ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มาตรการ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มาตรการ-, *มาตรการ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรการ(n) measure, Example: กรมอาชีวศึกษามีมาตรการต้านยาเสพติดแนวใหม่, Thai Definition: วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ
มาตรการป้องกัน(n) defensive measure, See also: preventive measure, Syn. วิธีการป้องกัน, Example: คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน เท่าที่คิดว่าน่าจะรอบคอบและเป็นผลดีที่สุด, Count Unit: มาตรการ, Thai Definition: แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรการ(มาดตฺระ-) น. วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือกฎหมายเป็นต้น เช่น ใช้มาตรการเด็ดขาด วางมาตรการในการปราบโจรผู้ร้าย
มาตรการวิธีการที่จะปรับเข้าไปสู่ผลสำเร็จ เช่น วางมาตรการในการดำเนินงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
measureมาตรการ, วิธีการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive justiceมาตรการป้องกันการกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prophylaxisมาตรการป้องกันโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prophylaxis, oralมาตรการป้องกันโรคในปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral prophylaxisมาตรการป้องกันโรคในปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
complexity measureมาตรการวัดความซับซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
respirometerมาตรการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audiometerมาตรการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear safetyความปลอดภัยทางนิวเคลียร์, มาตรการสำหรับป้องกันหรือลดอุบัติเหตุที่จะเกิดจากสถานปฏิบัติการ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ, Example: [นิวเคลียร์]
Nuclear safeguardsการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์, มาตรการป้องกัน ยับยั้ง และตรวจสอบ มิให้วัสดุนิวเคลียร์สูญหาย แปรสภาพ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ, Example: [นิวเคลียร์]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว, Example: เป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Non-tariff trade barriersมาตรการที่มิใช่การเก็บภาษีขาเข้า [TU Subject Heading]
Security measuresมาตรการความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Tax incentivesมาตรการทางภาษีอากร [TU Subject Heading]
Trade-related investment measuresมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า [TU Subject Heading]
Grey Area Measuresมาตรการคลุมเครือ, Example: มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
bold measuresมาตรการเข้มข้น หมายถึง มาตรการพิเศษที่กำหนดโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคม 2541 เพื่อส่งเสริมการค้าและการเร่งรัดลงทุนจากต่างประเทศในอาเซียน ในอันที่จะช่วยประเทศในภูมิภาคฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด The Lawnmower Man (1992)
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย Night and Fog (1956)
Tell them to beef up their security!บอกพวกนั้นให้เพิ่มมาตรการป้องกันขึ้นอีก! Akira (1988)
The President has contacted the world's heads of state and every security measure is being taken.ประธานได้ติดต่อหัวของ โลกของรัฐ และมาตรการรักษาความ ปลอดภัยทุกคนจะถูกนำ Contact (1997)
I would like to underline that these are just precautionary measures.ฉันต้องการที่จะขีดเส้นใต้ว่า เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการ Dante's Peak (1997)
You don't write poetry.มาตรการของแต่ละคนมันต่างกัน I Heart Huckabees (2004)
Stay away from the windows or we will be forced to take drastic measures.ไม่เช่นนั้นเราต้องใช้มาตรการเด็ดขาด [ Rec ] (2007)
Governor, if you don't mind, I'd like for you to review our security measures. - Of course.ท่านผู้ตรวจการ ถ้าท่านจะไม่ว่าอะไร ผมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อยากทบทวนกับท่าน Bandidas (2006)
Yes, in this context, the unprecedented use of...ใช่ครับ จากข้อมูลนี้ จะมีการใช้มาตรการที่ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อน The Host (2006)
We passed a version of a carbon tax and some other measures to try to address this.และมาตรการอื่นๆที่จะบอกกล่าวในเรื่องนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Now that Suvarov has arrived safely, they're lowering their security level by one.ตอนนี้ซูวารอฟมาถึงปลอดภัยแล้ว พวกเขาจะลดมาตรการ รปภ.ลงหนึ่งระดับ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I followed all of harry's painstaking preventative measures.ผมทำตาม มาตรการที่แฮรรี่พยายามคิดค้นขึ้นมา An Inconvenient Lie (2007)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด The Lawnmower Man (1992)
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย Night and Fog (1956)
Tell them to beef up their security!บอกพวกนั้นให้เพิ่มมาตรการป้องกันขึ้นอีก! Akira (1988)
The President has contacted the world's heads of state and every security measure is being taken.ประธานได้ติดต่อหัวของ โลกของรัฐ และมาตรการรักษาความ ปลอดภัยทุกคนจะถูกนำ Contact (1997)
I would like to underline that these are just precautionary measures.ฉันต้องการที่จะขีดเส้นใต้ว่า เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการ Dante's Peak (1997)
You don't write poetry.มาตรการของแต่ละคนมันต่างกัน I Heart Huckabees (2004)
Stay away from the windows or we will be forced to take drastic measures.ไม่เช่นนั้นเราต้องใช้มาตรการเด็ดขาด [ Rec ] (2007)
Governor, if you don't mind, I'd like for you to review our security measures. - Of course.ท่านผู้ตรวจการ ถ้าท่านจะไม่ว่าอะไร ผมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อยากทบทวนกับท่าน Bandidas (2006)
Yes, in this context, the unprecedented use of...ใช่ครับ จากข้อมูลนี้ จะมีการใช้มาตรการที่ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อน The Host (2006)
We passed a version of a carbon tax and some other measures to try to address this.และมาตรการอื่นๆที่จะบอกกล่าวในเรื่องนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Now that Suvarov has arrived safely, they're lowering their security level by one.ตอนนี้ซูวารอฟมาถึงปลอดภัยแล้ว พวกเขาจะลดมาตรการ รปภ.ลงหนึ่งระดับ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I followed all of harry's painstaking preventative measures.ผมทำตาม มาตรการที่แฮรรี่พยายามคิดค้นขึ้นมา An Inconvenient Lie (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาตรการ[māttrakān] (n) EN: measure ; step  FR: mesure [ f ] ; disposition [ f ]
มาตรการป้องกัน[māttrakān pǿngkan] (n, exp) EN: defensive measure ; preventive measure  FR: mesure préventive [ f ]
มาตรการระยะยาว[māttrakān raya yāo] (n, exp) EN: long-term measure  FR: mesure à long terme [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
means(n) วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ, See also: instrument, method, course of action, Syn. agency

