ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupefy

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupefy-, *stupefy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupefy[VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้ตะลึงงัน, Syn. amaze, astonish, daze
stupefy[VT] ทำให้มึนงง, See also: ทำให้กึ่งสลบ, Syn. dull, fuddle, numb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupefy(สทู'พะไฟ) vt. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจที่สุด,ทำให้ตะลึงงัน., See also: stupefyingly adv., Syn. stun

English-Thai: Nontri Dictionary
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stupefy!สตูเปปาย! Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Stupefy! - Harry.สตูเปฟาย แฮรี่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Masses of uniformed men, stupefying to the eye, and incredible to the imagination have stood in spellbound audience of the Fuhrer.ดีมาก "ด้วยความรู้สึก.. ดู้ดา... The King's Speech (2010)
Stupefy!สตูเพไฟ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Stupefy!สทูเพไฟ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Stupefy!สทูเพไฟ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Stupefyสตูเปฟาย Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Stupefyสตูเปฟาย Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Think macro. This is stupefyingly micro.คิดกว้างๆ สิ นี่มันเล็กนิดเดียวเอง A Little Slice of Kevin (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึม[V] dull, See also: stupefy, be listless, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: เพราะเมื่อเช้าพวกเราถูกตำหนิ จึงต้องซึมไปตามๆ กัน, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupefy    (v) stjˈuːpɪfaɪ (s t y uu1 p i f ai)
stupefying    (v) stjˈuːpɪfaɪɪŋ (s t y uu1 p i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupefy \Stu"pe*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Stupefied}; p. pr. &
   vb. n. {Stupefying}.] [F. stup['e]fier, fr. L. stupere to be
   stupefied + ficare (in comp.) to make, akin to facere. See
   {Stupid}, {Fact}, and cf. {Stupefacient}.] [Written also
   {stupify}, especially in England.]
   1. To make stupid; to make dull; to blunt the faculty of
    perception or understanding in; to deprive of sensibility;
    to make torpid.
    [1913 Webster]
 
       The fumes of drink discompose and stupefy the brain.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of material mobility. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is not malleable; but yet is not fluent, but
       stupefied.              --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupefy
   v 1: make dull or stupid or muddle with drunkenness or
      infatuation [syn: {besot}, {stupefy}]
   2: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]
   3: make senseless or dizzy by or as if by a blow; "stun fish"
     [syn: {stun}, {stupefy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top