Search result for

ภาพพจน์

(31 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาพพจน์-, *ภาพพจน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพพจน์[N] image, See also: word-picture, Thai definition: คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาพพจน์(พาบพด) น. ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ, ถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
figure of speechภาพพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tapinosisภาพพจน์ลดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetorical figureภาพพจน์วาทศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figures of speechภาพพจน์ทางภาษา [TU Subject Heading]
Stereotype (Psychology) in mass mediaภาพพจน์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Stereotype (Social psychology)ภาพพจน์ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's worried about his own imageเขาหนะเป็นห่วงภาพพจน์ของเขา Chuck in Real Life (2008)
I mean, who are you gonna believe, some crazy woman trying to destroy the integrity of the force, or a police officer?ฉันหมายความว่า คุณจะเชื่อใครล่ะ ระหว่างผู้หญิงบ้าที่พยายามทำลายภาพพจน์ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ Changeling (2008)
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง Changeling (2008)
Jae Kyung, going forward, please continue to brighten things up.ที่ภาพพจน์ของชินฮวาในอนาคตจะเปลี่ยนไป แจคยอง เป็นตัวของตัวเองเลยนะจ้ะ Episode #1.17 (2009)
You think it's a PR mess now, it could have been a hundred, a million times worse.คุณคิดว่า เสียภาพพจน์ แต่มันอาจจะแย่กว่านี้หลายร้อย หลายล้านเท่าเลยนะ I Will Rise Up (2009)
That's just not the picture I have of my dad.มันแค่ไม่ใช่ ภาพพจน์ของพ่อที่ฉันรู้ Slack Tide (2009)
To destroy the police's image...เพื่อที่จะทำให้ภาพพจน์ของตำรวจเสีย.. Episode #1.7 (2009)
I can help you with your image.ฉันช่วยเธอได้ เรื่องภาพพจน์ Introduction to Film (2009)
But, you know, this could help rehabilitate your image.นายรู้ไหมว่าสิ่งนี้จะช่วย กู้ภาพพจน์นายกลับมาได้ The Social Network (2010)
It ruined my reputation Senate.สั่นคลอนภาพพจน์ของข้าต่อหน้าวุฒิสภา Sacramentum Gladiatorum (2010)
To make up for the lousy and selfish wayเพื่อปรับปรุงภาพพจน์ น่ารังเกียจและความเห็นแก่ตัว Static (2010)
K.C. thinks you're too good for my bad reputation, and it's hurting business.เคซีคิดว่าคุณดีเกินไป ไม่เหมาะกับภาพพจน์แย่ๆ ของผม มันจะทำให้ธุรกิจแย่ไปด้วยนะ The Witches of Bushwick (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพพจน์[n.] (phāpphot) EN: image ; word-picture   FR: image de marque [f]
ภาพพจน์บริษัท[n. exp.] (phāpphot børisat) EN: corporate image   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audile(ออ'ดิล, -ไดล์) n. ผู้มีภาพพจน์จากการฟัง, ผู้รู้สึกได้ดีจากการฟัง (auditory)
iconoclastn. ผู้ทำลายรูปบูชา,ผู้ทำลายภาพพจน์
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
visualise(วิช'ชวลไลซ) vt.,vi. ทำให้มองเห็น,ทำให้มองเห็นภาพพจน์,นึกภาพ,จินตนาการ., See also: visualisation,visualization n., Syn. imagine,picture
visualize(วิช'ชวลไลซ) vt.,vi. ทำให้มองเห็น,ทำให้มองเห็นภาพพจน์,นึกภาพ,จินตนาการ., See also: visualisation,visualization n., Syn. imagine,picture

English-Thai: Nontri Dictionary
iconoclast(n) คนคัดค้านการบูชารูปปั้น,ผู้ทำลายภาพพจน์
image(n) รูป,เงา,รูปแบบ,ภาพ,ภาพพจน์
picture(n) ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพยนตร์,สถานการณ์,ภาพพจน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top