน
หัวอก[N] chest, See also: breast, bosom, Example: เขารู้สึกแน่นบริเวณหัวอกจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ส่วนเบื้องบนของอกในระดับหัวใจ
อธิป[N] chief, See also: boss, leader, master, lord, Syn. นาย, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หัวหน้าแผนก[N] chief (of a section), See also: head, boss (of a section), Example: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่ในแผนกนั้นๆ
ธิบดี[N] leader, See also: chief, ruler, prince, master, principal, manager, boss, overseer, Syn. หัวหน้า, Ant. ลูกน้อง, Example: พระองค์ทรงเป็นธิบดีของปวงประชา, Count unit: คน
หัวหน้าแผนก[N] chief (of a section), See also: head, boss (of a section), Example: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่ในแผนกนั้นๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
BOS    B AA1 S
BOSE    B OW1 Z
BOSS    B AO1 S
BOST    B AA1 S T
BOSH    B AA1 SH
BOSO    B OW1 S OW0
BOSER    B OW1 Z ER0
LOBOS    L OW1 B OW0 S
BOSMA    B OW1 S M AH0
BOSKO    B OW1 S K OW0
BOSSI    B OW1 S IY0
BOSS'    B AO1 S
BOSOM    B UH1 Z AH0 M
BOSQI    B AA1 S K IY0
COBOS    K OW1 B OW0 Z
BOSSE    B AA1 S
BOSCO    B AO1 S K OW0
BOSSY    B AO1 S IY0
BOSSO    B OW1 S OW0
BOSAK    B OW1 S AH0 K
BOSCH    B AO1 SH
DOBOS    D OW1 B OW0 Z
BOSTIC    B AA1 S T IH0 K
BOSSIE    B AO1 S IY0
BOSSES    B AO1 S AH0 Z
BOSTER    B AA1 S T ER0
TURBOS    T ER1 B OW0 Z
BIMBOS    B IH1 M B OW0 S
BOSTON    B AA1 S T AH0 N
BOSS'S    B AO1 S AH0 Z
EMBOSS    EH0 M B AO1 S
JUMBOS    JH AH1 M B OW2 Z
BOSSED    B AA1 S T
DEBOSE    D EH1 B AH0 S
BOSNIA    B AA1 Z N IY0 AH0
BOSTRA    B AA1 S T R AH0
BOSCIA    B OW1 S CH AH0
CALBOS    K AA1 L B OW0 S
PHOBOS    F OW1 B OW0 S
DUBOSE    D UW0 B OW1 Z
BOSHER    B AA1 SH ER0
GOMBOS    G OW1 M B OW0 Z
DOBOSZ    D AA1 B AH2 SH
BOSLER    B AA1 S AH0 L ER0
BOSLEY    B AA1 Z L IY0
BOSKIN    B AO1 S K IH2 N
BOSMAN    B AA1 S M AH0 N
BOSSEN    B AA1 S AH0 N
BOSLEGO    B AO2 S L EY1 G OW0
BOSSES'    B AO1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abos    (n) (a1 b ou z)
bosh    (n) (b o1 sh)
boss    (v) (b o1 s)
bosky    (j) (b o1 s k ii)
bosom    (n) (b u1 z @ m)
bossy    (j) (b o1 s ii)
hobos    (n) (h ou1 b ou z)
kobos    (n) (k ou1 b ou z)
yobos    (n) (y o1 b ou z)
Boston    (n) (b o1 s t @ n)
bosoms    (n) (b u1 z @ m z)
bossed    (v) (b o1 s t)
bosses    (v) (b o1 s i z)
emboss    (v) (i1 m b o1 s)
gumbos    (n) (g uh1 m b ou z)
limbos    (n) (l i1 m b ou z)
bossier    (j) (b o1 s i@ r)
bossing    (v) (b o1 s i ng)
unbosom    (v) (uh1 n b u1 z @ m)
verbose    (j) (v @@1 b ou1 s)
bossiest    (j) (b o1 s i i s t)
embossed    (v) (i1 m b o1 s t)
embosses    (v) (i1 m b o1 s i z)
placebos    (n) (p l @1 s ii1 b ou z)
unbosoms    (v) (uh1 n b u1 z @ m z)
boss-eyed    (j) - (b o1 s - ai d)
embossing    (v) (i1 m b o1 s i ng)
proboscis    (n) (p r @1 b o1 s i s)
unbosomed    (v) (uh1 n b u1 z @ m d)
verbosely    (a) (v @@1 b ou1 s l ii)
