Search result for

url

(75 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -url-, *url*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
URL[ABBR] คำย่อของ Uniform Resource Locator, See also: (ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burl(เบิร์ล) {burled,burling,burls} n. ก้อนเส้นด้าย,จุดด่าง,จุดเงื่อน,ตาไม้,แผ่นไม้ที่มีตาไม้ -v. ขจัดปมผ้าออก
burlapn. ผ้าป่านหยาบ
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
burley(เบอ'ลี) n. ยาสูบอเมริกัน
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish
courlan(เคอ'แลน) n. นกปากยาวชนิดหนึ่ง
curl(เคิร์ล) {curled,curling,curls} n. ผมหยิก,ผมลอน,ม้วนผม,ลอนผม,สิ่งที่โค้งงอ,ภาวะที่โค้งงอ vi. งอ,หยิก,เป็นวง,เคลื่อนเป็นทางโค้ง, Syn. coil
curlew(เคอ'ลิว) n. นกปากยาวและโค้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
burlap(n) ผ้ากระสอบ,ผ้าใบ,ผ้าป่าน
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ,ละครตลก,ละครชวนหัว
burly(adj) แข็งแรง,กำยำ,แข็งแกร่ง
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์
curl(n) ผมหยิก,ลอนผม,วง
curl(vi,vt) งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง,เป็นลอน,ม้วนผม
curly(adj) โค้ง,หยิก,เป็นลอน,งอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
URL (universal resource locator)ยูอาร์แอล (โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
URL (universal resource locator)ยูอาร์แอล (โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My relationship with Cooter, it was more sour than Brian Urlacher's compression shorts.ความสัมพันธ์ของฉันกับคูเตอร์ มันขมขื่น ยิ่งว่าที่ Brian Urlacher บอกไว้อีก The Role You Were Born to Play (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urlIt's a good idea to stop using direct-links to files. Use a trick like starting the URL with double-width h t t p or something.
urlDo you suppose I should attach the web page's URL on those occasions?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
ชายเสื้อ [n.] (chāi seūa) EN: hem   FR: ourlet [m] ; bord [m]
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend   FR: secouer ; malmener
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer   FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam   FR: bourlinguer (fam.)
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)

German-Thai: Longdo Dictionary
Urlaub(n) |der, pl. Urlaube| ช่วงหยุดพักร้อน
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urlader {m} [comp.]bootstrap [Add to Longdo]
Urladen {n} [comp.]bootstrapping [Add to Longdo]
Urlader {m}; Ladeprogramm {n} [comp.]loader initial program [Add to Longdo]
Urlaub {m}break [Add to Longdo]
Urlaub {m}; Abschied {m} | in Urlaub; im Urlaubleave | away on leave [Add to Longdo]
Urlaub machen; Ferien machen | Urlaub machend | er/sie machte Urlaubto vacation [Am.] | vacationing | he/she vacationed [Add to Longdo]
Urlauber {m} | Urlauber {pl}vacationer; vacationist | vacationers; vacationists [Add to Longdo]
Urlauber {m}holidaymaker [Add to Longdo]
Urlaubsanspruch {m}holiday entitlement [Add to Longdo]
Urlaubsgeld {n}holiday pay; holiday money [Add to Longdo]
Urlaubsgefährte {m}; Urlaubsgefährtin {f}holiday companion [Add to Longdo]
Urlaubsgesuch {n} | Urlaubsgesuche {pl}application for leave | applications for leave [Add to Longdo]
Urlaubsort {m}holiday resort [Add to Longdo]
Urlaubsreise {f}holiday trip [Add to Longdo]
Urlaubsschein {m} [mil.]leave pass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
URL[ユーアールエル, yu-a-rueru] (n) uniform resouce locator; URL [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.) [Add to Longdo]
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
アイラッシュカーラー[, airasshuka-ra-] (n) eyelash curler [Add to Longdo]
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus) [Add to Longdo]
エンドカーラー[, endoka-ra-] (n) end curler [Add to Longdo]
カーラー[, ka-ra-] (n) curler [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
毎正時データ[ごとせいじデータ, gotoseiji de-ta] hourly data [Add to Longdo]
ユーアールエル[ゆーあーるえる, yu-a-rueru] URL [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
賜暇[しか, shika] Urlaub, Beurlaubung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 URL
   n 1: the address of a web page on the world wide web [syn:
      {URL}, {uniform resource locator}, {universal resource
      locator}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 URL
  /U?R?L/, /erl/, n.
 
   Uniform Resource Locator, an address widget that identifies a document or
   resource on the World Wide Web. This entry is here primarily to record the
   fact that the term is commonly pronounced both /erl/, and /U-R-L/ (the
   latter predominates in more formal contexts).
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 URL
     Uniform Resource Locator (WWW, RFC 1738)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top