ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

statute of limitations

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statute of limitations-, *statute of limitations*, statute of limitation
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but the statute of limitations hasn't run out.แต่อายุความมันยังไม่หมดนะ Opening Doors (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
There's no statute of limitations on evil.ไม่มีสถานะข้อจำกัดใดๆ ของปีศาจหรอก 137 Sekunden (2009)
What's the statute of limitations for a murder case?คดีฆาตกรรมเนี่ย มันมีอายุความกี่ปีครับ? Episode #1.14 (2010)
The statute of limitations renders Sarbanes-Oxley moot post 2007.อายุความยอมให้ พรบ.ซาร์เบนส์ ออกซ์ลีย์ ใช้แย้งได้หลังปี 2007 Pilot (2011)
The statute of limitations is expired.คดีมันหมดอายุความไปแล้ว Discovery (2012)
Even if it were true, the statute of limitations ran out.แม้ว่าถ้ามันคือเรื่องจริง อายุความก็หมดไปแล้ว Discovery (2012)
Sure looks like you did, and that statute of limitations doesn't apply to fraudulent concealment.แน่ใจ ดูเหมือนคุณทำ และอายุความ ใช้ไม่ได้ กับการปกปิกหลอกลวง Discovery (2012)
What's the statute of limitations on bullshit?กฏหมายข้อไหน ที่มาจำกัดความเรื่องบ้าๆ นี่ล่ะ? Nebraska (2013)
And there is no statute of limitations on murder, Cardinal Howard.และไม่มีอายุความ ในความผิดฐานฆาตกรรมนะคะ พระคาร์ดินัลฮาวเวิร์ด Madness Ends (2013)
And by the way, I'm pretty sure the statute of limitations has expired on that.แต่ยังไงซะ ผมก็มั่นใจว่า เรื่องนี้ก็หมดอายุความแล้ว The Red Barn (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดอายุความ[n. exp.] (khāt āyukhwām) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations   

Japanese-English: EDICT Dictionary
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) [Add to Longdo]
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations [Add to Longdo]
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations [Add to Longdo]
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations [Add to Longdo]
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Statute \Stat"ute\ (-[-u]t), n. [F. statut, LL. statutum, from
   L. statutus, p. p. of statuere to set, station, ordain, fr.
   status position, station, fr. stare, statum, to stand. See
   {Stand}, and cf. {Constitute}, {Destitute}.]
   1. An act of the legislature of a state or country,
    declaring, commanding, or prohibiting something; a
    positive law; the written will of the legislature
    expressed with all the requisite forms of legislation; --
    used in distinction from {common law}. See {Common law},
    under {Common}, a. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Note: Statute is commonly applied to the acts of a
      legislative body consisting of representatives. In
      monarchies, the laws of the sovereign are called
      edicts, decrees, ordinances, rescripts, etc. In works
      on international law and in the Roman law, the term is
      used as embracing all laws imposed by competent
      authority. Statutes in this sense are divided into
      statutes real, statutes personal, and statutes mixed;
      statutes real applying to immovables; statutes personal
      to movables; and statutes mixed to both classes of
      property.
      [1913 Webster]
 
   2. An act of a corporation or of its founder, intended as a
    permanent rule or law; as, the statutes of a university.
    [1913 Webster]
 
   3. An assemblage of farming servants (held possibly by
    statute) for the purpose of being hired; -- called also
    {statute fair}. [Eng.] Cf. 3d {Mop}, 2. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Statute book}, a record of laws or legislative acts.
    --Blackstone.
 
   {Statute cap}, a kind of woolen cap; -- so called because
    enjoined to be worn by a statute, dated in 1571, in behalf
    of the trade of cappers. [Obs.] --Halliwell.
 
   {Statute fair}. See {Statute}, n., 3, above.
 
   {Statute labor}, a definite amount of labor required for the
    public service in making roads, bridges, etc., as in
    certain English colonies.
 
   {Statute merchant} (Eng. Law), a bond of record pursuant to
    the stat. 13 Edw. I., acknowledged in form prescribed, on
    which, if not paid at the day, an execution might be
    awarded against the body, lands, and goods of the debtor,
    and the obligee might hold the lands until out of the
    rents and profits of them the debt was satisfied; --
    called also a {pocket judgment}. It is now fallen into
    disuse. --Tomlins. --Bouvier.
 
   {Statute mile}. See under {Mile}.
 
   {Statute of limitations} (Law), a statute assigning a certain
    time, after which rights can not be enforced by action.
 
   {Statute staple}, a bond of record acknowledged before the
    mayor of the staple, by virtue of which the creditor may,
    on nonpayment, forthwith have execution against the body,
    lands, and goods of the debtor, as in the statute
    merchant. It is now disused. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Act; regulation; edict; decree. See {Law}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 statute of limitations
   n 1: a statute prescribing the time period during which legal
      action can be taken

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top