Search result for

yank off

(5 entries)
(0.3545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yank off-, *yank off*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา yank off มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *yank off*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yank off    [PHRV] เอาออกไป, See also: ย้ายออกไป, ลากออกไป, Syn. take off
yank off    [PHRV] ลากออกไปอย่างชุลมุน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abreißento yank off [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top