Search result for

remnant

(52 entries)
(0.0611 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remnant-, *remnant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remnant[N] ส่วนที่เหลือ, See also: สิ่งที่เหลือ, Syn. leftovers, remains, remainder
remnant[N] เศษเล็กเศษน้อย, See also: เศษผ้า, Syn. fragment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remnant(เรม'เนินทฺ) n. ส่วนที่เหลือ,เศษ,เศษเล็กเศษน้อย,เศษผ้า,เดน adj. เหลืออยู่,ค้าง, See also: remnantal adj., Syn. remainder

English-Thai: Nontri Dictionary
remnant(n) เศษ,เศษเดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remnantส่วนเหลือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have the last remnants...ฉันมีของชิ้นสุดท้าย The Art of the Deal (2008)
It really has to do with the... the remnants of a traditional notion of empire.มันยากที่จะยอมรับการแสดงข้อมูล ทางพาวเวอร์พอยท์อย่างจริงจัง แดน กู๊ดแมน ที่ปรึกษากฏหมายของญี่ปุ่น ผมต้องแจ้งคุณว่ามีหลักฐานแน่ชัด The Cove (2009)
Three different organic remnants on the cut:มีรอยอินทรีย์ 3 อย่าง ที่พบในฟันเลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
We know. They are remnants from the paintings on the box that contained the ruby.เรารู้ นี่เป็นภาพที่ถอดได้ จากภาพวาดข้างภาชนะ ที่บรรจุทับทิม A Night at the Bones Museum (2009)
A small fading remnant of a star.ดาวฤกษ์เล็กๆที่มีสีขาวซีด - ดาวแคระขาว - ถูกต้อง! Football, Feminism and You (2009)
A trip to the carpet remnant store.พาไปเที่ยวร้านขายเศษพรม The Floating Anniversary (2009)
It's a little pathetic to get so excited about a carpet remnant but the rug in our bedroom had some serious mileage on it.ฉันรู้ ออกจะน่าสมเพช ที่ตื่นเต้นกับการไปร้านเศษพรม... ...แต่พรมในห้องนอนเรา ยืนยงมานานมาก The Floating Anniversary (2009)
On Friday, I'm taking you to French Lick we'll stay overnight at the Route 33 Motor Lodge then we'll pick out our remnant on Saturday, and head back home.วันศุกร์ ผมจะพาคุณไป เฟรนช์ ลิค... ...เราจะไปค้างคืน ที่รูท 33 โมเตอร์ ล็อชด์... ...แล้ววันเสาร์ไปเลือกพรม จากนั้นค่อยกลับบ้าน The Floating Anniversary (2009)
Brick would make sandwiches, Axl would learn to drive and soon time for trips to the carpet remnant store whenever I wanted.บริคทำแซนวิชเอง แอ็กเซลขับรถเป็น... ...แล้วไม่ช้านี้ ฉันจะไปร้านเศษพรม... ...ได้ทุกเมื่อที่อยากไป The Floating Anniversary (2009)
Maybe Queen Elizabeth or Julia Roberts could take 15 minutes in the bathroom with maxi pads on their eyes or plan a trip to the carpet remnant store, but not me.ควีนอลิซาเบธหรือจูเลีย โรเบิร์ต อาจพัก 15 นาทีในห้องน้ำ... ..ใช้ผ้าอนามัยประคบตา... ...หรือวางแผนไปร้านขายเศษพรมได้ แต่ฉันทำไม่ได้ The Floating Anniversary (2009)
I am taking you to French Lick and buying you a carpet remnant.ผมจะพาคุณไปเฟรนช์ ลิค ไปซื้อเศษพรมให้คุณ The Floating Anniversary (2009)
- And the remnant?- เศษพรมล่ะ The Floating Anniversary (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remnantThe pursued remnant of soldiers decided it was high time for a show-down one way or another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษผ้า[N] remnant of cloth, Example: เขานำเศษผ้ามาทำผ้าปูโต๊ะและผ้าม่านประดับห้อง, Thai definition: เศษของผ้าที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
เดน[N] leftovers, See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings, Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ, ของที่ตกค้าง, Example: ฉันไม่กินข้าวเหลือเดนเขาหรอก, Thai definition: ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้ว ทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วเป็นต้น
กากเดน[N] remnant, See also: remains, Syn. เดน, เศษเดน, Example: เขาเห็นฉันเป็นกากเดนที่ไร้ค่าสำหรับเขาไปแล้ว, Thai definition: สิ่งที่เหลือโดยไม่มีความต้องการแล้ว
ของเหลือ[N] remnant, See also: leftover, remains, Syn. ของค้าง, Example: เค้กที่เธอกินเป็นของเหลือจากเมื่อคืน
เศษเหล็ก[N] remnant of iron, See also: leftover of iron surplus, Example: บ้านตรงหัวมุมรับซื้อเศษเหล็กและให้ราคาดีด้วย, Thai definition: เหล็กส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้งานสำคัญอะไรแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
เศษผ้า[n. exp.] (sēt phā) EN: remnant of cloth   FR: chiffon [m] ; bout de tissu [m]
ส่วนที่เหลือ[n. exp.] (suan thī leūa) EN: remainder ; remnant   

