ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shaheen

SH AH0 HH IY1 N   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shaheen-, *shaheen*
Possible hiragana form: しゃへえん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา shaheen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *shaheen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shaheen's boys.Die Jungs von ShaheenInto the Night (1985)
"Shaheen's boys"?Die Jungs von ShaheenInto the Night (1985)
I'll need you to appease Shaheen.Ich brauche euch, um Shaheen friedlich zu stimmen. Into the Night (1985)
- Shaheen Parvizi.- Shaheen Parvici. Into the Night (1985)
Must be Shaheen.Es muss Shaheen sein. Into the Night (1985)
You're gonna have to negotiate with Shaheen.Ihr müsst mit Shaheen verhandeln. Into the Night (1985)
Well, whoever he is, he can't possibly be as dangerous as Shaheen.Wer er auch ist, er kann nicht gefährlicher sein als ShaheenInto the Night (1985)
Maddy Shaheen.Maddy ShaheenLady's a Charm (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAHEEN    SH AH0 HH IY1 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top