Search result for

vestige

(30 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vestige-, *vestige*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vestige[N] ร่องรอย, See also: รอยที่ยังปรากฎ, ซาก, Syn. remnant, sign, trace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vestige(เวส'ทิจฺ) n. ร่องรอย,รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้,รอยเท้า,รอยทาง,เศษนิดเดียว,อวัยวะที่เสื่อมหรือไม่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
vestige(n) เครื่องหมาย,ร่องรอย,หลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vestige; rudiment; vestigiumอวัยวะเหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That is what you must do to abandon the vestiges of your nefarious fate, and start walking your own path as our future ruler.ท่านจะต้องละทิ้ง คำทำนายเอาและอดีตไว้เบื้องหลัง แล้วเดินไปตามทาบที่ท่านกำหนดเอง ในฐานะผู้ปกครองของเรา The Kingdom of the Winds (2008)
Vestiges?เศษกากงั้นเหรอ Fly (2010)
Yeah. Vestiges.ใช่ กาก Fly (2010)
Has to be some vestige of civility left, even in this corner of the world.มันต้องมีมารยาทดีกันบ้าง แม้แต่ในมุมเล็กๆของโลกแบบนี้ Argentina (2012)
Well, I was hoping that my son would be here for this, but I am thrilled to tell you that Grayson Global has finally shaken off the vestiges of our financial crisis and risen from the ashes.อืม,ฉันเคยหวังว่าที่ลูกชายฉัน มาที่นี่เพื่อสิ่งนี้ แต่ฉันตื่นเต้นที่จะบอกว่า เกรย์สันกลอบอล Resurrection (2012)
The last vestige of her humanity is her annoying little brother Jeremy, and deep, deep down, I bet you want him dead, don't you?มนุษยธรรมสุดท้ายของเธอ ก็คือน้องชายเธอ เจเรมี่ ในใจนายลึกลึกข้างใจ นายอยากให้เขาตาย ใช่มั้ยล่ะ Catch Me If You Can (2013)
These cells are from the body of firefighters? Brain cells, yes... the last vestiges of the infection.เซล์สมอง ใช่ ร่องรอยของการติดเชื้อ FZZT (2013)
This visage, no mere veneer of vanity is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished.ใบหน้านี้, ใช่เพียงแผ่นไม้ ที่ปิดกั้นความหยิ่งผยอง... ...หากแต่เป็นเศษเสี้ยวของเสียง แห่งผู้คนที่มันได้จางหายไป V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw   FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
VESTIGE    V EH1 S T IH0 JH
VESTIGES    V EH1 S T IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vestige    (n) (v e1 s t i jh)
vestiges    (n) (v e1 s t i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spur {f} | Spuren {pl}vestige | vestiges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
痕跡[こんせき, konseki] (n,adj-no) trace; traces; vestige; vestiges; (P) [Add to Longdo]
残痕[ざんこん, zankon] (n) vestige; scar [Add to Longdo]
残滓[ざんし;ざんさい, zanshi ; zansai] (n,adj-no) remains; dregs; vestiges [Add to Longdo]
事迹;事跡;事蹟[じせき, jiseki] (n) evidence; trace; vestige [Add to Longdo]
跡形;跡方;跡かた[あとかた, atokata] (n) trace; vestige; evidence [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) [Add to Longdo]
名表[なおもて, naomote] (n) (See 名残) remains; traces; vestiges; memory [Add to Longdo]
面影(P);俤[おもかげ, omokage] (n) face; looks; vestiges; trace; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痕迹[hén jì, ㄏㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] vestige [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vestige \Ves"tige\, n. [F., from L. vestigium footprint, trace,
   sign; the last part (-stigium) is probably akin to E. sty, v.
   i. Cf. {Investigate}.]
   1. The mark of the foot left on the earth; a track or
    footstep; a trace; a sign; hence, a faint mark or visible
    sign left by something which is lost, or has perished, or
    is no longer present; remains; as, the vestiges of ancient
    magnificence in Palmyra; vestiges of former population.
    [1913 Webster]
 
       What vestiges of liberty or property have they left?
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Ridicule has followed the vestiges of Truth, but
       never usurped her place.       --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) A small, degenerate, or imperfectly developed part
    or organ which has been more fully developed in some past
    generation.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: Trace; mark; sign; token.
 
   Usage: {Vestige}, {Trace}. These words agree in marking some
      indications of the past, but differ to some extent in
      their use and application. Vestige is used chiefly in
      a figurative sense, for the remains of something long
      passed away; as, the vestiges of ancient times;
      vestiges of the creation. A trace is literally
      something drawn out in a line, and may be used in this
      its primary sense, or figuratively, to denote a sign
      or evidence left by something that has passed by, or
      ceased to exist. Vestige usually supposes some
      definite object of the past to be left behind; while a
      trace may be a mere indication that something has been
      present or is present; as, traces of former
      population; a trace of poison in a given substance.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vestige
   n 1: an indication that something has been present; "there
      wasn't a trace of evidence for the claim"; "a tincture of
      condescension" [syn: {trace}, {vestige}, {tincture},
      {shadow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top