ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simulated

S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simulated-, *simulated*, simulat, simulate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simulated annealing (Mathematics)วิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each simulated Scare has been set to the highest difficulty level.แต่ละตกใจจำลองได้รับการตั้ง ให้อยู่ในระดับสูงสุดยาก Monsters University (2013)
For those who love the taste but not the price, there's simulated caviar made of kelp, a type of seaweed.สำหรับคนที่เรารัก รสชาติไม่ใช่เรื่องของราคา ไข่ปลาคาร์เวียร์เทียม ที่ทำมาจากสาหร่ายทะเล ชนิดของสาหร่ายทะเล Buyout (2012)
I completed several hundred hours of simulated combat training.ฉันผ่าน การฝึกหัด มานับร้อยชั่วโมง การจำลอง แบบ การรบ Playtime (2012)
A little more anticlimactic than I would have simulated it,ออกจะแอนตี้ไคลแมกซ์ กว่าที่ฉันคิดไว้หน่อย Virtual Systems Analysis (2012)
It's a superlative performance under simulated pressure.ตอบสนองภายใต้แรงกดดันได้ดี Safety Not Guaranteed (2012)
They simulated an outbreak in Moscow and sold it to the Americans.สร้างภาพการระบาดที่รัสเซีย แล้วขายให้อเมริกัน Resident Evil: Retribution (2012)
They recreated the center of New York, simulated an outbreak, showed it to the Russians and sold them the virus..พวกเขาสร้างศูนย์กลางที่นิวยอร์ก สร้างภาพการระบาด ฉายให้รัสเซียดู และขายไวรัส Resident Evil: Retribution (2012)
We have a simulated combat situation. Two Sabres against Carl's two best pilots.เรามีสถานการณ์จำลอง เซบร้า 2 ลำ สู้กับสองนักบินที่ดีที่สุด Green Lantern (2011)
In a simulated close-quarters firefight.ในการจำลองการยิง ในระยะประชิด The Recruit (2010)
Okay, but listen, Chuck, biggest game of the year drops tonight, and these fan boys have been camped out for a week- a week- without their consoles and simulated killing.โอเค,ฟังนะ,ชัค เกมที่สุดยอดของปีจะปิดตัวลงคืนนี้, และพวกเค้าก้ไปแค้มป์กันหนึ่งอาทิตย์แล้ว Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Of course, it's all simulated inside this computer.ไรท์เชื่อว่าชีวิตบนโลก คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง Are We Alone? (2010)
Terrile thinks those requirements for God, making the laws of the universe and changing things at will, sound an awful lot like what programmers do when they create simulated environments.ดีแรกสิ่งที่ต้องการสำหรับพระเจ้า? พระเจ้าทรงเป็นความเป็นหลากมิติ เชื่อมต่อกับทุกสิ่งในจักรวาล Is There a Creator? (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULATED    S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulated    (v) sˈɪmjulɛɪtɪd (s i1 m y u l ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑似体験[ぎじたいけん, gijitaiken] (n) simulated experience; simulation [Add to Longdo]
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath [Add to Longdo]
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simulate \Sim"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Simulated}; p. pr. &
   vb. n. {Simulating}.]
   To assume the mere appearance of, without the reality; to
   assume the signs or indications of, falsely; to counterfeit;
   to feign.
   [1913 Webster]
 
      The Puritans, even in the depths of the dungeons to
      which she had sent them, prayed, and with no simulated
      fervor, that she might be kept from the dagger of the
      assassin.                --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simulated
   adj 1: not genuine or real; being an imitation of the genuine
       article; "it isn't fake anything; it's real synthetic
       fur"; "faux pearls"; "false teeth"; "decorated with
       imitation palm leaves"; "a purse of simulated alligator
       hide" [syn: {fake}, {false}, {faux}, {imitation},
       {simulated}]
   2: reproduced or made to resemble; imitative in character;
     "under simulated combat conditions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top