ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sapient

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sapient-, *sapient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sapient(adj) ปราดเปรื่อง, See also: ฉลาด, Syn. discriminating, sagacious, wise
sapiently(adv) อย่างปราดเปรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sapient(เซ'เพียนทฺ) adj. ฉลาด, ปราดเปรื่อง, วางท่าฉลาด., See also: sapience, sapiency n., Syn. sagacious, wise
sapiential(เซพิเอน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความฉลาด, เกี่ยวกับสติปัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
sapient(adj) ฉลาดปราดเปรื่อง, ฉลาด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sapient (j) sˈɛɪpɪəʳnt (s ei1 p i@ n t)
sapiently (a) sˈɛɪpɪəʳntliː (s ei1 p i@ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sapient \Sa"pi*ent\, a. [L. sapiens, -entis, p. pr. of sapere to
   taste, to have sense, to know. See {Sage}, a.]
   Wise; sage; discerning; -- often in irony or contempt.
   [1913 Webster]
 
      Where the sapient king
      Held dalliance with his fair Egyptian spouse. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sage; sagacious; knowing; wise; discerning.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sapient
   adj 1: acutely insightful and wise; "much too perspicacious to
       be taken in by such a spurious argument"; "observant and
       thoughtful, he was given to asking sagacious questions";
       "a source of valuable insights and sapient advice to
       educators" [syn: {perspicacious}, {sagacious}, {sapient}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top