Search result for

rye

(49 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rye-, *rye*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rye[N] ธัญพืชคล้ายข้าวสาลี ใช้ทำอาหารและเลี้ยงสัตว์, See also: ข้าวไรย์
rye[N] เมล็ดของต้นข้าวไรย์, Syn. rye grain
rye[N] ขนมปังข้าวไรย์, Syn. rye bread
rye[N] ขนมปังข้าวไรย์, Syn. rye whiskey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rye(ไร) n. ข้าวไรย์,เมล็ดข้าวไรย์,เหล้าวิสกี้ที่กลั่นจากข้าวไรย์,ขนมปังข้าวไรย์
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์
dryer(ไดร'เออะ) n. เครื่องทำให้แห้ง
fryer(ไฟร'เออะ) n. ผู้ทำอาหารทอด,เครื่องทอด,หม้อทอด,อาหารทอด, Syn. frier
gramarye(แกรม'มะรี) n. วิทยากล,เวทมนตร์คาถา, See also: gramary adj., Syn. magic
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา

English-Thai: Nontri Dictionary
rye(n) ข้าวไรย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, did you hear that Sandy Ryerson got fired? - Really?คุณรู้เรื่อง แซนดี้ ไรเออร์สัน โดนไล่ออกหรือยัง? Pilot (2009)
Andjust so we're clear, I want to clear up that hateful rumor... that I was the one who turned that closet case Sandy Ryerson in... because he gave Hank Saunders the solo I deserved.บอกไว้ก่อนนะคะ ที่ลือว่าฉัน... เป็นคนฟ้องเรื่อง แซนดี้ ไรเออรสัน เพราะเขาให้ แฮ้งค์ ชอนเดอร์ ร้องเดี่ยวแทนฉัน Pilot (2009)
That ryerson guy cried himself to sleep in figgins' armsนายแต๋วนั่นไปร้องไห้อยู่กับ ฟิกกิ้นส์ Acafellas (2009)
We're actually not gonna need any quotes from you for the article, Mr. Ryerson. Do the right thing. All the great actresses take their clothes off.จริงๆแล้วเราไม่ต้องสัมภาษณ์คุณ เพื่อลงบทความครับ คุณไรเออร์สัน ทำสิ่งที่ถูกต้อง นักแสดงดังๆเปลื้องผ้ากันทั้งนั้น แต่ฉันไม่มีปัญหากับภาพนู้ดนะ ฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องแผนงานเอ็คควิส เธอเคยไปเที่ยวที่สเตเบิ้ลมั้ย? The Rhodes Not Taken (2009)
That's Mr. Ryerson's favorite line.- บทแปลกๆนะ The Rhodes Not Taken (2009)
I'm never letting Sandy Ryerson back in this school.ผมไม่ยอมให้แซนดี้ กลับมาอยู่โรงเรียนนี้อีก Preggers (2009)
- all right. denver omelet, side of rye toast.-ตกลง.ไข่เจียวเดนเวอร์, ใส่ในขนมปังข้าวไรท์ Dirty Harry (2009)
- Rye, if you've got it.-ไรล์ ถ้าคุณมีนะครับ Shutter Island (2010)
Stop by the grocery, pick you up a tuna on rye, a fifth of whiskey?แล้วต้องแวะร้านขายของชำ ซื้อทูน่า กับขนมปังไรย์ แล้วก็วิสกี้ขวดใหญ่ Frankie & Alice (2010)
Well, unless you want soap on rye, you're going to have to wait.ลูกอาจจะทำอะไรไปด้วยรู็มั้ย... ทำแซนด์วิชไง แม่ต่างหากที่ควรจะทำ If... (2010)
You're not gonna fondle us, are you, Mr. Ryerson?คุณจะไม่ลูบไล้เรา ใช่มั้ยครับ? Funk (2010)
Rye,วิสกี้ไรย์? Melbourne (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ryeAmericans eat lots of wheat, rye and other grains.
ryeIt happens that we have two copies of Catcher in the Rye.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยัน[n. prop.] (Ārayan) EN: Aryan   FR: Aryens [mpl]
เครื่องอบผ้า[n. exp.] (khreūang op phā) EN: dryer   FR: séchoir (à linge) [m]
ตู้อบผ้า[n. exp.] (tū op phā) EN: dryer   FR: sèche-linge [m] ; sécheuse [f] (Québ.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RYE    R AY1
RYEN    R AY1 AH0 N
RYER    R AY1 ER0
RYERSON    R AY1 R S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rye    (n) (r ai1)
Ryehill    (n) (r ai1 h i l)
rye-bread    (n) - (r ai1 - b r e d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roggenbrot {n}rye bread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus [Add to Longdo]
タンブラー;タンプラー[, tanbura-; tanpura-] (n) (1) tumble dryer; tumbler; tumbler dryer; (2) drinking cup [Add to Longdo]
ドライヤー[, doraiya-] (n) dryer; (P) [Add to Longdo]
フライヤー[, furaiya-] (n) (1) flier; flyer; (2) fryer; frier [Add to Longdo]
ヘアドライヤー;ヘアデライヤー[, headoraiya-; headeraiya-] (n) hair dryer [Add to Longdo]
ライ[, rai] (n) (1) lie; (2) rye; (3) rai (Algerian music style); (P) [Add to Longdo]
ライ麦[ライむぎ, rai mugi] (n) rye [Add to Longdo]
ライ麦畑でつかまえて[ライむぎばたけでつかまえて, rai mugibatakedetsukamaete] (n) Catcher in the Rye (novel by J. D. Salinger) [Add to Longdo]
衣類乾燥機[いるいかんそうき, iruikansouki] (n) clothes dryer; clothes drier [Add to Longdo]
乾燥器;乾燥機[かんそうき, kansouki] (n) drying machine; dryer; desiccator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裸麦[luǒ mài, ㄌㄨㄛˇ ㄇㄞˋ, / ] rye [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rye \Rye\ (r[imac]), n. [OE. rie, reie, AS. ryge; akin to Icel.
   rugr, Sw. r[*a]g, Dan. rug, D. rogge, OHG. rocco, roggo, G.
   rocken, roggen, Lith. rugei, Russ. roje, and perh. to Gr.
   'o`ryza rice. Cf. {Rice}.]
   1. (Bot.) A grain yielded by a hardy cereal grass ({Secale
    cereale}), closely allied to wheat; also, the plant
    itself. Rye constitutes a large portion of the breadstuff
    used by man.
    [1913 Webster]
 
   2. A disease in a hawk. --Ainsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Rye grass}, {Italian rye grass}, (Bot.) See under {Grass}.
    See also {Ray grass}, and {Darnel}.
 
   {Wild rye} (Bot.), any plant of the genus {Elymus}, tall
    grasses with much the appearance of rye.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rye
   n 1: the seed of the cereal grass
   2: hardy annual cereal grass widely cultivated in northern
     Europe where its grain is the chief ingredient of black bread
     and in North America for forage and soil improvement [syn:
     {rye}, {Secale cereale}]
   3: whiskey distilled from rye or rye and malt [syn: {rye}, {rye
     whiskey}, {rye whisky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top