ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

started

S T AA1 R T AH0 D   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -started-, *started*, start, starte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then she started to bring her friends down here.เเล้วก็เริ่มจะพาเพื่อนๆ หล่อนลงมาที่นี่ Rebecca (1940)
She even started on Frank. Poor, faithful Frank.หล่อนหว่านเสน่ห์เเม้กระทั่งกับเเฟรงค์ น่าสงสารแฟรงค์ผู้ซื่อสัตย์ Rebecca (1940)
Suddenly, she got up, started to walk toward me.จู่ๆ หล่อนก็ลุกขึ้นเเล้วเดินตรงมาหาผม Rebecca (1940)
Then she started to laugh.เเล้วหล่อนก็เริ่มหัวเราะ Rebecca (1940)
Then she started toward me again.เเล้วหล่อนก็เดินเข้ามาหาผมอีกพร้อมรอยยิ้ม Rebecca (1940)
It started raining.ฝนก็เริ่มโปรยลงมา Rebecca (1940)
Got 37 men workin'. Started with nothin'.ได้ 37 คน workin ' เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไร 12 Angry Men (1957)
I started to be convinced, you know, very early in the case.ผมเริ่มที่จะเชื่อว่าคุณรู้เร็วมากในกรณีที่ 12 Angry Men (1957)
We were behind-seven to six. We'd just started to move the ball, made a tackle.เราอยู่หลัง 7-6 เราเพียงแค่ต้องการที่จะย้ายลูกทำแก้ไขปัญหา 12 Angry Men (1957)
He did not remember when he'd first started to talk aloud when he was by himself.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ เริ่มต้นครั้งแรก ในการพูดคุยดัง ๆ เมื่อเขาได้ ด้วยตัวเอง The Old Man and the Sea (1958)
He had probably started to talk aloud, when alone, when the boy had left... ... but he did not remember.เขาได้อาจจะเริ่มพูดออกมาดัง ๆ เมื่ออยู่คนเดียวเมื่อเด็กมีเหลือ แต่เขาจำไม่ได้ว่า The Old Man and the Sea (1958)
Then his head started to become unclear, and he asked himself:แล้วหัวของเขาเริ่มที่จะ กลายเป็นไม่มีความชัดเจน และเขาถามตัวเอง: The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
startedAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
startedA fight started about nothing between them.
startedAfter eight months he eventually started dating girls again.
startedAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
startedAfter he left, she started feeling uneasy.
startedAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
startedAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
startedA group of people started off in snow boots.
startedA group started a campaign to preserve rain forests.
startedAll at once the sky became dark and it started to rain.
startedAll the church bells started ringing together.
startedAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTED S T AA1 R T AH0 D
STARTED S T AA1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
started (v) stˈaːtɪd (s t aa1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
元の木阿弥[もとのもくあみ, motonomokuami] (n) ending up right back where one started [Add to Longdo]
仕掛かる;仕掛る;仕懸かる;仕懸る[しかかる, shikakaru] (v5r,vt) (1) to start something; (2) to have started something, but not yet finished it [Add to Longdo]
緒に就く;緒につく[しょにつく, shonitsuku] (exp,v5k) to be started; to get underway [Add to Longdo]
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started [Add to Longdo]
新造[しんぞう;しんぞ, shinzou ; shinzo] (n,vs) (1) new; newly made; (n) (2) unmarried woman of about 20; (3) newly-married woman; (4) new prostitute that has not started working; attendant of an older prostitute [Add to Longdo]
統一教会[とういつきょうかい, touitsukyoukai] (n) Unification Church (religious movement started by Reverend Sun Myung Moon) [Add to Longdo]
銅器時代[どうきじだい, doukijidai] (n) Copper Age (period in which metal tools started to be used alongside stone tools) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 start \start\ (st[aum]rt), v. i. [imp. & p. p. {started}; p. pr.
   & vb. n. {starting}.] [OE. sterten; akin to D. storten to
   hurl, rush, fall, G. st["u]rzen, OHG. sturzen to turn over,
   to fall, Sw. st["o]rta to cast down, to fall, Dan. styrte,
   and probably also to E. start a tail; the original sense
   being, perhaps, to show the tail, to tumble over suddenly.
   [root]166. Cf. {Start} a tail.]
   1. To leap; to jump. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To move suddenly, as with a spring or leap, from surprise,
    pain, or other sudden feeling or emotion, or by a
    voluntary act.
    [1913 Webster]
 
       And maketh him out of his sleep to start. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I start as from some dreadful dream. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Keep your soul to the work when ready to start
       aside.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       But if he start,
       It is the flesh of a corrupted heart. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To set out; to commence a course, as a race or journey; to
    begin; as, to start in business.
    [1913 Webster]
 
       At once they start, advancing in a line. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       At intervals some bird from out the brakes
       Starts into voice a moment, then is still. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To become somewhat displaced or loosened; as, a rivet or a
    seam may start under strain or pressure.
    [1913 Webster]
 
   {To start after}, to set out after; to follow; to pursue.
 
   {To start against}, to act as a rival candidate against.
 
   {To start for}, to be a candidate for, as an office.
 
   {To start up}, to rise suddenly, as from a seat or couch; to
    come suddenly into notice or importance.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top