Search result for

sang

(129 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sang-, *sang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sang[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sang[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sanguine[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, มั่นใจ, เต็มไปด้วยความหวัง, Syn. cheerful, enthusiatic, optimistic
sang-froid[N] (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น, See also: ความสุขุม, ความสงบ, ความสงบเสงี่ยม, จิตที่มั่นคง, Syn. equanimity, composure, coolness
sanguinary[ADJ] นองเลือด, See also: เต็มไปด้วยเลือด, ซึ่งกระหายเลือด, โหดเหี้ยม, Syn. bloodthirsty, cruel
sanguinity[N] การนองเลือด
sanguineous[ADJ] เกี่ยวกับเลือด (ทางการแพทย์), See also: ประกอบด้วยเลือด
sanguineous[ADJ] เป็นสีเลือด
sanguineous[ADJ] นองเลือด, See also: หลั่งเลือด
sanguinarily[ADV] อย่างนองเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sang(แซง) v. กริยาช่อง 2 ของ sing n. โสมคน (ย่อจากginseng)
sangui-Pref. มีความหมายว่า'เลือด'
sanguinary(แซงกวะแน'รี) adj. นองเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม,ชอบสังหาร,ดุร้าย,เต็มไปด้วยการสาปแช่ง., See also: sanguinarily adv. sanguinariness n., Syn. bloodthirsty,bloodstained,bloody
sanguine(แซง'กวิน) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguinely adv. sanguineness n.
sanguineous(แซงกวิน'นัส) adj. เกี่ยวกับเลือด,สีเลือด,มีเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,มั่นใจ,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguineousness n.
consanguineous(คอนแซงควิน'เนียส) adj. ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,ร่วมสายโลหิตเดียวกัน, Syn. consanguine
consanguinity(คอนแซงกวิน'นิที) n. การร่วมสายโลหิตเดียวกัน,การมีบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. kinship
jus sanguinesถือสัญชาติตามผู้ให้กำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
sang(vt) pp ของ sing
sanguinary(adj) กระหายเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม
sanguine(adj) อารมณ์ดี,แดงก่ำ,เบิกบาน,ร่าเริง
consanguinity(n) การอยู่ในตระกูลเดียวกัน
ensanguine(vt) เปื้อนเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sanguicolous-อาศัยในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguifacient; haemafacient; haematopoietic; hemafacient; hematopoietic; sanguinopoietic-สร้างเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguiferous๑. -นำเลือด๒. -มีเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguificationการสร้างเม็ดเลือด [ดู haemacytopoiesis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguine-มีเลือดมาก [มีความหมายเหมือนกับ sanguineous; sanguinous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguineous; sanguinous๑. -มีเลือดมาก [มีความหมายเหมือนกับ sanguine]๒. -เลือด [มีความหมายเหมือนกับ haemal ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguinolent-มีสีเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguinopoietic; haemafacient; haematopoietic; hemafacient; hematopoietic; sanguifacient-สร้างเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguinous; sanguineous๑. -มีเลือดมาก [มีความหมายเหมือนกับ sanguine]๒. -เลือด [มีความหมายเหมือนกับ haemal ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguivorous-กินเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sang-yoon! Get us drinks! - Yes, sir.ซังมิน เอาอะไรมาให้ดื่มหน่อยสิ ครับ Scandal Makers (2008)
It's me, Sang-yoon.ฉันไง ซังมินน่ะ พี่ซังมินไง Scandal Makers (2008)
Get me some coffee, Sang-yoon. No, stop! Don't!เดี๋ยว อย่า อย่า ซังมิน อย่า Scandal Makers (2008)
Co-producer/ Sang-yoon KimCo-producer/ Sang-yoon Kim Baby and I (2008)
Co-Executive Producer Sang-yoon Kim/ Seok-jung KimCo-Executive Producer Sang-yoon Kim/ Seok-jung Kim Baby and I (2008)
Mrs Sybil Wagner, once an opera singer of some note, well, she sang Wagner.คุณนายซีบิล แว็กเนอร์ ซึ่งเคยป็น นักร้องโอเปร่าเสียงโน๊ตอะไรสักตัว เอ่อ เธอร้องเพลงแว็กเนอร์น่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I am a volunteer teacher for Sang Do Kindergarten, Min Hye Rin.ฉันเป็นครูอาสาฯของ โรงเรียน อนุบาลซางโด, มินเฮริน . Episode #1.8 (2008)
probably. But this is SangaIa.ก็อาจจะใช่ แต่ที่นี่ Sangala 24: Redemption (2008)
Our embassy in SangaIa just got word of an imminent coup.สถานทูตของเราใน Sangala ได้รับแจ้งภาวะฉุกเฉินเข้ามาครับ 24: Redemption (2008)
Tom told me what's happening in SangaIa.ทอมบอกฉันแล้วเรื่องที่เกิด ใน Sangala 24: Redemption (2008)
There's nothing in SangaIa worth protecting.โดยเฉพาะเมื่อไม่มีอะไร ใน Sangala มีค่าพอให้ปกป้อง 24: Redemption (2008)
gentlemen. We just got word of a coup in SangaIa.ท่านสุภาพบุรุษ เราได้รับข่าวการปฎิวัติในSangala 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sangShe played the guitar and he sang.
sangShe sang as she walked.
sangHe played the piano and she sang.
sangEach of them sang a song.
sangThey all sang in chorus.
sangRecently, what with this and that, I haven't been able to sing so today I sang like there's no tomorrow!
sangHe sang a medley of Simon and Garfunkel hits.
sangShe sang happily.
sangThe sailors sang merry songs.
sangShe sang the song with tears running down her cheeks.
sangHe sang and sang.
sangWe sang around the fire when it was dark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นองเลือด[ADJ] bloody, See also: sanguinary, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาขออย่าให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดแบบนี้อีกเลย, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้อย่างโหดร้ายทารุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōhit) EN: donate blood   FR: donner son sang
ชะมดแปลง[n. exp.] (chamot plaēng) EN: linsang   FR: linsang [m]
ชะมดแปลงลายแถบ[n. exp.] (chamot plaēng lāi thaēp) EN: Banded Linsang   
ชนิดเลือดเย็น[xp] (chanit leūat yen) FR: espèce à sang froid [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ดูดเลือด[v. exp.] (dūt leūat) EN: suck blood   FR: sucer le sang
ฟอกเลือด[v. exp.] (føk leūat) EN: purify blood   FR: purifier le sang
ฟอกโลหิต[v. exp.] (føk lōhit) EN: purify blood   FR: purifier le sang
ใจเร็ว[v.] (jaireo) EN: be quick-tempered   FR: être irascible ; être impétueux ; avoir le sang chaud

