ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waterproof

W AO1 T ER0 P R UW2 F   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waterproof-, *waterproof*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waterproof[ADJ] ซึ่งกันน้ำได้, See also: ซึ่งน้ำไม่เข้า, Syn. watertight
waterproof[N] สิ่งทอที่กันน้ำได้
waterproof[VT] ทำให้กันน้ำ, See also: ทำให้น้ำไม่ซึมผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waterproofingn. สารกันน้ำ,การกันน้ำ,การทำให้น้ำไม่ซึมผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
waterproof(adj) กันน้ำ
waterproof(n) สัมภาระที่น้ำเข้าไม่ได้,เสื้อกันฝน,ผ้าน้ำมัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goddamn 1500-dollar waterproof raincoat.เสื้อกันฝนซื้อมาตั้ง 1,500 เหรีญ The Day After Tomorrow (2004)
Put them in a waterproof suitcase, go to the Bayfront Park - personally.ใส่ในกระเป๋ากันน้ำ ไปที่ Bayfront Park,คนเดียว. Transporter 2 (2005)
The waterproof radio that I listen to in the shower.มีวิทยุแบบกันน้ำที่ผมฟังตอนอาบน้ำ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
And waterproof seat covers inside. Can't do without them.หุ้มเบาะแบบกันน้ำได้ ไม่ทำอันนี้ไม่ได้เลยหล่ะ De Marathon (2012)
Waterproof cover on his smart-phone.โทรศัพท์ใส่เคสแบบกันน้ำ The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waterproofMy camera is waterproof.
waterproofMy watch is waterproof.
waterproofThe young campers were kited out with new waterproof jackets.
waterproofThis watch is waterproof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฬิกากันน้ำ[N] waterproof watch
เสื้อกันฝน[N] raincoat, See also: waterproof, Syn. เสื้อฝน, Example: เป้สำหรับเดินป่า ควรใช้ชนิดที่ใส่ของจำเป็นได้หลายอย่าง เช่น ไฟฉาย เสื้อกันฝน เต๊นท์ ถุงนอน เปลสนาม, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่สวมใส่แล้วสามารถป้องกันไม่ให้เปียกน้ำฝนได้
เสื้อฝน[N] raincoat, See also: waterproof, Syn. เสื้อกันฝน, Example: พี่ว่าเราจะเปียกกันหมดนะเพราะพี่รีบจนลืมเอาเสื้อฝนใส่ตะกร้ามา, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่สวมทับเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกฝน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันน้ำ[adj.] (kannām) EN: waterproof   FR: étanche ; résistant à l'eau
นาฬิกากันน้ำ[n. exp.] (nālikā kannām) EN: waterproof watch   FR: montre étanche [f]
เสื้อกันฝน [n. exp.] (seūa kan fon) EN: raincoat ; waterproof   FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERPROOF W AO1 T ER0 P R UW2 F
WATERPROOFING W AO1 T ER0 P R UW2 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterproof (v) wˈɔːtəpruːf (w oo1 t @ p r uu f)
waterproofs (v) wˈɔːtəpruːfs (w oo1 t @ p r uu f s)
waterproofed (v) wˈɔːtəpruːft (w oo1 t @ p r uu f t)
waterproofing (v) wˈɔːtəpruːfɪŋ (w oo1 t @ p r uu f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; watertight; impermeable [Add to Longdo]
抗水[kàng shuǐ, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; water resistant [Add to Longdo]
油鞋[yóu xié, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, ] waterproof shoes; oiled shoes (for wet weather) [Add to Longdo]
耐水[nài shuǐ, ㄋㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof [Add to Longdo]
耐水性[nài shuǐ xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˋ, ] waterproof [Add to Longdo]
防水[fáng shuǐ, ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof [Add to Longdo]
ウオータープルーフ[, uo-ta-puru-fu] (n) waterproof [Add to Longdo]
オーバーシューツ;オーバーシューズ[, o-ba-shu-tsu ; o-ba-shu-zu] (n) overshoes (waterproof covers for shoes); galoshes [Add to Longdo]
耐水[たいすい, taisui] (n,adj-no) water-resistant; waterproof [Add to Longdo]
透湿防水性素材[とうしつぼうすいせいそざい, toushitsubousuiseisozai] (n) breathable-waterproof material; waterproof-breathable fabric [Add to Longdo]
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen) [Add to Longdo]
防浸[ぼうしん, boushin] (n) watertight; waterproof [Add to Longdo]
防水[ぼうすい, bousui] (n,vs,adj-no) waterproofing; making watertight; (P) [Add to Longdo]
防水シート[ぼうすいシート, bousui shi-to] (n) (See 防水布) waterproof sheet; tarpaulin; tarp; flysheet (of a tent) [Add to Longdo]
防水加工[ぼうすいかこう, bousuikakou] (n) waterproof finish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waterproof \Wa"ter*proof`\, a.
   Proof against penetration or permeation by water; impervious
   to water; as, a waterproof garment; a waterproof roof.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waterproof \Wa"ter*proof`\, n.
   1. A substance or preparation for rendering cloth, leather,
    etc., impervious to water.
    [1913 Webster]
 
   2. Cloth made waterproof, or any article made of such cloth,
    or of other waterproof material, as rubber; esp., an outer
    garment made of such material.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waterproof \Wa"ter*proof`\, v. t.
   To render impervious to water, as cloth, leather, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waterproof
   adj 1: not permitting the passage of water [syn: {rainproof},
       {waterproof}, {waterproofed}]
   n 1: any fabric impervious to water
   2: a water-resistant coat [syn: {raincoat}, {waterproof}]
   v 1: make watertight; "Waterproof the coat"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top