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
code(n) มาตรการ, See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Syn. regulations, principles, law, rule
furlong(n) มาตรการวัดระยะทางซึ่งมีค่าเท่ากับ 220 หลา
measure(n) มาตรการ, See also: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน, Syn. rule, test, standard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา, ศีล, มาตรการ, หลักการ, คัมภีร์พระ, Syn. law
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้, มาตรการตอบโต้, วิธีการรับมือ
criterion(ไครที'เรียน) n. บรรทัดฐาน, มาตรการ, เกณฑ์, Syn. standard -pl. criteria -Conf. criteria
measure(เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ, ปริมาณที่วัดได้, เครื่องมือ, หน่วยการวัด, ปริมาณที่แน่นอน, กฎหมาย, จังหวะ, หน่วยเมตริก, การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด, หาค่า, ประมาณ, กะ, ประเมิน, เป็นวิธีการ, ปรับ, เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ), Syn. extent
preventive(พรีเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการป้องกันโรค, ซึ่งป้องกัน. n. ยาป้องกัน, สิ่งป้องกัน, มาตรการป้องกัน., See also: preventiveness n., Syn. preventative
prophylactic(โพรฟะแลค'ทิค) adj. ป้องกันโรค, ป้องกัน. n. ยาป้องกันโรค, วิธีป้องกัน, มาตรการป้องกัน, ถุงยางคุมกำเนิด.
resort(รีซอร์ท') vt. อาศัย, พึ่ง, ใช้, ใช้วิธี, ใช้มาตรการ, ไป, มักไป n. สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย, ที่มั่วสุม, ที่มีชื่อเสียง, การไปอยู่เสมอ, การอาศัย, การใช้มาตรการอันใดอันหนึ่ง, สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ, ผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือ, Syn. go, use, employ
step(สเทพ) n. ก้าว, จังหวะ, ฝีเท้า, เสียงก้าว, ท่าทางในการก้าว, ตำแหน่ง, ฐานะ, ขั้น, ระดับ, ชั้น, ขั้นบันได, แผ่นเหยียบ, ธรณีประตู, วิธีการ, มาตรการ, ระยะสั้น, ช่วงสั้น, แท่นตั้งเสา, จังหวะเต้นรำ, vi., vt. ก้าว, ก้าวเป็นจังหวะ, เหยียบ, ย่างก้าว, เดินบน, เต้นรำ, ก้าววัด, ตั้งเสาบนแท่น -

English-Thai: Nontri Dictionary
preventive(n) เครื่องป้องกัน, มาตรการป้องกัน
prophylactic(n) ยาป้องกันโรค, มาตรการป้องกัน, ถุงยางคุมกำเนิด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
対策[たいさく, taisaku] TH: มาตรการแก้ไข  EN: counter-plan

German-Thai: Longdo Dictionary
wahrnehmen(vt) |nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen| รับรู้, ตระหนักรู้ เช่น Sicherheitsrichtlinien werden oft nicht wahrgenommen. มาตรการเพื่อความปลอดภัยมักจะไม่เป็นที่ตระหนักของผู้คน

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top