CMU English Pronouncing Dictionary
REMNANT    R EH1 M N AH0 N T
REMNANTS    R EH1 M N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remnant    (n) (r e1 m n @ n t)
remnants    (n) (r e1 m n @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rest {m} | Reste {pl}remnant | remnants [Add to Longdo]
Überrest {m}; Überbleibsel {n}; Rückstand {m} | Überreste {pl}; Überbleibsel {pl}; Rückstände {pl}remnant | remnants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]
残り[のこり, nokori] (n,adj-no) remnant; residue; remaining; left-over; (P) [Add to Longdo]
残り物[のこりもの, nokorimono] (n) leftovers (esp. food); remnants [Add to Longdo]
残影[ざんえい, zan'ei] (n) traces; remnants [Add to Longdo]
残敵[ざんてき, zanteki] (n) remnants of an enemy army [Add to Longdo]
残党[ざんとう, zantou] (n) remnants (of a defeated political party); refugees [Add to Longdo]
残物[ざんぶつ, zanbutsu] (n) remnant; scraps; leftovers [Add to Longdo]
残兵[ざんぺい, zanpei] (n) (See 敗残兵) remnants of a defeated army [Add to Longdo]
残片[ざんぺん, zanpen] (n) fragment; remnant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劫余[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] remnants after a disaster; aftermath [Add to Longdo]
残余[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, / ] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus [Add to Longdo]
遗物[yí wù, ㄧˊ ˋ, / ] remnant [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] remnant; zero [Add to Longdo]
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error) [Add to Longdo]
余党[yú dǎng, ㄩˊ ㄉㄤˇ, / ] remnants (of a defeated clique); rump [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remnant \Rem"nant\ (r?m"nant), a. [OF. remanant, p. pr. of
   remanoir, remaindre. See {Remanent}, {Remain}.]
   Remaining; yet left. [R.] "Because of the remnant dregs of
   his disease." --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      And quiet dedicate her remnant life
      To the just duties of an humble wife.  --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remnant \Rem"nant\, n. [OF. remanant. See {Remnant}, a.]
   [1913 Webster]
   1. That which remains after a part is removed, destroyed,
    used up, performed, etc.; residue. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The remnant that are left of the captivity. --Neh.
                          i. 3.
    [1913 Webster]
 
       The remnant of my tale is of a length
       To tire your patience.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A small portion; a slight trace; a fragment; a little bit;
    a scrap.
    [1913 Webster]
 
       Some odd quirks and remnants of wit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) An unsold end of piece goods, as cloth, ribbons,
    carpets, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Residue; rest; remains; remainder.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remnant
   n 1: a small part or portion that remains after the main part no
      longer exists [syn: {leftover}, {remnant}]
   2: a piece of cloth that is left over after the rest has been
     used or sold [syn: {end}, {remainder}, {remnant}, {oddment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top