verbosity    (n) (v @@1 b o1 s i t ii)
thrombosis    (n) (th r o1 m b ou1 s i s)
unbosoming    (v) (uh1 n b u1 z @ m i ng)
proboscises    (n) (p r @1 b o1 s i s i z)
stroboscope    (n) (s t r ou1 b @ s k ou p)
verboseness    (n) (v @@1 b ou1 s n @ s)
stroboscopes    (n) (s t r ou1 b @ s k ou p s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
零す[こぼす, kobosu] (vi) ทำ...หก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ぼかし[ぼかし, bokashi] (n) เงาเลือนๆ
防錆[ぼうせい, bousei] (n) กันสนิม
失望[しつぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
零す[こぼす, kobosu] ทำ...หก
貧乏[びんぼう, binbou] (n vt adj) ยากจน ตัวอย่าง 私がびんぼう人です。(ฉันเป็นคนจน)
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) กระทรวงกลาโหม
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ , See also: R. กระทรวง
隠れん坊[かくれんぼ(う), ] (n) การเล่นซ่อนหา
eg. 隠れん坊をする。 เล่นซ่อนหา
母数[ぼすう, bosuu] (n) ตัวแปร,พารามิเตอร์ (statistical) parameter
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] การซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันปัญหา
脂肪[しぼう, shibou] (n) ความอ้วนของร่างกาย
[ほぼ, hobo] (adv) เกือบจะ
防寒[ぼうかん, boukan] การป้องกันความหนาวเย็น
[つぼみ, tsubomi] (n) ดอกไม้ตูม ดอกไม้ืที่กำลังจะบาน คนที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่
線膨張係数[せんぼうちょうけいすう, senbouchoukeisuu] (n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น
ボートネック[ぼーとねっく, botonekku] (name) เรือ
防止[ぼうし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง
火傷防止手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
溺ぼれる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
溺れる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
テルテル坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) ตุ๊กตาไล่ฝน
素朴[そぼく, soboku] (adj) เรียบๆ ง่ายๆ พื้นๆ
膨潤[ぼうじゅん, boujun] การบวม,สิ่งที่พองหรือบวม
規模[きぼ, kibo] โครงร่าง แผน รูปร่าง
細胞[さいぼう, saibou] (n) เซลล์,หน่วยเล็กสุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
死亡[しぼう, shibou] เสียชีวิต
死亡[しぼう, shibou] การเสียชีวิต
菩薩[ぼさつ, bosatsu] (n) พระโพธิสัตว์ เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม = 観音菩薩 = かんおんぼさつ
母語[ぼご(โบโกะ), ] (n) ภาษาแม่
妨害[ぼうがい, bougai] รบกวน,ทำให้เป็นอุปสรรค
ぼやける[ぼやける, boyakeru] (vi vt adj ) (ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., S. . dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] วิศวกรรมโยธา
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n ) วิศวกรรมโยธา
土木工学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n ) วิศวกรโยธา
菩薩[ぼさつ, bosatsu] (n ) พระโพธิสัตว์ โพธิสัตว์
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา
絞り染め絹[しぼりそめきぬ, shiborisomekinu] (n ) ผ้าไหมชนิดหนึ่ง
熱膨張係数[ねつぼうちょうけいすう, netsubouchoukeisuu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวอันเนื่องมาจากความร้อน
膨張率[ぼうちょうりつ, bouchouritsu] (n ) อัตราการขยายตัว
ボーカル[ぼーかる, bokaru] (adj ) (โว'เคิล) adj. เกี่ยวกับเสียงเปล่ง,เกี่ยวกับเสียงพูด,เกี่ยวกับเสียงร้อง,แสดงด้วยวาจา. n. เสียงดังกล่าว,เสียงร้อง., S. . vocally adv.
