ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wagered

W EY1 JH ER0 D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wagered-, *wagered*, wager, wagere
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've quite a penny wagered on you. The wife's none too happy about it.ผมพนันข้างคุณไว้เยอะ เมียผมไม่พอใจหรอก Around the World in 80 Days (2004)
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
I wagered coin there at a time.ข้าเคยแทงพนันที่นั่น The Thing in the Pit (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wageredI wagered him a dollar that I'd sell more magazines than he would.

CMU English Pronouncing Dictionary
WAGERED W EY1 JH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wagered (v) wˈɛɪʤəd (w ei1 jh @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wager \wa"ger\, v. t. [imp. & p. p. {wagered} (w[=a]"j[~e]rd);
   p. pr. & vb. n. {wagering}.]
   To hazard on the issue of a contest, or on some question that
   is to be decided, or on some eventuality; to lay; to stake;
   to bet.
   [1913 Webster]
 
      And wagered with him
      Pieces of gold 'gainst this which he wore. --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top