Search result for

spite

(76 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spite-, *spite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spite[N] เจตนาร้าย, See also: ประสงค์ร้าย, Syn. malice, malevolence
spite[VT] มุ่งร้าย, See also: ทำร้าย, Syn. harm, vex
spiteful[ADJ] มีเจตนาร้าย, See also: อาฆาตพยาบาท, Syn. malicious, vindictive
spitefire[N] ผู้หญิงหรือเด็กสาวที่อารมณ์ฉุนเฉียว, Syn. tigress, hag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
spitefuladj. มีเจตนาร้าย,มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น.
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
despiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาร้าย, Syn. malicious
dispiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. ทารุณ,ไร้ความปรานี
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess

English-Thai: Nontri Dictionary
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
spite(vt) เย้ย,แกล้ง,รบกวน,กลั่นแกล้ง
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
despite(pre) ถึงแม้ว่า,ถึงอย่างไรก็ตาม
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very fit, in spite of all his travails;ดูแข็งแรงดีมาก ถ้าเทียบกับความลำบากที่เขาผ่านมาก Changeling (2008)
She denied his identity in spite of all of the evidence pointing to the contrary;แต่ว่า หลักฐานทุกอย่าง ตรงกันข้ามกับคำพูดของเธอ Changeling (2008)
Let's go have a snort to spite him.มันก็แค่ ไอ้อ้วน ห่วยแตก Gomorrah (2008)
In spite of a warnin' voice that comes in the nightถึงแม้ว่าเสียงในหัว จะห้ามฉัน.. Gamer (2009)
In spite of that, we made it a surveillance priority.ด้วยเหตุนี้ เราจึงจับตาดูเป็นกรณีพิเศษ Duplicity (2009)
From what I can tell, agent Dunham closed this case in spite of your obstructions.โดยไม่มีกองหนุน แต่ที่ฉันจะบอกได้นั้น เจ้าหน้าที่ดันแนมนั้นปิดคดีนี้ได้ The No-Brainer (2009)
♪ In spite of all the danger - 17 and six. - It's all there.# In spite of all the danger # I'll do anything for you Nowhere Boy (2009)
♪ In spite of all the heartache# In spite of all the heartache Nowhere Boy (2009)
♪ In spite of all the danger# In spite of all the danger Nowhere Boy (2009)
♪ In spite of all that may be# In spite of all that may be Nowhere Boy (2009)
♪ In spite of all the heartache# In spite of all the heartache Nowhere Boy (2009)
'Cause in spite of everything you've done, there's some sick, sick part of me that can't bear to see you suffer.เพราะทุกอย่างที่แม่ทำมา หนูก็ยังป่วยอยู่ดี แล้วหนูก็ทนเห็นแม่เผชิญกับมันไม่ได้ Nothing But the Blood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiteBut in spite of the merits of being single, they do want to get married some day.
spiteCan we find joy in spite of suffering and death?
spiteDon't cut off your nose to spite your face.
spiteDuring the class she fell asleep in spite of herself.
spiteHe arrived on time in spite of the rain.
spiteHe attended the meeting in spite of illness.
spiteHe came in spite of bad weather.
spiteHe came in spite of the heavy snow.
spiteHe can't see very well in spite of his spectacles.
spiteHe departed in spite of the storm.
spiteHe did the work in spite of many obstacles.
spiteHe failed in his business in spite of his efforts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาฆาตแค้น[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาต, พยาบาท, Example: เขาแสดงความมีใจกว้างขวาง โดยไม่ถือสา หรืออาฆาตแค้นฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด เมื่อได้อยู่ในฐานะเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่, Thai definition: ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
อาฆาต[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาตแค้น, พยาบาท, Example: ศาสนาสอนให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวรต่อกัน, Thai definition: ผูกใจเจ็บ และอยากแก้แค้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   
ขอผัดผ่อน[v. exp.] (khø phat phǿn) EN: ask for a respite   
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
แม้ว่า[X] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite   FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ทั้ง ๆ[conj.] (thang-thang) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite   
ทั้ง ๆ ที่[conj.] (thang-thang thī) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if   FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding   FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré

CMU English Pronouncing Dictionary
SPITE    S P AY1 T
SPITERI    S P IY0 T EH1 R IY0
SPITEFUL    S P AY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spite    (v) (s p ai1 t)
spited    (v) (s p ai1 t i d)
spites    (v) (s p ai1 t s)
spiteful    (j) (s p ai1 t f @ l)
spitefully    (a) (s p ai1 t f @ l ii)
spitefulness    (n) (s p ai1 t f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boshaftigkeit {f}; Gehässigkeit {f} | etw. aus reiner Boshaftigkeit tunspite | to do sth. out of spite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
それでいて[, soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P) [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
つつ[, tsutsu] (prt) (1) (after the -masu stem of a verb) (See つつある) while; (2) (See つつも) even though; despite; (P) [Add to Longdo]
つつも[, tsutsumo] (suf) (after the -masu stem of a verb) (See つつ・2) even though; despite [Add to Longdo]
と言うのに[というのに, toiunoni] (exp) even though; despite; when [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻毒[kè dú, ㄎㄜˋ ㄉㄨˊ, ] spiteful; venomous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spite \Spite\, n. [Abbreviated fr. despite.]
   1. Ill-will or hatred toward another, accompanied with the
    disposition to irritate, annoy, or thwart; petty malice;
    grudge; rancor; despite. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       This is the deadly spite that angers. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Vexation; chargrin; mortification. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In spite of}, or {Spite of}, in opposition to all efforts
    of; in defiance or contempt of; notwithstanding.
    "Continuing, spite of pain, to use a knee after it had
    been slightly injured." --H. Spenser. "And saved me in
    spite of the world, the devil, and myself." --South. "In
    spite of all applications, the patient grew worse every
    day." --Arbuthnot. See Syn. under {Notwithstanding}.
 
   {To owe one a spite}, to entertain a mean hatred for him.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pique, rancor; malevolence; grudge.
 
   Usage: {Spite}, {Malice}. Malice has more reference to the
      disposition, and spite to the manifestation of it in
      words and actions. It is, therefore, meaner than
      malice, thought not always more criminal. " Malice . .
      . is more frequently employed to express the
      dispositions of inferior minds to execute every
      purpose of mischief within the more limited circle of
      their abilities." --Cogan. "Consider eke, that spite
      availeth naught." --Wyatt. See {Pique}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spite \Spite\, v. t. [imp. & p. p. {Spited}; p. pr. & vb. n.
   {Spiting}.]
   1. To be angry at; to hate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The Danes, then . . . pagans, spited places of
       religion.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat maliciously; to try to injure or thwart.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill with spite; to offend; to vex. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Darius, spited at the Magi, endeavored to abolish
       not only their learning, but their language. --Sir.
                          W. Temple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spite
   n 1: feeling a need to see others suffer [syn: {malice},
      {maliciousness}, {spite}, {spitefulness}, {venom}]
   2: malevolence by virtue of being malicious or spiteful or nasty
     [syn: {cattiness}, {bitchiness}, {spite}, {spitefulness},
     {nastiness}]
   v 1: hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include
      me among her guests"; "This remark really bruised my ego"
      [syn: {hurt}, {wound}, {injure}, {bruise}, {offend},
      {spite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top