Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…

รายการคำสำหรับตัวอักษร: ภ

จำนวนทั้งหมด 703 คำ

ภ.ง.ด.
ภ.พ.
ภก.
ภควันต์
ภคินี
ภพ
ภพหน้า
ภมร
ภมริน
ภมรี
ภมุ
ภมุกะ
ภมุกา
ภยันตราย
ภยาคติ
ภร
ภรณี
ภรณีภู
ภรต
ภรตวรรษ
ภรตศาสตร์
ภรรดร
ภรรดา
ภรรยานอกสมรส
ภรรยาน้อย
ภรรยาลับ
ภรรยาเก่า
ภระมร
ภระมรี
ภราดร
ภราดรภาพ
ภราดา
ภรู
ภวตัณหา
ภวปาระ
ภวังคจิต
ภวังค์
ภวังค์
ภวันดร
ภักดี
ภักษการ
ภักษา
ภักษาหาร
ภักษ์
ภังคะ
ภังคะ
ภังคี
ภัจ
ภัณฑาคาร
ภัณฑาคาริก
ภัณฑารักษ์
ภัณฑูกรรม
ภัต
ภัตกิจ
ภัตตาคาร
ภัตตาหาร
ภัทร
ภัย
ภัยธรรมชาติ
ภัยพิบัติ
ภัยสังคม
ภัยสังคม
ภัยอันตราย
ภัยแล้ง
ภัสดา
ภัสสร
ภา
ภากร
ภาค
ภาค
ภาคตัดกรวย
ภาคทฤษฎี
ภาคทัณฑ์
ภาคนิพนธ์
ภาคบังคับ
ภาคปฎิบัติ
ภาคปฏิบัติ
ภาคผนวก
ภาคพายัพ
ภาคพื้น
ภาคพื้นดิน
ภาคภูมิ
ภาคภูมิ
ภาคภูมิ
ภาคภูมิใจ
ภาคภูมิใจ
ภาคย์
ภาครัฐบาล
ภาคฤดูร้อน
ภาควิชา
ภาคศึกษา
ภาคหน้า
ภาคอีสาน
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคินี
ภาคิไนย
ภาคี
ภาคี
ภาคเรียน
ภาคเหนือ
ภาคเอกชน
ภาคแสดง
ภาคใต้
ภาชนะ
ภาชนะดินเผา
ภาณุ
ภาณุ
ภาณุมาศ
ภาดร
ภาติกะ
ภาตุ
ภาพ
ภาพจำลอง
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพซ้อน
ภาพติดตา
ภาพถ่าย
ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพนิ่ง
ภาพประกอบ
ภาพปูนปั้น
ภาพปูนเปียก
ภาพพจน์
ภาพพิมพ์
ภาพมายา
ภาพยนตร์โทรทัศน์
ภาพรวม
ภาพรวม
ภาพร่าง
ภาพลวง
ภาพลวงตา
ภาพลวงตา
ภาพลักษณ์
ภาพลามก
ภาพล้อ
ภาพวาด
ภาพสะท้อน
ภาพสีน้ำมัน
ภาพหลอน
ภาพอธิบาย
ภาพเขียน
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเปลือย
ภาพเสมือน
ภาพเหมือน
ภาม
ภาย
ภาย
ภาย
ภายภาคหน้า
ภายหน้า
ภายหลัง
ภายใต้
ภายใต้การควบคุม
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายในบ้าน
ภายในประเทศ
ภายในประเทศ
ภายในใจ
ภาร
ภาร
ภาร
ภาร
ภารดี
ภารตวิทยา
ภารตี
ภารธุระ
ภารยทรัพย์
ภาระ
ภาระจำยอม
ภาระติดพัน
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
ภาระผูกพัน
ภาระหน้าที่
ภารา
ภารโรง
ภาวนา
ภาวะ
ภาวะการณ์
ภาวะคับขัน
ภาวะจำยอม
ภาวะฉุกเฉิน
ภาวะถดถอย
ภาวะผู้นำ
ภาวะมลพิษ
ภาวะวิกฤติ
ภาวะสงคราม
ภาวะอารมณ์
ภาวะเงินเฟ้อ
ภาวะเจริญพันธุ์
ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะแวดล้อม
ภาษก
ภาษณ์
ภาษา
ภาษากลาง
ภาษากาย
ภาษาคน
ภาษาครีโอล
ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
ภาษาซี
ภาษาตลาด
ภาษาติดต่อคำ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต้นฉบับ
ภาษาถิ่น
ภาษาท่าทาง
ภาษาท้องถิ่น
ภาษาธรรมชาติ
ภาษาประจำชาติ
ภาษาปาก
ภาษาพิดจิ้น
ภาษาพื้นเมือง
ภาษาพูด
ภาษามนุษย์
ภาษามลายู
ภาษามาตรฐาน
ภาษามือ
ภาษาระดับสูง
ภาษาราชการ
ภาษาละติน
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสนา
ภาษาสัญลักษณ์
ภาษาสากล
ภาษาสูง
ภาษาสูง
ภาษาหนังสือ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเขียน
ภาษาเครื่อง
ภาษาเยอรมัน
ภาษาแบบแผน
ภาษาแม่
ภาษาโบราณ
ภาษาใบ้
ภาษาไทย
ภาษิต
ภาษี
ภาษี
ภาษีการค้า
ภาษีขาออก
ภาษีขาออก
ภาษีขาเข้า
ภาษีขาเข้า
ภาษีที่ดิน
ภาษีนำเข้า
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีมรดก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีรถยนต์
ภาษีรายได้
ภาษีศุลกากร
ภาษีอากร
ภาษีเงินได้
ภาษีโรงเรือน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาส
ภาสกร
ภาสน์
ภิกขา
ภิกขา
ภิกขาจาร
ภิกขาหาร
ภิกขุ
ภิกขุนี
ภิกษา
ภิกษา
ภิกษาหาร
ภิกษุณี
ภิกษุสงฆ์
ภิญโญ
ภิญโญภาพ
ภิตติ
ภินทนาการ
ภินท์
ภีม
ภีรุกชาติ
ภุมระ
ภุมรัตน์
ภุมรา
ภุมริน
ภุมรี
ภุมเรศ
ภู
ภูดล
ภูต
ภูตบดี
ภูตผี
ภูตผีปิศาจ
ภูติ
ภูติผีปีศาจ
ภูธร 1
ภูธร 2
ภูธร 3
ภูธร 3
ภูผา
ภูภุช
ภูมิคุ้มกัน
ภูมิฐาน
ภูมิฐาน
ภูมิต้านทาน
ภูมิทัศน์เมือง
ภูมิประเทศ
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ภูมิภาค
ภูมิภาค
ภูมิภาค
ภูมิภาพ
ภูมิรัฐศาสตร์
ภูมิรู้
ภูมิลำเนา
ภูมิลำเนาเดิม
ภูมิวิทยา
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์การเกษตร
ภูมิศาสตร์การเมือง
ภูมิศาสตร์ประชากร
ภูมิศาสตร์ประวัติ
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ภูมิสถาปัตยกรรม
ภูมิหลัง
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ
ภูมิแพ้
ภูมิใจ
ภูมี
ภูมีศวร
ภูริ
ภูริ
ภูริ
ภูวดล
ภูษณพาส
ภูษา
ภูษามาลา
ภูษิต
ภูเก็ต
ภูเขา
ภูเขาน้ำแข็ง
ภูเขาเลากา
ภูเขาไฟ
ภูเตศวร
ภูเนตุ
ภูเบนทร์
ภูเบศวร์