CMU English Pronouncing Dictionary
SANG    S AE1 NG
SANGER    S AE1 NG ER0
SANGYO    S AE1 N JH Y OW0
SANG-GON    S AA1 NG G AO1 N
SANGSTER    S AE1 NG S T ER0
SANGUINE    S AE1 NG G W IH2 N
SANGIOVESE    S AE2 N JH IY1 OW0 V IY2 S
SANGUINETTI    S AA0 NG IY0 N EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sang    (v) (s a1 ng)
Sango    (n) (s aa1 ng g ou)
sanguine    (j) (s a1 ng g w i n)
sang froid    (n) - (s o2 ng - f r w aa1)
sanguinary    (j) (s a1 ng g w i n @ r ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
参議院[さんぎいん, sangiin] (n) วุฒิสภา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sangria {m}sangria [Add to Longdo]
Sangihenektarvogel {m} [ornith.]Sanghir Yellow-backed Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
アクサングラーブ[, akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre [Add to Longdo]
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business [Add to Longdo]
エネルギー産業[エネルギーさんぎょう, enerugi-sangyou] (n) energy industry [Add to Longdo]
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector [Add to Longdo]
サンガリズム[, sangarizumu] (n) Sangerism [Add to Longdo]
サングラス[, sangurasu] (n) sunglasses; (P) [Add to Longdo]
サングリア[, sanguria] (n) sangria [Add to Longdo]
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喪偶[sàng ǒu, ㄙㄤˋ ㄡˇ, / ] bereaved of one's spouse (literary) [Add to Longdo]
[sāng, ㄙㄤ, / ] mourning; funeral [Add to Longdo]
[sàng, ㄙㄤˋ, / ] lose (by death) [Add to Longdo]
丧事[sāng shì, ㄙㄤ ㄕˋ, / ] funeral arrangements; undertaking [Add to Longdo]
丧亡[sàng wáng, ㄙㄤˋ ㄨㄤˊ, / ] to die [Add to Longdo]
丧假[sāng jià, ㄙㄤ ㄐㄧㄚˋ, / ] funeral leave [Add to Longdo]
丧仪[sāng yí, ㄙㄤ ㄧˊ, / ] funeral ceremony [Add to Longdo]
丧命[sàng mìng, ㄙㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] to lose one's life [Add to Longdo]
丧天害理[sàng tiān hài lǐ, ㄙㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, / ] devoid of conscience (成语 saw) [Add to Longdo]
丧失[sàng shī, ㄙㄤˋ ㄕ, / ] lose; forfeit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
計算木[けいさんぎ, keisangi] computer-tree [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] industry [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
生産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
分散型[ぶんさんがた, bunsangata] distributed (configuration) [Add to Longdo]
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三号室[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
参議院[さんぎいん, sangiin] (japanisches) Oberhaus [Add to Longdo]
山岳[さんがく, sangaku] Gebirge [Add to Longdo]
山岳部[さんがくぶ, sangakubu] Bergsteiger_Club [Add to Longdo]
珊瑚礁[さんごしょう, sangoshou] Korallenriff [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sang \Sang\,
   imp. of {Sing}.
   [1913 Webster] Sanga

