Search result for

rieger

(76 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rieger-, *rieger*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rieger มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rieger*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Stefan Krieger.- สเตฟาน กริเจอร์ 137 Sekunden (2009)
Ah, my attorney is here to prevent that, Herr Krieger.อ๊ะ ทนายความผมอยู่ตรงนี้ เพื่อปกป้องผมในเรื่องนั้น คุณกริงเจอร์ 137 Sekunden (2009)
How can this tired old warrior help?Wie kann dieser müde alte Krieger dir helfen? The Villain (1979)
My braves, prepare to mount!Meine tapferen Krieger, fertig machen zum Aufsitzen! The Villain (1979)
Now, he wished an assembly of our senior warriors and counsel:Er wünscht, dass eine Versammlung des Rates und unserer erfahrensten Krieger stattfindet. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
I guess your father was about the best warrior our people ever had.Ich glaube dein Vater war der beste Krieger, den wir hatten. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
The visual signals from Earth show quite clearly that she is a warring planet, whose warring factions could be as dangerous as those of the enemy behind us.Die visuellen Signale der Erde zeigen deutlich, dass es ein kriegsführender Planet ist. Die kriegerischen Fraktionen können genauso gefährlich sein wie der Feind hinter uns. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
The visual signals from Earth show quite clearly that she is a warring planet, whose warring factions could be as dangerous as those of the enemy behind us.Die visuellen Signale von der Erde zeigen deutlich, dass es ein aggressiver Planet ist. Seine kriegerischen Ambitionen könnten genauso gefährlich sein, wie der Feind hinter uns. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
But our two warriors must leave at once.Aber die beiden Krieger müssen sofort starten. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
You're a dreamer and I'm a warrior:Sie sind ein Träumer und ich bin ein KriegerGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Your knowledge of Earth's history more than upset your inexperience as a warrior.Ihre Kenntnis der Erdgeschichte hat ihre Unerfahrenheit als Krieger mehr als wettgemacht. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I had a dream about a great warrior.Ich hatte einen Traum von einem großen KriegerThe Return of Starbuck (1980)
It was a dream about a great warrior.Es war ein Traum über einen großen KriegerThe Return of Starbuck (1980)
He is a very good warrior:Er ist ein guter KriegerThe Return of Starbuck (1980)
Starbuck the planet had not turned out to be any better off than Starbuck the ill-fortuned warrior:Starbuck der Planet war nicht besser dran als Starbuck der verlorene KriegerThe Return of Starbuck (1980)
It would be hard to imagine a Colonial warrior depending on the Cylons for survival, but here I was:Schwer sich vorzustellen, ein Kolonialer Krieger, der es den Zylonen verdankte, dass er überlebte, aber so war's. The Return of Starbuck (1980)
They've stated clearly in black and redEr war ein großer Krieger und ein treuer Anhänger. Er hat diesen Tod nicht verdient. Two Champions of Death (1980)
And yourself, warrior?Und du, KriegerTwo Champions of Death (1980)
Good swords for good warriorsGute Schwerter für gute KriegerTwo Champions of Death (1980)
In Verdun, in Argonne, on Chemin des Dames, what fighter didn't realize that suffering was in vain?In Verdun, bei Argonne, am Damenweg, welcher Krieger sagte sich nicht: "All diese Leiden umsonst! The Lady Banker (1980)
I'm looking for a great warrior.Ich suche nach einem großen KriegerStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Great warrior.Einem großen KriegerStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
We have to sneak out, so that idiot outside doesn't realize anything.Verlieren wir keine Zeit. Wir drehen es so, dass der Krieger nichts mitkriegt. Nightmare City (1980)
KAGEMUSHA (The Double)KAGEMUSHA - (Der Schatten des Kriegers) Kagemusha (1980)
The garrison leader is a fine warrior.Die Garnison wird von einem guten Krieger angeführt. Kagemusha (1980)
And the Takeda warriors behaved unusually.Die Takeda-Krieger verhielten sich auch ungewöhnlich. Kagemusha (1980)
We are going to tell our soldiers of his death today.Wir werden unseren Kriegern heute von Shingens Tod berichten. Kagemusha (1980)
But now your name as a brave warrior is well known.Euer Name steht für einen mutigen KriegerKagemusha (1980)
