ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sprightly

S P R AY1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprightly-, *sprightly*, spright
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprightly(adj) มีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. animated, vivacious, lively, spry
sprightly(adv) อย่างมีชีวิตชีวา, See also: อย่างร่าเริง, อย่างสนุกสนาน, อย่างเบิกบาน, Syn. lively, spryly, vigorously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj., adv. สนุกสนาน, มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, แคล่วคล่อง, ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated, lively, spry, cheerful, energetic

English-Thai: Nontri Dictionary
sprightly(adj) ร่าเริง, สนุกสนาน, มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You told me double cycle's more power. Good advice. You sound pretty sprightly for a dead guy.นายบอกเบิ้ลรอบแล้วพลังจะเพิ่มขึ้น ขอบคุณที่แนะนำ Iron Man 2 (2010)
A sprightly little warrior you are.นักรบร่างเล็กผู้แกร่งกล้า Your Highness (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPRIGHTLY S P R AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprightly (j) sprˈaɪtliː (s p r ai1 t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebhaft { adj } | lebhafter | am lebhaftestensprightly | sprightlier | sprightliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) #11,896 [Add to Longdo]
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t, adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprightly \Spright"ly\ (-l[y^]), a. [Compar. {Sprightlier}
   (-l[i^]*[~e]r); superl. {Sprightliest}.] [See {Sprite}.]
   Sprightlike, or spiritlike; lively; brisk; animated;
   vigorous; airy; gay; as, a sprightly youth; a sprightly air;
   a sprightly dance. "Sprightly wit and love inspires."
   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The sprightly Sylvia trips along the green. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sprightly
   adj 1: full of spirit and vitality; "a sprightly young girl"; "a
       sprightly dance"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top