ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reptilian

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reptilian-, *reptilian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reptilian[ADJ] เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน
reptilian[ADJ] เลวทราม, See also: ต่ำช้า, Syn. groveling, mean
reptilian[N] สัตว์เลื้อยคลาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's bone structure feels more like a bird's wing than anything reptilian.โครงสร้างกระดูกมันเหมือนปีกนก มากกว่าสัตว์เลื้อยคลานทั่วไป Episode #2.1 (2008)
By cloning human flesh over their own reptilian skin.ขอบใจ V (2009)
Just on your right is a rare, but simply gorgeous little reptilian friend.ทางด้านขวาของคุณ เป็นสัตว์หายาก แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่วิเศษ และเป็นมิตรด้วย Logorama (2009)
Reptilian.สัตย์เลื้อยคลาน Abomination (2012)
And right now, his identity is disappearing beneath the reptilian skin.แล้วตอนนี้ ความเป็นตัวตนของแจ็คสันก็ถูก ปกปิดภายใต้ผิวหนังที่เป็นเกล็ดนั่น Battlefield (2012)
Worry that you will screw things up like everything else you lay your reptilian hands on.ฉันกังวลว่าคุณจะทำเสียเรื่อง เหมือนกับทุกครั้งที่คุณ ยื่นมือสกปรกของคุณเข้ามาเกี่ยว Intuition (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reptilian    (n) rˈɛptˈɪlɪəʴn (r e1 p t i1 l i@ n)
reptilians    (n) rˈɛptˈɪlɪəʴnz (r e1 p t i1 l i@ n z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reptilian \Rep*til"i*an\, n. (Zool.)
   One of the Reptilia; a reptile.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reptilian \Rep*til"i*an\ (-an), a.
   Belonging to the reptiles.
   [1913 Webster]
 
   {Reptilian age} (Geol.), that part of geological time
    comprising the Triassic, Jurassic, and Cretaceous periods,
    and distinguished as that era in which the class of
    reptiles attained its highest expansion; -- called also
    the {Secondary} or {Mezozoic} age.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reptilian
   adj 1: of or relating to the class Reptilia
   n 1: any cold-blooded vertebrate of the class Reptilia including
      tortoises, turtles, snakes, lizards, alligators,
      crocodiles, and extinct forms [syn: {reptile}, {reptilian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top