That is why our soldiers can fight so strongly.Deshalb sind unsere Krieger so starke Kämpfer. Kagemusha (1980)
Enemy on the left hillside!Feindliche Krieger am Berg zur Linken! Kagemusha (1980)
Enemy on the left.Feindliche Krieger zur Linken. Kagemusha (1980)
Katsuyori has left his domain, with 25,000 soldiers, heading for Nagashino.Katsuyori ist mit 25.000 Kriegern ausgerückt. Sie sind auf den Weg nach Nagashino. Kagemusha (1980)
The great warrior, killed at Pearl Harbor.Großer Krieger, gefallen in Pearl Harbor. The Tempest (1981)
There's a whole generation of Scanner soldiers... just a few months away from being born.Eine ganze Generation von Scanner-Kriegern steht wenige Monate vor der Geburt. Scanners (1981)
We'll push back the enemies! Our Orthodox victory shall go on!Mögen die orthodoxen Krieger den Sieg davontragen! Rasputin (1981)
SOLDIER:- KRIEGERClash of the Titans (1981)
A great king and a valiant man-at-arms.Ein großer König und ein tapferer KriegerDragonslayer (1981)
But most of all, I remember the Road Warrior the man we called Max.Aber am deutlichsten erinnere ich mich an den Straßenkrieger, an den Mann, den wir Max nannten. The Road Warrior (1981)
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.Aus längst vergessenen Gründen entfachten zwei kriegerische Stämme... einen Feuersturm, der alle verschlang. The Road Warrior (1981)
Men like Max the warrior Max.Leute wie Max... der Krieger Max. The Road Warrior (1981)
The Warrior of the Wasteland!Der Krieger des Ödlands! The Road Warrior (1981)
And the Road Warrior?Und der StraßenkriegerThe Road Warrior (1981)
Oh he's like his poor father, he's war-like.Es ist wie sein armer Vater. Er ist ein KriegerWho Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
So I great warrior but I defeated because they attacked me with a tank.Ich bin ein großer Krieger. Aber ich wurde besiegt, weil sie mit einem Panzer angegriffen haben. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
I come from a long line of warriors.Ich komme aus einer langen Linie von Kriegern. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
I say thank you great warrior but I wish to remain on island because your world make me feel sick.Ich bedanke mich bei den großen Kriegern. Ich will auf dieser Insel verbleiben, denn eure Welt macht mich krank. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
"Humans started to search for this unknown enemy, however not single warrior sent returned back.""nicht ein einziger menschlicher Krieger...", "... geschickt, um diesen unbekannten Feind zu finden kehrte zurück.", Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
"Strongest and greatest two Turkish warriors and other humans sailed into space and declared war to the unknown enemy.""Die zwei stärksten und größten türkischen Krieger...", "... und andere, flogen in den Weltraum... ", "...und erklärten dem unbekannten Feind den Krieg." Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
And he also came to know the pleasures of women when he was bred to the finest stock.Und er lernte auch die Freude an den Frauen kennen, als er zum Krieger ausgebildet wurde. Conan the Barbarian (1982)
Warrior, what are the flowers for?Krieger! Wofür sind die Blumen? Conan the Barbarian (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
RIEGER    R IY1 G ER0
BRIEGER    B R IY1 G ER0
GRIEGER    G R IY1 G ER0
KRIEGER    K R IY1 G ER0
RIEGERT    R IY1 G ER0 T
KRIEGER'S    K R IY1 G ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
indianischer Kriegerbrave [Add to Longdo]
Batteriegerät {n}battery set [Add to Longdo]
Krieger {m} | Krieger {pl}warrior | warriors [Add to Longdo]
Peripheriegerät {n} | Peripheriegeräte {pl}peripheral; peripheral device | peripherals; peripheral devices [Add to Longdo]
kriegerisch; kriegslüstern {adj}bellicose [Add to Longdo]
kriegerisch; kriegslüstern {adv}bellicosely [Add to Longdo]
kriegerischmartial [Add to Longdo]
kriegerisch {adv}martially [Add to Longdo]
kriegerisch; kriegslüstern {adj}warlike [Add to Longdo]
kriegerisch {adv}warlikely [Add to Longdo]
kriegerisch; streitbar {adj}warlike [Add to Longdo]
unkriegerisch {adj}unwarlike [Add to Longdo]
Lesefehler beim Zugriff auf ein Peripheriegerät {m} [comp.]device read fault [Add to Longdo]
Schreibfehler beim Zugriff auf Peripheriegerät [comp.]device write fault [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勇士[ゆうし, yuushi] tapferer_Krieger, -Held [Add to Longdo]
尚武[しょうぶ, shoubu] militaerisch, kriegerisch [Add to Longdo]
武士[ぶし, bushi] Krieger, Ritter [Add to Longdo]
武者[むしゃ, musha] Krieger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top