ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trollop

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trollop-, *trollop*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trollop(ทรอล'เลิพ) n. หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงปากร้าย,trollopy adj., Syn. slattern

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"that this trollop was no hexenbiestว่าหญิงรุ่มร่ามนี้ไม่ใช่เฮกเซนบีสท์ Kiss of the Muse (2013)
So, vampire Elena is a trollop who likes bad boys, which explains why Stefan reeks of alcohol.สรุปว่าเอเลน่าเป็นโสเภณีที่ชอบผู้ชายเลวๆ ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมสเตฟาน ถึงมีแต่กลิ่นเหม็นของแอลกอฮอล์ After School Special (2013)
I guess I just don't want to think... that my mother's some teenage trollop like Quinn... or, worse, some skanky girl who would do anything for money... including giving me up.- ไม่รู้สิ ฉันคง... ไม่อยากคิดว่าแม่ฉัน เป็นวัยรุ่นใจแตกเหมือนควินน์ หรือแย่กว่านั้น พวกอุ้มท้องเด็กเพื่อเงิน Dream On (2010)
How I, Olive Penderghast, went from assumed trollop to an actual home-wrecker.ฉัน โอลีฟ เพนเดอร์แกสท์ กลายร่างจากนังส่ำส่อนปลอม... ...มาเป็นจอมฉกผู้ชายตัวจริงได้ยังไง Easy A (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trollop    (n) trˈɒləp (t r o1 l @ p)
trollops    (n) trˈɒləps (t r o1 l @ p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlampe {f} | Schlampen {pl}trollop | trollops [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trollop \Trol"lop\, n. [From {Troll} to roll, to stroll; but cf.
   also {Trull}.]
   A stroller; a loiterer; esp., an idle, untidy woman; a
   slattern; a slut; a whore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trollop
   n 1: a dirty untidy woman [syn: {slattern}, {slut}, {slovenly
      woman}, {trollop}]
   2: a woman adulterer [syn: {adulteress}, {fornicatress},
     {hussy}, {jade}, {loose woman}, {slut}, {strumpet},
     {trollop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top