ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walesa

W AH0 L EH1 S AH0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walesa-, *walesa*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walesaSpeaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.

CMU English Pronouncing Dictionary
WALESA    W AH0 L EH1 S AH0
WALESA    V AH0 L EH1 S AH0
WALESA'S    W AH0 L EH1 S AH0 Z
WALESA'S    V AH0 L EH1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Walesa    (n) vælˈɛsə (v a l e1 s @)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Walesa
      n 1: Polish labor leader and statesman (born in 1943) [syn:
           {Walesa}, {Lech Walesa}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top