ภค
ภควดี
ภควัต
ภควันต์
ภควัม
ภควา
ภควาน
ภคันทลา
ภคินี
ภณ
ภณิดา
ภพ
ภมการ
ภมร
ภมริน
ภมรี
ภมุ
ภมุกะ
ภมุกา
ภย-
ภยันตราย
ภยาคติ
ภร
ภรณี
ภรณีภู
ภรต
ภรต-
ภรตวรรษ
ภรตศาสตร์
ภรรดร
ภรรดา
ภรรยา
ภระมร
ภระมรี
ภรัสดาษ
ภราดร
ภราดรภาพ
ภราดา
ภราตร-
ภราตรภาพ
ภราตฤ-
ภราตฤภาพ
ภริยา
ภรู
ภรูมณฑล
ภฤงคาร
ภฤดก
ภฤดี
ภฤตย์
ภฤศ
ภฤษฏ์
ภว
ภว-
ภวกษัย
ภวตัณหา
ภวนะ
ภวปาระ
ภวัคร
ภวังค-
ภวังค์
ภวังคจิต
ภวันดร
ภวาภพ
ภักขะ
ภักดี
ภักต-
ภักตกฤตย์
ภักตะ
ภักติ
ภักษ-
ภักษ์
ภักษการ
ภักษา
ภักษาหาร
ภัค
ภัคน์
ภังค-
ภังคะ
ภังคี
ภัจ
ภัญชะ
ภัณฑ-
ภัณฑ์
ภัณฑครรภ
ภัณฑนะ
ภัณฑาคาร
ภัณฑาคาริก
ภัณฑารักษ์
ภัณฑู
ภัณฑูกรรม
ภัต
ภัต-
ภัตกิจ
ภัตตาคาร
ภัตตาหาร
ภัตร
ภัทร
ภัทร-
ภัทรกัป
ภัทรกุมภ์
ภัทรบทมาส
ภัทรบิฐ
ภัพ
ภัย
ภัสดา
ภัสตรา
ภัสมะ
ภัสสร
ภา
ภากร
ภาค
ภาค-
ภาคตัดกรวย
ภาคทฤษฎี
ภาคทัณฑ์
ภาคนิพนธ์
ภาคปฏิบัติ
ภาคพื้น
ภาคภูมิ
ภาคย์
ภาคยานุวัติ
ภาคเรียน
ภาคเสธ
ภาคินี
ภาคิไนย
ภาคี
ภาคียะ
ภาชนะ
ภาชนีย-
ภาชี
ภาณ
ภาณ-
ภาณก
ภาณวาร
ภาณี
ภาณุ
ภาณุมาศ
ภาดร
ภาดา
ภาตร
ภาตา
ภาติกะ
ภาติยะ
ภาตุ
ภาพ
ภาพ-
ภาพกาก
ภาพจริง
ภาพถ่าย
ภาพนิ่ง
ภาพประกอบ
ภาพปูนเปียก
ภาพพจน์
ภาพย์
ภาพยนตร์
ภาพลวงตา
ภาพลักษณ์
ภาพเสมือน
ภาพหุ่นนิ่ง
ภาม
ภาย
ภายนอก
ภายใน
ภายหน้า
ภายหลัง
ภาร
ภาร-
ภารกิจ
ภารดี
ภารต
ภารต-
ภารตวิทยา
ภารตี
ภารธุระ
ภารยทรัพย์
ภารยา
ภารโรง
ภาระ
ภาระจำยอม
ภาระติดพัน
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
ภารา
ภาว-
ภาวนา
ภาวนามัย
ภาวศุทธิ
ภาวะ
ภาวะฉุกเฉิน
ภาษ
ภาษก
ภาษณ์
ภาษา
ภาษาศาสตร์
ภาษิต
ภาษี
ภาษีเงินได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีสรรพสามิต
ภาส
ภาส-
ภาสกร
ภาสน์
ภาสวร
ภาสา
ภาสุร
ภิกขา
ภิกขาจาร
ภิกขาหาร
ภิกขุ
ภิกขุนี
ภิกษา
ภิกษาจาร
ภิกษาหาร
ภิกษุ
ภิกษุณี
ภิงคาร
ภิงส
ภิงสนะ
ภิงสร
ภิญโญ
ภิญโญภาพ
ภิตติ
ภิท
ภิน-
ภินชาติ
ภินท-
ภินท์
ภินทน-
ภินทนาการ
ภินวรรณ
ภิยโย
ภิยโยภาพ
ภิรมย์
ภิรมย์สุรางค์
ภิษัช
ภิส
ภิสัก
ภีตะ
ภีม
ภีรุ
ภีรุก-
ภีรุกชาติ
ภุกต-
ภุกต์
ภุกตเศษ
ภุกตาหาร
ภุขัน
ภุช
ภุช-
ภุชค
ภุชงค์
ภุชงคประยาต
ภุชงคม
ภุชสมโภค
ภุชา
ภุญช
ภุต
ภุม
ภุม-
ภุมเทวดา
ภุมระ
ภุมรัตน์
ภุมรา
ภุมริน
ภุมรี
ภุมเรศ
ภุมวาร
ภุส
ภู
ภู่
ภูเขา
ภูเขาน้ำแข็ง
ภูเขาไฟ
ภูโช
ภูดล
ภูดาด
ภูต
ภูต-
ภูตคาม
ภูตบดี
ภูตรูป
ภูติ
ภูตี
ภูเตศวร
ภูธร
ภูธเรศ
ภูธเรศวร
ภูนาถ
ภูนายก
ภูเนตุ
ภูบดินทร์
ภูบดี
ภูบาล
ภูเบนทร์
ภูเบศ
ภูเบศวร์
ภูป
ภูผา
ภูภุช
ภูม
ภูมิ
ภูมิ-
ภูมิคุ้มกัน
ภูมิใจ
ภูมิฐาน
ภูมิธร
ภูมิธรรม
ภูมินทร์
ภูมินาถ
ภูมิบดี
ภูมิบริมาณ
ภูมิบาล
ภูมิประเทศ
ภูมิปัญญา
ภูมิแพ้
ภูมิภาค
ภูมิภุช
ภูมิรัฐศาสตร์
ภูมิรู้
ภูมิลำเนา
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์การเกษตร
ภูมิศาสตร์การเมือง
ภูมิศาสตร์ประชากร
ภูมิศาสตร์ประวัติ
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ภูมี
ภูมีศวร
ภูรโลก
ภูริ
ภูรี
ภูว-
ภูวดล
ภูวน-
ภูวนตรัย
ภูวนัตตรัย
ภูวนาถ
ภูวเนตร
ภูวไนย
ภูษณ-
ภูษณพาส
ภูษา
ภูษามาลา
ภูษาโยง
ภูษิต

Go to Top