ぶっきら棒[ぶっきらぼう, bukkirabou] (adj ) (เคิร์ท) adj. สั้น,ห้วน,หยาบ,ลุ่น, S. . curtness n. ดูcurt
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (adj ) สิ้นหวัง
防具[ぼうぐ, bougu] (n ) ชุดเกราะ, เครื่องป้องกัน
暴動[ぼうどう, boudou] (n ) การจลาจล
ボールペン[ぼうるぺん, bourupen, bourupen , bourupen] (n ) ปากกา
時差ぼけ[じさぼけ, jisaboke] (n ) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน
凸凹[でこぼこ, dekoboko] ขรุขระ
岳母[がくぼ, gakubo] (n ) แม่สามี
酵母[こうぼ, koubo] (n ) ยีสต์
被服溶接棒[ひふくようせつぼう, hifukuyousetsubou] (n ) ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
及ぼす[およぼす, oyobosu] Thai: มีผลกระทบถึง
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
こぼす[こぼす, kobosu] Thai: ทำหก English: to spill

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amboss {m}; Amboß {m} [alt]anvil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
そぼそぼ[, sobosobo] (adv) drizzling (rain) [Add to Longdo]
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
と思しい;と覚しい[とおぼしい, tooboshii] (exp,adj-i) (uk) thought to be; seen as [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ほそぼそ話す[ほそぼそはなす, hosobosohanasu] (v5s) to speak slowly and quietly [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
ウィークボソン;ウイークボソン[, ui-kuboson ; ui-kuboson] (n) weak boson [Add to Longdo]
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers) [Add to Longdo]
エンボス[, enbosu] (n) emboss [Add to Longdo]
エンボス加工[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment [Add to Longdo]
オーロックス[, o-rokkusu] (n) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus) [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
カタボシニシキベニハゼ[, kataboshinishikibenihaze] (n) Trimma nomurai (species of goby found in Japan, Indonesia and New Caledonia) [Add to Longdo]
ゲージ粒子[ゲージりゅうし, ge-ji ryuushi] (n) gauge boson [Add to Longdo]
サバンナオオトカゲ[, sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor [Add to Longdo]
シロボシスズメダイ[, shiroboshisuzumedai] (n) white-spotted chromis (Chromis albomaculata) [Add to Longdo]
シロボシテンジク[, shiroboshitenjiku] (n) whitespotted bambooshark (Chiloscyllium plagiosum); white-spotted catshark (species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ジクロルボス[, jikurorubosu] (n) dichlorvos [Add to Longdo]
ジャンボサイズ[, janbosaizu] (n) jumbo-size [Add to Longdo]
ストロボ[, sutorobo] (n,adj-no) stroboscope (wasei [Add to Longdo]
ストロボスコープ[, sutorobosuko-pu] (n) stroboscope [Add to Longdo]
デオキシリボース[, deokishiribo-su] (n) deoxyribose [Add to Longdo]
ニュートリノ星[ニュートリノぼし, nyu-torino boshi] (n) neutrino star [Add to Longdo]
ハーバーボッシュ法[ハーバーボッシュほう, ha-ba-bosshu hou] (n) Haber-Bosch process (for producing ammonia) [Add to Longdo]
バスト[, basuto] (n) (1) bust (measurement); (2) breasts; bosom; (P) [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
ヒッグスボソン[, higgusuboson] (n) (obsc) (See ヒッグス粒子) Higgs boson (physics); Higgs particle [Add to Longdo]
ヒッグス粒子[ヒッグスりゅうし, higgusu ryuushi] (n) Higgs particle; Higgs boson [Add to Longdo]
フタボシイソハゼ[, futaboshiisohaze] (n) Lachdebrere's pygmy goby (Eviota lachdeberei) [Add to Longdo]
ボースアインシュタイン凝縮[ボースアインシュタインぎょうしゅく, bo-suainshutain gyoushuku] (n) Bose-Einstein condensate [Add to Longdo]
ボースン[, bo-sun] (n) boatswain; bosun [Add to Longdo]
ボース粒子[ボースりゅうし, bo-su ryuushi] (n) Bose particle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上司[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, ] boss; superior [Add to Longdo]
