ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steffens

S T EH1 F AH0 N Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steffens-, *steffens*, steffen
CMU English Pronouncing Dictionary
STEFFENS    S T EH1 F AH0 N Z
STEFFENSEN    S T EH1 F AH0 N S AH0 N
STEFFENSON    S T EH1 F AH0 N S AH0 N
STEFFENSMEIER    S T EH1 F AH0 N S M AY0 ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Steffens
   n 1: United States journalist whose exposes in 1906 started an
      era of muckraking journalism (1866-1936) [syn: {Steffens},
      {Lincoln Steffens}, {Joseph Lincoln Steffens}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top