ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reticule

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reticule-, *reticule*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked   FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
เหลือม[n.] (leūam) EN: reticulated python   FR: python réticulé [m] ; python [m]
งูเหลือม[n.] (ngū leūam) EN: Reticulated Python   FR: python réticulé [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reticule    (n) rˈɛtɪkjuːl (r e1 t i k y uu l)
reticules    (n) rˈɛtɪkjuːlz (r e1 t i k y uu l z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reticule \Ret"i*cule\, n.. [F. r['e]ticule, L. reticulum, dim.
   of rete a net. Cf.{Retina}, {Reticle}.]
   1. A little bag, originally of network; a woman's workbag, or
    a little bag to be carried in the hand. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. A system of wires or lines in the focus of a telescope or
    other instrument; a reticle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reticule
   n 1: a woman's drawstring handbag; usually made of net or
      beading or brocade; used in 18th and 19th centuries
   2: a network of fine lines, dots, cross hairs, or wires in the
     focal plane of the eyepiece of an optical instrument [syn:
     {reticle}, {reticule}, {graticule}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 reticule /retikylə/
  hand‐bag

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top