ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

service station

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -service station-, *service station*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
service station[N] แผนกซ่อมบำรุง, See also: สถานีบริการซ่อมเครื่องล้างและอัดฉีดรถยนต์, สถานีซ่อมแซม, Syn. filling station, gas station

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
service stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Service Stationsสถานีบริการน้ำมัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a service station. We offer service.นี่มันสถานีให้บริการ เราเสนอการบริการ Peaceful Warrior (2006)
So, suddenly he's practically burying his face in a large vanilla when he sees a service station.โดยปัจจุบันทันด่วนมันปิดบังใบหน้า หลังวานิลลาถ้วยใหญ่ และเมื่อมันเห็นอู่ซ่อมรถ Peaceful Warrior (2006)
A positive Id of the boy was made at a service station yesterdayได้รับการยืนยันว่าพบตัวลูกชายคุณเอมิล ที่สถานีแห่งหนึ่งเมื่อวานนี้ Mr. Bean's Holiday (2007)
We need to find a service station.เราต้องการศูนย์บริการ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
- Yes, they work at the service stationใช่พวกเขา ทำงานที่ สถานีบริการ I Spit on Your Grave (2010)
There are plenty of service stations between the community center and here, but he drove her clear across town.มีสถานีบริการระหว่าง ศูนย์กลางชุมชนกับที่นี่ตั้งมากมาย แต่เขาขับรถพาเธอข้ามเมืองไป Hope (2011)
I'm at the service station.ฉันที่สถานีบริการ Locke (2013)
Did you serve me at the McDonalds in Winchester Service Station?นายเคยเสิร์ฟให้ฉันที่ร้านแมคโดนัล ในปั๊มที่วินเชสเตอร์ใช่มั้ย Kingsman: The Secret Service (2014)
Is it, uh, your conclusion that, in 1937 to the present time, there has been no increase in the amount of lead taken in from the atmosphere by the average traffic policeman, service station attendant, or...สำหรับน้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่ว มันเอ่อข้อสรุปของคุณว่าในปี 1937 จนถึงปัจจุบันได้มีการ The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
service stationI had my car filled up at the service station at the corner.
service stationI usually gas up the car at this service station.

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels [Add to Longdo]
サービスステーション[, sa-bisusute-shon] (n) service station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Service station \Serv"ice station\
   a business where automobiles may be serviced and repaired,
   usually also having a gasoline vending apparatus, in which
   case it is also called a {gas station} or {gasoline station}.
   Facilities for repair of automobiles but without a gasoline
   dispensing function are commonly called {repair shops}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 service station
   n 1: a station where gasoline and oil are sold and facilities
      are available for repairing or maintaining automobiles

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top