Search result for

teller

(46 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teller-, *teller*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teller    [N] พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร, Syn. cashier, clerk, counting clerk
teller    [N] เครื่องฝาก-ถอนเงิน
teller    [N] ผู้นับคะแนนเสียงในสภา
teller    [N] ผู้เล่านิทาน เรื่องราว ฯลฯ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tellerกรรมการนับคะแนนเสียง (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
teller๑. ผู้นับคะแนนเสียง๒. พนักงานรับ-จ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tellerI recognized the bank teller as the man I had seen in the movie theater.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teller(เทล'เลอะ) n. ผู้บอก,ผู้เล่า,พนักงานธนาคารที่มีหน้าที่รับหรือจ่ายเงิน,ผู้นับ คะแนนเสียง, See also: tellership n., Syn. raconteur
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet

English-Thai: Nontri Dictionary
teller(n) ผู้บอกเล่า,ผู้นับคะแนนเสียง,พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมโรงแรม[n. exp.] (kitjakam rōngraēm) FR: activités hôtelières [fpl] ; hôtellerie [f]
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster   FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
พรหมชาติ[n.] (phrommachāt) EN: name of for fortune-teller book ; name of a treatise in astrology   
ผู้บรรยาย[n.] (phūbānyāi) EN: commentator ; narrator ; storyteller ; lecturer   FR: commentateur [m]
โรงเรียนวิชาการโรงแรม[n. exp.] (rōngrīen wichākān rōng raēm) EN: hotel management school   FR: école hôtelière [f] ; école profesionnelle d'hötellerie [f]
เทลเลอร์[n.] (thēlloē) EN: teller   

CMU English Pronouncing Dictionary
TELLER    T EH1 L ER0
TELLERS    T EH1 L ER0 Z
TELLER'S    T EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teller    (n) (t e1 l @ r)
tellers    (n) (t e1 l @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Teller(n) |der, pl. Teller| จาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teller {m}plunger cup [Add to Longdo]
Teller {m} | Teller {pl}plate | plates [Add to Longdo]
Teller {m} (am Skistock)disk [Add to Longdo]
Erzähler {m} | Erzähler {pl}teller | tellers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
オンラインテラーズマシン[, onraintera-zumashin] (n) {comp} online teller-machine [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[, kyasshuko-na] (n) {comp} automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[, kyasshusa-bisuko-na-] (n) automatic teller machine (wasei [Add to Longdo]
キャッシュマシン[, kyasshumashin] (n) cash machine; automatic teller machine [Add to Longdo]
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas) [Add to Longdo]
ストーリーテラー[, suto-ri-tera-] (n) story teller [Add to Longdo]
テラー[, tera-] (n) teller [Add to Longdo]
フォーチュンテラー[, fo-chuntera-] (n) fortune-teller [Add to Longdo]
易者[えきしゃ, ekisha] (n) fortuneteller; diviner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さら, sara] Teller, Schuessel, Schale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teller \Tell"er\, n.
   1. One who tells, relates, or communicates; an informer,
    narrator, or describer.
    [1913 Webster]
 
   2. One of four officers of the English Exchequer, formerly
    appointed to receive moneys due to the king and to pay
    moneys payable by the king. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   3. An employee of a bank who receives money paid in, and pays
    money out, and makes records of such transactions.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. One who is appointed to count the votes given in a
    legislative body, public meeting, assembly, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Teller
   n 1: United States physicist (born in Hungary) who worked on the
      first atom bomb and the first hydrogen bomb (1908-2003)
      [syn: {Teller}, {Edward Teller}]
   2: an official appointed to count the votes (especially in
     legislative assembly) [syn: {teller}, {vote counter}]
   3: an employee of a bank who receives and pays out money [syn:
     {teller}, {cashier}, {bank clerk}]
   4: someone who tells a story [syn: {narrator}, {storyteller},
     {teller}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Teller [tɛlr] (n) , s.(m )
   plate
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top