ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

microbial

M AY0 K R OW1 B IY0 AH0 L   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -microbial-, *microbial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
microbial[ADJ] เกี่ยวกับจุลินทรีย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microbial Agentsตัวเชื้อโรค [การแพทย์]
Microbial biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีพ [TU Subject Heading]
Microbial contaminationการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial ecologyภูมินิเวศน์จุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial ecology ; Environmental microbiologyนิเวศวิทยาจุลินทรีย์ [TU Subject Heading]
Microbial Enhanced Oil Recoveryกระบวนการทางจุลชีวะ, กระบวนการทางจุลชีวะเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ
พวก Micro-organisms จะทำให้เกิดขบวนการทางเคมี เช่น surfactant, acid solvent และ gas ซึ่งจะไปทำให้น้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บสามารถเคลื่อนตัวได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Microbial Floraไมโครเบียลฟลอร่า, เชื้อประจำถิ่น [การแพทย์]
Microbial herbicidesจุลินทรีย์กำจัดวัชพืช [TU Subject Heading]
Microbial Populations, Mixedเชื้อราที่เจริญอยู่รวมกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a good bet that our microbial ancestors spent some time in space.จากโลกไปทั่วโลก มันเป็นทางออกที่ดีที่ บรรพบุรุษของเราจุลินทรีย์ ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ The Immortals (2014)
So I detected the microbial volatile organic compound, here...ฉันเลยตามหาวัตถุไวไฟ นี่.. Adventures in Fae-bysitting (2013)
I think it's entirely possible that we will discover microbial life on some extrasolar planet.ในบางดาวเคราะห์นอกระบบ แต่ผมคิดว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆ คือพวกเขาต้องการคนต่างด้าว Are We Alone? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปุ๋ยจุลินทรีย์[n. exp.] (puijulinsī) EN: bio-fertilizer ; microbial fertilizer   
ยาปฏิชีวนะ[n.] (yā pathichīwana) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin   FR: antibiotique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MICROBIAL    M AY0 K R OW1 B IY0 AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィトンチッド[, fitonchiddo] (n) phytoncide (anti-microbial compound derived from plants) [Add to Longdo]
古糊[ふるのり, furunori] (n) aged paste; microbially fermented weak adhesive for restoration of Japanese works of art on paper [Add to Longdo]
抗菌[こうきん, koukin] (adj-na,n,adj-no) antibacterial; antimicrobial; (P) [Add to Longdo]
抗菌剤[こうきんざい, koukinzai] (n) antimicrobial; antibacterial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 microbial \mi*cro"bi*al\, microbian \mi*cro"bi*an\, a. (Biol.)
   Of, pertaining to, or caused by, microbes; as, microbial
   growth; the microbian theory; a microbian disease.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 microbial
   adj 1: of or involving or caused by or being microbes;
       "microbial warfare" [syn: {microbial}, {microbic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top