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ˋ ㄕㄨㄚ, ] embossing; die stamping [Add to Longdo]
凹凸轧花[āo tū zhá huā, ㄠ ㄊㄨ ㄓㄚˊ ㄏㄨㄚ, / ] embossing [Add to Longdo]
勒斯波斯[Lè sī bō sī, ㄌㄜˋ ㄙ ㄅㄛ ㄙ, ] Lesbos (Greek island in Aegean) [Add to Longdo]
勒斯波斯岛[Lè sī bō sī dǎo, ㄌㄜˋ ㄙ ㄅㄛ ㄙ ㄉㄠˇ, / ] Lesbos (Greek island in Aegean) [Add to Longdo]
博山区[Bó shān qū, ㄅㄛˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] (N) Boshan (area in Shandong) [Add to Longdo]
博斯腾湖[Bó sī téng hú, ㄅㄛˊ ㄙ ㄊㄥˊ ㄏㄨˊ, / ] Lake Bosten in Xinjiang [Add to Longdo]
哩哩罗罗[lī lī luō luō, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄨㄛ ㄌㄨㄛ, / ] onomat. endless mumbling; verbose and incomprehensible; talking endlessly [Add to Longdo]
压花[yā huā, ㄧㄚ ㄏㄨㄚ, / ] to emboss; coining; knurling [Add to Longdo]
巴尼亚卢卡[Bā ní yà Lú kǎ, ㄅㄚ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ, / ] Banja Luka (city in Bosnia) [Add to Longdo]
心腹之患[xīn fù zhī huàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ, ] lit. calamity within one's bosom (成语 saw); major trouble hidden within [Add to Longdo]
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai [Add to Longdo]
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀 / ] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc) [Add to Longdo]
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] embrace; bosom [Add to Longdo]
拷花[kǎo huā, ㄎㄠˇ ㄏㄨㄚ, ] to emboss [Add to Longdo]
揣在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] to tuck into one's bosom; also written 搋在懷裡|搋在怀里 [Add to Longdo]
[chuāi, ㄔㄨㄞ, ] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat [Add to Longdo]
搋在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] to tuck into one's bosom; also written 揣在懷裡|揣在怀里 [Add to Longdo]
斯雷布雷尼察[Sī léi bù léi ní chá, ㄙ ㄌㄟˊ ㄅㄨˋ ㄌㄟˊ ㄋㄧˊ ㄔㄚˊ, / ] Srebrenica, Bosnia-Herzegovina [Add to Longdo]
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, ] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies [Add to Longdo]
畅谈[chàng tán, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ, / ] to chat; a long talk; verbose; to talk freely to one's heart's content [Add to Longdo]
东家[dōng jiā, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄚ, / ] master (i.e. employer); landlord; boss [Add to Longdo]
栓塞[shuān sè, ㄕㄨㄢ ㄙㄜˋ, ] thrombosis [Add to Longdo]
核糖[hé táng, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, ] ribose [Add to Longdo]
核糖体[hé táng tǐ, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄊㄧˇ, / ] ribosome [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, / ] a yak (Bos grunniens) [Add to Longdo]
牦牛[máo niú, ㄇㄠˊ ㄋㄧㄡˊ, / ] a yak (Bos grunniens) [Add to Longdo]
波士顿[Bō shì dùn, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Boston, capital of Massachusetts [Add to Longdo]
波士顿大学[bō shì dùn dà xué, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Boston University [Add to Longdo]
波斯尼亚[Bō sī ní yà, ㄅㄛ ㄙ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Bosnia [Add to Longdo]
波斯尼亚语[Bō sī ní yà yǔ, ㄅㄛ ㄙ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄩˇ, / ] Bosnian (language) [Add to Longdo]
波斯普鲁斯[bō sī pǔ lǔ sī, ㄅㄛ ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄙ, / ] the Bosphorus [Add to Longdo]