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sing \Sing\ (s[i^]ng), v. i. [imp. {Sung}or {Sang}; p. p.
   {Sung}; p. pr. & vb. n. {Singing}.] [AS. singan; akin to D.
   zingen, OS. & OHG. singan, G. singen, Icel. syngja, Sw.
   sjunga, Dan. synge, Goth. siggwan, and perhaps to E. say,
   v.t., or cf. Gr. ??? voice. Cf. {Singe}, {Song}.]
   1. To utter sounds with musical inflections or melodious
    modulations of voice, as fancy may dictate, or according
    to the notes of a song or tune, or of a given part (as
    alto, tenor, etc.) in a chorus or concerted piece.
    [1913 Webster]
 
       The noise of them that sing do I hear. --Ex. xxxii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter sweet melodious sounds, as birds do.
    [1913 Webster]
 
       On every bough the briddes heard I sing. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Singing birds, in silver cages hung. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a small, shrill sound; as, the air sings in
    passing through a crevice.
    [1913 Webster]
 
       O'er his head the flying spear
       Sang innocent, and spent its force in air. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To tell or relate something in numbers or verse; to
    celebrate something in poetry. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Bid her . . . sing
       Of human hope by cross event destroyed. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. To cry out; to complain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They should sing if thet they were bent. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sang
   n 1: North American woodland herb similar to and used as
      substitute for the Chinese ginseng [syn: {American
      ginseng}, {sang}, {Panax quinquefolius}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sang
   song
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sang [sã]
   blood
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sing
 
 1. (sang, sung) şarkı söylemek, terennüm etmek
 2. çağlamak
 3. ıslık gibi ses çıkarmak, uğuldamak (rüzgar)
 4. çınlamak (kulak)
 5. şiir okumak
 6. ötmek, şakımak
 7. (argo) suçu açığa vurmak
 8. (k. dili) şarkı söyleme
 9. terennüm, özellikle birçok kimsenin bir arada şarkı söylemesi
 10. kurşun vızıltısı. sing ones praises birini hararetle methetmek. sing out bağırmak, seslenmek. singable şarkı gibi söylenebilir, terennüm edilebilir.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top