Search result for

schont

(52 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schont-, *schont*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schont มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schont*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I offer my life, if Jupiter will only spare our beloved Emperor.Ich würde mein Leben opfern, wenn nur Jupiter dadurch gnädig zu stimmen wäre und das Leben unseres geliebten Herrschers schonte! Caligula (1979)
- To be a good wife ... lf he'd spare Zarkov and Barin.- Eine gute Frau zu sein... wenn er Zarkov und Barin verschontFlash Gordon (1980)
That's enough!Das reicht wohl, ich habe euch bereits geschontMing jian (1980)
We have been spared, and we will be rescued, I'm sure of it.Wir wurden verschont, und wir werden gerettet. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
Oh, Benson.Guter Benson, du bist ja so verschont geblieben von aller menschlichen Intelligenz! Time Bandits (1981)
I spared his life on one condition.Ich habe ihn unter einer Bedingung verschontClash of the Titans (1981)
O Emperor, spare this poor man.Verschont diesen armen Mann. History of the World: Part I (1981)
If you win your life will be excused.Gewinnt ihr bleibt euer Leben verschontDünyayi Kurtaran Adam (1982)
Leave my child!Verschont mein Kind! Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
His Grace is sure to spare his family from such trivial worries.- Seine Hochwürden verschont sicherlich seine Nächsten mit solch trivialen Sorgen. Fanny and Alexander (1982)
The taint affects us all, us Ekdahls and everyone else.Die Vergiftung trifft uns alle, uns Ekdahls wie alle anderen, keiner wird verschont... Fanny and Alexander (1982)
-Holy God of Abraham, spare me.-Heiliger Gott, verschont mich. Ivanhoe (1982)
But, in the name of God, I beg you to spare Rebecca.Aber, in Gottes Namen, ich bitte Euch, verschont Rebecca. Ivanhoe (1982)
Yeah, I'm glad you spared me.Ja, ich bin froh, dass Sie mich verschont haben. K.I.T.T. the Cat (1983)
Danton's the guiltiest, but we will not touch him.Danton, der Schuldigste von allen, wird verschontDanton (1983)
They can't arrest my friends.Deshalb wirst du verschontDanton (1983)
Will not be spared.Wird nicht verschontDuel to the Death (1983)
Number, what number? All of them. Each and every one of them.Menschen und Gegenstände werden von ihr verschont, aber das Gehirn wird von allen Nummern bereinigt. Go for It (1983)
I pitied him and didn't discharge, and he has burned my steamship.Ich habe ihn geschont, er aber hat mir den Dampfer in Brand gesteckt. Vassa (1983)
For pitying him.Dafür, dass ich ihn geschont habe. Vassa (1983)
You have saved him twice.Du hast Gisburne schon zweimal verschontLord of the Trees (1984)
He's gone. You did it, Buddy. You killed him.(TV) Selbst das Weiße Haus bleibt wohl nicht von der Grippe verschontDreamscape (1984)
You saved my life in Ireland when I was a boy.Als ich ein Junge in Irland war hast du mich verschontWhen the Raven Flies (1984)
I spared his life.Ich verschonte sein Leben. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Charlotte was spared.Charlotte wurde verschontPolar (1984)
But I decided to spare him.Aber ich habe ihn verschontThe Conversion (1985)
I could have killed you easy.Ich habe dich verschontEnemy Mine (1985)
He's been spared to warn us.Er wurde verschont, um uns zu warnen. Flesh+Blood (1985)
And second: Taboo wipes out sacrifice.Und zudem verschont das Tabu das Opfer. Hail Mary (1985)
Madness saved Hidetora. If he recovers his wits, he'll be killed too.Er hat den Verrückten verschont, aber er wird ihn töten, wenn er sich erholt. Ran (1985)
- I was hoping it would pass you by.- Ich hoffte, du bleibst verschontTeen Wolf (1985)
We're been on nights for weeks now you turn up your nose?Aber du möchtest nachts verschont werden. Three Men and a Cradle (1985)
Kossatch took pity on you?Kosatsch hat dich geschontCome and See (1985)
amen, to that! let's eat! there's hair in this tuna fish.Danke für die Speisen, die du uns heute gibst und danke noch mal, dass du die Küche verschont hast. On the Road Again (1986)
Ayla and the child were spared.Ayla und ihr Kind wurden verschontThe Clan of the Cave Bear (1986)
The winner's life shall be spared.So mag ich's! Das Leben des Gewinners wird verschontPirates (1986)
Spare him, I beg you!- Verschont ihn! Pirates (1986)
Americans get no special treatment under the new regime.Amerikaner werden nicht mehr verschontBushmaster (1987)
Well, I haven't killed you yet.Sie blieben bis jetzt verschontLethal Weapon (1987)
Who brightens the life of the gypsy?Wer verschont die Tage des Zigeuners? Il trovatore (1988)
Who brightens the life of the gypsy?Wer verschont die Tage des Zigeuners? Il trovatore (1988)
And see the thanks the scoundrel gave you when you spared him the day you foughtDas war der Dank fur den Tag als du den Schandlichen im grossen Zweikampf schontest! Il trovatore (1988)
It's wreaking havoc on everybody.Er verschont nichts. Bedazzled (1988)
He's goading you, he's challenging you. That's why he hasn't harmed the kids.Er will dich locken, deshalb hat er die beiden noch verschontDoorway to Hell (1988)
Including myself.Ich wurde nicht verschontComing of Age (1988)
Sir... take me and spare the Tzar, I beg you.Herr, nehmt mich und verschont den Zaren, ich flehe Euch an. The Soldier and Death (1988)
I'm so sorry. I'll pay for it.Die Tulpen hast du verschont, aber meine Gänseblümchen vernichtet. Can I Get a Witness? (1988)
No Russian will escape Afghanistan!Kein Russe wird von uns verschont bleiben! The Beast of War (1988)
Deliver me from L.L. Bean.Verschont mich mit dem Country-Look. Beetlejuice (1988)
It will be spared.Sie soll verschont werden. My Stepmother Is an Alien (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschont; schontespared [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  schont [ʃoːnt]
     spares
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top