波斯普鲁斯海峡[bō sī pǔ lǔ sī hǎi xiá, ㄅㄛ ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄙ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] the Bosphorus (strait) [Add to Longdo]
波斯里亚[bō sī lǐ yà, ㄅㄛ ㄙ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Bosnia (former Yugoslavia) [Add to Longdo]
波黑[Bō Hēi, ㄅㄛ ㄏㄟ, ] Bosnia-Herzegovina [Add to Longdo]
涡轮轴发动机[wō lún zhóu fā dòng jī, ㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄓㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] turboshaft [Add to Longdo]
火卫一[huǒ wèi yī, ㄏㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧ, / ] Phobos (first satellite of Mars) [Add to Longdo]
玻色子[bō sè zi, ㄅㄛ ㄙㄜˋ ㄗ˙, ] boson [Add to Longdo]
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, / ] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis [Add to Longdo]
发号施令[fā hào shī lìng, ㄈㄚ ㄏㄠˋ ㄕ ㄌㄧㄥˋ, / ] to give orders (成语 saw); to command; to boss people about [Add to Longdo]
百色[Bó sè, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi [Add to Longdo]
百色地区[Bó sè dì qū, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Bose district (district in Guangxi) [Add to Longdo]
百色市[Bó sè shì, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ ㄕˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi [Add to Longdo]
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, / ] boss; business proprietor [Add to Longdo]
聊斋志异[Liáo zhāi Zhì yì, ㄌㄧㄠˊ ㄓㄞ ㄓˋ ㄧˋ, / ] Strange Stories from a Chinese Studio; lit. Supernatural tales from a verbose studio; Qing dynasty book of tales of the supernatural by Pu Songling 蒲松齡|蒲松龄 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] chest; bosom; heart; mind; thorax [Add to Longdo]
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish [Add to Longdo]
脱氧核糖[tuō yǎng hé táng, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, / ] deoxyribose [Add to Longdo]
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, ] intimate friendship; bosom buddies [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] Boschniakia glabra [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応用BOS[おうようBOS, ouyou BOS] application BOS [Add to Longdo]
境界内オブジェクト集合[きょうかいないオブジェクトしゅうごう, kyoukainai obujiekuto shuugou] bounded object set, BOS [Add to Longdo]
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output [Add to Longdo]
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]
母線[ぼせん, bosen] bus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
乏しい[とぼしい, toboshii] unzureichend, knapp [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
及ぼす[およぼす, oyobosu] ausueben [Add to Longdo]
坪数[つぼすう, tsubosuu] -Flaeche, Flaecheninhalt [Add to Longdo]
墓石[ぼせき, boseki] Grabstein [Add to Longdo]
延べ坪数[のべつぼすう, nobetsubosuu] Gesamtflaeche [Add to Longdo]
応募者[おうぼしゃ, oubosha] Bewerber [Add to Longdo]
憎まれ口[にくまれぐち, nikumareguchi] freche_Bemerkung, boshafte_Bemerkung [Add to Longdo]
梅干し[うめぼし, umeboshi] eingesalzene_Pflaume [Add to Longdo]
母子[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]
没収[ぼっしゅう, bosshuu] Beschlagnahme, Konfiskation [Add to Longdo]
流れ星[ながれぼし, nagareboshi] Sternschnuppe [Add to Longdo]
滅ぼす[ほろぼす, horobosu] zugrunde_richten, zerstoeren, vernichten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top