ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shifty

SH IH1 F T IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shifty-, *shifty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shifty[N] ซี่งมีกลอุบาย, See also: ซึ่งหลอกล่อ, Syn. tricky, cunning

English-Thai: Nontri Dictionary
shifty(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ฉลาด,ปลิ้นปล้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, you shifty nigger! They said you were hung!ไหนเขาว่านายถูกแขวนคอไปแล้ว Blazing Saddles (1974)
Double-talking Greeks. Shifty-eyed Chinese.คนกรีกช่างพูด คนจีนตาตี่ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
There's no seats this way. Who's the shifty-eyed stranger?ตรงนี้ไม่มีที่นั่ง ใครเป็นหัวหน้าของเจ้า คนแปลกหน้า ? The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I said that shifty bastard's a goddamn psychopath.ผมบอกว่าไอ้บ้านี่แหล่ะฆาตกรโรคจิต To Love Is to Bury (2008)
He was, um, kind of shifty maybe?เขา เอ่อ ดูไม่น่าไว้ใจมั้ง? 52 Pickup (2008)
I thought at the time he looked a bit shifty.ฉันคิดถึงตอนนั้น เขาดูมีพิรุธเล็กน้อย The Bank Job (2008)
With his shifty eyes and perverted ways.ด้วยสายตาปลิ้นปล้อน และประพฤตินอกลู่นอกทาง In This Home on Ice (2010)
Shifty eyes.ตาลอย The Sniffles (2010)
Okay I know that Kobalds are shifty.โอเค ฉันรู้นะว่าพวกกะลาสีเจ้าเล่ห์ Can't See the Fae-Rest (2011)
Meets with shifty looking individuals he calls, uh, associates.นัดเจอคนแปลกๆ ที่เขาเรียกว่า เพื่อนร่วมงาน Kick the Ballistics (2011)
Hey, shifty, what's your problem?นี่พ่อคนฉลาด นายมีปัญหาอะไร? Survival of the Fittest (2012)
Actually, a friend of mine used her to cater a party once. Said she had shifty eyes.นี่ดูเธอสิ แมงมุมแม่ม้ายดำ The People Will Hear (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIFTY    SH IH1 F T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shifty    (j) ʃˈɪftiː (sh i1 f t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贼眼[zéi yǎn, ㄗㄟˊ ㄧㄢˇ, / ] shifty gaze; furtive glance, #95,140 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlau {adj} | schlauer | am schlaustenshifty | shiftier | shiftiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shifty \Shift"y\, a.
   Full of, or ready with, shifts; fertile in expedients or
   contrivance. --Wright.
   [1913 Webster]
 
      Shifty and thrifty as old Greek or modern Scot, there
      were few things he could not invent, and perhaps
      nothing he could not endure.       --C. Kingsley.
   [1913 Webster] Shiite

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shifty
   adj 1: characterized by insincerity or deceit; evasive; "a
       devious character"; "shifty eyes" [syn: {devious},
       {shifty}]
   2: changing position or direction; "he drifted into the shifting
     crowd"; "their nervous shifting glances"; "shifty winds"
     [syn: {shifting}, {shifty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top