ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solid,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solid,-, *solid,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solid, Matter can exist as a solid, liquid, or gas.
solid, When water freezes and becomes solid, we call it ice.

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボランダム[ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive) [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) { ling } aspect; (4) { physics } phase (e.g. solid, liquid and gaseous) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solid \Sol"id\ (s[o^]l"[i^]d), a. [L. solidus, probably akin to
   sollus whole, entire, Gr. ???: cf. F. solide. Cf.
   {Consolidate},{Soda}, {Solder}, {Soldier}, {Solemn}.]
   1. Having the constituent parts so compact, or so firmly
    adhering, as to resist the impression or penetration of
    other bodies; having a fixed form; hard; firm; compact; --
    opposed to {fluid} and {liquid} or to {plastic}, like
    clay, or to {incompact}, like sand.
    [1913 Webster]
 
   2. Not hollow; full of matter; as, a solid globe or cone, as
    distinguished from a {hollow} one; not spongy; dense;
    hence, sometimes, heavy.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arith.) Having all the geometrical dimensions; cubic; as,
    a solid foot contains 1,728 solid inches.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, cubics now generally used.
      [1913 Webster]
 
   4. Firm; compact; strong; stable; unyielding; as, a solid
    pier; a solid pile; a solid wall.
    [1913 Webster]
 
   5. Applied to a compound word whose parts are closely united
    and form an unbroken word; -- opposed to {hyphened}.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: Worthy of credit, trust, or esteem; substantial, as
    opposed to {frivolous} or {fallacious}; weighty; firm;
    strong; valid; just; genuine.
    [1913 Webster]
 
       The solid purpose of a sincere and virtuous answer.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       These, wanting wit, affect gravity, and go by the
       name of solid men.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The genius of the Italians wrought by solid toil
       what the myth-making imagination of the Germans had
       projected in a poem.         --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   7. Sound; not weakly; as, a solid constitution of body. --I.
    Watts.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bot.) Of a fleshy, uniform, undivided substance, as a
    bulb or root; not spongy or hollow within, as a stem.
    [1913 Webster]
 
   9. (Metaph.) Impenetrable; resisting or excluding any other
    material particle or atom from any given portion of space;
    -- applied to the supposed ultimate particles of matter.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) Not having the lines separated by leads; not
     open.
     [1913 Webster]
 
   11. United; without division; unanimous; as, the delegation
     is solid for a candidate. [Polit. Cant. U.S.]
     [1913 Webster]
 
   {Solid angle}. (Geom.) See under {Angle}.
 
   {Solid color}, an even color; one not shaded or variegated.
    
 
   {Solid green}. See {Emerald green}
     (a), under {Green}.
 
   {Solid measure} (Arith.), a measure for volumes, in which the
    units are each a cube of fixed linear magnitude, as a
    cubic foot, yard, or the like; thus, a foot, in solid
    measure, or a solid foot, contains 1,728 solid inches.
 
   {Solid newel} (Arch.), a newel into which the ends of winding
    stairs are built, in distinction from a hollow newel. See
    under {Hollow}, a.
 
   {Solid problem} (Geom.), a problem which can be construed
    geometrically, only by the intersection of a circle and a
    conic section or of two conic sections. --Hutton.
 
   {Solid square} (Mil.), a square body or troops in which the
    ranks and files are equal.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hard; firm; compact; strong; substantial; stable; sound;
     real; valid; true; just; weighty; profound; grave;
     important.
 
   Usage: {Solid}, {Hard}. These words both relate to the
      internal constitution of bodies; but hardnotes a more
      impenetrable nature or a firmer adherence of the
      component parts than solid. Hard is opposed to soft,
      and solid to fluid, liquid, open, or hollow. Wood is
      usually solid; but some kinds of wood are hard, and
      others are soft.
      [1913 Webster]
 
         Repose you there; while I [return] to this hard
         house,
         More harder than the stones whereof 't is
         raised.              --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I hear his thundering voice resound,
         And trampling feet than shake the solid ground.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solid \Sol"id\, n.
   1. A substance that is held in a fixed form by cohesion among
    its particles; a substance not fluid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A magnitude which has length, breadth, and
    thickness; a part of space bounded on all sides.
    [1913 Webster]
 
   {Solid of revolution}. (Geom.) See {Revolution}, n., 5.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 solid /zoːliːt/
  solid

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top