Search result for

tolerate

(52 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tolerate-, *tolerate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerate    [VT] ยอมให้เกิดขึ้น, Syn. permit
tolerate    [VT] อดทนต่อความยากลำบาก, Syn. bear, undergo
tolerate    [VT] ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, Syn. accept, approve, Ant. disapprove
tolerate    [VT] สามารถต้านฤทธิ์ยาได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tolerateยอมให้, ยอมทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tolerate(ทอล'เลอเรท) vt. อดทน,ทนทาน,อดกลั้น,ทนต่อ,ต้านฤทธิ์ยา., See also: tolerative adj. tolerably adv., Syn. permit,put up with

English-Thai: Nontri Dictionary
tolerate(vt) ยอมให้,อดทน,อดกลั้น,ทนต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tolerateI can't tolerate this noise any longer.
tolerateThe hostess couldn't possibly tolerate his arrogance.
tolerateMy artisan pride cannot tolerate such sloppiness.
tolerateCan you tolerate such a deed why?
tolerateHow can you tolerate that rude fellow?
tolerateWe will not tolerate anyone who engages in terrorism.
tolerateI cannot tolerate noisy children.
tolerateThe bright child can tolerate failure.
tolerateShe didn't tolerate his selfishness.
tolerateThe lady tolerated the man.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส Mad Max (1979)
I simply will not tolerate eavesdropping unless I'm a part of it.ฉันจะไม่ยอมให้พวกหล่อนทำอย่างนี้เด็ดขาด ถ้าฉันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย Mannequin (1987)
He would not tolerate this bullshit!เขาไม่มีทางยอมให้จ่าทำชั่วๆ แบบนี้ Casualties of War (1989)
But we tolerate them at The Shop as long as they perform... and Angelo has certainly done that.ทางเราบอกกับองค์กรแล้วว่า.. นายแอนเจโลลาออกไปแล้ว จริงสิ.. The Lawnmower Man (1992)
The military will not tolerate an fbi investigation.กองทัพ ไม่อดทนต่อการสืบสวน ของ F.B.I. หรอกนะ Squeeze (1993)
There are few men whose society I can tolerate well. I believe you may be one of them.มีอยู่ไม่กี่คนในสังคมที่ผมจะยอมทน ผมเชื่อว่าคุณก็เป็นหนึ่งในพวกเขา Episode #1.6 (1995)
No one else would tolerate a worthless little nothing like you.ไม่มีใครทนต่อเจ้าคนไร้ค่าอย่างแก James and the Giant Peach (1996)
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม Gattaca (1997)
And, while some of these will be very subtle and wonderful, and nuanced, and shaded others will be profoundly intense and difficult to tolerate.บางครั้งก็ชับช้อนยากที่จะอธิบาย แสนวิเศษ หรือแตกต่างกันเล็กน้อย บางครั้งก็จะ... Bicentennial Man (1999)
Andrew, society can tolerate an immortal robot but we will never tolerate an immortal human.แอนดรู สังคมอาจใจกว้างกับ หุ่นยนต์ที่ไม่มีวันตาย... แต่เราจะไม่ยอมใจกว้างกับ Bicentennial Man (1999)
Remind me why we tolerate them.เตือนความจำฉันหน่อยซิ ทำไมพวกเราต้องทนพวกหล่อนด้วย A Cinderella Story (2004)
Today's the last day I'm going to tolerate your behavior.วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะอดทนกับการกระทำของเธอ Sweet 18 (2004)
Only reason mother tolerates Hatsumomo is because she brings in good money.เหตุผลเดียวที่ชั้นอดทนต่อแม่ฮัทสึโมโม ก็เพราะหล่อนทำเงินให้ชั้นดี Memoirs of a Geisha (2005)
-Hatsumomo cannot tolerate competition -She is jealous of you...ฮัตสุโมโมะไม่สามารถสู้กับคู่แข่งได้ เธออิจฉาคุณ... Memoirs of a Geisha (2005)
In these volatile times mistakes like Jordan Tower can no longer be tolerated if, indeed, Jordan Tower was an accident.ในสถานการณ์เปราะบางเช่นนี้... ...เรื่องที่ จอร์แดน ทาวเวอร์ ไม่น่าเกิดขึ้นได้ขนาดนั้น... ...ถ้าเหตุการณ์ที่นั่น เป็นเพียงแค่ความพลั้งเผลอ. V for Vendetta (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝืนทน    [V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, Example: บางทีผมต้องฝืนทนและคุยไปเรื่อยเปื่อย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
อดกลั้น    [V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. อดทน, อดทนอดกลั้น, Example: ผมอดกลั้นไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าผม, Thai definition: บังคับความรู้สึก
ทรหด    [V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
กรำ    [V] tolerate, See also: suffer, drudge, endure, Syn. ตรำ, ตรากตรำ, Example: แม่กรำแดดกรำฝนมาทั้งวันจนไม่สบาย
กล้ำกลืน    [V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, ฝืนใจ, อดกลั้น, ฝืนทน, Example: เด็กหญิงหัวเราะเสียงใส ส่วนเขากล้ำกลืนฝืนทนยิ้มให้ทุกคนตลอดบ่าย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
จำทน[v.] (jamthon) EN: tolerate   FR: tolérer
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand   FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERATE    T AA1 L ER0 EY2 T
TOLERATED    T AA1 L ER0 EY2 T AH0 D
TOLERATES    T AO1 L ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerate    (v) (t o1 l @ r ei t)
tolerated    (v) (t o1 l @ r ei t i d)
tolerates    (v) (t o1 l @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大目に見る[おおめにみる, oomenimiru] (exp,v1) to tolerate; to condone; to overlook; to let pass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tolerate \Tol"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Tolerated}; p. pr. &
   vb. n. {Tolerating}.] [L. toleratus, p. p. of tolerare, fr.
   the same root as tollere to lift up, tuli, used as perfect of
   ferre to bear, latus (for tlatus), used as p. p. of ferre to
   bear, and E. thole. See {Thole}, and cf. {Atlas},
   {Collation}, {Delay}, {Elate}, {Extol}, {Legislate},
   {Oblate}, {Prelate}, {Relate}, {Superlative}, {Talent},
   {Toll} to take away, {Translate}.]
   To suffer to be, or to be done, without prohibition or
   hindrance; to allow or permit negatively, by not preventing;
   not to restrain; to put up with; as, to tolerate doubtful
   practices.
   [1913 Webster]
 
      Crying should not be tolerated in children. --Locke.
   [1913 Webster]
 
      We tolerate them because property and liberty, to a
      degree, require that toleration.     --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Permit}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tolerate
   v 1: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot
      bear his constant criticism"; "The new secretary had to
      endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to
      tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable
      marriage" [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach},
      {bear}, {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide},
      {suffer}, {put up}]
   2: recognize and respect (rights and beliefs of others); "We
     must tolerate the religions of others"
   3: have a tolerance for a poison or strong drug or pathogen or
     environmental condition; "The patient does not tolerate the
     anti-inflammatory drugs we gave him"
   4: allow the presence of or allow (an activity) without opposing
     or prohibiting; "We don't allow dogs here"; "Children are not
     permitted beyond this point"; "We cannot tolerate smoking in
     the hospital" [syn: {allow}, {permit}, {tolerate}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top